Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доможіть підібрати літературу до теми:"Облік та аналіз виробничих запасів". Дякую1.


Житна, І.П. Аналіз завдань та принципів обліку і контролю виробничих запасів [Текст] / І. П. Житна, І. І. Афанасєва // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 108-112. 
2.
657
Х56
Хліпальська, В. Аналіз і оцінка ефективності формування витрат з придбання та зберігання запасів виходячи з методу оцінки вартості їх обліковування [Текст] / В. Хліпальська. – Львів : ВКП "ВМС", 2003. – 39с.

3.


Войнаренко, М. Аналіз методів оцінки запасів та можливості їх використання в практиці плодоовочевих переробних підприємств [Текст] / М. Войнаренко, І. Білик // Економіст. – 2006. – №11. – С. 59-61.

4.


Єремян, О.М. Аналіз наслідків помилок при визначенні і оцінці запасів [Текст] / О. М. Єремян // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.3. – С. 23-25. – [У статті дана загальна характеристика теоретичних аспектів бухгалтерського обліку запасів. В процесі дослідження виявлено причини помилок, допущених при визначенні вартості запасів на кінець звітного періоду. Проаналізовано наслідки завищення або заниження вартості запасів на основі трьох умовних прикладів, зроблені відповідні висновки.].

5.


Сайко, В.В. Аналіз рівня попиту і планування товарних запасів у роздрібній торгівлі [Текст] / В. В. Сайко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.1. – С. 90-92. 
6.
65.012
О-82
Отенко, І.П. Аналіз у галузях виробництва і послуг [Текст] : навч. посіб. / І. П. Отенко, О. Ю. Мішин, С. В. Мішина. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 324 с. і аудит" та спеціальності 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" всіх форм навчання.
7.
65.012
Д72
Драч, С.В. Економічний аналіз виробничих запасів підприємств (на прикладі м`ясокомбінатів України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз і аудит / С. В. Драч. – Тернопіль : Тернопільська академія народного господарства, 2001. – 19с.

8.


Іванова, М.І. Методика оперативного управління виробничими запасами з використанням багатофакторного регресійного аналізу [Текст] / М. І. Іванова, С. О. Воєводін // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2005. – №1. – С. 39-44.

9.
657
П75
Приймачок, О.М. Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / О. М. Приймачок. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т, 2005. – 19с.

10.
334.7
К91
Кундеус, О.М. Облік та аналіз використання виробничих запасів: сучасний стан і перспективи розвитку (на прикладі підприємств скляної промисловості України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / О. М. Кундеус. – Тернопіль : Тернопільська академія народного господарства, 2002. – 18с.

11.


Бакун, Ю. Облік як інформаційна база аналізу запасів на підприємствах торгівлі [Текст] / Ю. Бакун // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2001. – №3. – С. 82-87.

12.
657
З-28
Занько, Б.М. Облік, аналіз та аудит товарних запасів на підприємствах торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз і аудит / Б. М. Занько. – К. : Київський нац. торгівельно-економічний ун-т, 2001. – 20с.

13.


Зоря, О.П. Особливості обліково-аналітичного відображення виробничих запасів за національними та міжнародними стандартами в системі управління підприємством [Текст] / О. П. Зоря, І. Я. Максименко, Я. О. Добренька // Економіка @ держава. – 2016. – №8. – С. 116-119.

14.


Фомічова, О.В. Управління виробничими запасами з використанням АВС-аналізу [Текст] / О. В. Фомічова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.1. – С. 75-80. 

15.


Клочан, В.П. Що показав аналіз запасів [Текст] / В. П. Клочан // Економіка АПК. – 2003. – №12. – С. 106-111.

16.

Самко М. С. 
Розробка комплексної методики аналізу виробничих запасів підприємства / М. С. Самко // Управління розвитком. - 2013. - № 12. - С. 59-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_12_27
17.

Кащена Н. Б. 
Удосконалення методики аналізу виробничих запасів підприємства / Н. Б. Кащена, О. В. Цуканова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2011. - Вип. 2. - С. 128-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2011_2_22
18.

Шмиголь Н. М. 
Роль і місце аналізу виробничих запасів у системі управління ресурсним потенціалом підприємства / Н. М. Шмиголь, А. А. Антонюк, А. А. Нестеренко // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. - 2015. - № 5. - С. 102-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2015_5_18
19.

Погорелов Ю. С. 
Удосконалення обліку та аналізу виробничих запасів / Ю. С. Погорелов, А. В. Пилипенко // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. - 2014. - № 26(2). - С. 132-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmepi_2014_26%282%29__17
20.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Менеджмент товарно-матеріальних запасів.....”