Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до теми: "Облік та аудит виробничих запасів". Дякую!1.


Марущак, Л.І. Економічна сутність виробничих запасів [Текст] / Л. І. Марущак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 225-230.

2.


Михалевич, С. Класифікація виробничих запасів для ефективної організації обліку (на прикладі швейних підприємств) [Текст] / С. Михалевич // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №4. – С. 36-40.

3.


Мельник, О.Г. Методи формування, поповнення та використання виробничих запасів [Текст] / О. Г. Мельник, Л. С. Ноджак, Л. М. Ганас // Економіка @ держава. – 2013. – №10. – С. 29-33.

4.


Бутромеєва, І. Методичні рекомендації щодо перевірки обліку запасів на підприємствах [Текст] / І. Бутромеєва, А. Кабітова // Фінансовий контроль. – 2009. – №4. – С. 48-53.

5.


Надходження запасів [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2006. – №74. – С. 30-64. – [Супертаблиця].

6.
63
Н34
Должанський, А.М. Нормативно-правове забезпечення обліку виробничих запасів на поліграфічних підприємствах в умовах розвитку ринкових відносин [Текст] / А. М. Должанський, О. С. Юрочко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – С. 179-186.

7.


Зінченко, О.В. Облік використання виробничих запасів [Текст] / О. В. Зінченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 218-221.

8.


Олійник, А.П. Облік виробничих запасів в умовах автоматизації [Текст] / А. П. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 180-185.

9.
657
П75
Приймачок, О.М. Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / О. М. Приймачок. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т, 2005. – 19с.

10.
657.63
К90
Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту [Текст] : підручник / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – К. : Каравела, 2009. – 544с. 

11.
657.63
К90
Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – 3-є вид. – К. : Каравела, 2006. – 560с. 

12.


Легенчук, С.Ф. Розвиток облікового відображення виробничих запасів: на шляху до усунення інформаційної асиметрії [Текст] / С. Ф. Легенчук, І. В. Жиглей // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №12. – С. 339-347.

13.


Меліхова, Т.О. Розробка програми аудиту виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства [Текст] / Т. О. Меліхова, Н. С. Ніколаєнко // Економіка @ держава. – 2017. – №1. – С. 51-56.

14.


Чорнак, Т.В. Удосконалення процесу вибору методів оцінки запасів під час їх вибуття [Текст] / Т. В. Чорнак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 424-431.

15.
657
Ф59
Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами [Текст] : підручник / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова [та ін.] за ред. М.Ф. Огійчука. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2011. – 1042с. 

16.

Тарасенко А. В. 
Формування інформаційного забезпечення аудиту виробничих запасів машинобудівних підприємств / А. В. Тарасенко // Облік і фінанси. - 2015. - № 2. - С. 109-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2015_2_18
17.


Титенко Л. В. 
Економічна сутність виробничих запасів / Л. В. Титенко // Фінанси, облік і аудит. - 2011. - Вип. 18. - С. 361-369. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2011_18_47
  Повний текст PDF - 472.713 Kb    Зміст випуска     Цитування публікації

18.

Скрипник М. І. 
Удосконалення організації і методики аудиту виробничих запасів на підприємстві / М. І. Скрипник, О. О. Григоревська, Н. Й. Радіонова // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Сер. : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. - 2016. - Вип. 2-3. - С. 378-398. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2016_2-3_26
19.

Левченко О. П. 
Шляхи удосконалення організації обліку виробничих запасів / О. П. Левченко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2014. - № 4. - С. 266-270. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2014_4_48
20.

Дунаєва М. В. 
Особливості класифікації виробничих запасів у виноробній промисловості / М. В. Дунаєва // Фінанси, облік і аудит. - 2011. - Вип. 17. - С. 296-302. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2011_17_40


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Аудит виробничих запасів, облік виробничих запасів.....”


Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Бухгалтерський  облік і аудит ”