Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!
>>> "Роль СОТ у міжнародній торгівлі та принципи її діяльності"
>>> Дякую!

1.


Бузинар, Б. Членство в СОТ- уроки для України [Текст] / Б. Бузинар, Н. березніченко, М. Колодич // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №2,Вип.105. – С. 23-25.

2.


Євроекономічна інтеграція України [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Михайлова, Н. В. Волченко, Т. О. Зінчук, С. М. Кваша. – К. : ЦУЛ, 2013. – 136с. 

3.


Конєв, С.І. Механізм забезпечення експортно-імпортної діяльності підприємств за умов членства України в СОТ [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / С. І. Конєв. – Хмельницький, 2015. – 254 с.

4.


Маштабей, В. Made in the World, або Еволюція світової торгівлі [Текст] / В. Маштабей // Зовнішні справи. – 2015. – №2. – С. 16-21.

5.


Микієвич, М.М. Пряма дія норм Світової організації торгівлі у внутрішньому правопорядку Європейського Союзу [Текст] / М. М. Микієвич, О. Ю. Щодра // Часопис Київського університету права. – 2008. – №3. – С. 296-301.

6.


Міжнародні організації [Текст] : кредитно-модульний курс; навч. посіб. /  за ред. Ю.Г. Козака. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К. : ЦУЛ, 2011. – 344с. –

7.


Осаул, А.О. Україна і СОТ: сподівання та реальність [Текст] / А. О. Осаул, Ю. Л. Редько // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №1,Вип.109. – С. 133-136.

8.


Осика, С.Г. Світова організація торгівлі [Текст] : підручник / С. Г. Осика, В. Т. Пятницький. – 3-тє вид., переоб. і допов. – К. : К.І.С., 2005. – 514с.

9.


Пактика, Н. Світова організація торгівлі (СОТ) і розвиток економік країн-нових членів [Текст] / Н. Пактика // Економіка @ держава. – 2012. – №4. – С. 25-28.

10.
339.5
О-73
Поліщук, Л.С. Глобальні виклики та посилення економічного управління в ЄС [Текст] / Л. С. Поліщук // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2013. – №1,Вип115. – С. 83-88.

11.
339.92
М58
Поляк, О.І. Державні гарантії захисту інвестицій в Україні в умовах членства в СОТ [Текст] / О. І. Поляк // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №22. – С. 109-112.

12.
339.92
Є24
Собуцький, С. Торгуємо по - новому. Україна у Світовій організації торгівлі: перспективи стають реальністю [Текст] / С. Собуцький // Вісник Міністерства доходів і зборів. – 2014. – №36. – С. 51-53.

13.
339.92
С86
Стройко, Т.В. Міжнародні організації [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Стройко. – Київ : Кондор, 2015. – 250 с. – [Існує електронна копія]. 

14.
658
К64
Цанько, Я.О. Основна мета та завдання створення СОТ та її роль у міжнародній торговельній системі [Текст] / Я. О. Цанько, Ю. С. Козинець // Митна справа. – 2015. – №2. – С. 11-14.

15.
658
Ч-81
Чубар, М.М. Механізм підвищення експертного потенціалу підприємства за умов членства України в СОТ [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / М. М. Чубар. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 322с.

Радимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»):

1.
Яловий К. В.
Регулювання Європейським Союзом та Світовою організацією торгівлі захисних заходів у сфері зовнішньої торгівлі [Електронний ресурс] / К. В. Яловий // Юридична наука і практика. - 2011. - № 1. - С. 31-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/njj_2011_1_5
2.Ящищак О. Р.
Гармонізація національного законодавства в сфері надання фінансових послуг у відповідності з нормами та принципами Світової Організації Торгівлі [Електронний ресурс] / О. Р. Ящищак // Університетські наукові записки. - 2008. - № 3. - С. 226-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2008_3_43
3.
Лекарь А. С.
Основні риси та базові принципи системи вирішення спорів в рамках Світової організації торгівлі (СОТ) [Електронний ресурс] / А. С. Лекарь // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - № 4. - С. 156-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2012_4_26
4.
Бардась А. В.
До питання оцінки перспектив членства України у Світовій організації торгівлі в контексті економічної глобалізації [Електронний ресурс] / А. В. Бардась, О. А. Горбенко // Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2008. - № 1-2. - С. 29-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2008_1-2_6
5.Мазур А. В.
Регулятивна функція держави в умовах членства у Світовій Організації Торгівлі: правовий аспект [Електронний ресурс] / А. В. Мазур // Вісник Академії митної служби України. Серія : Право. - 2009. - № 2. - С. 101–108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2009_2_19
6.
Пахомова Н. І.
Деякі наслідки інтеграції України у світову торговельну систему в результаті приєднання до світової організації торгівлі (сот) [Електронний ресурс] / Н. І. Пахомова. // Ефективна економіка. - 2011. - № 10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_10_34
7.Патика Н. І.
Світова організація торгівлі (сот) і розвиток економік країн-нових членів [Електронний ресурс] / Н. І. Патика // Економіка та держава. - 2012. - № 4. - С. 25-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2012_4_9
8.Цанько Я. О.
Принцип найбільшого сприяння як один з основних принципів регулювання міжнародної торгівлі в межах світової організації торгівлі [Електронний ресурс] / Я. О. Цанько, Ю. С. Козинець // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - Вип. 13(1). - С. 121-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_13(1)__32
9.Колосінський О. Ю.
Аналіз наслідків членства України в СОТ для зовнішньої торгівлі та співпраця з ЄС у рамках світової організації [Електронний ресурс] / О. Ю. Колосінський // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2009. - Вип. 2. - С. 53-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2009_2_9
10.Домбровська О. М.
Місце соціальних та економічних прав людини в праві Світової організації торгівлі [Електронний ресурс] / О. М. Домбровська // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2013. - Вип. 16. - С. 81-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuk_2013_16_15
11.
Ченшова Н. В.
Правові засади становлення Світової організації торгівлі [Електронний ресурс] / Н. В. Ченшова, Д. В. Байрак // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. - 2017. - Вип. 1(1). - С. 134-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2017_1(1)__35

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету.