Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! "Оцінка системи бухгалтерського обліку витрат виробництва". Буду вдячна.
1.


Реслер, М.В. Деякі аспекти класифікації витрат у системі бухгалтерського обліку [Текст] / М. В. Реслер // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №4,Ч.2,Т.2. – С. 22-25. – [В даній статті розглядається класифікація витрат у системі бухгалтерського обліку, також наводиться порівняння витрат згідно Положення стандарту бухгалтерського обліку 16 та Методичними рекомендаціями з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості.].

2.


Юрківська, Л.Й. Джерела обліково-аналітичного забезпечення комплексного діагностичного аналізу [Текст] / Л. Й. Юрківська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.3. – С. 185-191. – [В статті автор фокусує увагу на джерелах обліково-аналітичного забезпечення комплексного діагнос-тичного аналізу, який здійснюється аудиторською фірмою. Конкретизація інформаційних джерел дасть змогу ефективно використати час на етапі збору необхідної інформації та полегшить систематизацію та опрацювання
отриманих даних на технологічній стадії комплексного діагностичного аналізу.].

3.


Ловінська, Л.Г. Сутність оцінки в системі бухгалтерського обліку [Текст] / Л. Г. Ловінська // Фінанси України. – 2006. – №5. – С. 108-116.

4.


Єськов, О. Удосконалення системи обліку і розподілу витрат на промислових підприємствах [Текст] / О. Єськов, І. Смірнова // Персонал. – 2006. – №10. – С. 19-21.

5.


Власюк, Г. Особливості аудиту витрат виробництва та собівартості продукції [Текст] / Г. Власюк // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 78-80.

6.


Власюк, Г. Удосконалення обліку й аудиту витрат і доходів сільськогосподарських підприємств [Текст] / Г. Власюк // Держава та регіони. – 2009. – №4. – С. 29-33.

7.


Жежера, М. Аудит - отримання впевненості і... валових витрат [Текст] / М. Жежера // Бухгалтерія: Право, податки, консультаціїБухгалтерія. – 2005. – №40. – С. 40-43.

8.


Дяків, В.В. Оцінка відхилень витрат виробництва на основі їх оперативного аналізу в управлінському обліку [Текст] / В. В. Дяків // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №2. – С. 229-23.

9.


Проданчук, М. Теоретичні засади обліку витрат та калькулювання в системі управління витратами [Текст] / М. Проданчук // Економіка АПК. – 2012. – №2. – С. 62-65.

10.


Сльозко, Т.М. Місце обліку у системі управління витратами [Текст] / Т. М. Сльозко, Ю. В. Сіра, Н. П. Шморгун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 100-103. – [Розглянуто місце обліку у системі управління витратами підприємства. Доведено, що саме від раціональної організації обліку витрат управлінці зможуть своєчасно виявляти вузькі місця, що дозволить вжити заходів для поліпшення
господарювання, підвищення рентабельності, платоспроможності підприємства та спокійного його функціонування в ринковому середовищі.


11.


Макаренко, А. Методика аудиту виробничих витрат [Текст] / А. Макаренко, А. Кас`яненко // Держава та регіони. – 2012. – №1. – С. 138-142.

12.


Власюк, Г. Особливості аудиту витрат виробництва та собівартості продукції [Текст] / Г. Власюк // Держава та регіони. – 2012. – №4. – С. 91-95.

13.


Хопчан, В.М. Оцінка методів обліку витрат в управлінні діяльністю підприємства [Текст] / В. М. Хопчан // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №15. – С. 50-53.

14.


Огаренко, Т. Удосконалення системи управлінського обліку та аналізу витрат виробництва [Текст] / Т. Огаренко, Г. Бережна // Держава та регіони. – 2012. – №6. – С. 162-165.

15.


Гнилицька, Л. Відображення витрат, пов`язаних з діяльністю із забезпечення безпеки підприємства в системі бухгалтерського обліку та відкритої звітності [Текст] / Л. Гнилицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – №4. – С. 39-46.

16.


Микитенко, Т. Концептуальні підходи до формування системи внутрішнього контролю витрат [Текст] / Т. Микитенко, Т. Міщенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – №10. – С. 23-32.

17.
657.63
Б93
БутинецьФ, Ф. Аудит [Текст] : підручник / Ф. БутинецьФ. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Житомир : ПП "Рута", 2002. – 672с. – (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку).

18.
657
Х56
Хліпальська, В. Аналіз і оцінка ефективності формування витрат з придбання та зберігання запасів виходячи з методу оцінки вартості їх обліковування [Текст] / В. Хліпальська. – Львів : ВКП "ВМС", 2003. – 39с.

19.
657
С24
Свідерський, Є.І. Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / Є. І. Свідерський. – К. : КНЕУ, 2004. – 233с. – [Існує електронна копія]. –

20.
657
П12
Павлюк, І.М. Бухгалтерський облік основних господарських операцій на підприємствах і в організаціях [Текст] : навч. посіб. / І. М. Павлюк. – К. : ЦНЛ, 2004. – 308с. 

21.
658
В68
Володькіна, М.В. Економіка промислового підприємства [Текст] : навч. посіб. / М. В. Володькіна. – К. : ЦНЛ, 2004. – 196с. 
].
22.
657.63
І-20
Іванова, Н.А. Організація і методика аудиту [Текст] : навч. посіб. / Н. А. Іванова, О. В. Ролінський. – К. : ЦНЛ, 2008. – 216с. – [ Існує електронна копія ]. –

23.
657
В67
Волкова, І.А. Фінансовий облік - 2 [Текст] : навч. посіб. / І. А. Волкова. – К. : ЦУЛ, 2009. – 224с. 

24.
657
Ф59
Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / В. К. Орлова, Л. А. Костецька, М. С. Орлів [та ін.] за ред.: В.К.Орловой, М.С. Орлів, С.В.Хоми. – К. : ЦУЛ, 2010. – 510с. 

25.
657
В75
Воронко, Р.М. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, І. Г. Благун. – Львів : Магнолія, 2011. – 522с. – (Вища освіта в Україні).

26.
657
П38
Плиса, В.Й. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – 2-ге вид. випр. й доп. – К. : Каравела, 2011. – 520с. 


1.
Баглай К. А. 
Порівняльна характеристика визнання, оцінки та відображення в обліку підприємства витрат за МСФЗ, GAAP USA та П(С)БО [Електронний ресурс] / К. А. Баглай // Управління розвитком. - 2013. - № 15. - С. 124-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_15_56
Попередній перегляд:   Завантажити - 284.409 Kb    Зміст випуску     Цитування
2.
Михальська О. Л. 
Оцінка діючої методики управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах з метою її вдосконалення [Електронний ресурс] / О. Л. Михальська // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2013. - № 1. - С. 150-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2013_1_33
Попередній перегляд:   Завантажити - 354.148 Kb    Зміст випуску     Цитування
3.
Михальська О. Л. 
Оцінка діючої методики управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах з метою її вдосконалення [Електронний ресурс] / О. Л. Михальська // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2013. - № 2. - С. 132-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2013_2_16
Попередній перегляд:   Завантажити - 368.953 Kb    Зміст випуску     Цитування
4.
Сопко В. В. 
Організація оцінки і обліку доходів та витрат в системі економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Сопко // Фінанси, облік і аудит. - 2013. - Вип. 2. - С. 241-251. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2013_2_29
Попередній перегляд:   Завантажити - 574.279 Kb    Зміст випуску     Цитування
5.Линник О. І. 
Особливості обліку та оцінки витрат відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / О. І. Линник, О. В. Кадук // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 2014. - № 33. - С. 22-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2014_33_6
Попередній перегляд:   Завантажити - 290.893 Kb    Зміст випуску     Цитування
6.Томілова Н. О. 
Особливості організації обліку витрат на виробництво продукції кормових культур: аналіз та оцінка. [Електронний ресурс] / Н. О. Томілова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - 2013. - Вип. 181(3). - С. 250-256. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2013_181(3)__50
Попередній перегляд:   Завантажити - 420.135 Kb    Зміст випуску     Цитування
7.Дерій В. А. 
Вітчизняні методи обліку витрат на виробництво: оцінка стану і потенціал застосування [Електронний ресурс] / В. А. Дерій // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2010. - Вип. 7(1). - С. 415-424. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2010_7(1)__54
Попередній перегляд:   Завантажити - 397.994 Kb    Зміст випуску     Цитування
8.
Сакун А. Ж. 
Теоретичні аспекти організації обліку операційних витрат, їх визначення та оцінки [Електронний ресурс] / А. Ж. Сакун, К. В. Сакун // Таврійський науковий вісник. - 2012. - Вип. 80. - С. 339-346. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tavnv_2012_80_62
Попередній перегляд:   Завантажити - 357.029 Kb    Зміст випуску     Цитування
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Бухгалтерський облік і аудит ”