Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть знайти літературу за темою "Сутність, мета і заавдання оплати праці, як об`єкта аудиту". Дякую.


1. 331
А39 Акіліна, О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. – К. : Алерта, 2010. – 734с.

2. 657.63
А93 Аудит [Текст] : навч. посіб. / С. І. Дерев`янко, Н. П. Кузик, С. О. Олійник, О. М. Ганяйло. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 380 с.

3.
Васильченко, Т. Проблеми та методи внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці [Текст] / Т. Васильченко // Держава та регіони. – 2007. – №2. – С. 293-296.

4.
Гуменюк, А.Ф. Аудит розрахунків з оплати праці: методика проведення та перспективи розвитку [Текст] / А. Ф. Гуменюк, В. В. Яцюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 241-245.

5. 657.6
Д53 Дмитренко, І.М. Аудит (за міжнародними стандартами) [Текст] : навч. посіб. / І. М. Дмитренко. – К. : Кондор, 2013. – 398с.

6. 331
Е45 Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. В. Хитра, О. А. Гарват [та ін.]. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 869с. – (Вища освіта в Україні).

7. 331
Є83 Єсінова, Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Єсінова. – К. : Кондор, 2006. – 432с. – [Рекомендовано МОН України].

8. 657.63
Л72 Лозовицький, С.П. Аудит [Текст] : навч. посіб. / С. П. Лозовицький. – Львів : Магнолія, 2011. – 466с. – (Вища освіта в Україні). – [ Існує електронна копія ].

9. 331
Л84 Лукашевич, В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 424с. – [До книги додається CD-диск].

10. 657
М48 Мельник, Т.Г. Облік та аудит діяльності бюджетних установ [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Мельник. – К. : Кондор, 2009. – 412с.

11. 657.63
М90 Мултанівська, Т.В. Аудит [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Мултанівська, Т. С. Воінова, О. О. Вороніна. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 336с.

12.
Немодрук, Н. Удосконалення обліку, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці [Текст] / Н. Немодрук // Економіка @ держава. – 2009. – №8. – С. 36-38.

13. 657.63
О-36 Огійчук, М.Ф. Аудит : організація і методика [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новійчук, І. І. Рагуліна. – К. : Алерта, 2010. – 584с.

14. 331
Ч-45 Червінська, Л.П. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Червінська. – К. : ЦУЛ, 2010. – 288 с.

15. Дрокіна О. Е.
Шляхи вдосконалення аудиту оплати праці [Електронний ресурс] / О. Е. Дрокіна // Управління розвитком. - 2013. - № 15. - С. 103-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_15_47

16. Клименко С. О.
Аудит розрахунків з оплати праці в бюджетних установах [Електронний ресурс] / С. О. Клименко, Л. В. Мікрюкова // Інноваційна економіка. - 2013. - № 8. - С. 313-316. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_8_69

17. Клименко С. О.
Організація обліку та аудиту розрахунків з оплати праці в бюджетних установах [Електронний ресурс] / С. О. Клименко, Л. В. Мікрюкова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Економічні науки. - 2014. - Вип. 5.2. - С. 37-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmduce_2014_5

18. Никонович М. О.
Аудит операцій з оплати праці [Електронний ресурс] / М. О. Никонович, Н. С. Барабаш // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2015. - № 1. - С. 155-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2015_1_24

19. Немодрук Н. М.
Удосконалення обліку, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці [Електронний ресурс] / Н. М. Немодрук // Економіка та держава. - 2009. - № 8. - С. 36-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2009_8_13

20. Пирожок О. С.
Особливості проведення аудиту розрахунків з оплати праці [Електронний ресурс] / О. С. Пирожок, Ю. В. Мельник // Наука й економіка. - 2016. - Вип. 1. - С. 23-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2016_1_6

21. Кузьменко К. Ю.
Аудит розрахунків з оплати праці на підприємстві [Електронний ресурс] / К. Ю. Кузьменко. // Технології та дизайн. - 2016. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2016_1_18

22. Литвиненко О. Д.
Особливості проведення внутрішнього аудиту розрахунків підприємства з оплати праці [Електронний ресурс] / О. Д. Литвиненко, В. А. Петренко // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" . - 2016. - № 12(2). - С. 89-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2016_12(2)__23Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ.