Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть знайти публікації, монографії, статті (бажано в електронному вигляді) на тему: "Облік і аудит дебіторської заборгованості у відповідності з національними та міжнародними стандартами обліку та звітності". Дякую.1.


Юр`єва, О. Аудит дебіторської заборгованості [Текст] / О. Юр`єва // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2005. – №5. – С. 72-77.

2.


Калибаєв, М.К. Аудит дебіторської заборгованості як найважливіший елемент управління організацією [Текст] / М. К. Калибаєв // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №6. – С. 370-379.

3.


Бабій, Л. Вдосконалення обліку безнадійної дебіторської заборгованості [Текст] / Л. Бабій // Економіка @ держава. – 2012. – №9. – С. 23-25.

4.


Драбаніч, А.В. Дебіторська заборгованість: виникнення, позовна давність [Текст] / А. В. Драбаніч // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №6. – С. 271-274.

5.


Матицина, Н. Дебіторська заборгованість: нові облікові підходи [Текст] / Н. Матицина // Економіст. – 2005. – №11. – С. 50-52.

6.


Граковський, Ю. Дебіторська заборгованість: особливості обліку [Текст] / Ю. Граковський // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2016. – №20. – С. 4-9.

7.
63
Н34
Гончарова, Н.Н. Информационное обеспечение состояния дебиторской задолженностью и управления ею [Текст] / Н. Н. Гончарова // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.14. – С. 165-173.

8.


Сторожук, Т. Контроль дебіторської заборгованості у системі стратегічного обліку [Текст] / Т. Сторожук // Фінансовий контроль. – 2011. – №8. – С. 48-50.

9.


Сліпачук, О. Контроль за дебіторською заборгованістю [Текст] / О. Сліпачук // Контроль. – 2011. – №11-12. – С. 6-16.

10.


Риндя, А. Нововведення в обліку дебіторської заборгованості [Текст] / А. Риндя // Податки та бухгалтерський облік. – 2003. – №59. – С. 21-24,33-35.

11.


Папиріна, О. Облік дебіторської заборгованості [Текст] / О. Папиріна // Баланс. – 2003. – №23. – С. 29-33.

12.


Золотухін, О. Облік дебіторської та кредиторської заборгованості [Текст] / О. Золотухін // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2015. – №20. – С. 10-16.

13.
657
К89
Кузнецова, С.А. Облік та аналіз дебіторської заборгованності в умовах антикризового регулювання стану підприємств (на прикладі машинобудівних підприємств Запорізької області) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. Спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / С. А. Кузнецова. – Тернопіль : Тернопільська академія народного господарства, 2002. – 22с.

14.


Литвинчук, Т.В. Основні засади організації обліку та управління дебіторською заборгованістю [Текст] / Т. В. Литвинчук, С. П. Бонк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.1. – С. 203-206. 

15.
657
О-17
Блюсюк, О.П. Особливості відображення в обліку сумнівної дебіторської заборгованості [Текст] / О. П. Блюсюк, і. В. Свиноус // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 1. – С. 30-33.

16.


Задачіна, С. Особливості обліку та аудиту дебіторської заборгованості [Текст] / С. Задачіна // Фінансовий контроль. – 2016. – №10. – С. 18-23.

17.


Городянська, Л. Особливості організації обліку дебіторської заборгованості на підприємстві [Текст] / Л. Городянська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – №6. – С. 9-16.

18.


Богатко, Н. Продаж дебіторської заборгованості: визначення, оцінки, облік [Текст] / Н. Богатко // Бухгалтерія: Право, податки, консультаціїБухгалтерія. – 2004. – №22. – С. 57-62.

19.
657.63
С22
Сахарцева, І.І. Теоретико-методологічні аспекти формування програм аудиту [Текст] : монографія / І. І. Сахарцева. – К. : Кондор, 2005. – 374с.

20.


Ганусич В. О. 
Облік дебіторської заборгованості: управлінський та організаційний аспекти / В. О. Ганусич, І. В. Гурська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2016. - Вип. 1(1). - С. 441-445. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2016_1%281%29__75
21.

Журавльова Н. М. 
Облік дебіторської заборгованості в Україні та іноземних країнах. Основні відмінності / Н. М. Журавльова // Управління розвитком. - 2013. - № 17. - С. 11-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_17_6
22.

Цегельник Н. І. 
Формування облікової політики підприємства щодо обліку дебіторської заборгованості в системі розрахунків з покупцями / Н. І. Цегельник // Облік і фінанси. - 2014. - № 4. - С. 77-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2014_4_13
23.

Дмитренко А. В. 
Бухгалтерський і податковий облік безнадійної та сумнівної дебіторської заборгованості / А. В. Дмитренко, М. П. Шовкопляс // Економіка і регіон. - 2015. - № 1. - С. 114-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2015_1_20
24.

Кияшко О. М. 
Облік дебіторської заборгованості з позиції концепції збереження капіталу / О. М. Кияшко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2009. - Вип. 16(1). - С. 190-193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2009_16%281%29__34
25.

Чабанюк О. М. 
Облік дебіторської та кредиторської заборгованості й напрями його вдосконалення / О. М. Чабанюк, О. В. Багрій // Науковий вісник НЛТУ України. - 2012. - Вип. 22.2. - С. 255-259. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2012_22.2_47
26.

Закревська О. Ю. 
Проблеми бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості у торговельних підприємствах / О. Ю. Закревська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Сер. : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. - 2015. - Вип. 1. - С. 143-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2015_1_11
27.

Зелікман В. Д. 
Напрями удосконалення обліку та внутрішнього аудиту дебіторської заборгованості підприємств / В. Д. Зелікман, Ю. А. Соніна // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2014. - № 4. - С. 37-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnuzt_2014_4_5
28.

Гайдучок Т. С. 
Основи бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості у вітчизняній та зарубіжній системі / Т. С. Гайдучок, Н. І. Цегельник // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2012. - Вип. 9(1). - С. 190-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2012_9%281%29__29
29.


Макаренко П. М. 
Організація і методика обліку і аудиту поточної дебіторської заборгованості з покупцями та замовниками / П. М. Макаренко, С. В. Васильчак, І. М. Іванченко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2011. - Т. 13, № 1(2). - С. 47-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2011_13_1%282%29__11
30.

Бескоста Г. М. 
Розробка концептуальних основ забезпечення контролю якості аудиту дебіторської заборгованості / Г. М. Бескоста. // Ефективна економіка. - 2013. - № 9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_9_12
31.

Терещенко М. К. 
Деякі аспекти удосконалення обліку, аналізу і аудиту дебіторської заборгованості підприємства / М. К. Терещенко // Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2014. - № 1. - С. 107-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2014_1_16
32.

Івченко Л. В. 
Інтерпретація дебіторської заборгованості за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку / Л. В. Івченко, В. В. Ходзицька // Фінанси, облік і аудит. - 2013. - Вип. 1. - С. 256-262. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2013_1_32
33.

Городянська Л. 
Організація контролю дебіторської заборгованості на підприємстві / Л. Городянська // Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 5. - С. 46-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2013_5_8
34.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “дебіторська заборгованість, аудит дебіторської заборгованності.....”
35.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Бухгалтерський облік і аудит”