Відповідь на запитання

Кількість запитів: 2

>>> Доброго дня!
>>> Допоможіть підібрати літературу, щоб дати відповідь на такі питання:
>>> 1) Ринкова поведінка підприємства у короткостроковому періоді: максимізація прибутку, мінімізація збитків, закриття фірми.
>>> 2) Досконала та недосконала конкуренція: порівняльний аналіз.
>>>
>>> 1.


Малиш, О. Стратегічне позиціонування підприємств та обгрунтування напрямків їх ринкової поведінки (на прикладі підприємств вовняної промисловості України) [Текст] / О. Малиш // Маркетинг в Україні. – 2006. – №2. – С. 39-46.

2.


Кудря, Я.В. Поведінковий аспект управління корпоративними підприємствами [Текст] / Я. В. Кудря // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №1. – С. 41-47.

3.


Зінченко, О.А. Теоретичні основи формування і максимізації прибутку гірничо-збагачувальних підприємств [Текст] / О. А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №7. – С. 48-53.

4.


Швець, Л.П. Аналіз беззбитковості та поведінка витрат підприємства [Текст] / Л. П. Швець, О. І. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 72-75. – [Обґрунтовано актуальність проблеми аналізу беззбитковості. Досліджено наслідки зміни витрат підприємства на беззбитковість підприємства. Розглянуто шляхи зниження витрат підприємства, зміни ціни реалізації продукції.].

5.


Бай, С.І. Розвиток підприємства: особливості формування інноваційно-орієнтованої поведінки [Текст] / С. І. Бай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.1. – С. 167-172.

6.


Карачина, Н.П. Методологічні аспекти моделювання економічної поведінки підприємств [Текст] / Н. П. Карачина, О. В. Лазарчук, Н. І. Ганзієнко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – №1. – С. 14-19.

7.


Карачина, Н. Концептуалізація взаємозв`язку та взаємообумовленості категорій "економічна поведінка", та "стратегія" підприємств [Текст] / Н. Карачина // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №15(633). – С. 275-282.

8.


Карачина, Н.П. Економічна поведінка підприємства в тривимірному просторі потенціалу системи влади [Текст] / Н. П. Карачина // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №9. – С. 127-136.

9.


Мороз, О. Формування пріоритетного факторіального ландшафту економічної поведінки вітчизняних підприємств на основі експертних оцінок [Текст] / О. Мороз, Н. Карачина, Б. Грабовецький // Економіка @ держава. – 2011. – №3. – С. 32-36.

10.


Карачина, Н.П. Простір взаємозв`язку економічної поведінки із визначеними концепціями розвитку підприємства [Текст] / Н. П. Карачина // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №1-2. – С. 54-58.

11.


Карачина, Н.П. Концепція розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств в контексті безпеки їхньої економічної поведінки [Текст] / Н. П. Карачина // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №3. – С. 115-130.

12.


Карачина, Н.П. Оцінювання економічної поведінки машинобудівних підприємств регіону [Текст] / Н. П. Карачина // Регіональна економіка. – 2011. – №2. – С. 60-68.

13.


Лихолобов, Е.А. Модель аналізу організаційної поведінки на промислових підприємствах [Текст] / Е. А. Лихолобов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 222-227.

14.


Назір, М.С. Фінансова поведінка текстильних підприємств Пакистану [Текст] / М. С. Назір, X. Раза, М. М. Наваз // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №4. – С. 415-422.

15.


Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємств у контексті регулювання їх економічної поведінки в мінливому середовищі [Текст] / В. В. Прядко, В. К. Євдокименко, Е. О. Юрій, М. В. Карвацький // Регіональна економіка. – 2012. – №1. – С. 69-80.

16.


Любохинець, О.В. Теоретичні аспекти аналізу стратегічного планування як основи вибору поведінки підприємства [Текст] / О. В. Любохинець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 270-273.

17.


Мороз, О.В. Фінансовий критерій формування моделей економічної поведінки підприємств [Текст] / О. В. Мороз, Н. П. Карачина // Фінанси України. – 2012. – №6. – С. 104-113.

18.


Войнаренко, М.П. Фактор економічної поведінки у діяльності підприємств [Текст] / М. П. Войнаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.1. – С. 61-65. – [У статті досліджено сутність та роль фактору економічної поведінки у діяльності підприємств. Розкрито еволюцію концепції економічної поведінки підприємства, визначено причини виникнення цієї концепції та обґрунтовано теоретичні
основи ефективності економічної поведінки.

19.


Цапенко, В.Ю. Інституціональні обмеження в економічній поведінці підприємств [Текст] / В. Ю. Цапенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №1. – С. 227-230. – [Дана стаття присвячена дослідженню інституціональних обмежень та оцінці їх впливу на економічну поведінку підприємств. Досліджені основні види інституціональних обмежень, їх особливості та ступінь прояву. Зазначені варіанти
взаємозв’язку між формальними та неформальними інституціональними обмеженнями. Виходячи з цього, описані можливі зміни в економічній поведінці підприємства.
Ключові слова: економічна поведінка підприємств, формальні та неформальні інституціональні обмеження, економічна ефективність.

20.


Растяпін, А.В. Максимізація прибутку підприємства [Текст] / А. В. Растяпін, С. П. Бубенко // Фінанси України. – 2002. – №2. – С. 19-29.

21.


Балюк, О. Потреба в довірі та ринкова поведінка господарюючих суб`єктів [Текст] / О. Балюк // Економіка @ держава. – 2009. – №11. – С. 9-11.

22.


Карачина, Н.П. Удосконалення процесу формування економічної поведінки підприємств [Текст] / Н. П. Карачина // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №5(640). – С. 285-290.

23.


Бабич, М.С. Максимізація прибутку підприємства та його роль у процесі відтворення [Текст] / М. С. Бабич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №2,Т.1. – С. 22-25.

24.


Мороз, О.В. Сучасність та перспективи дослідження економічної поведінки підприємств [Текст] / О. В. Мороз, Н. П. Карачина, І. Ф. Острий // Економіка @ держава. – 2017. – №4. – С. 16-21.

25.
330.101.542
К71
Косік, А.Ф. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. – К. : ЦНЛ, 2004. – 416с. – [Існує електронна копія].

26.
330
К20
Капленко, Г.В. Формування економічної поведінки підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Г. В. Капленко. – Львів : Ін-т регіональних досліджень, 2005. – 20с.

27.
658
К82
Кривов`язюк, І.В. Підприємство в умовах ринку [Текст] : навч. посіб. / І. В. Кривов`язюк. – К. : Кондор, 2009. – 840с. 

28.
65
Б48
Березін, О.В. Стратегія підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. В. Березін, М. Г. Безпарточний. – К. : Ліра-К, 2010. – 224с.

29.
330.101.542
0-31
Оверченко, В.І. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. для учнів/студ. проф. навч. закладів зі спец. "Комерційна діяльність" / В. І. Оверченко, 3. М. Мажак, М. І. Софій за наук. ред. О.Л. Ануфрієвої. – Івано-Франківськ : "Лілея-НВ", 2015. – 348 с. 

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Економіка підприємства ”
>>> Доброго дня!
>>> Допоможіть підібрати літературу, щоб дати відповідь на такі питання:
>>> 1) Ринкова поведінка підприємства у короткостроковому періоді: максимізація прибутку, мінімізація збитків, закриття фірми.
>>> 2) Досконала та недосконала конкуренція: порівняльний аналіз.
>>>
>>>1.


Волошин, О. Бесчестная конкуренция [Текст] / О. Волошин // Компаньон. – 2004. – №27. – С. 42-45. – [Борьба в Украине за честную конкуренцию и против злоупотреблений монопольным положением].

2.


Белан, Е.П. Цикличность и сбалансированный рост в системах с несовершенной конкуренцией на рынке труда [Текст] / Е. П. Белан, М. В. Михалевич, И. В. Сергиенко // Кибернетика и системный анализ. – 2007. – №5. – С. 29-47.

3.


Грод, А.М. Теоретичні засади формування конкурентоспроможних ринкових структур [Текст] / А. М. Грод // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №7. – С. 91-98.

4.


Железняк, О.О. Чинники впливу на динаміку збуту товарів в умовах недосконалої конкуренції [Текст] / О. О. Железняк, О. С. Кузьменко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №11. – С. 38-46.

5.


Железняк, О.О. Математичне моделювання динаміки продажу товарів на ринках недосконалої конкуренції [Текст] / О. О. Железняк, О. С. Кузьменко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №1. – С. 237-245.

6.


Мороз, О.В. Альтернативні теорії ринку та їх використання в регулятивній політиці [Текст] / О. В. Мороз, Л. М. Несен, Л. С. Філатова // Економіка розвитку. – 2015. – №1. – С. 20-26.

7.
330.101.542
Г87
Гронтковська, Г.Е. Мікроекономіка [Текст] : практикум / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. – К. : ЦНЛ, 2004. – 404с. – [Існує електронна копія]. 

8.
339.94
М58
Міжнародна економіка [Текст] : підручник / А. П. Румянцев, Г. Н. Климко, В. В. Рокоча, В. Ю. Шевченко за ред. А.П. Румянцева. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2006. – 479с. 

9.
330.101.542
Я85
Ястремський, О. Основи мікроекономіки [Звукозапис] : модельно-комп`ютерний додаток / О. Ястремський, О. Гриценко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання-Прес. – [Затверджено МОН України].

10.
330.101.542
Я85
Ястремський, О. Основи мікроекономіки [Текст] : підручник / О. Ястремський, О. Гриценко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання-Прес, 2007. – 579с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [До книги додається CD-R]. – [Затверджено МОН України].

11.
330.101.542
Я85
Ястремський, О. Основи мікроекономіки [Звукозапис] : модельно-комп`ютерний додаток / О. Ястремський, О. Гриценко. – К. : Знання-Прес. – [Затверджено МОН України].

12.
330.342.146
Б17
Базилевич, В.Д. Ринкова економіка: основні поняття і категорії [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 263с. – (Вища освіта ХХI століття).

13.
330.101.542
М59
Мікроекономіка [Текст] : практикум /  за ред. В.Д. Базилевича. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, 2012. – 491с. – (Вища освіта ХХI століття). – [Рекомендовано МОН України].

14.
330.101.542
М59
Мікроекономіка [Текст] : навчально-практ. посіб. для самостійного вивчення дисц. / О. Є. Попов, В. І. Отенко, І. М. Колесніченко [та ін.] за заг. ред. О.Є. Попова. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 336 с. 

15.
330.341.1
К61
Колодійчук, А.В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції [Текст] : монографія / А. В. Колодійчук. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 324 с. .

16.


Шерстенников Ю. В. 
Моделювання динаміки розвитку виробництва в умовах нестаціонарного ринку досконалої конкуренції / Ю. В. Шерстенников, Т. М. Рудянова // Бізнес Інформ. - 2017. - № 1. - С. 89-93.
17.


Бандура О. В. 
Ефективність ринків і економічна ефективність:проблеми вимірювання і зв`язок з економічним циклом / О. В. Бандура // Економічна теорія. - 2015. - № 2. - С. 38-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecte_2015_2_4
18.

Скворцов І. Б. 
Обгрунтування значень нормального і економічного прибутку на ринку досконалої конкуренції / І. Б. Скворцов, У. О. Балик, О. Я. Загорецька // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - № 3. - С. 36-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2010_3_12
19.

Соболєва М. В. 
Тенденції розвитку недосконалої конкуренції в умовах глобалізації сучасної економіки / М. В. Соболєва // Молодий вчений. - 2015. - № 11(2). - С. 117-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_11%282%29__28
20.

Колодійчук А. В. 
Методологічні засади та регіональна специфіка механізму забезпечення інноваційного розвитку промисловості в умовах подолання недосконалої конкуренції / А. В. Колодійчук // Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.8. - С. 239-246. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2014_24.8_40
21.

Солоніченко К. О. 
Нецінова конкуренція та ринки недосконалої конкуренції / К. О. Солоніченко // Управління розвитком. - 2014. - № 4. - С. 170-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_4_74
22.


Чорновіл І. А. 
Проблеми функціонування м’ясопереробних підприємств в умовах недосконалої конкуренції / І. А. Чорновіл // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 5. - С. 165-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_5_39
23.


Білюк А. В. 
Оптимізація державних і ринкових механізмів регулювання страхового ринку в умовах недосконалої конкуренції / А. В. Білюк // Економіка та держава. - 2010. - № 9. - С. 83-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2010_9_26
24.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Досконала конкуренція, недосконала конкуренція.....”
25.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Макро-мікроекономіка...”