Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Причини і види міжнародної міграції
>>>
1.


Гончарова, С.Ю. Вимушена трудова міграція: сучасні виклики для держави та шляхи їх подолання [Текст] / С. Ю. Гончарова, Ю. В. Сотнікова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №5. – С. 351-355.

2.


Дружиніна, В.В. Вплив міграції робочої сили на демографічну ситуацію держави [Текст] / В. В. Дружиніна, К. І. Скоробрух // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.1. – С. 81-86. – [В статті розглядаються основні показники робочої сили, міграції населення, її причини, фактори та
наслідки, аналізується кількість всиновлених українських дітей іноземними громадянами, як складової частини
мігруючої частини населення, характеризується демографічна ситуація в Україні, а також висвітлюються
економічні наслідки старіння населення України.

3.
330.3
Н34
Курій, Л.О. Демографічний перехід як об`єктивний чинник міграційного перерозподілу людського потенціалу [Текст] / Л. О. Курій // Науково-практичні проблеми розвитку економічних систем. – 2013. – №1. – С. 85-89.

4.
314
Д31
Демографія [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Назарова, О. В. Іванісов, О. Ф. Доровський, О. Ю. Зайцева. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 220с. 

5.


Білан, Ю.В. Динаміка економічних, інституційних та соціокультурних чинників зовнішньої міграції населення України [Текст] / Ю. В. Білан, Г. І. Білущак, О. Б. Демків // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №10. – С. 285-294.

6.
331
Б91
Буряк, П.Ю. Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський, М. І. Григор`єва. – К., 2004. – 440с. 
7.
330
М86
Мочерний, С.В. Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / С. В. Мочерний. – 4-тє вид., стер. – Київ : Академія, 2009. – 640 с. – (Альма-матер). 

8.


Смалійчук, Г.В. Економічні негативні наслідки міждержавної трудової міграції в Україні [Текст] / Г. В. Смалійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №5,Т.1. – С. 132-136. – [Визначено основні негативні впливи міждержавної трудової міграції на внутрішню ситуацію в країні. Досліджено питання економічних втрат України внаслідок міждержавних міграційних переміщень: виділено основні їх види та проведено розрахунок цих втрат.].

9.


Козієвська, О. Загальні тенденції розвитку академічної мобільності у світовому та українському вимірах [Текст] / О. Козієвська // Вища освіта України. – 2012. – №2. – С. 98-107. – [Досліджуються найбільш значущі тенденції розвитку академічної мобільності студентів, характерні для світового та європейського освітніх просторів. Аналізуються причини активізації академічної мобільності. Констатується асиметричний характер академічної мобільності в Україні та робиться висновок про необхідність вироблення стратегії інтернаціоналізації вищої освіти України з метою відновлення балансу у сфері міграційних і освітніх процесів].

10.


Ніколайчук, М.В. Зовнішні міграційні фактори в мотиваційному механізмі руху населення [Текст] / М. В. Ніколайчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.2. – С. 57-60. – [Розроблена система впливу зовнішніх факторів на формування міграційних намірів особи. Виділені фактори різних порядків за силою впливу та конкретизована їх роль в утворені міграційного поля. Запропоноване використання індикаторів – похідних показників динамічного розвитку зовнішнього міграційного середовища. Знайдено місце факторів різних порядків у мотиваційному механізмі міграцій населення.].

11.


Васильківський, Д.М. Зовнішня трудова міграція в Україні: сучасний стан, причини, наслідки [Текст] / Д. М. Васильківський, О. А. Осійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №1. – С. 97-101. – [Досліжено динаміку зовнішньої трудової міграції населення України за період 2006 – 2008 р.
Визначено країни, де сконцентрована найбільша кількість трудових українських емігрантів, як легально,
так і нелегально; виділено основні причини та соціально-економічні наслідки зовнішньої міграції населення.

12.


Овчиннікова, О.Р. Міграційні моделі - класифікація видів [Текст] / О. Р. Овчиннікова // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №2,Ч.1. – С. 22-30. – [
Стаття присвячена аналізу існуючих математичних моделей і методів, що використовуються в модулюванні міграційних переміщень населення. Представлена схема, яка відображає класифікацію видів міграційних моделей, детально розглянуто окремі модулі – показники, ознаки, які в них використовуються, задачі, які вирішуються за їх допомогою, основні результати.].

13.
331.5
П88
Пуригіна, О.Г. Міжнародна міграція [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Пуригіна, С. Е. Сардак. – К. : Академія, 2007. – 312с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України].

14.
314
Р58
Ровенчак, О.А. Міжнародна міграція : теорія та практика [Текст] : монографія / О. А. Ровенчак, В. В. Володько. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 412 с.

15.


Волоско, Я.О. Міжнародна трудова міграція населення: причини виникнення та наслідки для економіки [Текст] / Я. О. Волоско // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №7(824). – С. 21-26.

16.
339.92
М58
Міжнародні економічні відносини [Текст] : практикум; навч. посіб. /  за ред. О.І. Шниркова. – Чекаси : ФОП Чабаненко, 2013. – 387 с.

17.
339.92
С30
Семенов, Г.А. Міжнародні економічні відносини: Аналіз стану, реалії і проблеми [Текст] : навч. посіб. / Г. А. Семенов, М. О. Панкова, А. Г. Семенов. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К. : ЦНЛ, 2006. – 232с. – [Існує електронна копія]. 

18.
330
Г83
Григорук, А.А. Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / А. А. Григорук, Л. М. Литвин. – Тернопіль : Збруч, 2009. – 400 с.

19.
63
Н34
Савіцька, О.П. Особливості міграційних процесів населення в умовах глобалізаці [Текст] / О. П. Савіцька, В. В. Цоньо // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.17. – С. 295-303.

20.
314
С69
Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України [Текст] : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ 27 вересня 2011р.) /  упоряд. О.А. Малиновська. – К. : НІСД, 2011. – 344 с. 

21.


Пасічник, О.А. Стадії міграційного процесу за українських соціально-економічних реалій [Текст] / О. А. Пасічник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №1. – С. 109-114. – [У роботі представлені результати вивчення стадійності міграційного процесу і зроблена спроба удосконалення існуючої теорії. Запропоновані складові стадій міграції населення виділені відповідно до існуючих реалій соціально-
економічного розвитку і міграційних настроїв населення України.

22.
331.5
В42
Відякіна, М.М. Трудова міграція з України до ЄС : макроекономічний вимір [Текст] : монографія / М. М. Відякіна, Р. Д. Стаканов. – К. : ТОВ "ДКС", 2011. – 198с. 

23.


Позняк, О.В. Трудові міграції в Україні: причини та наслідки [Текст] / О. В. Позняк // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.2. – С. 69-74. – [В статті проаналізована сучасна соціально-демографічна ситуація в Україні як чинник розвитку трудових міграцій. На основі даних спеціального обстеження виявлено масштаби зовнішніх трудових міграцій населення України, охарактеризовано їх тенденції та особливості, визначено вплив трудових поїздок на демографічну ситуацію, розвиток ринку праці та життєвий рівень населення.].

24.
331.5
І-19
Іванісов, О.В. Управління трудовим потенціалом [Текст] : навч.- прак. посіб. / О. В. Іванісов, О. А. Єрмоленко, О. Ф. Доровський. – Х. : ХНЕУ, 2008. – 388с. – [Рекомендовано МОН України].

25.
331.5
О-75
Осовська, Г.В. Управління трудовими ресурсами [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2008. – 224с. 

26.
63
Н34
Пука, Н.В. Фактори формування міграційних процесів в Україні [Текст] / Н. В. Пука // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.14. – С. 391-397.

27.


Шупик, И.И. Феминизация миграции в контексте экономической безопасности Украины [Текст] / И. И. Шупик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.1. – С. 220-223. – [Рассмотрены и проанализированы причины и последствия эмиграции женщин как одной из угроз стабильного развития национальной экономики, обеспечения национальной экономической безопасности.

28.


Курій, Л.О. Фемінізація міжнародної трудової міграції і проблема збереження людського потенціалу [Текст] / Л. О. Курій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.1. – С. 119-122. – [Визначено частку жінок-мігрантів у загальному обсязі міграційних потоків. Досліджено основні фактори і види жіночої міграції. Розглянуто проблеми працевлаштування жінок-мігрантів у світі. Запропоновано заходи зменшення ризиків і збільшення переваг від трудової міграції для жінок з точки зору цілей людського розвитку.

29.


Білик, О.М. Формування мобільності та міграційної рухливості носіів людського капіталу [Текст] / О. М. Білик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №3,Т.1. – С. 246-250. – [Проведено дослідження трудової мобільності як елемента людського капіталу та важливого напрямку інвестицій в людський капітал. Розглянуто мобільність як чинник міграційної рухливості економічно активного населення. Виділено фактори, які у сукупності з мобільністю як властивістю людського капіталу впливають на схильність працівника до міграції. В контексті теорії людського капіталу розроблено алгоритм взаємодії мобільності і потреб індивіда та формування міграції.].

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека»