Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть знайти публікації, монографії, статті (бажано в електронному вигляді) на тему: "Розуміння трудового потенціалу та критерії його оцінювання відповідно до потреб економічного аналізу".Дякую.

1.


Галан, О.Є. Методика оцінки трудового потенціалу промислових підприємств [Текст] / О. Є. Галан // Економіка @ держава. – 2014. – №1. – С. 76-78.

2.


Гончар, О.І. Формування трудового потенціалу в сучасних умовах господарювання [Текст] / О. І. Гончар, Д. С. Мокренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.2. – С. 78-80.

3.


Гринкевич, С.С. Системна трансформація використання трудового потенціалу країни [Текст] / С. С. Гринкевич, Т. Г. Васильців // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №5. – С. 356-364.

4.


Давидова, І.О. Оцінка трудового потенціалу машинобудівних підприємств та інноваційної складової його діяльності [Текст] / І. О. Давидова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.1. – С. 55-58.

5.
331.107
С46
Дмитренко, Г. Трансформація культури управління трудовим потенціалом організації у контексті необхідних модернізаційних змін в Україні [Текст] / Г. Дмитренко // Україна: аспекти праці. – 2015. – №6. – С. 37-44.

6.


Дуда, С.Т. Трудовий потенціал підприємства: оцінювання та засоби підвищення ефективності використання [Текст] / С. Т. Дуда, С. В. Попівняк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.3. – С. 370-375.

7.


Ковальов, В. Трудовий потенціал як структуроутворювальний елемент виробничого потенціалу [Текст] / В. Ковальов, О. Атаєва // Україна: аспекти праці. – 2015. – №6. – С. 32-36.

8.


Комарніцька, О.М. Зародження, еволюція розвитку та економічна значимість категорії "трудовий потенціал" [Текст] / О. М. Комарніцька // АгроСвіт. – 2017. – №1-2. – С. 26-32.

9.


Кравченко, Л.А. Розвиток людського потенціалу в умовах трансформації соціально-трудових відносин: теоретичні аспекти [Текст] / Л. А. Кравченко, А. А. Радько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №5,Т.1. – С. 58-62.

10.


Мазур, Н.О. Мотивація розвитку трудового потенціалу на основі гнучкого режиму робочого часу [Текст] / Н. О. Мазур // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.2. – С. 209-212.

11.


Новіков, Д.А. Методика вимірювання та рангового оцінювання трудового потенціалу промислових регіонів України [Текст] / Д. А. Новіков // Економіка розвитку. – 2014. – №3. – С. 44-47.

12.
331.5
П19
Пасєка, С.Р. Соціально-трудовий потенціал регіону: теорія і практика розвитку [Текст] : монографія / С. Р. Пасєка. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2012. – 608с. – [Монографія присвячена дослідженню розвитку соціально-трудового потенціалу регіону. Обґрунтовано концептуальний підхід до визначення сутності соціально-трудового потенціалу. Запропоновано теоретико-методологічні та методичні основи його системного дослідження та оцінювання. Проаналізовано особливості трансформацій соціально-трудового потенціалу регіонів України на етапі інноваційних змін, визначено пріоритетні напрями його розвитку в контексті завдань модернізації економіки.
Для науковців, економістів-практиків, викладачів, аспірантів, студентів економічних напрямів підготовки, фахівців з питань трудового потенціалу, розвитку регіональної економіки.].

13.


Садовська, Н.С. Формування трудового потенціалу організації в системі критеріїв ефективного функціонування [Текст] / Н. С. Садовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.2. – С. 250-253. – [У статті розкрито поняття трудового потенціалу як одного з основних критеріїв ефективного функціонування організації. Визначено основні тенденції використання трудового потенціалу працівників окремої організації та шляхи його
удосконалення.
Ключові слова: трудовий потенціал, організація, критерії ефективного функціонування.
Improving the efficiency of public organizations is a common problem whose solution is possible only if the effective use of all elements of the process. This improved use of labour potential is dominant in the context of economic growth and development of the national economy. Employment potential must be managed according to its characteristics and the external and internal environment. Effective strategic planning must be regarding personnel management, created new systems development, promotion and retraining of personnel hired . That`s why labour should be seen not only from the economic but also the social aspect. Pretty essential for the formation of effective teams , constant development of labour potential in the future will necessarily lead to effective personnel policies, and this in turn to a high level of staff and increasing the competitiveness of the organization.
Keywords: employment potential, organization, criteria for effective functioning.
].

14.


Серікова, О. Комплексна оцінка використання трудового потенціалу підприємства: особистісний підхід [Текст] / О. Серікова // Україна: аспекти праці. – 2015. – №7. – С. 36-42.

15.


Скурська, В.А. Мотиваційний механізм управління трудовим потенціалом підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В. А. Скурська. – Хмельницький, 2015. – 243 c.

16.


Харун, О.А. Принципи управління трудовим потенціалом промислового підприємства [Текст] / О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.2. – С. 15-20.

17.
63
Н34
Харун, О.А. Сутнісні характеристики трудового потенціалу підприємства [Текст] / О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №5,Т.1. – С. 53-57. – [У статті розглянуто сучасні існуючі трактування поняття «трудовий потенціал». Наведено класифікацію наукових підходів до визначення трудового потенціалу підприємства. Сформовано власне визначення трудового потенціалу
підприємства.
Ключові слова: потенціал, трудовий потенціал, персонал, трудові ресурси, підприємство.
The article reviews the existing modern interpretation of the concept of «working capacity». The classification of scientific approaches to determining employment potential, including singled out: population: socio-demographic; demo-economic;
economics; management (political economy); resource: resource-margin; etymological; and activity. Formed own definition of labour potential.
Keywords: capacity, working capacity, personnel, human resources, enterprise.
].

18.


Чорний, Р.С. Структурна трансформація трудового потенціалу в умовах інформаційного суспільства [Текст] / Р. С. Чорний // Економіка @ держава. – 2015. – №7. – С. 18-22.

19.


Чухрай, Н.І. Оцінювання рівня трудового потенціалу підприємства [Текст] / Н. І. Чухрай, І. Я. Кулнняк, О. І. Глянцева // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №10. – С. 338-347.

20.


Шайкін, Д.Н. Теоретичні підходи до дослідження особливостей формування трудового потенціалу в сучасних умовах [Текст] / Д. Н. Шайкін, О. А. Тукачов, Д. Н. Садакбаєва // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №12. – С. 562-567.

Радимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua( БД «Наукова періодика України»):

1.Шевченко І. Ю.
Аналіз методичних підходів до оцінки трудового потенціалу [Електронний ресурс] / І. Ю. Шевченко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2012. - № 2. - С. 23-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2012_2_7
2.Кузьмак О. І.
Етапи та методологія дослідження і оцінювання трудового потенціалу [Електронний ресурс] / О. І. Кузьмак. // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2013. - Вип. 10(1). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(1)__393.
Пивовар А. М.
Удосконалення методики оцінки ефективності використання трудового потенціалу сільськогосподарського підприємства [Електронний ресурс] / А. М. Пивовар // Економічний простір. - 2013. - № 74. - С. 260-272. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2013_74_29
Попередній перегляд: Завантажити - 553.162 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
4.
Галаз Л. В.
Обґрунтування інтегрального показника оцінювання трудового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Л. В. Галаз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. - 2013. - № 754. - С. 128-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPP_2013_754_20
Попередній перегляд: Завантажити - 236.744 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
5.
Зюков О. Л.
Обґрунтування пропозицій щодо збереження трудового потенціалу медичних сестер на підставі оцінки якості їхнього життя [Електронний ресурс] / О. Л. Зюков // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров`я України. - 2012. - № 1. - С. 9-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSG_2012_1_4
Попередній перегляд: Завантажити - 254.099 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
6.
Заїнчковський А. О.
Вартісний підхід до оцінки використання трудового потенціалу підприємств [Електронний ресурс] / А. О. Заїнчковський, І. В. Новойтенко // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2012. - Вип. 3(2). - С. 166-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2012_3(2)__27
Попередній перегляд: Завантажити - 150.038 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
7.
Гавриш К. С.
Оцінка ефективності використання трудового потенціалу підприємств готельно-ресторанного бізнесу [Електронний ресурс] / К. С. Гавриш // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2013. - Вип. 1. - С. 334-338. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2013_1_53
Попередній перегляд: Завантажити - 149.204 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
8.
Ратушенко О. І.
Оцінка ефективності управління трудовим потенціалом [Електронний ресурс] / О. І. Ратушенко. // Економіка. Управління. Інновації. - 2013. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_2_68
Попередній перегляд: Завантажити - 1.142 Mb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
9.
Грищенко В. Ф.
Економічна оцінка трудового потенціалу території з урахуванням екологічного фактора в контексті інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / В. Ф. Грищенко, Л. Ю. Коваленко // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2011. - № 2. - С. 231-237. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2011_2_31
Попередній перегляд: Завантажити - 448.188 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
10.
Дуда С. Т.
Трудовий потенціал підприємства: оцінювання та засоби підвищення ефективності використання [Електронний ресурс] / С. Т. Дуда, С. В. Попівняк // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.3. - С. 370-375. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23
Попередній перегляд: Завантажити - 272.673 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
11.
Пасєка С. Р.
Соціально-трудовий потенціал регіону: оцінка стану з позицій потреб модернізації економіки регіону [Електронний ресурс] / С. Р. Пасєка // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1 : Економіка. - 2012. - Вип. 1. - С. 120-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NvChdieu_2012_1_20
Попередній перегляд: Завантажити - 285.212 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
12.
Борисова А. К.
Оцінка трудового потенціалу як складного соціально–економічного явища [Електронний ресурс] / А. К. Борисова // Управління розвитком. - 2013. - № 20. - С. 142-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_20_58
Попередній перегляд: Завантажити - 333.788 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
13.
Компанійцева К. О.
Аналіз методів оцінювання трудового потенціалу персоналу підприємства [Електронний ресурс] / К. О. Компанійцева // Управління розвитком. - 2013. - № 20. - С. 145-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_20_59
Попередній перегляд: Завантажити - 390.104 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
14.
Лазненко О. В.
Сучасні проблеми оцінки трудового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Лазненко // Управління розвитком. - 2013. - № 22. - С. 33-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_22_16
Попередній перегляд: Завантажити - 332.21 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
15.
Дехтяренко І. В.
Аналіз методичних підходів та методів оцінки трудового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Дехтяренко // Управління розвитком. - 2013. - № 23. - С. 164-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_23_70
Попередній перегляд: Завантажити - 324.523 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
16.
Бочарова Н. О.
Теоретико-методичні основи перспективної оцінки трудового потенціалу підприємств [Електронний ресурс] / Н. О. Бочарова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2013. - № 2(5). - С. 42-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_2(5)__7
Попередній перегляд: Завантажити - 263.77 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
17.
Семенчук І. Ю.
Економічна оцінка трудового потенціалу території з урахуванням екологічного фактора в контексті інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / І. Ю. Семенчук // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2013. - № 1(3). - С. 221-226. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_1_3_32
Попередній перегляд: Завантажити - 243.111 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
18.
Георгієв В. А.
Показники збалансованої системи оцінки трудового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / В. А. Георгієв // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Економіка. - 2009. - Вип. 12. - С. 26-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2009_12_6
Попередній перегляд: Завантажити - 143.068 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
19.
Пасєка С. Р.
Теоретико-методичні підходи оцінки розвитку соціально-трудового потенціалу: регіональний аспект [Електронний ресурс] / С. Р. Пасєка // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2014. - Вип. 25. - С. 18-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2014_25_5
Попередній перегляд: Завантажити - 162.079 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
20.
Харун О. А.
Оцінка трудового потенціалу промислового підприємства [Електронний ресурс] / О. А. Харун // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2014. - Вип. 25. - С. 92-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2014_25_16
Попередній перегляд: Завантажити - 94.27 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
21.
Задорожний Г. В.
Оцінка національного трудового потенціалу в умовах розвитку європейського ринку праці [Електронний ресурс] / Г. В. Задорожний, Л. О. Мельнік, В. О. Козуб // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2009. - Вип. 2. - С. 414-421. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2009_2_60
Попередній перегляд: Завантажити - 345.693 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
22.
Дашко І. М.
Комплексна оцінка ефективної мотивації персоналу при соціально-економічному механізмі управління трудовим потенціалом підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / І. М. Дашко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 8. - С. 160-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_8_41
Попередній перегляд: Завантажити - 88.386 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
23.
Корнієнко І. Г.
Трудовий потенціал: економічна сутність та його оцінка [Електронний ресурс] / І. Г. Корнієнко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2013. - Вип. 2. - С. 30-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_2_7
Попередній перегляд: Завантажити - 221.568 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
24.
Новіков Д. А.
Методика вимірювання та рангового оцінювання трудового потенціалу промислових регіонів України [Електронний ресурс] / Д. А. Новіков // Економіка розвитку. - 2014. - № 3. - С. 44-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecro_2014_3_11
Попередній перегляд: Завантажити - 353.742 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
25.
Швайка Л. А.
Оцінювання вартості трудового потенціалу поліграфічних підприємств [Електронний ресурс] / Л. А. Швайка, М. М. Лепак // Наукові записки [Української академії друкарства]. - 2011. - № 1. - С. 128-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2011_1_22
Висвітлено методику визначення вартості трудового потенціалу поліграфічних підприємств і результати її апробації за реальних виробничих умов.
Попередній перегляд: Завантажити - 332.329 Kb Зміст випуска Реферативна БД [Google Scholar] Цитування
26.
Семикіна М. В.
Підвищення керованості інноваційним розвитком на основі інтегрального оцінювання соціально-трудового потенціалу [Електронний ресурс] / М. В. Семикіна, С. Р. Пасєка // Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного університету]. Економічні науки. - 2014. - Вип. 27. - С. 277-287. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvbdfa_2014_27_44
Попередній перегляд: Завантажити - 759.022 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
27.
Чухрай Н. І.
Оцінювання рівня трудового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Н. І. Чухрай, І. Я. Кулиняк, О. І. Глянцева // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 10. - С. 338-347. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_10_44
Виокремлено складові трудового потенціалу підприємства та сформовано систему показників, що їх характеризують. Розроблено методику розрахунку інтегрального показника рівня трудового потенціалу, яку апробовано на основі даних ПАT "Шкіряне підприємство "Світанок".
Попередній перегляд: Завантажити - 161.232 Kb Зміст випуска Реферативна БД [Google Scholar] Цитування
28.
Галаз Л. В.
Методичні підходи щодо формування системи показників оцінювання трудового потенціалу працівника підприємства [Електронний ресурс] / Л. В. Галаз, Р. І. Галаз // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. - 2012. - Вип. 8. - С. 30-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2012_8_10
Попередній перегляд: Завантажити - 211.186 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
29.
Ровенська В. В.
Сучасні підходи до оцінки трудового потенціалу промислового підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Ровенська // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2013. - Вип. 2(1). - С. 149-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2013_2(1)__24
Попередній перегляд: Завантажити - 120.566 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
30.
Заюков І.
Оцінка втрат трудового потенціалу України через передчасну смертність внаслідок зовнішніх причин [Електронний ресурс] / І. Заюков // Україна: аспекти праці. - 2011. - № 4. - С. 19-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2011_4_5
Попередній перегляд: Завантажити - 786.314 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
31.
Колесніков В. П.
Проблеми розробки теоретичних засад та методичних положень щодо економічної оцінки трудового потенціалу території [Електронний ресурс] / В. П. Колесніков, С. О. Федулова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2009. - Вип. 24(1). - С. 244-249. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2009_24(1)__49
Попередній перегляд: Завантажити - 147.581 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
32.
Коваль А. М.
Оцінка забезпеченості трудовим потенціалом сільськогосподарських підприємств Житомирської області [Електронний ресурс] / А. М. Коваль // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. - 2011. - № 2(2). - С. 292-301. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhnau_2011_2(2)__35
Попередній перегляд: Завантажити - 456.876 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
33.
Шевченко І. Ю.
Теоретико-методичні та практичні аспекти оцінювання ефективності державних видатків щодо забезпечення розвитку трудового потенціалу [Електронний ресурс] / І. Ю. Шевченко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2014. - № 2(1). - С. 179-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2014_2(1)__39
Попередній перегляд: Завантажити - 673.983 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
34.
Оксенюк К. І.
Аналіз та оцінка трудових ресурсів як складової стратегічного потенціалу регіону [Електронний ресурс] / К. І. Оксенюк // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2010. - Вип. 25(1). - С. 312-316. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2010_25(1)__68
Попередній перегляд: Завантажити - 257.936 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
35.
Зубрицька Я. О.
Комплексне оцінювання трудового потенціалу підприємства АПК Запорізької області [Електронний ресурс] / Я. О. Зубрицька // Бізнес Інформ. - 2013. - № 2. - С. 115-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_2_25
Попередній перегляд: Завантажити - 515.795 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
36.
Ільчук О. О.
Вдосконалення оцінки ефективності використання трудового потенціалу підприємства як передумова оптимального управління ним [Електронний ресурс] / О. О. Ільчук, Д. С. Драгініч // Науковий вісник НЛТУ України. - 2012. - Вип. 22.1. - С. 170-174. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2012_22
Попередній перегляд: Завантажити - 248.406 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
37.
Чурсіна Н. М.
Оцінка трудового потенціалу регіону в контексті збалансування структури ринку робочої сили [Електронний ресурс] / Н. М. Чурсіна // Бізнес Інформ. - 2013. - № 9. - С. 143-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_9_24
Запропоновано методологічні засади визначення інтегрального показника трудового потенціалу району, а саме: розроблено схему проведення оцінки та визначено показники - стимулятори та дестимулятори, що формують структуру інтегральної оцінки трудового потенціалу. Запропоновано оцінювати стан трудового потенціалу району з урахуванням трьох компонент (демографічної, економічної та освітньої) на основі розрахунків багатомірної середньої. З використанням розробленої методики визначено інтегральну оцінку трудового потенціалу районів Донецької області у динаміці за 2007 - 2011 рр. Встановлено, що у 2011 р. перше місце серед районів Донецької області за інтегральним показником трудового потенціалу посідав Мар`їнський район, а на останньому - Новоазовський. Проведено класифікацію районів Донецької області за інтегральним показником трудового потенціалу (виокремлено райони з низьким рівнем трудового потенціалу, райони із середнім рівнем трудового потенціалу та райони з високим рівнем трудового потенціалу), яка має бути врахованою під час обгрунтування вибору стратегії розвитку регіону, розробки кадрової політики та напрямів збалансування регіонального ринку робочої сили.
Попередній перегляд: Завантажити - 560.027 Kb Зміст випуска Реферативна БД [Google Scholar] Цитування
38.
Ільчук О. О.
Особливості використання та оцінювання трудового потенціалу підприємства сфери послуг [Електронний ресурс] / О. О. Ільчук, С. М. Заставна // Науковий вісник НЛТУ України. - 2012. - Вип. 22.14. - С. 220-226. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2012_22
Завантажити весь випуск Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
39.
Яворська А. В.
Теоретико-методичні підходи до оцінки ефективності системи відтворення трудового потенціалу сільськогосподарського підприємства [Електронний ресурс] / А. В. Яворська // Інноваційна економіка. - 2014. - № 4. - С. 159-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_4_25
Попередній перегляд: Завантажити - 140.881 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
40.
Пивовар А. М.
Оцінка демографічних передумов відтворення трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств Житомирської області [Електронний ресурс] / А. М. Пивовар // Агросвіт. - 2012. - № 7. - С. 49-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2012_7_12
41.
Богатирьов К. О.
Теоретичні аспекти розвитку та оцінки трудового потенціалу [Електронний ресурс] / К. О. Богатирьов // Агросвіт. - 2013. - № 1. - С. 31-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2013_1_9
Попередній перегляд: Завантажити - 65.122 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
42.
Степанова Л. В.
Удосконалення оцінювання трудового потенціалу в контексті забезпечення ефективності діяльності торговельних підприємств [Електронний ресурс] / Л. В. Степанова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. - 2012. - № 4. - С. 148-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2012_4_30
Попередній перегляд: Завантажити - 321.915 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
43.
Череп А. В.
Методичні підходи до оцінки ефективності використання трудового потенціалу підприємств [Електронний ресурс] / А. В. Череп, І. М. Дашко // Агросвіт. - 2012. - № 15. - С. 48-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2012_15_12
Попередній перегляд: Завантажити - 129.464 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
44.
Миронова Л. Г.
Оцінювання ефективності управління трудовим потенціалом підприємства на основі рейтингового підходу [Електронний ресурс] / Л. Г. Миронова // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 21. - С. 45-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2011_21_14
Попередній перегляд: Завантажити - 235.259 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
45.
Русінко М. І.
Оцінка ефективності управління трудовим потенціалом будівельних підприємств [Електронний ресурс] / М. І. Русінко. // Ефективна економіка. - 2011. - № 10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_10_22
Попередній перегляд: Завантажити - 181.943 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
46.
Пирожак Є. К.
Оцінка трудового потенціалу управлінських кадрів підприємства [Електронний ресурс] / Є. К. Пирожак, У. Я. Петриняк // Ефективність державного управління. - 2014. - Вип. 41. - С. 139-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_41_17
Попередній перегляд: Завантажити - 163.998 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
47.
Шило К. М.
Методичні положення оцінювання трудового потенціалу країни [Електронний ресурс] / К. М. Шило // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2015. - № 1. - С. 138-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2015_1_32
Досліджено методичні положення оцінювання трудового потенціалу. Визначено ранг показника комплексної оцінки рейтингу трудового потенціалу через встановлення залежності між соціально-економічними, медико-демографічними, освітніми та духовно-культурними факторами впливу на основі використання експертно-моделювальної системи, що дозволить встановлювати стратегічні пріоритети формування трудового потенціалу в контексті загальнодержавних цілей.
Попередній перегляд: Завантажити - 90.795 Kb Зміст випуска Реферативна БД [Google Scholar] Цитування
48.
Ахромкін Є. М.
Ресурсно-рейтингова оцінка трудового потенціалу регіону [Електронний ресурс] / Є. М. Ахромкін, Г. М. Маслова // Економіка та держава. - 2012. - № 4. - С. 8-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2012_4_4
Попередній перегляд: Завантажити - 161.57 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
49.
Мельничук О. П.
Оцінювання трудового потенціалу: підходи і практика використання [Електронний ресурс] / О. П. Мельничук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - № 2. - С. 152-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2015_2_24
Попередній перегляд: Завантажити - 224.836 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
50.
Шило К. М.
Методичні положення оцінювання трудового потенціалу країни [Електронний ресурс] / К. М. Шило // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2015. - № 4. - С. 83-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2015_4_20
Досліджено методичні положення оцінювання трудового потенціалу. Визначено ранг показника комплексної оцінки рейтингу трудового потенціалу через встановлення залежності між соціально-економічними, медико-демографічними, освітніми та духовно-культурними факторами впливу на основі використання експертно-моделювальної системи, що дозволить встановлювати стратегічні пріоритети формування трудового потенціалу в контексті загальнодержавних цілей.
Попередній перегляд: Завантажити - 122.213 Kb Зміст випуска Реферативна БД [Google Scholar] Цитування
51.
Ровенська В. В.
Оцінка формування та використання трудового потенціалу промислового підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Ровенська // Економіка і організація управління. - 2014. - Вип. 3-4. - С. 215-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2014_3-4_33
Попередній перегляд: Завантажити - 1.416 Mb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
52.
Мороз С. А.
Оцінювання рівня розвитку нематеріальних ресурсів трудового потенціалу ВНЗ як елемент адміністративно-організаційного механізму державного управління [Електронний ресурс] / С. А. Мороз. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. - 2016. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2016_1_12
Попередній перегляд: Завантажити - 510.109 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
53.
Василичев Д.В.
Оцінка трудового потенціалу в Україні [Електронний ресурс] / Д.В. Василичев, М.О. Ольховська // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2015. - № 3(2). - С. 47-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2015_3(2)__11
Попередній перегляд: Завантажити - 843.774 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
54.
Гарват О. А.
Трудовий потенціал підприємства: методика оцінки та способи оптимізації [Електронний ресурс] / О. А. Гарват // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. - 2011. - № 3. - С. 102-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2011_3_20
Попередній перегляд: Завантажити - 317.337 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
55.
Давидова І. О.
Оцінка трудового потенціалу машинобудівних підприємств та інноваційної складової його діяльності [Електронний ресурс] / І. О. Давидова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2016. - № 3(1). - С. 55-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2016_3(1)__13
Попередній перегляд: Завантажити - 305.72 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
56.
Шевченко І. Ю.
Методичні засади оцінювання розвитку трудового потенціалу на мезорівні [Електронний ресурс] / І. Ю. Шевченко // Бізнес Інформ. - 2016. - № 7. - С. 170-175.
Узагальнено та доповнено методичні засади оцінювання розвитку трудового потенціалу на мезорівні. Методологію написання статті склали метод аналізу та синтезу, метод індукції та дедукції, метод теоретичного узагальнення, монографічний метод, системний підхід. Проаналізовано існуючі методичні підходи до оцінювання розвитку трудового потенціалу, зокрема: ресурсний, факторний, результативний, вартісний (витратний), інтегральний, суб`єктивний. Зроблено висновок про доцільність застосування для оцінювання розвитку регіонального трудового потенціалу положень ресурсного, факторного та інтегрального підходів. На основі часткового синтезу елементів ресурсного, факторного та інтегрального підходів розроблено методику оцінювання розвитку трудового потенціалу регіону. Особливістю розробленої методики є виділення кількісного та якісного розвитку регіонального трудового потенціалу, здійснення його матричної та критеріальної діагностики.
Зміст випуска Реферативна база даних

Повний текст публікації буде доступним після 01.08.2017 р., через 134 днів
57.
Шубалий О. М.
Оцінка трудового потенціалу регіону в контексті визначення пріоритетів регіональної політики соціальної відповідальності [Електронний ресурс] / О. М. Шубалий // Економічний форум. - 2016. - № 2. - С. 362-370. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2016_2_55
Попередній перегляд: Завантажити - 746.788 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
58.
Новойтенко І. В.
Методичні підходи до оцінки ефективності використання трудового потенціалу [Електронний ресурс] / І. В. Новойтенко, Г. О. Волощук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2012. - № 46. - С. 83-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2012_46_16
Досліджено методичні підходи до оцінки ефективності використання трудового потенціалу підприємства. Доведено, що за умов переорієнтації цілей діяльності підприємств з одержання максимальних короткострокових економічних вигод до максимізації довгострокових вигод - ринкової вартості підприємства, ефективність використання трудового потенціалу підприємств доцільно визначати з застосуванням вартісного підходу, згідно з яким коефіцієнт ефективності використання трудового потенціалу, визначений як відношення чистої ринкової вартості трудового потенціалу до витрат на його формування, використання і розвиток, характеризує міру ефективності його використання.
Попередній перегляд: Завантажити - 149.567 Kb Зміст випуска Реферативна БД [Google Scholar] Цитування
59.
Міронова Л. Г.
Оцінювання нереалізованого трудового потенціалу регіонів України [Електронний ресурс] / Л. Г. Міронова, О. І. Макаренко // Причорноморські економічні студії. - 2016. - Вип. 1. - С. 78-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_1_20
Попередній перегляд: Завантажити - 350.712 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
60.
Трохимчук Т. В.
Оцінка трудового потенціалу: підходи та методи [Електронний ресурс] / Т. В. Трохимчук // Молодий вчений. - 2015. - № 9(2). - С. 39-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_9(2)__11
61.
Бутко М. П.
Методичні підходи до економічного оцінювання трудового потенціалу [Електронний ресурс] / М. П. Бутко, Т. В. Пепа, А. П. Неживенко // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2015. - № 4. - С. 24-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2015_4_5
Обгрунтовано методи економічного оцінювання трудового потенціалу з використанням наявних підходів і пошуку оновлених методичних прийомів. Розглянуто та проаналізовано групу показників, які доцільно використовувати під час проведення оцінювання трудового потенціалу.
Попередній перегляд: Завантажити - 184.481 Kb Зміст випуска Реферативна БД [Google Scholar] Цитування
62.
Новіков Д. А.
Методика оцінювання рівня трудового потенціалу промислових регіонів України на основі методів нечіткої логіки [Електронний ресурс] / Д. А. Новіков // Комунальне господарство міст. Сер. : Економічні науки. - 2014. - Вип. 115. - С. 35-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_econ_2014_115_9
Попередній перегляд: Завантажити - 1.014 Mb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
63.
Галан О. Є.
Методика оцінки трудового потенціалу промислових підприємств [Електронний ресурс] / О. Є. Галан // Економіка та держава. - 2014. - № 1. - С. 76-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_1_20
Попередній перегляд: Завантажити - 169.886 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
64.
Ковальчук Г. К.
Рейтингова модель оцінювання стану та потенціалу розвитку трудових ресурсів регіону [Електронний ресурс] / Г. К. Ковальчук // Соціально-трудові відносини: теорія та практика . - 2015. - № 1. - С. 156-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2015_1_19
Попередній перегляд: Завантажити - 599.028 Kb Зміст випуска [Google Scholar] Цитування
65.
Міронова Л. Г.
Оцінювання нереалізованого трудового потенціалу регіонів України [Електронний ресурс] / Л. Г. Міронова, О. І. Макаренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2014. - Вип. 6(1). - С. 252-254. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_6(1)__62