Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Потрібна література та інформація на тему: "Використання вторинних енергетичних ресурсів в машинобудівній галузі"


1.


Башинська, Ю.І. Перспективні шляхи розвитку публічно-приватного партнерства у сфері відновлюваної енергетики регіону. [Текст] / Ю. І. Башинська, П. В. Жук // Регіональна економіка. – 2016. – №3. – C. 63-68.

2.


Бенменні, М. Європейці розвивають відновлювальну енергетику. А Україна? [Текст] / М. Бенменні // Дзеркало тижня. – 2015. – 11 квіт. (№13). – С. 9.

3.


Білодід, В.Д. Розвиток нетрадиційної відновлюваної енергетики України: стан, проблеми, перспективи розвитку [Текст] / В. Д. Білодід // Енергозбереження Поділля. – 2005. – №3. – С. 67-71.

4.


Боровик, О.А. Оцінка показників ефективності функціонування новітніх ресурсозберігаючих технологій у світових та вітчизняних виробничих процесах [Текст] / О. А. Боровик // Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – №2. – С. 37-40.

5.


Джеджула, В.В. Використання вторинних енергетичних ресурсів виробництва як напрямок підвищення енергоефективності машинобудівних підприємств [Текст] / В. В. Джеджула // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 42-47.

6.


Джерела відновлюваної енергетики [Текст] // Діловий вісник. – 2010. – №5. – С. 7-9.

7.


Дослідження стану поводження з відходами як вторинною сировиною в Хмельницькій області. Розроблення рекомендацій та пропозицій щодо покращення цього стану : Звіт з НДР (заключний) /  Керівник теми: Міронова Н.Г. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 108с.

8.


Дюжев, В.Г. Системное формирование инновационно-восприимчивой формы государственной и региональной поддержки реализации технологий нетрадиционной возобновляемой энергетики [Текст] / В. Г. Дюжев // Наука та інновації. – 2012. – №4. – С. 75-83.

9.


Єлісєєва, О.К. Статистичне оцінювання стану відновлюваної енергетики в Україні порівняно з передовими країнами світу [Текст] / О. К. Єлісєєва, П. В. Хазан // Статистика України. – 2016. – №2. – С. 14-20.

10.


Карп, І.М.П.К.Є.Л.А.А. (Карп, І.М.П`яних К.Є. Лисенко А.А.) Енергозберігаючі технології технічного переоснащення технологічних печей машинобудівних заводів на основі глибокої утилізації вторинної теплоти та зменшення теплових втрат [Текст] / І. М. Карп // Наука та інновації. – 2013. – №3. – С. 39-46.

11.


Колісник, Р.Б. Визначення теоретичної сутності поняття "регіональна енергетична система" в контексті розвитку відновлюваної енергетики [Текст] / Р. Б. Колісник // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.8. – С. 223-228.

12.
63
Н34
Котельные установки Polytechnik - грамотное решение задачи энергонезависимости [Текст] // Оборудование и инструмент для профессионалов. Деревообработка. – 2016. – №3/187/. – С. 46-53.

13.


Котко, В. Чому вітер і малі річки в Україні не мають роботи. Відновлювальна енергетика - результати і перспективи [Текст] / В. Котко // Дзеркало тижня. – 2007. – №7. – С. 10. – [Вітроенергетика].

14.


Кудря, C.O. Стан та перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні [Текст] / C. O. Кудря // Вісник НАН України. – 2015. – №12. – С. 19-27.

15.


Маковецька, Ю.М. Вторинне ресурсокористування в Україні і регіональні аспекти його становлення [Текст] / Ю. М. Маковецька // Регіональна економіка. – 2011. – №3. – С. 173-180.

16.


Миколюк, О.А. Сучасний стан та перспективи розвитку нетрадиційних відновлювальних джерел енергії на енергетичному ринку України [Текст] / О. А. Миколюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.1. – С. 104-107. – [Розглянуто світовий досвід використання нетрадиційних відновлювальних джерел енергії (НВДЕ) як найбільш динамічно розвинутих серед інших напрямків в енергетиці. Проаналізовано використання НВДЕ, що сприяє розв’язанню проблеми збереження навколишнього середовища, завдяки зменшенню антропогенного
впливу енергетики на клімат, що досягається через скорочення використання органічного палива, зниження кількості шкідливих викидів в атмосферу. Визначено необхідність і можливість розвитку в Україні енергетики, заснованої на використанні відновлювальних джерел енергії.].

17.


Райхенбах, Т. Енергетичний потенціал нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії [Текст] / Т. Райхенбах // Університетські наукові записки. – 2010. – №2. – С. 332-339.

18.


Сабадырь, А. Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии в Украине [Текст] / А. Сабадырь // Оборудование и инструмент для профессионалов. Деревообработка. – 2012. – №1(140). – С. 56-57.

19.


Самохвалов, В.С. Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження [Текст] : навч. посіб. / В. С. Самохвалов. – К. : ЦУЛ, 2008. – 224с.

20.


Трофименко, О. Методичні підходи до розробки та реалізації стратегії підприємств відновлюваної енергетики [Текст] / О. Трофименко // Економіка @ держава. – 2011. – №4. – С. 78-80.

21.
502
Д70
Энергия из отходов - международные перспективы : доклад U2009:05 [Текст] // Ресурсосберегающие технологии. – 2010. – №5. – С. 9-38.

22.
620.9
С17
Энергия из отходов - международные перспективы : доклад U2009:05. Часть 2 [Текст] // Ресурсосберегающие технологии. – 2010. – №6. – С. 3-49.

На жаль, більш детальної інформації за Вашим запитом в фонді бібліотеки ХНУ не знайдено, радимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua ( БД «Наукова періодика України»):
1. Криворотько В. М.
Динаміка і рекуперація вторинних енергетичних ресурсів у механічних системах [Електронний ресурс] / В. М. Криворотько, А. І. Соколенко, С. А. Бут, К. В. Васильківський // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2014. - Т. 20, № 1. - С. 171-180. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2014_20_1_23
2.
Дмитрук Б. П.
Стан, проблеми й перспективи розвитку відновлюваних джерел енергії: вітчизняний та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Б. П. Дмитрук // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер. : Економіка і менеджмент. - 2011. - № 2. - С. 120-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsuem_2011_2_17
3.
Хазан П. В.
Можливості ефективного використання відновлюваних джерел енергії в промисловій та комунальній сферах на прикладі Дніпропетровської області [Електронний ресурс] / П. В. Хазан, О. В. Ангурець, І. А. Кириленко // Екологія і природокористування. - 2013. - Вип. 16. - С. 201-209. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecolpr_2013_16_25
4.Білецький Б.
Альтернативна і відновлювальна енергетика в Україні та світі: сучасний стан і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Б. Білецький, Н. Замятіна // Питання історії України. - 2011. - Т. 14. - С. 104-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu_2011_14_24
5. Габрель М. С.
Особливості використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергозбереження у промисловості регіону [Електронний ресурс] / М. С. Габрель // Інноваційна економіка. - 2013. - № 2. - С. 101-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_2_24
6.
Кубкін М. В.
Імітаційна модель комбінованої електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії [Електронний ресурс] / М. В. Кубкін, В. П. Солдатенко // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - 2012. - Вип. 25(2). - С. 192-202. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkntu_2012_25(2)__36
7. Стоян О. Ю.
Світовий та вітчизняний досвід реалізації механізмів державного регулювання розвитку відновлюваної енергетики: основні тенденції розвитку та перспективи [Електронний ресурс] / О. Ю. Стоян // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Державне управління. - 2014. - Т. 235, Вип. 223. - С. 94-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2014_235_223_19
8. Палійчук У. Ю.
Роль нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в енергозабезпеченні національного господарства [Електронний ресурс] / У. Ю. Палійчук // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2013. - № 1. - С. 194-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvif_2013_1_26
Розглянуто ключові аспекти розвитку відновлюваної енергетики України в контексті світових тенденцій та вимог Енергетичного Співтовариства. Одним із кроків на шляху України як учасника Європейського Енергетичного товариства є розроблення комплексної системи стимулів для розвитку відновлюваної енергетики та підвищення енергоефективності в межах країни. Наведено прогноз цільового показника потужності відновлюваної енергетики на період до 2020 та 2030 рр. Проведено оцінку наявних потужностей відновлюваної енергетики та потенціалу використання альтернативних джерел енергії з огляду на їх інвестиційну привабливість.
9.
Герасимчук Б. П.
Міжнародний досвід використання відновлювальних джерел енергій [Електронний ресурс] / Б. П. Герасимчук // Економічні науки. Серія : Економічна теорія та економічна історія. - 2014. - Вип. 11. - С. 30-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnet_2014_11_6
10.Кудря С. О.
Стан та перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 7 жовтня 2015 р.) [Електронний ресурс] / С. О. Кудря // Вісник Національної академії наук України. - 2015. - № 12. - С. 19-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2015_12_6
11.Бортнюк Т.
Відновлювана енергетика України [Електронний ресурс] / Т. Бортнюк // Економічний аналіз. - 2013. - Т. 12(1). - С. 51-54 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2013_12(1)__11
13.Сербій В.
Енергоефективність та відновлювана енергетика – 2013: новинки Міжнародної спеціалізованої виставки * [Електронний ресурс] / В. Сербій, В. Клименко, О. Тонковид, Л. Рудик // Техніка і технології АПК. - 2014. - № 2. - С. 41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Titapk_2014_2_15
12.Башинська Ю. І.
До питання конкурентоспроможності відновлюваної енергетики в Західному регіоні України [Електронний ресурс] / Ю. І. Башинська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2014. - Вип. 5. - С. 98-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2014_5_13
13.Будько В. І.
Аналіз доцільності впровадження зарядних станцій електромобілів на основі відновлюваних джерел енергії в Україні [Електронний ресурс] / В. І. Будько // Відновлювана енергетика. - 2016. - № 4. - С. 32-41.
Зміст випуску

Повний текст публікації буде доступним після 01.01.2019 р., через 579 днів14.