Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Літературв до теми курсової роботи "Витрати підприємства та чинники що впливають на їх формування"
1.


Шуляр, Н.В. Оптимізування витрат на якість продукції машинобудівних підприємств [Текст] / Н. В. Шуляр // Регіональна економіка. – 2010. – №2. – С. 72-78.

2.


Пашкевич, М.С. Удосконалення теоретичних основ процесу планування виробничих витрат на підприємстві [Текст] / М. С. Пашкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.1. – С. 30-34.

3.


Лук`янова, В.В. Механізм формування операційних витрат [Текст] / В. В. Лук`янова, І. Ю. Романець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.1. – С. 29-32.

4.


Дарманська, Г.О. Системний підхід до питань формування виробничих витрат в структурі прийняття управлінських рішень [Текст] / Г. О. Дарманська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №6,Т.1. – С. 141-144. – [В статті розглянуто питання формування виробничих витрат з використанням системного підходу до вирішення проблем, створення єдиного інформаційного простору для всіх економічних служб.

5.


Ліпич, Л.Г. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи формування витрат бізнес-процесів [Текст] / Л. Г. Ліпич, Л. О. Ющишина // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №10. – С. 38-44.

6.


Пантелійчук, Н.Л. Моделювання впливу чинників на управління витратами машинобудівних підприємств [Текст] / Н. Л. Пантелійчук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №10. – С. 170-175.

7.


Даниленко, О.В. Науково-методичні підходи до класифікації витрат на металургійному підприємстві для формування бюджетів [Текст] / О. В. Даниленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 233-236.

8.


Кальєніна, Н. Формування системи управління витратами машинобудівних підприємств [Текст] / Н. Кальєніна // Держава та регіони. – 2011. – №5. – С. 134-136.

9.


Сердюк, В.Н. Расходы предприятия: проблемы дефиниции [Текст] / В. Н. Сердюк, А. Н. Стасюк, Р. Е. Яковенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 118-122. – [В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с дефиницией понятия «расходы» с позиций экономической теории и бухгалтерского учета. Проанализировано соотношение понятия «расходы» со смежными понятиями, раскрыта сущность экономических процессов, лежащих в их основе.

10.


Садовська, І. Теорія трансакційних витрат: генеза і сучасність [Текст] / І. Садовська, Ю. Биховець // Економіст. – 2012. – №4. – С. 64-66.

11.


Чернобай, Л.І. Чинники формування витрат на експортну діяльність: загальна характеристика та класифікація [Текст] / Л. І. Чернобай, Н. О. Вацик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №25(720). – С. 315-328.

12.


Череп, А.В. Розробка методики оперативного планування витрат діяльності підприємства [Текст] / А. В. Череп // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 45-54.

13.
338(477)
П78
Кісарова, О. Чітке розмежування витрат- запорука ефективного управління витратами [Текст] / О. Кісарова, М. Диха // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 111-114.

14.


Чепіль, Б.А. Розмежування адміністративних та управлінських витрат підприємства [Текст] / Б. А. Чепіль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №5(725). – С. 390-398.

15.


Ясінська, А.І. Методологія та організація системно-орієнтованого управління витратами підприємства для прийняття управлінських рішень [Текст] / А. І. Ясінська, Н. І. Подольчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №7(727). – С. 161-172.

16.


Христенко, Л.М. Особливості класифікації витрат на забезпечення економічної безпеки [Текст] / Л. М. Христенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 168-172.

17.


Макалюк, І.В. Аналіз підходів та методів оцінювання трансакційних витрат підприємства [Текст] / І. В. Макалюк // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №2. – С. 170-182.

18.


Завербна, М.С. Розвиток економічних методів планування умовно постійних витрат [Текст] / М. С. Завербна, І. Б. Скворцов // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №6. – С. 220-226.

19.
338(477)
Т28
Глущенко, А.В. Поточні витрати та шляхи їх зниження на сільськогосподарському підприємстві [Текст] / А. В. Глущенко // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 35-37.

20.
338(477)
Т28
Ковальчук, Ю.М. Проблеми управління трансакційними витратами підприємств [Текст] / Ю. М. Ковальчук // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 340-341.

21.


Юдіна, М.І. Факторно-критеріальна оцінка у формуванні витрат виробництва [Текст] / М. І. Юдіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №5,Т.1. – С. 138-141. – [Розглянуто фактори впливу на собівартість продукції промислових підприємств, досліджено актуальність проведення їх групування та оцінки у формуванні витрат виробництва. Проаналізовано необхідність прогнозування залежності собівартості від факторів впливу на її розмір для прийняття рішень в подальшому та надання достовірної оцінки виробничим витратам.


22.
63
Н34
Ясінська, А.І. Формування механізму управління трансакційними витратами підприємства [Текст] / А. І. Ясінська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.3. – С. 319-324.

23.


Віпічєпко, І.І. Економічний зміст та формування витрат підприємства [Текст] / І. І. Віпічєпко, О. О. Кравченко // Економіка @ держава. – 2015. – №11. – С. 14-18.

24.
63
Н34
Колісник, Г.М. Сутність системи стратегічного управління витратами підприємницьких структур в умовах конкуренції [Текст] / Г. М. Колісник // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.16. – С. 227-239.

25.


Величко, Л.А. Обгрунтування рішень щодо формування витрат підприємства [Текст] / Л. А. Величко // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №3. – С. 13-17.

26.
63
Н34
Дуляба, Н.І. Соціально-економічна суть та місце поточних витрат у діяльності підприємства [Текст] / Н. І. Дуляба, М. Г. Шкіря // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.4. – С. 290-294.

27.
63
Н34
Должанський, А.М. Місце і значення класифікації витрат для виробничого процесу [Текст] / А. М. Должанський, Є. П. Петльоха // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1. – C. 222-228.

28.


Свиноус, І.В. Методичні засади формування системи управління витратами на сільськогосподарських підприємствах [Текст] / І. В. Свиноус, О. Ю. Гаврик, С. М. Хомовий // Економіка @ держава. – 2016. – №9. – С. 9-13.

29.


Довгунь, О.С. Трендові аспекти управління витратами та контролінгу на підприємствах [Текст] / О. С. Довгунь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №6(846). – С. 54-42.

30.
338
А43
Вітязь, А.Ю. Сучасні концептуальні підходи до управління витратами [Текст] / А. Ю. Вітязь, В. В. Лукьянова // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 70-72.

31.


Лепетан, І.М. Формування концепції стратегічного управління витратами сільськогосподарських підприємств [Текст] / І. М. Лепетан // АгроСвіт. – 2017. – №10. – С. 20-24.

32.


Бугас, Н.В. Вдосконалення формування витрат на підприємствах текстильної галузі [Текст] / Н. В. Бугас // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №12. – С. 72-76.

33.
658.14/.17
Б17
Базалієва, Л.В. Науково-теоретичні та методичні основи управління трансакційними витратами підприємства [Текст] : монографія / Л. В. Базалієва. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 164с. 

34.
658
Ш35
Швець, Л.П. Економіка виробництва [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Швець, Н. І. Доберчак. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 258с. – (Вища освіта в Україні).

35.
336
П12
Пазинич, В.І. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. І. Пазинич, А. В. Шулешко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 408с. –

36.
658.14/.17
Л84
Лук`янова, В.В. Бюджетування витрат операційної діяльності [Текст] : монографія / В. В. Лук`янова, О. В. Яковенко. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 224с. – [Існує електронна копія]. –

37.
65.012
О-64
Організація і методика економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Косова, П. М. Сухарева, Л. О. Ващенко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2012. – 528с. 

38.
658
М48
Мельник, В.И. Экономика предприятия [Текст] : учеб. пособие / В. И. Мельник, А. Н. Шумская. – Харків : Изд. ХНЭУ, 2013. – 404 с.

39.
658.14/.17
Н53
Непочатенко, О.О. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / О. О. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 504 с.

40.
658
Ш26
Шарко, М.В. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / М. В. Шарко, Н. В. Мєшкова-Кравченко, О. М. Радкевич Ч.1. – Херсон : Олді-Ппюс, 2014. – 436 с. 

1.Новопісна К. В. 
Чинники, що впливають на формування логістичних витрат підприємства [Електронний ресурс] / К. В. Новопісна // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2009. - № 4. - С. 123-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2009_4_22
2.Свидло Г. І. 
Формування стратегій управління витратами промислового підприємства [Електронний ресурс] / Г. І. Свидло. // Економіка. Управління. Інновації. - 2013. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_2_72
3.Селіванова Н. М. 
Формування системи управління витратами інноваційно-активного підприємства [Електронний ресурс] / Н. М. Селіванова // Економічний простір. - 2013. - № 77. - С. 214-228. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2013_77_23
4.Левкулич В. В. 
Формування витрат, пов’язаних з забезпеченням та покращенням якості продукції на швейних підприємствах [Електронний ресурс] / В. В. Левкулич // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2012. - Вип. 9(2). - С. 258-265. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2012_9(2)__39
5.Коршенко А. C. 
Формування системи управління витратами на підприємстві [Електронний ресурс] / А. C. Коршенко // Управління розвитком. - 2013. - № 22. - С. 28-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_22_14
6.Павленко Л. В. 
Методичні аспекти формування системи управління витратами на підприємстві [Електронний ресурс] / Л. В. Павленко // Управління розвитком. - 2013. - № 23. - С. 19-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_23_10
7.Чернишова Л. І. 
Особливості формування системи управління витратами на вітчизняних підприємствах [Електронний ресурс] / Л. І. Чернишова, А. С. Дженкова // Інноваційна економіка. - 2014. - № 3. - С. 61-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_3_8
8.Волосов А. М. 
Система чинників формування трансакційних витрат підприємств торгівлі [Електронний ресурс] / А. М. Волосов // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2012. - Вип. 2. - С. 152-158. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2012_2_24
9.Волоснікова Н. М. 
Організаційно-економічні фактори формування трансакційних витрат інтегрованої логістизації процесів на підприємствах [Електронний ресурс] / Н. М. Волоснікова // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2013. - Вип. 4. - С. 39-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2013_4_8
10.Хомяк Т. Р. 
Аналіз витрат у контексті формування стратегії підприємства [Електронний ресурс] / Т. Р. Хомяк // Європейські перспективи. - 2015. - Вип. 5. - С. 20-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2015_5_5