Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора допоможіть підібрати літературу до курсової роботи з економіки підприємства на тему "Політика підприємства в галузі оновлення і використання основних фондів"

1.


Бакай, В.Й. Методика визначення оптимального терміну амортизації основних фондів на промислових підприємствах [Текст] / В. Й. Бакай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №5,Т.2. – С. 156-159. – [В даній статті розглядаються існуючі проблеми в амортизаційній політиці України. Розроблено та впроваджено в практичну діяльність промислових підприємств методику визначення оптимального терміну амортизації основних фондів, яка дає можливість визначати на підприємствах оптимальний термін реальної амортизації.].

2.


Єфименко, Н.А. Вплив амортизаційної політики України на процеси відновлення основних фондів машинобудування як виду економічної діяльності [Текст] / Н. А. Єфименко // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №19. – С. 31-36.

3.


Марченко, С.О. Роль інвестицій у відтворенні основних фондів ( на прикладі Миколаївської області ) [Текст] / С. О. Марченко, Л. Г. Шемет // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №2. – С. 156-162.

4.


Овод, Л.В. Особливості амортизаційної політики за умов ринку [Текст] / Л. В. Овод // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.1. – С. 138-142. – [Розглянуто основні елементи амортизаційної політики в Україні, їх зміст на макро- і мікрорівні. Розроблено модель впливу амортизаційної політики підприємства на кількісний і якісний склад основних фондів, результати господарської діяльності та економічне зростання національної економіки].

5.


Бакай, В.Й. Фінансування оновлення основних фондів як один із головних напрямків розвитку промислових підприємств [Текст] / В. Й. Бакай, Ю. В. Дорош // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.2. – С. 191-194. – [Розглянуто процес фінансування оновлення основних фондів на промислових підприємствах. Запропоновано
використовувати модель для фінансування оновлення основних фондів, в основі якої лежить критерій оптимальності –
показник ефективності фінансування.

6.


Соломко, А.С. Засоби підвищення ефективності використання основних фондів підприємств суднобудівної галузі України в сучасних економічних умовах [Текст] / А. С. Соломко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №1. – С. 164-174.

7.


Череп, А. Особливості аналізу використання основних фондів в ринкових умовах [Текст] / А. Череп // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2,Т.2. – С. 104-106. – [Розкрито необхідність ефективного використання основних фондів в ринкових умовах, розглянуто резерви збільшення виробництва продукції і від використання основних фондів пропонується послідовність виконання аналізу основних фондів.].

8.


Череп, А. Ефективність використання основних фондів підприємства [Текст] / А. Череп, А. Клименко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №6. – С. 212-215.

9.


Ігнашкіна, Т.Ш.Н. (Ігнашкіна, Т.. Шура Н.) Методичні підходи до оцінки ефективності відтворення основних фондів підприємств [Текст] / Т. Ш. Ігнашкіна // Економіка @ держава. – 2011. – №1. – С. 61-63.

10.


Ігнашкіна, Т. Методичні підходи до формування додаткових джерел відтворення основних фондів підприємств [Текст] / Т. Ігнашкіна, Н. Шура // Економіст. – 2011. – №4. – С. 62-65.

11.


Приймак, Н.С. Ефективна амортизаційна політика підприємства як об`єкт управління [Текст] / Н. С. Приймак // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №14. – С. 40-42.

12.


Козаченко, В.М. Проблеми використання основних виробничих фондів в Україні та світі [Текст] / В. М. Козаченко, О. В. Романенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.1. – С. 157-160.

13.


Прутська, Т.Ю. Амортизаційні відрахування як джерело відтворення основних фондів та напрями реформування амортизаційної політики [Текст] / Т. Ю. Прутська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 12-15. – [Значний знос основних засобів підприємств України потребує їх швидкого та ефективного оновлення. В статті проаналізовано зв`язок між змінами в амортизаційній політиці та процесами оновлення основних засобів, досліджено підходи до формування механізму оновлення основних фондів підприємств. Визначено головні напрями вдосконалення амортизаційної політики.

14.


Кизима, В.А. Основні виробничі фонди: теоретичні аспекти відтворення на промислових підприємствах [Текст] / В. А. Кизима // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 245-247.

15.


Бакай, В.Й. Удосконалення амортизаційної політики як чинник оновлення основних фондів на підприємстві [Текст] / В. Й. Бакай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 252-255.

16.


Бакай, В.Й. Фінансовий лізинг як ефективний механізм оновлення основних фондів на промислових підприємствах [Текст] / В. Й. Бакай, В. І. Дячишина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 115-119.

17.


Никитенко, І.М. Економіко-організаційні аспекти процесу оновлення основних фондів машинобудівних підприємств Хмельницької області в сучасних умовах [Текст] / І. М. Никитенко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки [Електронний ресурс]. – 2004. – №6. – С. 140-144. – [Вивчені особливості фінансування процесів оновлення основних фондів в економічно розвинених країнах в контексті застосування закордонної практики до умов вітчизняної економіки].

18.


Сторонянська, І.З. Основний та оборотний капітал реального сектору економіки: міжрегіональні асиметрії [Текст] / І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. – 2013. – №1. – С. 17-25.

19.


Доможиров, Ю.А. Основной капитал швейного предприятия, его структура и использование [Текст] / Ю. А. Доможиров // Швейная промышленность. – 2013. – №4. – С. 25-29.

20.


Полуянова, Е.И. Задачи подсистемы управления воспроизводством основных средств на предприятии в современных условиях хозяйствования [Текст] / Е. И. Полуянова // Економіка розвитку. – 2014. – №1. – С. 83-88.

21.


Шумейко, О.Ю. Дослідження економічної сутності категорій: основні фонди, основні засоби, основний капітал підприємства [Текст] / О. Ю. Шумейко, Т. В. Семено // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.1. – С. 45-48. – [Досліджено економічну сутність категорій: основні фонди, основні засоби, основний капітал підприємства.
Проведено аналіз даних понять різними авторами. Проаналізовано підходи до трактування понять «основні фонди», «основні засоби», «основний капітал» з метою пошуку відмінних рис.

22.
338(477)
Т28
Улянич, М.В. Теоретичні аспекти організації процесу відтворення основних виробничих фондів підприємств [Текст] / М. В. Улянич // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 127-130.

23.
63
Н34
Дуда, С.Т. Теоретичні аспекти оцінювання ефективності використання основних фондів торговельного підприємства [Текст] / С. Т. Дуда, О. М. Якимів // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.1. – С. 263-268.

24.


Колосов, А.М. Підвищення інвестиційної привабливості підприємств з метою покращення умов відтворення їх основних фондів [Текст] / А. М. Колосов, Б. В. Золотаревський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.2. – С. 115-119. – [Розглянуто питання оцінки й підвищення інвестиційної привабливості підприємств в Україні з ура- хуванням вибору ними типу інвестора, напрямку шляхів їх залучення та методики оцінювання рівня інвес- тиційної привабливості з метою покращення умов відтворення основних фондів підприємств.

25.


Проскурович, О.В. Діагностика та моделювання ефективності використання основних фондів будівельного підприємства [Текст] / О. В. Проскурович, М. М. Ястремський, Л. О. Сорока // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №4,Т.2. – С. 219-224.

26.
658
В57
Владимиров, Г.А. Экономика использования основных фондов [Текст] / Г. А. Владимиров. – Х. : Прапор, 1975. – 94с.

27.
658.14/.17
Г79
Гребельный, В.И. Финансы предприятий [Текст] : учеб. пособие / В. И. Гребельный. – 2-е изд., испр. и доп. – К. : Изд-во Европ. ун-та, 2003. – 232с. – (Європейський університет).

28.
658.14/.17
З-99
Зятковський, І.В. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. В. Зятковський. – 2-ге вид., переробл. – К. : Кондор, 2003. – 364с.

29.
658.14/.17
Ф53
Філімоненков, О.С. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / О. С. Філімоненков. – Ірпінь : Академія ДСП України, 2004. – 459с. 
30.
658
Б19
Бакай, В.Й. Амортизаційна політика та оновлення основних фондів на промислових підприємствах [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / В. Й. Бакай. – Хмельницький, 2006. – 20 с.

31.
330.101.541
Е45
Економічний вибір оптимальних технологій :мікро- та макроекономічні аспекти [Текст] : монографія / Ю. Стадницький, А. Загородній, О. Капітанець, О. Товкан. – Львів : ЗУКЦ, 2006. – 320с.

32.
658
М36
Мацибора, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К. : Каравела, 2008. – 312с. – (Вища освіта в Україні).

33.
330
Г83
Григорук, А.А. Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / А. А. Григорук, Л. М. Литвин. – Тернопіль : Збруч, 2009. – 400 с. 

34.
658
Ш35
Швець, Л.П. Економіка виробництва [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Швець, Н. І. Доберчак. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 258с. – (Вища освіта в Україні).

35.
658
К17
Калініченко, О.В. Економіка підприємства [Текст] : практикум : навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : Кондор, 2012. – 600с
36.
330.3
Ч-74
Чмутова, І.М. Управління процесами відтворення у виробничій та фінансовій сферах [Текст] : монографія / І. М. Чмутова, Ю. С. Тисячна. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. – 416 с. 

37.
658
К82
Кривов`язюк, І.В. Економіка інноваційного підприємства [Текст] : навч. посiбник / І. В. Кривов`язюк. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 344 с. ].

Яшан Ю. В. 
Вплив амортизаційної політики держави на відтворення основних фондів підприємства [Електронний ресурс] / Ю. В. Яшан // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2010. - Вип. 18(1). - С. 165-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2010_18(1)__28
Попередній перегляд:   Завантажити - 195.585 Kb    Зміст випуску     Цитування
2.
Гавриленко В. В. 
Інвестиційна модель простого відтворювання основних фондів підприємства на засадах динамічного програмування [Електронний ресурс] / В. В. Гавриленко, О. А. Шумейко // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. - 2012. - Вип. 10. - С. 401-405. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2012_10_73
Попередній перегляд:   Завантажити - 4.899 Mb    Зміст випуску     Цитування
3.Довбня С. Б. 
Відображення ефективності використання основних фондів підприємства в системі збалансованих показників [Електронний ресурс] / С. Б. Довбня // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2013. - № 1. - С. 135-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvngu_2013_1_23
4.
Полуянов В. П. 
Вплив показників стану та відтворення основних фондів на ефективність функціонування підприємств машинобудування [Електронний ресурс] / В. П. Полуянов, А. А. Чернова // Економічний простір. - 2013. - № 75. - С. 218-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2013_75_24
Попередній перегляд:   Завантажити - 258.574 Kb    Зміст випуску     Цитування
5.
Крамськой Д. Ю. 
Методика визначення оптимального терміну амортизації основних фондів на промислових підприємствах [Електронний ресурс] / Д. Ю. Крамськой // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 2013. - № 21. - С. 38-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2013_21_7
Попередній перегляд:   Завантажити - 343.938 Kb    Зміст випуску     Цитування
6.
Сударкіна С. П. 
Удосконалення стратегії відтворення основних фондів підприємства [Електронний ресурс] / С. П. Сударкіна, С. Ю. Гулякін // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 2013. - № 22. - С. 174-178. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2013_22_31
Попередній перегляд:   Завантажити - 291.121 Kb    Зміст випуску     Цитування
7.
Кайдалова Г. О. 
Дослідження ефективності використання основних фондів підприємств [Електронний ресурс] / Г. О. Кайдалова, М. І. Ларка // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 2013. - № 67(2). - С. 103-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2013_67(2)__20
Попередній перегляд:   Завантажити - 377.339 Kb    Зміст випуску     Цитування
8.
Грекова В. А. 
Особливості джерел фінансування оновлення основних фондів металургійних підприємств [Електронний ресурс] / В. А. Грекова // Економічний простір. - 2013. - № 79. - С. 212-222. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2013_79_22
Попередній перегляд:   Завантажити - 250.467 Kb    Зміст випуску     Цитування
9.
Білиця Ю. В. 
Резерви підвищення ефективності використання основних фондів підприємства [Електронний ресурс] / Ю. В. Білиця, А. В. Шульга // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Проблеми економіки транспорту. - 2012. - Вип. 4. - С. 87-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdnuzt_pet_2012_4_15
Попередній перегляд:   Завантажити - 212.565 Kb    Зміст випуску     Цитування
10.
Піддубна О. О. 
Моделювання динаміки основних фондів підприємства [Електронний ресурс] / О. О. Піддубна, К. І. Піддубний // Регіональна бізнес-економіка та управління. - 2013. - № 2. - С. 89-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Rbetu_2013_2_16
Попередній перегляд:   Завантажити - 412.363 Kb    Зміст випуску     Цитування
11.
Чобіток В. І. 
Ефективне управління основними фондами на підприємстві [Електронний ресурс] / В. І. Чобіток, Н. О. Пасько // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 2014. - № 32. - С. 194-198. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2014_32_38
Попередній перегляд:   Завантажити - 297.312 Kb    Зміст випуску     Цитування
12.
Майстро Р. Г. 
Ефективність використання основних фондів на підприємстві [Електронний ресурс] / Р. Г. Майстро, А. Д. Рожнова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 2014. - № 33. - С. 144-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2014_33_23
Попередній перегляд:   Завантажити - 279.628 Kb    Зміст випуску     Цитування
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Економіка підприємства ”