Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Вдосконалення програми аудиту витрат виробництва

1.


Власюк, Г. Особливості аудиту витрат виробництва та собівартості продукції [Текст] / Г. Власюк // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 78-80.

2.


Власюк, Г. Особливості аудиту витрат виробництва та собівартості продукції [Текст] / Г. Власюк // Держава та регіони. – 2012. – №4. – С. 91-95.

3.


Власюк, Г. Удосконалення обліку й аудиту витрат і доходів сільськогосподарських підприємств [Текст] / Г. Власюк // Держава та регіони. – 2009. – №4. – С. 29-33.

4.


Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – 3-є вид. – К. : Каравела, 2006. – 560с. – [ Навчальний посібник дає можливість забезпечити навчальний процес із підготовки студентів за спеціальностями "Облік і аудит", "Фінанси`*, "Бухгалтерський облік" із дисципліни "Організація і методика аудиту", яка є нормативною при здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з економіки та підприємництва.
У навчальному посібнику відповідно до навчальної програми за цією дисципліною розглянуті питання організації аудиторської діяльності й методики проведення аудиту у суб`єктів господарювання.
Матеріал викладений з урахуванням нової нормативної бази - Міжнародних стандартів аудиту (МСА), які, відповідно до рішення Аудиторської палати України, прийняті як Національні стандарти аудиту.
Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, стане в пригоді також практикуючим аудиторам, бухгалтерам, економістам, менеджерам, юристам, адвокатам, працівникам державних та правоохоронних органів, бізнесменам, підприємцям і керівникам підприємств і організацій, які прагнуть удосконалити свої знання й навички в галузі аудиту. Може бути використаний як посібник на курсах підготовки професійних аудиторів та бухгалтерів.

Рекомендовано МОН України
].

5.


Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту [Текст] : підручник / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – К. : Каравела, 2009. – 544с. – [Підручник дає можливість забезпечити навчальний процес із підготовки студентів за спеціальностями "Облік і аудит", "Фінанси", "Бухгалтерський облік" із дисципліни "Організація і методика аудиту", яка є нормативною при здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з економіки та підприємництва.
У підручнику відповідно до навчальної програми за цією дисципліною розглянуті питання організації аудиторської діяльності й методики проведення аудиту у суб`єктів господарювання.
Матеріал викладено з урахуванням нової нормативної бази — Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ), які згідно рішення АПУ від 18.04.2003 р. № 122/2, прийняті як стандарти аудиту.
Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, стане в пригоді також практикуючим аудиторам, бухгалтерам, економістам, менеджерам, юристам, адвокатам, працівникам державних та правоохоронних органів, бізнесменам, підприємцям і керівникам підприємств і організацій, які прагнуть удосконалити свої знання й навички в галузі аудиту. Може бути використаний на курсах підготовки професійних аудиторів та бухгалтерів.

Затверджено МОН України].

6.


Лопатовський, В.Г. Методичні аспекти аудиту витрат за будівельними контрактами [Текст] / В. Г. Лопатовський, Т. О. Волошина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 168-173.

7.


Макаренко, А. Методика аудиту виробничих витрат [Текст] / А. Макаренко, А. Кас`яненко // Держава та регіони. – 2012. – №1. – С. 138-142.

8.


Макаренко, А.П. Розробка програми аудиту витрат на виробництво продукції з метою підвищення ефективності діяльності підприємства [Текст] / А. П. Макаренко, Г. С. Хайло // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №1. – С. 68-75.

9.
657.63
К90
Микитенко, Т. Концептуальні підходи до формування системи внутрішнього контролю витрат [Текст] / Т. Микитенко, Т. Міщенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – №10. – С. 23-32.

10.
657.63
К90
Огійчук, М.Ф. Аудит : організація і методика [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новійчук, І. І. Рагуліна. – К. : Алерта, 2010. – 584с. – [Висвітлюються питання аудиторської діяльності, організації аудиторських фірм та проведення аудиторських послуг і внутрішнього контролю, а також аудиту в комп`ютерному середовищі.
Крім того, наведено питання методики установчих документів, активів і пасивів підприємств, а також фінансової звітності.
Призначено для студентів вищих навчальних закладів різних форм навчання, аудиторів, економістів. Може бути використаний для самостійной роботи студентів економічних спеціальностей.


Рекомендовано МОН України].

11.
657.63
О-36
Очеретько, Л.М. Організація внутрішнього аудиту витрат на якість готової продукції на м`ясопереробних підприємствах [Текст] / Л. М. Очеретько, Н. О. Куртєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 90-94.

Радимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»):

1.
Гамова О. В.
Проведення аудиту витрат на виробництво: теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / О. В. Гамова, В. А. Головань // Економічний вісник Донбасу. - 2014. - № 1. - С. 126-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2014_1_22

2.
Сиротюк Г. В.
Методичні аспекти проведення аудиту витрат виробництва [Електронний ресурс] / Г. В. Сиротюк, К. С. Сиротюк // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2013. - № 2(2). - С. 251-259. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_2(2)__33

3.
Череп А. В.
Удосконалення методики аудиту витрат виробництва на промисловому підприємстві [Електронний ресурс] / А. В. Череп, В. В. Ярмош // Економіка харчової промисловості. - 2010. - № 3. - С. 53-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2010_3_11

4.
Ніконович М. О.
Інформаційне забезпечення аудиту витрат виробництва [Електронний ресурс] / М. О. Ніконович // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Економічна. - 2014. - № 1096, вип. 87. - С. 125-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhE_2014_1096_87_21

4.
Селіщев С. В.
Вплив організаційно-технологічних особливостей складського господарства на рівень аудиторського ризику в аудиті матеріальних витрат підприємств з виробництва залізобетонних конструкцій [Електронний ресурс] / С. В. Селіщев // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Економічна. - 2014. - № 1096, вип. 87. - С. 131-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhE_2014_1096_87_22

5.
Селіщев С. В.
Процедурне забезпечення аудиту матеріальних витрат підприємств з виробництва залізобетонних конструкцій [Електронний ресурс] / С. В. Селіщев // Агросвіт. - 2014. - № 11. - С. 71-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2014_11_14

6.
Макаренко А. П.
Розробка програми аудиту витрат на виробництво продукції з метою підвищення ефективності діяльності підприємства [Електронний ресурс] / А. П. Макаренко, Г. С. Хайло // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 1. - С. 68-75.
7.
Редько О. Ю.
Планово-організаційний аспект аудиторської перевірки витрат виробництва [Електронний ресурс] / О. Ю. Редько, М. О. Ніконович // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. - 2014. - № 1. - С. 282-289. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boaa_2014_1_32