Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Література до теми "Конфлікти в системі управління персоналом" Дякую!

1.


Баклицький, І.О. Психологія праці [Текст] : підручник / І. О. Баклицький. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 655с. – [Затверджено МОН України].

2.


Беззубко, Л.В. Управління трудовими конфліктами [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Беззубко, А. Г. Зюнькін, А. В. Калина. – К. : МАУП, 2004. – 256с. – [Існує електронна копія]. 

3.


Боковець, В.В. Теоретико-методичні засади управління корпораціями [Текст] : монографія / В. В. Боковець. – Київ : Кондор-Видавництво, 2015. – 206 с. 

4.
378
А43
Вершинин, М. Методы управления конфликтами [Текст] / М. Вершинин // Менеджмент и менеджер. – 2007. – №5. – С. 21-27. – [Психология управления].

5.


Вершинин, М. (Вершинин, Михаил) Методы управления конфликтами [Текст] / М. Вершинин // Новый Персонал. – 2007. – №7-8. – С. 41-45.

6.


Вінник, О. До проблеми корпоративних конфліктів [Текст] / О. Вінник // Університетські наукові записки. – 2012. – №1. – С. 407-415.

7.


Гришина, Н.В. Психология конфликта [Текст] / Н. В. Гришина. – Суми : Питер, 2001. – 464с. – (Мастера психологии).

8.


Данилюк, Я.Ю. Управління конфліктами та стресами в організації [Текст] / Я. Ю. Данилюк, P. O. Чернушкіна // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 10-14.

9.


Денис, О.Б. Аналітичні дослідження корпоративних конфліктів в англо-американській і німецькій (континентальній) моделі корпоративного управління [Текст] / О. Б. Денис // Регіональна економіка. – 2014. – №4. – C. 205-211.

10.


Долинська, Л.В. Психологія конфлікту [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Долинська, Л. П. Матяш-Заяц. – К. : Каравела, 2010. – 304с. 
11.


Дуткевич, Т.В. Конфліктологія з основами психології управління [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – К. : ЦНЛ, 2005. – 456с.

12.


Ємельяненко, Л.М. Актуалізація конфліктологічної компоненти в системі управлінського персоналу [Текст] / Л. М. Ємельяненко, В. М. Петюх, О. В. Корчевна // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2,Т.2. – С. 93-96. 

13.


Карачина, Н.П. Типи корпоративного конфлікту в управління підприємством: використання апарату теорії ігор [Текст] / Н. П. Карачина, А. А. Шиян, О. В. Лазарчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – №4. – С. 72-78.

14.


Качан, Є.П. Управління трудовими ресурсами [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, Д. Г. Шушпанов. – К. : Вид. дім "Юридична книга", 2003. – 258с.

15.


Кузьмін, О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – Львів : Національний університет"Львівська політехніка"(ІВЦ "ІНТЕЛЕКТ+"ІПДО), 2002. – 228 с.

16.


Ладонько, Л.С. Менеджмент: теорія та практика [Текст] : навч. посіб / Л. С. Ладонько, О. В. Михайловська, Н. В. Філіпова. – Київ : Кондор, 2015. – 152 с. – [ Існує електронна копія ]. –

17.


Лазарчук, О.В. Ретроспектива та математичний опис основних концепцій теорії конфлікту на підприємстві [Текст] / О. В. Лазарчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – №4. – С. 39-44.

18.


Лазос, Г. Геометрія скандалу [Текст] / Г. Лазос // Галицькі контракти. – 2006. – №11. – С. 50-51. – [Типологія конфліктів на управлінському рівні].

19.
63
Н34
Лепейко, Т.І. Організаційна поведінка [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Лепейко, С. В. Лукашев, О. М. Миронова. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 156 с. 

20.


Лозийчук, Н. Конфликты между руководителями и подчиненными [Текст] / Н. Лозийчук // Управление персоналом ( укр.). – 2014. – №9-10. – С. 66-67.

21.


Максимець, Ю.В. Шляхи подолання конфліктних ситуацій на підприємстві [Текст] / Ю. В. Максимець, В. М. Дадак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.10. – С. 372-376.

22.


Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Н. Т. Мала, О. Г. Мельник, О. Р. Саніна. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 240с. – [Розглянуто усі аспекти, категорії та положення менеджменту, а саме: сутність менеджменту та його місце в загальній системі управління, еволюцію менеджменту, процес, функції та методи менеджменту, керівництво та лідерство в організації, мотиви та стилі керівництва в системі менеджменту, класифікацію та методичні принципи формування стилів керівництва, управлінські рішення та методи їх оптимізації, сутність комунікацій та їх інформаційне забезпечення, конфлікти та стреси як об`єкти керівництва, ефективність управління тощо. Висвітлено особливості фінансового менеджменту, його функції, концепції та принципи.
Для студентів, екстернів, аспірантів, викладачів вищих закладів освіти, а також менеджерів і підприємців.].

23.


Мороз, О.В. Соціально-економічний зміст корпоративного конфлікту на сучасному підприємстві [Текст] / О. В. Мороз, О. В. Лазарчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – №3. – С. 22-27.

24.


Мороз, О.В. Теорія конфліктів в контексті побудови загальної моделі ефективності сучасного підприємства [Текст] : монографія / О. В. Мороз, О. А. Сметанюк, О. В. Лазарчук. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 256с. 
25.


Мурашко, М.І. Менеджмент персоналу [Текст] : навч.-практ. посіб. / М. І. Мурашко. – К. : Знання, 2006. – 311с. 

26.


Нагаєв, В.М. Конфліктологія [Текст] : курс лекцій (модульний варіант); навч. посіб. / В. М. Нагаєв. – К. : ЦНЛ, 2004. – 198с. –

27.


Осовська, Г.В. Управління трудовими ресурсами [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 224с. 

28.
338
А43
Осовська, Г.В. Управління трудовими ресурсами [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2008. – 224с. 

29.
316
Г85
Пашутин, С. Управление конфликтами в организациях [Текст] / С. Пашутин // Управление персоналом. – 2005. – №16. – С.77-79.

30.
005
К89
Подольчак, Н.Ю. Джерела виникнення та наслідки функціонування управлінських конфліктів на підприємствах [Текст] / Н. Ю. Подольчак, Г. Р. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №4(754). – С. 213-219.

31.
331.5
К30
Подольчак, Н.Ю. Ідентифікація та оцінювання міжособистісних управлінських конфліктів на машинобудівних підприємствах [Текст] / Н. Ю. Подольчак, Г. Р. Ковальчук // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №6. – С. 339-346.

32.
331.5
О-75
Подольчак, Н.Ю. Ідентифікування управлінських конфліктів у роботі адміністративного персоналу машинобудівних підприємств [Текст] / Н. Ю. Подольчак, Г. Р. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №18(778). – С. 87-100.

33.
316
Б39
Подольчак, Н.Ю. Місце та види управлінських конфліктів у сучасній системі менеджменту підприємства [Текст] / Н. Ю. Подольчак, Г. Р. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №11(748). – С. 88-95.

34.
316
Н16
Рибінцев, В.О. Сутність та класифікація корпоративних конфліктів [Текст] / В. О. Рибінцев, М. В. Хацер // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №11(748). – С. 95-99.

35.
316
Д84
Романенко, Н. Коучинг конфликтов: решайте проблемы, укрепляя отношения [Текст] / Н. Романенко // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №6. – С. 58-59.

36.
331.108
М91
Савицька, О. Організаційно-управлінський конфлікт: теоретичний аналіз [Текст] / О. Савицька // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. – 2009. – №11-12. – С. 9-16.

37.
331.5
О-75
Соловьева, Ю. Управление конфликтами: украинские реалии [Текст] / Ю. Соловьева // Управление персоналом ( укр.). – 2011. – №7. – С. 62-66. – [Корпоративные конфликты].

38.
159.9
Б19
Солодовник, С. Учитесь управлять конфликтами [Текст] / С. Солодовник // Новый Персонал. – 2004. – №10. – С.28-30.

39.
316
М80
Стариков, И. Конфликты поколений в коллективе: как ими управлять? [Текст] / И. Стариков // Управление персоналом ( укр.). – 2014. – №9-10. – С. 68-71.

40.
316
Д64
Сударкин, А. Конфликты в топ-команде: есть ли решение? [Текст] / А. Сударкин // Управление персоналом ( укр.). – 2014. – №11-12. – С. 75-77.

41.
316
У67
Точанська, Н.Г. Причини виникнення конфліктів у сучасних ділових відносинах [Текст] / Н. Г. Точанська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2006. – С. 48-52.

42.
005
М50
Управління конфліктами [Текст] : текст лекцій; навч. посіб. / Г. В. Жаворонкова, О. М. Скібіцький, Т. В. Сівашенко, О. І. Туз. – К. : Кондор, 2011. – 172с.

43.
005
Л48
Хома, І.Б. Попередження бізнес-конфліктів у процесі розробки та запровадження в дію підсистем антикризового управління підприємством [Текст] / І. Б. Хома // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №6(819). – С. 104-112.

Радимо додатково звертатись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua( Повонотекстовий пошук - БД «Наукова періодика України»):

1.
Новікова Н.
Управління конфліктами в організації: підходи до вирішення та профілактики [Електронний ресурс] / Н. Новікова // Галицький економічний вісник. - 2013. - № 2. - С. 79-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2013_2_14

2.
Сочинська-Сибірцева І. М.
Креативні технології управління конфліктними ситуаціями на вітчизняних підприємствах [Електронний ресурс] / І. М. Сочинська-Сибірцева // Бізнес Інформ. - 2012. - № 10. - С. 271-275. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_10_63
3.
Подольчак Н. Ю.
Місце та види управлінських конфліктів у сучасній системі менеджменту підприємства [Електронний ресурс] / Н. Ю. Подольчак, Г. Р. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2012. - № 748. - С. 88-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2012_748_16
4.Подольчак Н. Ю.
Джерела виникнення та наслідки функціонування управлінських конфліктів на підприємствах [Електронний ресурс] / Н. Ю. Подольчак, Г. Р. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. - 2013. - № 754. - С. 213-219. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPP_2013_754_32
5.Башук Т. О.
Управління різними типами конфліктів у креативному колективі [Електронний ресурс] / Т. О. Башук, М. О. Хижняк // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2012. - № 3. - С. 111-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2012_3_13
6.
Родик Г. Ю.
Механізми дипломатії як фактор несилового управління конфліктами [Електронний ресурс] / Г. Ю. Родик // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. - 2012. - Т. 204, Вип. 192. - С. 127-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2012_204_192_29
7.
Ковальчук Г. Р.
Особливості життєвого циклу управлінських конфліктів [Електронний ресурс] / Г. Р. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2013. - № 769. - С. 32-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_769_7
8.
Мотозюк Л. М.
Психологічні аспекти ухвалення управлінських рішень у конфліктних ситуаціях [Електронний ресурс] / Л. М. Мотозюк // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". - 2013. - № 2. - С. 162-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2013_2_33
9.
Мотозюк Л. М.
Психологічні аспекти ухвалення управлінських рішень у конфліктних ситуаціях [Електронний ресурс] / Л. М. Мотозюк // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". - 2013. - № 2. - С. 162-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2013_2_33
10.Сочинська-Сибірцева І. М.
Роль креативних методів в системі управління конфліктними ситуаціями [Електронний ресурс] / І. М. Сочинська-Сибірцева // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2009. - Вип. 15. - С. 62-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2009_15_12
11.
Данілова Е. І.
Переваги медіації та фасилітації перед традиційними підходами до управління корпоративними конфліктами [Електронний ресурс] / Е. І. Данілова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 2. - С. 38-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_2_10
12.
Данілова Е. І.
Модель управління корпоративними конфліктами методом медіації та фасилітації [Електронний ресурс] / Е. І. Данілова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 3. - С. 158-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_3_36
13.
Кузьмін О. Є.
Формування стратегії уникнення та врегулювання управлінських конфліктів [Електронний ресурс] / О. Є. Кузьмін, Н. Ю. Подольчак, Г. Р. Ковальчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2013. - № 52. - С. 176-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2013_52_23