Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора , допоможіть підібрати літературу до курсової роботи з предмету економіка підприємство , на тему " Результативність діяльності підприємства та шляхи її підвищення "
1.


Карась, П.М. Проблеми управління результативністю праці на підприємстві [Текст] / П. М. Карась, С. І. Сергійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.2. – С. 44-46.

2.


Квасницька, Р.С. Напрями підвищення результативності процесу управління фінансовими ризиками підприємства [Текст] / Р. С. Квасницька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №6,Т.2. – С. 49-53. 

3.


Процик, І.С. Аналізування і оцінювання результативності методів мотивування керівників вітчизняних підприємств [Текст] / І. С. Процик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №12(567). – С. 154-159.

4.


Лігоненко, Л.О. Дискусійні питання щодо трактування сутності та співвідношення понять "ефективність" і "результативність" управління підприємством [Текст] / Л. О. Лігоненко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №10. – С. 207-216.

5.


Олексюк, О.І. Результативність діяльності підприємств як основа формування їх інвестиційної привабливості [Текст] / О. І. Олексюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №3. – С. 21-26.

6.


Романов, О.О. Маркетингова діяльність підприємства: інструменти, критерії результативності [Текст] / О. О. Романов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2,Т.1. – С. 127-133.

7.


Косянчук, Т.Ф. Результативність діяльності підприємства та її діагностика [Текст] / Т. Ф. Косянчук, Ю. Г. Галкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.1. – С. 121-124. 

8.


Мисюра, К.О. Мотиваційні чинники підвищення результативності діяльності підприємств [Текст] / К. О. Мисюра, В. В. Швид // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 125-128. – [Мотивація праці
].

9.


Авдющенко, А.С. Розробка системи показників управління результативністю підприємства з метою оптимального планування його діяльності [Текст] / А. С. Авдющенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №15. – С. 59-64.

10.


Крисанов, Д. Результативність й ефективність діяльності підприємств: оцінювання та максимізація [Текст] / Д. Крисанов, Л. Стешенко // Економіст. – 2012. – №7. – С. 21-25.

11.


Трухачова, К.В. Економічна сутність збалансованої результативності господарської діяльності підприємства [Текст] / К. В. Трухачова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 231-234.

12.


Рябкова, О.В. Сутність результативності та ефективності діяльності підприємства [Текст] / О. В. Рябкова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.3. – С. 43-46.

13.


Рзаєва, Т.Г. Аналіз результативності діяльності підприємства: кількісні та якісні аспекти [Текст] / Т. Г. Рзаєва, Ю. А. Демчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.1. – С. 52-57. 
14.


Касьян, Л.Е. Взаємозв`язок ефективності та результативності в управлінні підприємствами [Текст] / Л. Е. Касьян // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.1. – С. 43-46. 

15.


Проскурович, О.В. Моделювання результативності діяльності підприємства [Текст] / О. В. Проскурович, М. М. Ястремський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.3. – С. 213-218.

16.
63
Н34
Герега, Г.Ф. Співвідношення понять ефективності та результативності функціонування підприємств [Текст] / Г. Ф. Герега // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.15. – С. 196-200.

17.


Яценко, О.В. Фінансовий менеджмент результативності функціонування підприємств як системний процес [Текст] / О. В. Яценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2,Т.2. – С. 106-111.

18.


Мазана, Т.В. Ринкова поведінка споживача та її вплив на результативність функціонування підприємства [Текст] / Т. В. Мазана, В. П. Ткаченко // АгроСвіт. – 2017. – №7. – С. 38-42.

19.


Лихолобов, Е.А. Науково-теоретичні основи статистичного моделювання взаємозв`язку поведінкових та результативних показників діяльності промислового підприємства [Текст] / Е. А. Лихолобов, Н. П. Базалійська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №3,Т.1. – С. 50-55.

20.
658
Р48
Рзаєва, Т.Г. Оцінка ділової активності та механізм забезпечення результативної діяльності підприємств (на прикладі підприємств машинобудування) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва / Т. Г. Рзаєва. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 252с.

21.
658
З-63
Зінченко, С.Г. Формування системи оцінки результативності інноваційного розвитку машинобудівних підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / С. Г. Зінченко. – Хмельницький, 2010. – 208 с. – [Існує електронна копія].

22.
65
Р49
Рибак, О.В. Формування механізму контролінгу в управлінні результативною діяльністю підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. В. Рибак. – Хмельницький, 2015. – 248 с.

23.

Герега Г. Ф. 
Співвідношення понять ефективності та результативності функціонування підприємств / Г. Ф. Герега // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.15. - С. 196-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.15_34
24.


Тебенко В. М. 
Взаємозв’язок категорій "ефективність" та "результативність" господарської діяльності підприємства / В. М. Тебенко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2014. - № 3. - С. 7-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2014_3_3
25.

Молодоженя М. С. 
Критерії, що визначають результативність інноваційної діяльності підприємств торгівлі / М. С. Молодоженя // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2010. - Вип. 3. - С. 127-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2010_3_21
26.

Стешенко Л. І. 
Результативність та ефективність діяльності підприємств харчової промисловості / Л. І. Стешенко // Агросвіт. - 2012. - № 16. - С. 63-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2012_16_214
27.

Глухова С. В. 
Методичний підхід щодо оцінки результативності інноваційної діяльності будівельних підприємств / С. В. Глухова. // Ефективна економіка. - 2010. - № 10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_10_20
28.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Економіка підприємства.....”

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Економіка підприємства”