Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Добрий день. Допожіть знайти літературу за темою "Аудит оплати праці". Дякую.

1.
331
А39
Акіліна, О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. – К. : Алерта, 2010. – 734с.

2.
331.2
М48
Васильченко, Т. Проблеми та методи внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці [Текст] / Т. Васильченко // Держава та регіони. – 2007. – №2. – С. 293-296.

3.
657.63
С22
Гуменюк, А.Ф. Аудит розрахунків з оплати праці: методика проведення та перспективи розвитку [Текст] / А. Ф. Гуменюк, В. В. Яцюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 241-245. 
4.


Контроль розрахунків з оплати праці [Текст] // Контроль. – 2010. – №3-4. – С. 46-56.

5.


Кравченко, М.А. Внутрішньогосподарський контроль розрахунків з оплати праці [Текст] / М. А. Кравченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №15. – С. 71-74.

6.


Мельник, Т.Г. Облік, аналіз та аудит праці і її оплати [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.04.06 / Т. Г. Мельник. – К. : КНУ, 2006. – 20с.

7.


Немодрук, Н. Удосконалення обліку, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці [Текст] / Н. Немодрук // Економіка @ держава. – 2009. – №8. – С. 36-38.

8.


Овсюк, Н. Документальне забезпечення контролю витрат на оплату праці [Текст] / Н. Овсюк // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2014. – №5. – С. 23-33.

9.


Петрик, О. Аудит розрахунків з оплати праці та інших виплат працівникам: вимоги до організації та методики [Текст] / О. Петрик, Н. Шульга // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №12. – С. 47-54.

10.


Сахарцева, І.І. Теоретико-методологічні аспекти формування програм аудиту [Текст] : монографія / І. І. Сахарцева. – К. : Кондор, 2005. – 374с.

11.


Янковська, О. Особливості дослідження законності витрат на оплату праці під час державного фінансового аудиту діяльності суб`єктів господарювання державного сектору економіки [Текст] / О. Янковська // Фінансовий контроль. – 2014. – №9. – С. 22-25.

На жаль, більш детальної інформації за Вашим запитом в фонді бібліотеки ХНУ не знайдено, радимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»)

1.
Дрокіна О. Е.
Шляхи вдосконалення аудиту оплати праці [Електронний ресурс] / О. Е. Дрокіна // Управління розвитком. - 2013. - № 15. - С. 103-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_15_47
Попередній перегляд: Завантажити - 242.703 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
2. Кононова І. В.
Аудит розрахунків з оплати праці та типові порушення, виявлені при його проведенні [Електронний ресурс] / І. В. Кононова, Н. Б. Хлиніна. // Економіка. Управління. Інновації. - 2013. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_1_30
Попередній перегляд: Завантажити - 112.103 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
3.Хома Д. М.
Проблеми обліку та аудиту розрахунків з оплати праці в умовах економічної кризи [Електронний ресурс] / Д. М. Хома // Наука й економіка. - 2013. - Вип. 3. - С. 73-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2013_3_13
Попередній перегляд: Завантажити - 364.354 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
4.Ангеловська О. В.
Аудит розрахунків з оплати праці та типові помилки і порушення, що можуть бути виявлені при його проведенні [Електронний ресурс] / О. В. Ангеловська, Л. В. Синяєва // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2014. - № 1. - С. 14-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2014_1_4
Попередній перегляд: Завантажити - 274.988 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
5.Клименко С. О.
Аудит розрахунків з оплати праці в бюджетних установах [Електронний ресурс] / С. О. Клименко, Л. В. Мікрюкова // Інноваційна економіка. - 2013. - № 8. - С. 313-316. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_8_69
Попередній перегляд: Завантажити - 111.645 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
6.
Делібороніді А. Ю
Проблеми організації внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці [Електронний ресурс] / А. Ю Делібороніді, О. М. Панченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2010. - Вип. 41. - С. 222-228. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2010_41_21
Попередній перегляд: Завантажити - 236.354 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
7.
Гришко Н. В.
Аудиторські перевірки розрахунків з оплати праці працівників комунальної сфери [Електронний ресурс] / Н. В. Гришко, Ю. О. Величко // Сталий розвиток економіки. - 2013. - № 2. - С. 216-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_2_47
Попередній перегляд: Завантажити - 283.702 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
8.Клименко С. О.
Організація обліку та аудиту розрахунків з оплати праці в бюджетних установах [Електронний ресурс] / С. О. Клименко, Л. В. Мікрюкова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Економічні науки. - 2014. - Вип. 5.2. - С. 37-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmduce_2014_5
Попередній перегляд: Завантажити - 300.402 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
9.
Корягін М. В.
Аспекти організації та методики внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці [Електронний ресурс] / М. В. Корягін, О. О. Попкова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2011. - Вип. 28(1). - С. 111-114 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2011_28(1)__28
Попередній перегляд: Завантажити - 141.216 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
10.Яровенко Г. М.
Автоматизація аудиту розрахунків з оплати праці [Електронний ресурс] / Г. М. Яровенко, Т. О. Басенко. // Ефективна економіка. - 2012. - № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_3_16
Попередній перегляд: Завантажити - 1.036 Mb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
11.Никонович М. О.
Аудит операцій з оплати праці [Електронний ресурс] / М. О. Никонович, Н. С. Барабаш // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2015. - № 1. - С. 155-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2015_1_24
Досліджено окремі питання процедурного забезпечення аудиту розрахунків з оплати праці, які належать до зон підвищеного контрольного ризику. Визначено зв`язок між цілями аудиту, системою внутрішнього контролю клієнта й аудиторськими процедурами. Наведено приклади процедур, які можуть бути використані для виявлення ознак шахрайства під час здійснення операцій з оплати праці.
Попередній перегляд: Завантажити - 149.738 Kb Зміст випуску Реферативна БД [Google Scholar] Цитування
12.Немодрук Н. М.
Удосконалення обліку, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці [Електронний ресурс] / Н. М. Немодрук // Економіка та держава. - 2009. - № 8. - С. 36-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2009_8_13
Попередній перегляд: Завантажити - 116.527 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
13.Пирожок О. С.
Особливості проведення аудиту розрахунків з оплати праці [Електронний ресурс] / О. С. Пирожок, Ю. В. Мельник // Наука й економіка. - 2016. - Вип. 1. - С. 23-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2016_1_6
Попередній перегляд: Завантажити - 340.075 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
14.

Кузьменко К. Ю.
Аудит розрахунків з оплати праці на підприємстві [Електронний ресурс] / К. Ю. Кузьменко. // Технології та дизайн. - 2016. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2016_1_18
Попередній перегляд: Завантажити - 537.115 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
15.
Шокот О. А.
Аудит розрахунків з оплати праці з використанням комп’ютерних технологій [Електронний ресурс] / О. А. Шокот // International scientific journal. - 2016. - № 1(2). - С. 122-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2016_1(2)__36
Попередній перегляд: Завантажити - 133.373 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
16.

Литвиненко О. Д.
Особливості проведення внутрішнього аудиту розрахунків підприємства з оплати праці [Електронний ресурс] / О. Д. Литвиненко, В. А. Петренко // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" . - 2016. - № 12(2). - С. 89-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2016_12(2)__23
Попередній перегляд: Завантажити - 104.459 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
17.Лубенченко О.
Методика та організація обліку, аналізу і аудиту прямих витрат на оплату праці [Електронний ресурс] / О. Лубенченко, С. Мохонько // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. - 2016. - Вип. 37. - С. 199-209. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2016_37_24
Попередній перегляд: Завантажити - 519.885 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування