Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Напишіть мені, будь ласка, список літератури до курсової роботи на тему "методи і засоби державного регулювання економіки" . щоб там ще були періодичні видання)1.


Соскін, О.І. Роль державного регулювання у формуванні сучасної економічної моделі: зміна імператива в умовах хаосу [Текст] / О. І. Соскін // Економічний часопис - XXI. – 2013. – №1-2. – С. 3-7.

2.


Чайка, Ю. Державне регулювання структурних трансформацій економіки України [Текст] / Ю. Чайка // Держава та регіони. – 2013. – №1. – С. 60-63.

3.


Пальчук, О.І. Глобальна економічна криза. Уроки для державного регулювання [Текст] / О. І. Пальчук // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – №3. – С. 175-182.

4.


Пилипенко, Г.М. Характер взаємодії державної і ринкової координації [Текст] / Г. М. Пилипенко // Економіка розвитку. – 2013. – №4. – С. 47-52. – [Механізм регулювання економіки].

5.


Свищук, А.С. Роль і місце оподаткування у фінансовому регулюванні економіки [Текст] / А. С. Свищук // Економіка @ держава. – 2014. – №1. – С. 64-68.

6.


Демидюк, О.О. Інституційний підхід до аналізу ролі та функцій держави в ринковій економіці [Текст] / О. О. Демидюк // Економіка @ держава. – 2014. – №4. – С. 94-97.

7.


Проскурович, О.В. Бюджетна політика як інструмент державного регулювання економіки [Текст] / О. В. Проскурович, Я. І. Щипанова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 255-258. 

8.
63
Н34
Ковний, Ю.Є. Особливості процесу державного регулювання економіки [Текст] / Ю. Є. Ковний // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.4. – С. 233-239.

9.
63
Н34
Скірка, Н.Я. Особливості теорії механізму державного структурного регулювання в національній економіці [Текст] / Н. Я. Скірка // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.3. – С. 268-275.

10.
63
Н34
Гунчак, Н.В. Ефективність системи державного регулювання інтелектуалізації економіки України [Текст] / Н. В. Гунчак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.1. – С. 237-242.

11.


Августин, Р.Р. Стан і проблеми підвищення ефективності державної політики детінізації економічних відносин [Текст] / Р. Р. Августин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №6,Т.1. – С. 235-238.

12.


Нехайчук, Д.В. Дослідження механізмів державного регулювання економічного розвитку та його складових [Текст] / Д. В. Нехайчук // Економіка @ держава. – 2015. – №3. – С. 82-85.

13.


Силенко, М.Ф. Державне регулювання регіонального розвитку: досвід транзитивних країн та перспективи для України [Текст] : [Польща, Угорщина, Словакія] / М. Ф. Силенко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №7. – С. 230-235.

14.


Бондаренко, Ю.Г. Підвищення ефективності державного управління в інвестиційній діяльності [Текст] / Ю. Г. Бондаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №10. – С. 89-94.

15.


Олешко, А.А. Стабілізаційні імперативи державної податкової політики [Текст] / А. А. Олешко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №4. – С. 280-285.

16.


Диха, М.В. Система засобів економічного механізму державного регулювання соціально-економічних процесів [Текст] / М. В. Диха // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №5. – С. 20-29.

17.


Тихоліз, Л.С. Необхідність державного втручання в економіку [Текст] / Л. С. Тихоліз // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.3. – С. 48-50.

18.
336
С91
Кузь, Н.Ю. Бюджет, його суть та роль в системі державного регулювання економікою [Текст] / Н. Ю. Кузь, Г. І. Гавриш // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти. – 2010. – С. 90-92.

19.


Строцький, Р.Є. Публічне управління у сфері економіки [Текст] / Р. Є. Строцький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №7(824). – С. 106-124.

20.


Гладченко, А.Ю. Державне управління в контексті трансформації форм економічних криз [Текст] / А. Ю. Гладченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №4. – С. 91-96.

21.


Гаращенко, Н.Л. Государственное регулирование экономики [Електронний ресурс] : учеб. пособие / Н. Л. Гаращенко. – Петропавловск-Камчатский : КамчатГТУ, 2007. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

22.
330
М86
Мочерний, С.В. Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / С. В. Мочерний. – 4-тє вид., стер. – Київ : Академія, 2009. – 640 с. – (Альма-матер). 

23.
338.242.4
К56
Ковтун, О.І. Державне регулювання економіки [Текст] : навч. посіб. / О. І. Ковтун. – 2-ге вид., випр. – Л. : Новий світ - 2000, 2010. – 337с. – (Вища освіта в Україні).

24.
338.242.4
Б75
Бодров, В.Г. Державне регулювання економіки та економічна політика [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова, Н. І. Балдич за ред. В. Г. Бодрова. – К. : Академвидав, 2010. – 520с. – (Альма-матер). 

25.
338.242.4
К17
Калетнік, Г.М. Державне регулювання економіки [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. – К. : Хай-Тек-Прес, 2011. – 428с. 

26.
338
А43
Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів [Текст] : зб. наук. праць. Вип.11. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 178 с. 

27.

Філатова Л. С. 
До питання визначення межі державного регулювання економіки / Л. С. Філатова, І. О. Тисячук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2016. - Вип. 3. - С. 107-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2016_3_23
28.


Курок О. О. 
Державне регулювання економіки в ринкових умовах / О. О. Курок // Економічний вісник університету. - 2016. - Вип. 31(1). - С. 164-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2016_31%281%29__26
29.

Кахович О. О. 
Особливості державного регулювання економіки / О. О. Кахович, Р. С. Южека // Актуальні проблеми держави і права. - 2015. - Вип. 75. - С. 119-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2015_75_19
30.


Панасюк Б. Я. 
Державне регулювання економіки як мистецтво / Б. Я. Панасюк // Фінанси України. - 2008. - № 5. - С. 42-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2008_5_5
31.

Шкварчук Л. О. 
Формування доктрини державного регулювання економіки під впливом економічних криз / Л. О. Шкварчук. // Демократичне врядування. - 2012. - Вип. 9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2012_9_30
32.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “державне регулювання економіки.....”
33.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Макро-мікроекономіка ”