Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Допоможіть підібрати літературу до теми: "Аудит виробничих витрат". Дякую!

1. 657.63
А93 Аудит [Текст] : навч. посіб. / С. І. Дерев`янко, Н. П. Кузик, С. О. Олійник, О. М. Ганяйло. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 380 с.

2.
Власюк, Г. Особливості аудиту витрат виробництва та собівартості продукції [Текст] / Г. Власюк // Держава та регіони. – 2012. – №4. – С. 91-95.

3. 657.63
В65 Войнаренко, М.П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту [Текст] : навч. посіб. / М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. Замазій. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 488с. – автограф [Існує електронна копія].

4. 657.6
Д53 Дмитренко, І.М. Аудит (за міжнародними стандартами) [Текст] : навч. посіб. / І. М. Дмитренко. – К. : Кондор, 2013. – 398с.

5. 657.63
З-38 Захарченко, В.І. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті [Текст] : навч. посіб. / В. І. Захарченко, М. М. Меркулов, О. В. Балахонова. – Львів : Магнолія, 2012. – 352с.

6. 657.63
К90 Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту [Текст] : підручник / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – К. : Каравела, 2009. – 544с.

7. 657.63
Л72 Лозовицький, С.П. Аудит [Текст] : навч. посіб. / С. П. Лозовицький. – Львів : Магнолія, 2011. – 466с.

8.
Макаренко, А. Методика аудиту виробничих витрат [Текст] / А. Макаренко, А. Кас`яненко // Держава та регіони. – 2012. – №1. – С. 138-142.

9.
Макаренко, А.П. Розробка програми аудиту витрат на виробництво продукції з метою підвищення ефективності діяльності підприємства [Текст] / А. П. Макаренко, Г. С. Хайло // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №1. – С. 68-75.

10. 657.63
О-36 Огійчук, М.Ф. Аудит : організація і методика [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новійчук, І. І. Рагуліна. – К. : Алерта, 2010. – 584с.

11. 657.63
Ч-46 Череп, А.В. Моделі та методи прийняття рішень в аналізі і аудиті [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. В. Череп, Н. М. Шмиголь, О. М. Бутник. – К. : Кондор, 2011. – 328с.

12. Гамова О. В. Проведення аудиту витрат на виробництво: теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / О. В. Гамова, В. А. Головань // Економічний вісник Донбасу. - 2014. - № 1. - С. 126-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecvd_2014_1_22.pdf

13. Сиротюк Г. В.
Методичні аспекти проведення аудиту витрат виробництва [Електронний ресурс] / Г. В. Сиротюк, К. С. Сиротюк // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2013. - № 2(2). - С. 251-259. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znptdau_2013_2%282%29__33.pdf

14. Череп А. В.
Удосконалення методики аудиту витрат виробництва на промисловому підприємстві [Електронний ресурс] / А. В. Череп, В. В. Ярмош // Економіка харчової промисловості. - 2010. - № 3. - С. 53-59. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/echp_2010_3_11.pdf

15. Ніконович М. О.
Інформаційне забезпечення аудиту витрат виробництва [Електронний ресурс] / М. О. Ніконович // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Економічна. - 2014. - № 1096, вип. 87. - С. 125-130. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKhE_2014_1096_87_21.pdf


16. Редько О. Ю.
Планово-організаційний аспект аудиторської перевірки витрат виробництва [Електронний ресурс] / О. Ю. Редько, М. О. Ніконович // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. - 2014. - № 1. - С. 282-289. - Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/boaa_2014_1_32.pdf


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету
Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Наукова періодика України»)