Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Потрібна література для реферату на тему: Сучасна аграрна політика: особливості формування та здійснення.
>>> Дякую!
1.


Мороз, О.В. Моделювання впливу агрохолдингів на розвиток сільського господарства [Текст] / О. В. Мороз, В. М. Семцов, Г. С. Кукель // Економіка @ держава. – 2015. – №12. – С. 62-67.

2.


Пілець, Н.І. Тенденції та фактори впливу на ефективність виробничо-фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств [Текст] / Н. І. Пілець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №6. – С. 170-173.

3.


Пугач, А.М. Концептуальні положення удосконалення регіональної політики у напрямі підвищення результативності використання аграрного ресурсного потенціалу України [Текст] / А. М. Пугач // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №4. – С. 89-91.

4.


Шубравська, О.В. Структурна корекція сільськогосподарського виробництва як чинник його ефективного зростання [Текст] / О. В. Шубравська // Економіка і прогнозування. – 2016. – №1. – С. 71-82.

5.


Козловський, С.В. Інструментарій державної аграрної політики забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі України [Текст] / С. В. Козловський, Е. А. Кірссва, Є. С. Жураківський // Економіка @ держава. – 2016. – №4. – С. 9-15.

6.


Лєщова, М.Г. Регулювання попиту на агропродовольчому ринку як напрямок аграрної політики [Текст] / М. Г. Лєщова, А. Г. Іволга, О. М. Лабенко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №3. – С. 89-97.

7.


Митяй, О.В. Оцінювання конкурентоспроможності галузей аграрного сектору регіону [Текст] / О. В. Митяй // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №4. – С. 213-220.

8.


Афендікова, Н.О. Інноваційний розвиток аграрного виробництва в сучасних умовах [Текст] / Н. О. Афендікова // Економіка @ держава. – 2016. – №6. – С. 32-35.

9.


Ролінська, А.О. Соціально-економічна сутність фіскально-бюджетної політики у системі державного регулювання агропромислового сектору економіки України [Текст] / А. О. Ролінська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.1. – С. 220-222.

10.
63
Н34
Лучик, В.Є. Побудова моделі для оцінювання рівня економічної безпеки аграрної галузі [Текст] / В. Є. Лучик, М. В. Лучик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1. – C. 354-360.

11.
63
Н34
Васильців, Т.Г. Механізми розвитку та забезпечення економічної безпеки підприємництва на сільських територіях [Текст] / Т. Г. Васильців, Ю. А. Поповіченко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.2. – C. 195-200.

12.
63
Н34
Фурсіна, О.В. Інвестиційний процес в аграрних підприємствах: теоретичний аспект [Текст] / О. В. Фурсіна // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.2. – С. 303-309.

13.


Шубалий, О. Організаційно-економічні засади розвитку аграрної сфери [Текст] / О. Шубалий, А. Гордійчук // Економіст. – 2016. – №12. – С. 13-17.

14.


Шульга, О.А. Сутність та функції соціально-економічних суперечностей в системі аграрних відносин [Текст] / О. А. Шульга // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №6. – С. 105-110.

15.


Бородіна, О.М. Науково-прикладні засади реконструктивного розвитку сільського господарства та села в Україні [Текст] / О. М. Бородіна // Економіка і прогнозування. – 2016. – №4. – С. 70-80.

16.


Котвицька, Н.М. Сталий розвиток аграрного сектору економіки України: таксономічний аналіз тенденцій [Текст] / Н. М. Котвицька, А. О. Ревуцька, Л. В. Смолій // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №11. – С. 107-116.

17.


Костєв, В. Аграрна сфера: якір чи компас? [Текст] / В. Костєв // Дзеркало тижня. – 2017. – 18-24 берез. (№10). – С. 7.

18.


Голян, В. Структурні диспропорції розвитку аграрного сектора України: інституціональне підгрунтя та механізми подолання [Текст] / В. Голян, Л. Стешенко // Економіст. – 2017. – №2. – С. 25-28.

19.


Хомин, І.П. Регулювання розвитку аграрного сектору: фінансовий аспект [Текст] / І. П. Хомин // Фінанси України. – 2017. – №3. – С. 86-95.

20.


Жучик, А.В. Щодо необхідності фінансової підтримки аграрного виробництва як ефективного драйверу стійкого розвитку економіки держави [Текст] / А. В. Жучик, Д. В. Нехайчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №3. – С. 81-85.

21.


Губені, Ю.Е. Розвиток особистих селянських господарств в умовах інституціональних змін [Текст] / Ю. Е. Губені, Ю. А. Коверко, П. О. Оліщук // Економіка України. – 2017. – №3. – С. 59-67.

22.


Мельник, В. Інноваційно-інтенсивний тип виробництва як пріоритетний у розвитку сільського господарства в Україні [Текст] / В. Мельник, О. Погрищук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – №4. – С. 35-46.

23.


Гоголь, Т. Теоретичні засади формування брендів підприємств агропромислової сфери [Текст] / Т. Гоголь // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – №4. – С. 116-128.

24.


Назаркевич, І.Б. Стан і перспективи розвитку державного фінансування малих аграрних підприємств України на регіональному рівні [Текст] / І. Б. Назаркевич, О. Б. Назаркевич // Регіональна економіка. – 2014. – №2. – C. 57-65.

25.


Кузьменко, О.Б. Трансформація територіальної структури аграрного виробництва України: оцінка стану та пріоритетні напрями корегування. [Текст] / О. Б. Кузьменко // Регіональна економіка. – 2016. – №2. – C. 104-111.

26.


Голян, В. Механізми управління агроландшафтами [Текст] / В. Голян, О. Каленська, Л. Свиридова // Економіст. – 2017. – №3. – C. 4-8.

27.


Іббатулін, М.І. Теоретичні засади функціонування аграрного виробництва в Україні [Текст] / М. І. Іббатулін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 114-117. – [Досліджено інструменти ринкового регулювання діяльності аграрного сектору України. Запропоновано фактори, які сприятимуть створенню ефективної системи підтримки аграрного сектору країни.

28.


Коробейникова, Л.С. Методический подход к формированию центров опережающего социально-экономического развития в аграрном секторе экономики Ставропольского края [Текст] / Л. С. Коробейникова, Ю. С. Скрипниченко, О. П. Григорьева // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №3. – С. 188-195.

29.


Шубравська, О.В. Сільськогосподарське виробництво України: нові можливості та виклики розвитку  [Текст] / О. В. Шубравська // Економіка України. – 2015. – №5. – С. 40-51.

30.


Новак, І.М. Значення інститутів інвестування у забезпеченні розвитку аграрної сфери [Текст] / І. М. Новак // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №9. – С. 132-140.

31.


Гришова, І.Ю. Оцінювання чинників формування фінансового потенціалу аграрного виробництва [Текст] / І. Ю. Гришова, О. В. Митяй, В. В. Кужель // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №10. – С. 169-175.

32.


Бірдус, А.В. Стратегічне управління аграрним сектором економіки України [Текст] / А. В. Бірдус, М. А. Бірдус // Економіка @ держава. – 2015. – №11. – С. 92-94.

33.


Ярмоленко, Ю.О. Особливості сталого розвитку аграрного сектору економіки України [Текст] / Ю. О. Ярмоленко // Економіка @ держава. – 2015. – №11. – С. 112-116.

34.


Крисанов, Д.Ф. Виклики глобалізації для аграрного сектора України [Текст] / Д. Ф. Крисанов // Вісник Кам`янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – 2014. – №9. – С. 192-199.

35.
338.43
Р44
Ресурсний потенціал аграрної сфери: проблеми та завдання ефективного використання [Текст] : аналіт. доп. /  за ред. Я.А. Жаліла. – К. : НІСД, 2013. – 76с. – (Економіка ; Вип. 10).

36.
338.43
О-64
Організаційно-економічні інструменти державної аграрної політики в Україні [Текст] : аналіт. доп. – К. : НІСД, 2013. – 88с. – (Економіка ; Вип. 3).

37.
338.43
С83
Стратегічні напрями інституційного забезпечення розвитку аграрного сектроу в Україні [Текст] : аналіт. доп. – Київ : НІСД, 2014. – 64 с. – (Економіка ; вип. 19).

38.
338
І 72
Інструменти регулювання національної економіки в умовах сучасних глобальних викликів [Текст] : матеріали Міжнар. науково-практ. конф., 8-10 жовтня 2015, присвяченої 50-річчю ХТЕК КНТЕУ. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 91 с.