Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, звертаюсь до вас із проханням щодо підбору матеріалів за темою "Педагогічна ергономіка" що стосується загальноосвітніх навчальних закладів. Щиро дякую.
1.


Гармаш, О.В. Моніторинговий психологічний супровід навчально-виховного процесу як умова забезпечення розвитку особистості [Текст] / О. В. Гармаш // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – №2-3. – С.13-18.

2.


Богданова, Л. Технологія організації творчого педагогічного процесу [Текст] / Л. Богданова, С. Борисов // Завуч. – 2003. – №19. – С.4-5.

3.


Калиниченко, І.О. Формування здоров`я школярів в умовах навчально-виховного закладу [Текст] / І. О. Калиниченко, О. О. Єжова // Довкілля та здоров`я. – 2003. – №3. – С.59-61.

4.


Череднік, Г. Становлення позитивної я-концепції в умовах школи здоров`я. Експеримент [Текст] / Г. Череднік // Психолог. – 2004. – №36. – С.8-17.

5.


Антипенко, Т. Школа сприяння збереженню здоров`я. Психологічний супровід дітей 1-11-х класів у "школі здоров`я [Текст] / Т. Антипенко // Психолог. – 2004. – №44. – С.17-19.

6.


Смирнов, Н.К. Школа и здоровье учащихся [Текст] / Н. К. Смирнов // Школа и производство. – 2006. – №1. – С. 7-9. – [Принципы здоровозберегающей педагогики].

7.


Борисова, Т. Ергономічна освіта вчителя трудового навчання [Текст] / Т. Борисова // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2006. – №5. – С. 23-26.

8.


Семенов, Н.О. Технологія проектування школи сприяння здоров`ю [Текст] / Н. О. Семенов, М. В. Левчук // Виховна робота в школі. – 2007. – №4. – С. 4-16.

9.


Півненко, Ю. Психолого-педагогічні умови впровадження здоров`язберігаючих технологій у освітній процес початкової школи [Текст] / Ю. Півненко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – №5. – С. 31-36.

10.


Коновалов, В. Здоровье школьников: взгляд врача и психолога [Текст] / В. Коновалов // Социальная педагогика. – 2008. – №2. – С. 39-43.

11.


Смагіна, І. Організація інноваційної деятельності педагогів [Текст] / І. Смагіна // Психолог. – 2008. – №36. – С. 5-7.

12.


Кравцов, І. Педагогічні технології в організації самопідготовки у школі повного дня [Текст] : (на прикладі завдань з хімії) / І. Кравцов // Рідна школа. – 2009. – №7. – С.50-53.

13.


Борисова, Т. Ергономічний підхід до оснащення навчально-виробничих приміщень [Текст] / Т. Борисова // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2010. – №1. – С. 31-35.

14.


Воронюк, І.В. Теоретичний аспект психолого-педагогічної технології організації творчої діяльності молодших школярів [Текст] / І. В. Воронюк // Обдарована дитина. – 2010. – №4. – С. 2-7.

15.


Фадєєв, В.І. Особливості організаційно-педагогічної системи управління розвитком вищого навчального закладу [Текст] / В. І. Фадєєв // Гуманітарні науки. – 2010. – №2. – С. 33-37.

16.
37
А43
Левицька, Т.Л. Організаційні аспекти активного соціально-психологічного навчання [Текст] / Т. Л. Левицька // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Вип.5. – С. 43-45.

17.


Карпенко, О.В. Організаційно-педагогічні засади реформування системи надання освітніх послуг у Франції [Текст] / О. В. Карпенко, Л. І. Самчук, О. В. Довгань // Педагогіка і психологія. – 2012. – №3. – С. 93-98.

18.


Кудря, Н. Психолого-педагогічне проектування в навчальному закладі [Текст] / Н. Кудря // Завуч. – 2015. – №11. – С. 4-16.

19.


Меркулова, С. Організаційно-педагогічні умови управління процесом педагогічної орієнтації старшокласників ЗНЗ із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] / С. Меркулова // "Педагогіка" та "Психологія"Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. – №10. – С. 38-43.

20.


Загороднюк, В. Даючи знання - збережи здоров`я! Здоров`язбережувальна програма в школі [Текст] / В. Загороднюк, Н. Собченко // Здоров`я та фізична культура. – 2016. – №5. – С. 21-25.

21.


Онищенко, Н. Організаційно-методичні засади педагогічної практики в системі професійного становлення майбутнього вчителя [Текст] / Н. Онищенко // Рідна школа. – 2012. – №11. – С. 28-33.

22.
159.9
С86
Строяновська, О.В. Психологічна служба в системі освіти. Практикум з навчального курсу для практичних психологів [Текст] : навч. посіб. / О. В. Строяновська. – К. : Каравела, 2010. – 176с. 

23.
37
К21
Карапузова, Н.Д. Основи педагогічної ергономіки [Текст] : навч. посіб. / Н. Д. Карапузова, Є. А. Зімниця, В. М. Помогайло. – К. : Академвидав, 2012. – 192с. – (Альма-матер). 

24.
37
К56
Ковальчук, Л.І. Організація навчального процесу в структурі педологічної науки (кінець XIX століття - 1936 рік) [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. І. Ковальчук. – Хмельницький, 2013. – 20 с.

25.
37
Є41
Єжова, О.О. Школи здоров`я у країнах східної Європи : теорія і практика [Текст] : монографія / О. О. Єжова, А. А. Бєсєдіна, Т. І. Бережна за ред. О.О. Єжової. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 288 с. 

26.

Євтухова Т. 
До питання вивчення курсу "Педагогічна ергономіка" в системі підготовки фахівців зі здоров’я людини / Т. Євтухова // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. - 2017. - Вип. 5(2). - С. 123-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prptma_2017_5%282%29__15
27.


Є.А. Зімниця
ВПЛИВ ЕРГОНОМІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УЧИТЕЛЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_48/49.pdf
28.

Карапузова Н. Д. 
Педагогічна ергономіка: створення комфортного та безпечного навчального середовища у початковій школі / Н. Д. Карапузова, Є. А. Починок, В. М. Помогайбо // Постметодика. - 2012. - № 5. - С. 8-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Postmetodyka_2012_5_4
29.

Колос К. Р. 
Модель процесу та критерії добору компонентів комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти / К. Р. Колос // Інформаційні технології в освіті. - 2013. - Вип. 17. - С. 109-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2013_17_11
30.

Подаваленко О. В. 
Гігієно-ергономічні особливості професійного навчання підлітків, які опановують спеціальності молодших спеціалістів-радіотехніків / О. В. Подаваленко // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. - 2015. - № 3. - С. 25-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psmno_2015_3_9


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Педагогіка....”


Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Педагогіка ”