Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть знайти літературу за такими темами:
>>> 1. " Організаційно-правові основи обліку торгівлі нафтопродуктами"
>>> 2. " Види договірних цін на здійснення будівельно-монтажних робіт, їх характеристика"
>>> 3. " Організація оплати праці в сільському господарстві"
>>> Дякую.1.


Гладка, С. Роздрібна торгівля нафтопродуктами [Текст] / С. Гладка // Баланс. – 2003. – №25. – С. 52-53.

2.


Гладка, С. Облік нафтопродуктів на АЗС [Текст] / С. Гладка // Баланс. – 2004. – №43. – С. 10-20. – [Облік на автозаправних станціях].

3.


Малицький, А.А. Інноваційні технології управління як складові організаційно-економічного механізму управління підприємством торгівлі нафтопродуктами [Текст] / А. А. Малицький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.2. – С. 192-194.

4.


Пилипів, Н. Технологічні та організаційні особливості діяльності підприємств нафтової і газової промисловості і їх вплив на побудову внутрішньогосподарського обліку затрат [Текст] / Н. Пилипів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – №4. – С. 109-119.

5.


Тучак, О. Облік нафтопродуктів на АЗС [Текст] / О. Тучак // Баланс. – 2009. – №67. – С. 19-22.

6.


Бакай, Д. Правове регулювання відносин у нафтогазовому комплексі: сучасний стан, проблеми вдосконалення [Текст] / Д. Бакай // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №8. – С. 66-68.

7.


Каліцінський, Ю.Р. Методологічні аспекти метрологічного забезпечення автоматизованих вимірювальних інформаційних систем обліку нафтопродуктів АЗС [Текст] / Ю. Р. Каліцінський, Б. Д. Колпак // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2002. – №1. – С.89-92.

8.


Стрельбіцька, Н.Є. Вплив перерозподілу прав власності на функціонування нафтопереробної галузі України [Текст] / Н. Є. Стрельбіцька // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №3-4. – С. 51-54.

9.


Дригулия, П. Правові колізії реалізації державної екологічної експертизи в нафтогазовому комплексі України [Текст] / П. Дригулия, А. Пукіш, М. Шпек // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №5. – С. 73-77.

10.


Хоменко, Л.М. Управління даними бухгалтерського обліку за місцем виникнення на нафтопереробних підприємствах [Текст] / Л. М. Хоменко, І. М. Шкалабан // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 105-109.

11.


Шаповал, А.І. Застосування системи обліку неповних затрат у нафтогазовій галузі України [Текст] / А. І. Шаповал // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №16. – С. 89-93.

12.


Фадеева, І.Г. Сучасні аспекти управлінського обліку витрат на нафтогазовидобувних підприємствах: вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] / І. Г. Фадеева, О. І. Гринюк // Економіка @ держава. – 2015. – №5. – С. 38-43.

13.

Познякова Н. І. 
Роль правового регулювання у галузі торгівлі нафтопродуктами в Україні / Н. І. Познякова // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2010. - Вип. 4. - С. 353-358. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2010_4_61
14.

Морозов Г. В. 
Щодо загальних проблем законодавства в галузі роздрібної торгівлі нафтопродуктами / Г. В. Морозов // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2013. - Вип. 2. - С. 113-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2013_2_15
15.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Бухгалтерський облік....”
16.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Бухгалтерський облік і аудит ”
1.


Беркута, А. Реформування ціноутворення у будівництві: завдання, напрями, проблеми [Текст] / А. Беркута // Економіка України. – 2002. – №2. – С. 4-9.

2.


Євдоченко, О. Аналітичне узгодження ціни будівельного контракту між замовником та підрядником [Текст] / О. Євдоченко // Економіка @ держава. – 2005. – №1. – С. 40-42.

3.


Ігнатенко, Р.А. Інноваційний підхід до фінансування будівництва шляхом випуску цінних паперів (методичний аспект) [Текст] / Р. А. Ігнатенко, В. Г. Кабанов // Проблеми науки. – 2007. – №2. – С. 33-39.

4.


Назарбаєва, Р. Особливості літнього ціноутворення у будівництві [Текст] / Р. Назарбаєва // Бухгалтерія: Право, податки, консультаціїБухгалтерія. – 2007. – №32. – С. 34-39.

5.


Чалий, І. Вартість будівельних робіт сформували за нормативами: чи може замовник вимогати перегляду цін [Текст] / І. Чалий // Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №16. – С. 11-12. – [Облік у будівництві].

6.


Шкарпова, О. Будь-якою ціною [Текст] / О. Шкарпова // Галицькі контракти. – 2008. – №18. – С. 19-25. – [Інфляція в Україні].

7.


Івлєва, Н.П. Проблема формування ціни науково-дослідних робіт у будівництві [Текст] / Н. П. Івлєва, С. С. Івлєв // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №7. – С. 43-49.

8.


Скакун, В.А. Методика обчислення новоствореної цінності на виході бізнес-процесів будівельних підприємств [Текст] / В. А. Скакун // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №19. – С. 45-48.

9.


Ященко, Л. Нові підходи до статистичного аналізу цінової кон`юнктури будівельного ринку на базі інформації кон`юнктурних обстежень [Текст] / Л. Ященко // Статистика України. – 2009. – №3. – С. 64-71.

10.


ЦІна і вартість у будівництві: обліково-кошторисна площина [Текст] // Бухгалтерія. – 2010. – №31. – С. 6-62.

11.


Липинський, В. Будівельно-кошторисні обмеження: для ціни, а не для витрат [Текст] / В. Липинський // Бухгалтерія. – 2011. – №20. – С. 64-66.

12.


Гриняк, А. Ціна як звичайна умова договору підряду [Текст] / А. Гриняк // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №7. – С. 15-18.

13.


Ніколаєв, В.П. Засади ціноутворення в житловому будівництві з урахуванням вбудованих реальних опціонів проектів [Текст] / В. П. Ніколаєв, А. І. Чудопал // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №18. – С. 29-30.

14.


Чалий, І. Будівельні деривативи: бухгалтерські труднощі [Текст] / І. Чалий // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – №86. – С. 14-16.

15.


Асаул, А.М. Структура трансакційних витрат у рамках етапів інвестиційно-будівельного циклу [Текст] / А. М. Асаул, С. М. Іванов // Економіка України. – 2014. – №2. – С. 84-93.

16.


Гомон, Л.П. Ціноутворення та інвесторська кошторисна документація будівництва [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. П. Гомон. – Рівне : НУВГП, 2011. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

17.

Романенко В. Д. 
Сучасний стан вітчизняної нормативної бази з ціноутворення у будівництві та шляхи її розвитку / В. Д. Романенко // Будівельне виробництво. - 2012. - № 54. - С. 81-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/buvu_2012_54_21
18.

Ніколаєв В. П. 
Засади ціноутворення в житловому будівництві з урахуванням вбудованих реальних опціонів проектів / В. П. Ніколаєв, А. І. Чудопал // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 18. - С. 29-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2012_18_10
19.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Бухгалтерський облік в будівництві....”
20.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Бухгалтерський облік і аудит ”
1.


Ковач, С.І. Реалізація продукції та оплата праці в сільськогосподарських підприємствах [Текст] / С. І. Ковач // Економіка АПК. – 2000. – №3. – С. 91-94.

2.


Золотухін, О. Натуральна оплата праці на сільгосппідприємствах [Текст] / О. Золотухін // Бухгалтерія: Право, податки, консультаціїБухгалтерія. – 2003. – №41. – С. 84-87.

3.


Іванченко, В. Роль оплати праці в підвищенні ефективності сільськогосподарського виробництва [Текст] / В. Іванченко // Економіка АПК. – 2004. – №1. – С. 147-149.

4.


Тищенко, С. Оплата праці в сільськогосподарських підприємствах Житомирської області [Текст] / С. Тищенко // Економіка АПК. – 2007. – №1. – С. 123-126.

5.


Загорська, Ю. Удосконалення організації оплати праці працівників у сільському господарстві [Текст] / Ю. Загорська // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 124-126.

6.


Олійник, Т. Динамічні групування сільськогосподарських підприємств за рівнем продуктивності та оплати праці [Текст] / Т. Олійник // Статистика України. – 2007. – №4. – С. 29-33.

7.


Македонський, А. Механізм формування фонду оплати праці в сільськогосподарських підприємствах [Текст] / А. Македонський, Л. Шелудько // Економіка АПК. – 2008. – №1. – С. 112-115.

8.


Мала, С.І. Нові підходи до обгрунтовання величини оплати праці сільськогосподарських працівників [Текст] / С. І. Мала // Проблеми науки. – 2009. – №4. – С. 32-39.

9.


Багай, Н. Оплата праці у сільському господарстві: правові питання [Текст] / Н. Багай // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. – 2009. – №11-12. – С. 17-21.

10.


Матвійчук, І. Проблеми зайнятості та оплати праці в сільському господарстві [Текст] / І. Матвійчук, О. Матвійчук // Економіка АПК. – 2010. – №7. – С. 98-100.

11.


Оляднічук, Н. Удосконалення первинного обліку праці та її оплати в сільськогосподарських підприємствах [Текст] / Н. Оляднічук // Економіка АПК. – 2011. – №5. – С. 116-120.

12.


Дієсперов, В. Оплата сільськогосподарської праці [Текст] / В. Дієсперов // Економіка АПК. – 2012. – №9. – С. 76-83.

13.


Алієв, Т. Сезонні сільгоспроботи: працевлаштування та оплата праці [Текст] / Т. Алієв // Бухгалтерія. – 2015. – №44. – С. 60-62.

14.


Єгорова, Ю. Натуральна оплата праці: особливості для сільського господарства [Текст] / Ю. Єгорова // Бухгалтерія. – 2016. – №43. – С. 40-43.

15.`

Юрчук Н. П. 
Інституційне регулювання обліку оплати праці у сільському господарстві / Н. П. Юрчук. // Ефективна економіка. - 2012. - № 6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_6_45
16.

Багай Н. О. 
Законодавче регулювання оплати праці у сільському господарстві / Н. О. Багай // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. - 2010. - Вип. 23. - С. 183-190. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2010_23_28
17.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Оплата праці”
18.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Економіка праці ”