Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Тема статті "Удосконалення технології управління персоналом промислового підприємства"


1.
63
Н34
Авдеев, В.В. Управление персоналом: технология формирования команды [Текст] : учеб. пособие / В. В. Авдеев. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 544с.

2.


Асланолв, М.А. Продвижение инновационных персонал-технологий в системе государственного и регионального управления взаимодействия промышленности и органов власти [Текст] / М. А. Асланолв // Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности. – 2015. – №1. – С. 21-26.

3.


Бабічев, М.П. Організація управління промисловим підприємством [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / М. П. Бабічев, С. В. Карпенко, Є. В. Шевчук. – К. : КНЕУ, 2004. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

4.


Базарова, Л.А. Технология формирования творческих способностей персонала как инструмент инновационного управления [Текст] / Л. А. Базарова // Инновации. – 2007. – №5. – С. 73-75.

5.


Варданян, И. Компьютерные технологии в системе управления персоналом [Текст] / И. Варданян // Управление персоналом. – 2007. – №8. – С. 35-37.

6.


Говядкин, И.Е. Информационные технологии в управлении персоналом [Текст] / И. Е. Говядкин // Управление персоналом. – 2008. – №1. – С. 60-62.

7.
658.5.012.32
М50
Гривнак, О.В. Проблеми управління персоналом на сучасних підприємствах [Текст] / О. В. Гривнак, О. І. Бала // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №18(778). – С. 10-17.

8.


Гринев, Г. Развитие персонала организаций на базе технологий управления знаниями [Текст] / Г. Гринев, Ю. Дремова // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – №7. – С. 121-126.

9.


Захарчин, Г.М. Маркетинговий підхід до управління персоналом в сучасних реаліях [Текст] / Г. М. Захарчин, Н. П. Любомудрова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №13(833). – С. 15-21.

10.
331.108
М85
Захарчин, Г.М. Синтез інноваційного і традиційного в сучасній концепції управління персоналом підприємства [Текст] / Г. М. Захарчин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №18(778). – С. 212-217.

11.


Менеджмент організації [Текст] : підручник / В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, М. І. Ануфрієва [та ін.] за заг. ред. В.П.Пєткова. – Київ : КНТ, 2011. – 488с. – [Навчальне видання присвячене висвітленню питань менеджменту організації, прийняття рішень у різних сферах життя, керівництва конфліктами та конфліктними ситуаціями, кадрової політики, стратегічному плануванню, інформаційному забезпеченню керівництва організацією.
Зважаючи на важливу роль керівника в організації, автори розкривають специфіку сучасного менеджменту, його рівні, стратегію й тактику тощо. Досліджуються процеси комунікації, організації взаємодії та повноваження в менеджменті. Окремі розділи присвячено питанням керівництва та контролю, кадрової політики, розвитку трудових ресурсів.
Підручник містить додатки - тести та методики визначення професійного рівня керівника, діагностування схильності особистості до конфліктної поведінки тощо.
Видання розраховане на викладачів, курсантів, слухачів, студентів, магістрів, ад`юнктів навчальних закладів України, в яких поглиблено вивчається наука менеджменту.

Затверджено МОН України
].

12.


Мотивування персоналу [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. А. Гарват, О. О. Чернушкіна [та ін.]. – Хмельницький : Цюпак А.А., 2014. – 254 с. – [У посібнику висвітлено сутність мотивування персоналу як складової соціально-трудових відносин. Охарактеризовано змістові та процесуальні теорії мотивування персоналу. Визначено зміст матеріального, трудового і статусного мотивування персоналу. Розкрито мотивуючу роль систем оплати праці та особливості організації преміювання персоналу. Розглянуто сутність контрактної форми найму і оплати праці, нетрадиційних методів матеріального стимулювання та методів нематеріальної мотивації трудової діяльності. Висвітлено зміст методів оцінювання персоналу, їх роль у мотивуванні трудової діяльності.
Рекомендується для студентів економічних спеціальностей, а також для фахівців підприємств, організацій, установ з метою фундаменталізації знань у галузі мотивування персоналу, формування раціональних організаційних, технічних та економічно обгрунтованих управлінських рішень щодо удосконалення управління персоналом, підвищення ефективності його діяльності за сучасних умов господарювання.

Рекомендовано МОН України].

13.


Олексів, І.Б. Класифікація компетенцій працівників промислових підприємств [Текст] / І. Б. Олексів, Г. В. Михайляк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №11(748). – С. 78-84.

14.
001
С56
Олехнович, М. Мотивационный аудит как технология повышения эффективности управления персоналом [Текст] / М. Олехнович, Т. Макарова // Управление персоналом. – 2006. – №2. – С. 46-53.

15.


Папшева, Н.Д. Оценка эффективности управления персоналом [Текст] / Н. Д. Папшева, А. Б. Штриков // Современные достижения в науке и образовании. – 2013. – С. 142-145.

16.


Рященко, В. Технологія координації реінжинірингу бізнес-процесів і системи управління персоналом [Текст] / В. Рященко // Держава та регіони. – 2011. – №3. – С. 160-165.

17.


Сардак, О.В. Вибір моделі стратегічного управління персонал-маркетингом підприємства [Текст] / О. В. Сардак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1. – C. 177-182.

18.


Сартан, Г. Новые технологиии управления персоналом [Текст] / Г. Сартан // Менеджмент и менеджер. – 2004. – №3. – С. 9-16.

19.


Стрехова, С.В. Проблеми впровадження інноваційних технологій в управління персоналом підприємства [Текст] / С. В. Стрехова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.3. – С. 54-57.

20.
331.108
Щ61
Третьяк, О.П. Сучасні персонал-технології у системі управління персоналом на підприємстві [Текст] / О. П. Третьяк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.4. – C. 389-397.

21.
63
Н34
Фомова, О.А. Особливості інноваційних технологій в управлінні персоналом у сучасних умовах [Текст] / О. А. Фомова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.3. – С. 53-57.

22.


Чемеков, В.П. Грейдинг: Технология построения системы управления персоналом [Електронний ресурс] / В. П. Чемеков. – М. : Вершина, 2007. - Систем.вимоги: DjVuReader/DjVu Viewer/ DjVuLibre. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

23.


Шиян, А.А. Механізм та технології для управління персоналом на основі моделі детермінованих скінчених автоматів [Текст] / А. А. Шиян, Л. О. Нікіфорова, Т. К. Мещерякова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 46-49. – [Розроблено загальну модель для опису діяльності економічних агентів, яка основана на використанні детермінованих скінчених автоматів. Здійснена економічна інтерпретація побудованої моделі та описано механізм її
застосування в економіці. Запропоновано ряд технологій для розв’язання різних класів економічних задач.
A general model to describe the activity of economic agents, which is based on using deterministic finite automata. Made the economic interpretation of the constructed model and describes the mechanisms of its application in the economy. A number of
technologies to solve different classes of economic problems.
Ключові слова: управління персоналом, модель детермінованих скінчених автоматів, економічний агент, спільна економічна діяльність, типи економічної поведінки.].

24.


Щербак, В.Г. Створення та використання конкурентних переваг персоналу в сучасних технологіях управління підприємством [Текст] / В. Г. Щербак. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 164с. – [ Присвячено вдосконаленню процесу управління персоналом підприємства. Подано сучасний підхід до управління якістю праці персоналу підприємства шляхом використання та вдосконалення існуючих і набутих конкурентних переваг кадрового складу та реінжинірингу кадрової роботи підприємства.
Рекомендовано для фахівців підприємств, науковців, аспірантів і студентів економічних спеціальностей
].

25.
331.108
А18
Яновский, А.М. Управление персоналом - технология успешного бизнеса [Текст] / А. М. Яновский // Менеджмент и кадры: психология управления,соционика. – 2003. – №6. – С.28-30.

26.
331.108
Я90
Яхонтова, Е. Эффективные технологии управления персоналом [Текст] / Е. Яхонтова. – СПб. : Питер, 2003. – 272с. – (Теория и практика менеджмента).

За необхідністю радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “Інноваційне управління персоналом”, "Менеджмент персоналу", "Методи управління персоналом".
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету (розділ "Менеджмент".

Радимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua( БД «Наукова періодика України»):

1.
Лихолобов Е. А.
Розробка технології управління персоналом підприємства [Електронний ресурс] / Е. А. Лихолобов // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2009. - № 3. - С. 96-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2009_3_13
2.
Лихолобов Е. А.
Технології управління персоналом в контексті формування організаційної поведінки [Електронний ресурс] / Е. А. Лихолобов // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2011. - № 2. - С. 64-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2011_2_12
3.
Сочинська-Сибірцева І. М. Сочинська-Сибірцева І. М.
Вдосконалення технології управління персоналом на машинобудівних підприємствах [Електронний ресурс] / Сочинська-Сибірцева І. М. Сочинська-Сибірцева І. М. // Економічний вісник Донбасу. - 2013. - № 2. - С. 229-232. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2013_2_40
4.Волкова Т. В.
Технологізація управління персоналом [Електронний ресурс] / Т. В. Волкова // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. - 2013. - № 4. - С. 159-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2013_4_28
5.
Сочинська–Сибірцева І. М.
Розвиток технологій управління персоналом на вітчизняних підприємствах [Електронний ресурс] / І. М. Сочинська–Сибірцева // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2012. - Вип. 21. - С. 51-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2012_21_10
6. Присяжнюк А. В.
Роль информационно-коммуникационных технологий в управлении персоналом [Електронний ресурс] / А. В. Присяжнюк // Молодий вчений. - 2014. - № 1(03). - С. 242-245. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_1(03)__56
7.
Стрехова С. В.
Стан впровадження інноваційних технологій в управлінні персоналом на машинобудівних підприємствах Вінницької області [Електронний ресурс] / С. В. Стрехова // Молодий вчений. - 2014. - № 2(05). - С. 53-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_2(05)__12
8. Третьяк О. П.
Сучасні персонал-технології у системі управління персоналом на підприємстві [Електронний ресурс] / О. П. Третьяк // Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.4. - С. 389-397. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2014_24
9.
Гуцалюк О. М.
Місце технології управління персоналом підприємства в системі менеджменту [Електронний ресурс] / О. М. Гуцалюк // Соціально-трудові відносини: теорія та практика . - 2014. - № 1. - С. 272-277. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2014_1_45
10. Салова Н. А.
Сучасні технології управління персоналом в українских реаліях [Електронний ресурс] / Н. А. Салова // Соціально-трудові відносини: теорія та практика . - 2014. - № 2. - С. 187-191. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2014_2_27
11.Козаченко Г. В.
Декомпозиційно-синтетичний підхід до розроблення технології управління персоналом у контексті формування бажаної організаційної поведінки [Електронний ресурс] / Г. В. Козаченко, Е. А. Лихолобов // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. - 2014. - № 6. - С. 156-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2014_6_24
12. Карімов Г. І.
Інформаційні технології в управлінні персоналом підприємства [Електронний ресурс] / Г. І. Карімов, І. К. Карімов // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету. Технічні науки. - 2013. - Вип. 1. - С. 181-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpddtu_2013_1_37
13.
Пузирьов О. В.
Теоретичні основи управління персоналом підприємства: функції, принципи, технології [Електронний ресурс] / О. В. Пузирьов // Економіка і управління. - 2015. - № 1. - С. 82-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2015_1_15
14.
Баб’як Г.
Відбір персоналу як елемент системи технологій управління персоналом [Електронний ресурс] / Г. Баб’як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2015. - Вип. 20. - С. 114–120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rarpsu_2015_20_23
15. Бодарецька О. М.
Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінського супроводу інноваційних технологій мотивування персоналу в системі забезпечення полівекторного розвитку підприємств [Електронний ресурс] / О. М. Бодарецька, А. М. Дідик // Бізнес Інформ. - 2016. - № 6. - С. 215-220.
Зміст випуска

Повний текст публікації буде доступним після 01.07.2017 р., через 92 днів
16.Драган О. І.
Сучасні технології управління і використання персоналу [Електронний ресурс] / О. І. Драган // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2015. - Т. 21, № 6. - С. 117-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2015_21_6_16
17. Дашко І. М.
Розвиток інноваційних технологій управління персоналом на підприємствах у сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / І. М. Дашко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - Вип. 9. - С. 37-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_9_10
18. Лукашевич В. М.
Сучасні технології підвищення економічної і соціальної ефективності управління персоналом організації [Електронний ресурс] / В. М. Лукашевич // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. - 2015. - Вип. 3. - С. 88-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rmegt_2015_3_