Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Література до поняття "конфліктологічна компетентність керівника колективу". Дякую!

1.


Балыхина, Т.М. Компетентность преподавателя и администратора вуза в разрешении конфликтов [Текст] / Т. М. Балыхина // Высшее образование сегодня. – 2007. – №1. – С. 48-51.

2.


Выдай, А. Психология конфликности менеджмента, или как руководить без конфликта [Текст] / А. Выдай // Персонал. – 2001. – С. 29-34.

3.


Гончаренко, І. Стратегії управління конфліктами [Текст] / І. Гончаренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2007. – №2,Вип.69. – С. 52-54.

4.


Грошев, И. Гендерные различия поведения руководителей в конфликтных ситуациях [Текст] / И. Грошев, В. Юрьев // Проблемы теории и практики управления. – 2005. – №2. – С. 72-80.

5.


Данилюк, Я.Ю. Управління конфліктами та стресами в організації [Текст] / Я. Ю. Данилюк, P. O. Чернушкіна // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 10-14.

6.


Денис, О.Б. Аналітичні дослідження корпоративних конфліктів в англо-американській і німецькій (континентальній) моделі корпоративного управління [Текст] / О. Б. Денис // Регіональна економіка. – 2014. – №4. – C. 205-211.

7.


Дзюба, Т. Конфліктологічна компетентність директора школи [Текст] / Т. Дзюба // Шлях освіти. – 2004. – №1. – С.29-34.

8.


Дзюба, Т. Психологія управління конфліктами в організації [Текст] / Т. Дзюба // Управління освітою. – 2013. – №1. – С. 17-24.

9.


Дзюба, Т. Психологія управління конфліктами в організації [Текст] / Т. Дзюба // Управління освітою. – 2013. – №2. – С. 35-37.

10.


Дуткевич, Т.В. Конфліктологія з основами психології управління [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – К. : ЦНЛ, 2005. – 456с. – [ Навчальний посібник включає навчальні програми з конфліктології та основ психології управління, курс лекцій за навчальною програмою, практичні роботи і завдання для програмованого контролю знань, іменний і предметний покажчики, список рекомендованої та використаної літератури.
Зміст посібника добирався з урахуванням найбільш актуальних питань конфліктології та психології управління і включає розкриття феноменології та сутності конфліктної взаємодії, понять управлінської діяльності та факторів її ефективності. Окрема увага приділяється методикам залагодження і попередження міжособистісних конфліктів на основі індивідуального підходу практичного психолога до конфліктуючих. Навчальний посібник рекомендується студентам психологічних та педагогічних спеціальностей. Він може бути у нагоді керівникам установ і практичним психологам.
11.


Ємельяненко, Л.М. Актуалізація конфліктологічної компоненти в системі управлінського персоналу [Текст] / Л. М. Ємельяненко, В. М. Петюх, О. В. Корчевна // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2,Т.2. – С. 93-96. – [Конфлікти сьогодні – це “нормальний” факт суспільного життя і майже невід’ємна частина існування будь-якої організації. Управлінням та попередженням конфліктів в організації, як прийнято вважати, повинні займатись керівники організацій, що звичайно не заперечується. Але з приходом західних технологій управління підприємствами та організаціями з’явилася ціла низка професій, що передбачає обов’язкове вивчення основ конфліктології та постійне застосування знань та навичок з цієї дисципліни в рамках своїх функціональних обов’язків. Цей факт актуалізує необхідність уважного ставлення до цієї дисципліни в навчальних планах з багатьох напрямків підготовки спеціалістів та бакалаврів в українській вищий школі.].

12.


Зигерт, В. Руководить без конфликтов [Текст] / В. Зигерт, Л. Ланг сокр. пер. с нем. – М. : Экономика, 1990. – 335с.

13.


Карачина, Н.П. Типи корпоративного конфлікту в управління підприємством: використання апарату теорії ігор [Текст] / Н. П. Карачина, А. А. Шиян, О. В. Лазарчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – №4. – С. 72-78.

14.


Криса, О. Управління конфліктами як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств [Текст] / О. Криса // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №15(633). – С. 361-367.

15.


Криса, О.Й. Формування ефективної системи управління конфліктами як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства [Текст] / О. Й. Криса // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №22(657). – С. 26-31.

16.


Леонтьев, М.Г. Методы формирования конфликтологической компетентности в поликультурном образовательном пространстве вуза [Текст] / М. Г. Леонтьев // Инновации в образовании. – 2012. – №10. – С. 86-93.

17.


Лозийчук, Н. Конфликты между руководителями и подчиненными [Текст] / Н. Лозийчук // Управление персоналом ( укр.). – 2014. – №9-10. – С. 66-67.

18.


Луценко, Л. Формирование коммуникативно-конфликтологической компетентности директора школы [Текст] / Л. Луценко // Alma mater. – 2004. – №9. – С.33-36.

19.
338
А43
Макара, О. Конфлікти в управлінській діяльності [Текст] / О. Макара // Завуч. – 2010. – №2. – С. 8-9. – [Конфлікти у навчально-виховному процесі].

20.


Подольчак, Н.Ю. Джерела виникнення та наслідки функціонування управлінських конфліктів на підприємствах [Текст] / Н. Ю. Подольчак, Г. Р. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №4(754). – С. 213-219.

21.


Подольчак, Н.Ю. Ідентифікування управлінських конфліктів у роботі адміністративного персоналу машинобудівних підприємств [Текст] / Н. Ю. Подольчак, Г. Р. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №18(778). – С. 87-100.

22.


Подольчак, Н.Ю. Місце та види управлінських конфліктів у сучасній системі менеджменту підприємства [Текст] / Н. Ю. Подольчак, Г. Р. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №11(748). – С. 88-95.

23.


Рудніченко, Є.М. Трудові конфлікти в управлінні інвестиційними проектами [Текст] / Є. М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №5,Т.2. – С. 239-241.

24.


Рульєв, В. Управління конфліктами в організації [Текст] / В. Рульєв // Держава та регіони. – 2007. – №4. – С. 219-221.

25.


Русинка, І. Психотехнологія управління конфліктами [Текст] / І. Русинка // Вища школа. – 2013. – №1. – С. 72-84. – [Розглядаються характерні риси західного та східного (японського) етили комунікації. Оптимальним стилем ведення переговорів автор вважає ялонс» модель комунікації, коли всі учасники переговорів намагаються спільними зу силлями виробити маршрут досягнення прийнятного для всіх рішення.].

26.
65.012.32
З-59
Савицька, О. Організаційно-управлінський конфлікт: теоретичний аналіз [Текст] / О. Савицька // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. – 2009. – №11-12. – С. 9-16.

27.
316
Д84
Управління конфліктами [Текст] : текст лекцій; навч. посіб. / Г. В. Жаворонкова, О. М. Скібіцький, Т. В. Сівашенко, О. І. Туз. – К. : Кондор, 2011. – 172с. – [Викладено сутність і значення управління конфліктами та стресами в антикризовому управлінні підприємствами, зроблено історичний екскурс у конфліктологію, розкрито загальне поняття конфліктної ситуації та конфлікту, розкриті типи та види конфліктів, об`єктивні передумови та причини конфліктних ситуацій, методи подолання конфліктів, соціально-психологічний клімат у трудовому колективі, система соціально-психологічних методів управління конфліктами.
28.
316
У67
Хома, І.Б. Попередження бізнес-конфліктів у процесі розробки та запровадження в дію підсистем антикризового управління підприємством [Текст] / І. Б. Хома // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №6(819). – С. 104-112.


Звертайтесь до повнотекстових електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»):

1.
Ярослав Л. О.
Психологічний аналіз структури конфліктологічної компетентності майбутнього вчителя [Електронний ресурс] / Л. О. Ярослав // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2010. - № 1. - С. 140-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_fpp_2010_1_24
Попередній перегляд: Завантажити - 161.342 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування

2.
Прашко О. В.
Уміння керувати конфліктами – ознака соціально компетентної особистості [Електронний ресурс] / О. В. Прашко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. - 2014. - № 4. - С. 96-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2014_4_18
Попередній перегляд: Завантажити - 523.098 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
3.
Браніцька Т.
Конфліктологічна компетентність як складова конфліктологічної культури майбутнього фахівця соціономічної сфери [Електронний ресурс] / Т. Браніцька // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2014. - № 1. - С. 135-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2014_1_15
4. Матійків І. М.
Роль конфліктологічної компетентності керівника у створенні безпечних психологічних умов праці у педагогічному колективі [Електронний ресурс] / І. М. Матійків // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія психологічна. - 2012. - Вип. 2(1). - С. 434-444. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_2012_2(1)__53
Попередній перегляд: Завантажити - 419.749 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування

5.
Матяш-Заяц Л. П.
Сучасні підходи до розуміння конфліктної компетентності у психологічній науці [Електронний ресурс] / Л. П. Матяш-Заяц // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. - 2013. - Вип. 42. - С. 26-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2013_42_7
Попередній перегляд: Завантажити - 258.704 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
6.
Михальчук Ю. О.
Особливості розвитку комунікативної складової конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців сфери управління [Електронний ресурс] / Ю. О. Михальчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. - 2014. - Вип. 1. - С. 157-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2014_1_25
Попередній перегляд: Завантажити - 223.413 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
7.
Вошколуп Г. Ю.
Конфліктологічна компетентність як складова професійної компетентності майбутніх фахівців [Електронний ресурс] / Г. Ю. Вошколуп // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. - 2016. - № 1. - С. 184–189. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2016_1_32
Попередній перегляд: Завантажити - 179.165 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
8.
Нагайцева І. Д.
Конфліктологічна компетентність менеджерів як чинник ефективності управлінської діяльності [Електронний ресурс] / І. Д. Нагайцева // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2015. - № 2. - С. 267-272. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2015_2_38
Попередній перегляд: Завантажити - 1.034 Mb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування