Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> доброго вечора ! допоможіть будь ласка з літературою для статті за темою " Людський фактор в управлінні якістю продукції " . дякую !
1.
330.342.146
Ф79
Петюх, В.М. Кадрова політика в системі менеджменту якості організації [Текст] / В. М. Петюх, О. М. Чернюк // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 2. – С. 223-229.

2.


Стахів, О. Система управління персоналом у контексті контролю якості за міжнародним стандартом ISO 9001 [Текст] / О. Стахів // Персонал. – 2006. – №9. – С. 68-72.

3.


Капінос, Г.І. Впровадження систем менеджменту якості на українських підприємствах [Текст] / Г. І. Капінос, О. М. Чорноус // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №2,Т.2. – С. 140-143.

4.


Гоц, Н.Є. Вимоги до фахівців у сфері менеджменту якості [Текст] / Н. Є. Гоц, І. С. Гоц // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №6. – С. 62-66.

5.


Бондаренко, О. Значення компетентності персоналу у процесі впровадження системи менеджменту якості [Текст] / О. Бондаренко // Економіка @ держава. – 2009. – №4. – С. 70-72.

6.


Шліхта, В.М. Система менеджменту якості у контексті еволюційних змін [Текст] / В. М. Шліхта // Проблеми науки. – 2011. – №8. – С. 22-26.

7.


Тельнов, А.С. Управління якістю продукції на основі евристичної оцінки якості праці [Текст] / А. С. Тельнов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т4. – С. 256-259. – [У статті запропоновано управління якістю продукції на основі евристичної оцінки факторів якості праці. На основі результатів експертної оцінки та розрахунку статистичних показників обгрунтовано значимість факторів якості праці.

8.


Сімченко, Н.О. Принципові засади формування системи менеджменту якості на підприємстві [Текст] / Н. О. Сімченко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №2. – С. 171-175.

9.


Нападовська, Л.А. Менеджмент якості як фундамент забезпечення конкурентоспроможності підприємства: досвід Німеччини [Текст] / Л. А. Нападовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 7-11. – [У статті наведено німецький досвід реалізації системи менеджмента якості як одного з основних інструментів підвищення конкурентоспроможності сучасного підприємства.

10.


Рудницький, В.Ф. Про мотивацію впровадження сучасних систем менеджменту якості на підприємствах легкої промисловості [Текст] / В. Ф. Рудницький, О. І. Пісарева-Баган // Легка промисловість. – 2012. – №1. – С. 17-18.

11.


Момот, О.І. Соціально-економічна сутність інтегрованої системи менеджменту якості [Текст] / О. І. Момот, О. С. Мартинюк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №6. – С. 315-320.

12.


Савіцький, А.В. Взаємозв`язок внутрішніх факторів впливу на підвищення якості продукції підприємства [Текст] / А. В. Савіцький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.3. – С. 224-226. – [У статті розглянуто основні групи внутрішніх факторів, які здійснюють вплив на підвищення якості продукції підприємства з точки зору їх взаємозв’язку. В процесі дослідження виділено основні форми взаємозв’язку внутрішніх факторів впливу на підвищення якості продукції.


13.


Савіцький, А.В. Формування конкурентного потенціалу підприємства в системі впливу зовнішніх та внутрішніх факторів підвищення якості продукції [Текст] / А. В. Савіцький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 166-168. – [У статті розглянуто особливості формування конкурентного потенціалу підприємства на основі підвищення конкурентоспроможності продукції за рахунок впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на її якість.
Ключові слова: конкурентоспроможність продукції, конкурентоспроможність підприємства, конкурентний потенціал, якість продукції, внутрішні фактори, зовнішні фактори.

14.


Юрик, Я.І. Якість робочої сили як ключовий фактор інноваційного розвитку України [Текст] / Я. І. Юрик, В. В. Близнюк // Економіка і прогнозування. – 2014. – №1. – С. 67-87.

15.


Маркова, С.В. Управлінські підходи до формування системи менеджменту якості підприємства засобами розвитку персоналу та самоменеджменту [Текст] / С. В. Маркова, А. С. Чкан, О. М. Олійник // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №7. – С. 194-201.

16.


Лісовська, Л. Менеджмент якості - пріоритет механізму забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства [Текст] / Л. Лісовська, О. Юринець // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №1. – С. 95-102.

17.


Шитікова, Л.В. Аналіз впливу якості менеджменту праці на результати діяльності агропідприємства [Текст] / Л. В. Шитікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №1. – С. 69-71. – [В статті розглянуто значимість менеджменту праці та його вплив на результати діяльності підприємств АПК. На основі запропонованої кореляційно-регресивної моделі проаналізовано якість кадрового менеджменту як важливої умови
забезпечення ефективної роботи господарства та його зв’язок з показниками підприємств.


18.


Лісун, Я.В. Стратегічне управління конкурентним потенціалом підприємства на засадах забезпечення якості [Текст] / Я. В. Лісун, А. В. Рудий // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.2. – С. 305-309.

19.


Лонцих, П.А. Аналіз сучасних тенденцій формування та моніторингу систем менеджменту якості на підприємствах [Текст] / П. А. Лонцих, С. В. Єлісєєв, В. Є. Вязников // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №7. – С. 166-173.

20.


Кrachunov, C. (Кrachunov, Ch.) Культура якості – фактор сталого розвитку організацій шляхом застосування загального управління якістю [Текст] / C. Кrachunov, K. Dimitrova // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №11(821). – C. 123-130.

21.


Ченаш, В.С. Соціальний аудит як інструмент підвищення ефективності менеджменту якості [Текст] / В. С. Ченаш // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №5,Т.2. – С. 99-102.

22.
339.92
С69
Савіцький, А.В. Рушійні елементи функціонування моделі системи підвищення якості продукції у забезпеченні її конкурентоспроможності [Текст] / А. В. Савіцький // Соціально-економічні напрями розвитку міжнародних відносин у забезпеченні ефектів інтеграції України до ЄС. – 2015. – С. 151-153.

23.
658.56
Т48
Ткачук, Л.М. Економіко-організаційні фактори забезпечення якості на промислових підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.06.01- економіка, організація виробництва і управління підприємствами / Л. М. Ткачук. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 18c.

24.
658.56
Ш24
Шаповал, М.І. Менеджмент якості [Текст] : підручник / М. І. Шаповал. – К. : Знання, 2006. – 471с.
25.
658.56
Ш24
Шаповал, М.І. Менеджмент якості [Текст] : підручник / М. І. Шаповал. – 3-тє вид., випр. і доповн. – К. : Знання, 2007. – 471с. – [Затверджено МОН України].

26.
62-192
П42
Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов [Текст] : сб. трудов VII Междунар. науч.-техн. конф. 5-12 декабря 2009г., г. Хургада (Египет). – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 197с. – [
].

27.
658.56
Т31
Тельнов, А.С. Управління якістю продукції промислових підприємств на основі формування якості праці [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / А. С. Тельнов. – Одеса, 2011. – 39 с.

28.
687
Д72
Драбаніч, А.В. Удосконалення методів оцінки та управління якістю продукції швейного підприємства [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / А. В. Драбаніч. – Хмельницький, 2011. – 21 с. – [Існує електронна копія].

29.
006
О-75
Основи стандартизації та сертифікації [Текст] : підручник / О. М. Величко, В. Ю. Кучерук, Т. Б. Гордієнко, В. М. Севастьянов за ред. О.М. Величка. – Херсон : Олді-Плюс, 2013. – 364 с. 

30.
658.56
О-51
Окрепилов, В.В. Менеджмент качества [Текст] : учебник / В. В. Окрепилов. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2013. – 650с. 

31.
658.56
С13
Савіцький, А.В. Підвищення якості продукції у забезпеченні конкурентних переваг підприємства [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / А. В. Савіцький. – Хмельницький, 2015. – 21 с.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Економіка підприємства”