Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Література до теми: "Методологічні підходи до визначення чисельності безробітних та рівня безробіття" Дякую!
1.


Лопатовський, В.Г. Аналіз ринку праці України: стан та перспективи розвитку [Текст] / В. Г. Лопатовський, О. І. Русин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №6. – С. 25-28.

2.


Майсюра, О. Безробіття та наслідки його впливу на економіку України [Текст] / О. Майсюра // Економіка @ держава. – 2010. – №8. – С. 60-62.

3.
338
А43
Максимишена, К.О. Динамика безработицы и инфляции как результат дестабилизиции экономики [Текст] / К. О. Максимишена, Л. С. Любохинец // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 192-194.

4.
331
Л48
Лепейко, Т.І. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Лепейко, Т. С. Шапошнікова, О. В. Толстікова. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 232с. 

5.


Економіка України за січень-липень 2016 року: У дзеркалі статистики [Текст] // Урядовий кур`єр. – 2016. – 14 верес. (№172). – С. 7.

6.


Приймак, В.І. Економіко-математичні методи оцінювання природного рівня безробіття [Текст] / В. І. Приймак, Н. М. Ковалевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.2. – С. 13-19.

7.


Близнюк, В. Макроекономіка. Тема 24. Безробіття як форма макроекономічної нестабільності [Текст] / В. Близнюк // Економічна теорія. – 2014. – №1. – С. 108-119.

8.


Баник, О.Б. Проблема безробіття в Україні та шляхи її вирішення [Текст] / О. Б. Баник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №11(691). – С. 293-298.

9.


Рябий, Є. Проблеми, тенденції та шляхи зменшення безробіття в Україні [Текст] / Є. Рябий // Економіка @ держава. – 2006. – №11. – С. 84-88.

10.


Раєвнєва, О.В. Прогнозування тенденцій безробітного населення Україні в умовах нестабільного зовнішнього середовища [Текст] / О. В. Раєвнєва, Л. В. Гриневич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 22-24.

11.
331.5
Л55
Лібанова, Є.М. Ринок праці [Текст] : навч. посіб. / Є. М. Лібанова. – К. : ЦНЛ, 2003. – 224с. 

12.


Танасієнко, Н.П. Ринок праці в Україні: стан, тенденції та проблеми розвитку [Текст] / Н. П. Танасієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.1. – С. 118-122.
13.
331.5
Ш94
Штундер, І.О. Соціально-економічна природа і тенденції безробіття в перехідній економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.01.01 - економічна теорія / І. О. Штундер. – К. : Київський національний економічний ун-т, 2003. – 19с.

14.


Дядик, Т.В. Стан зайнятості та безробіття в Україні [Текст] / Т. В. Дядик, С. В. Писаренко // АгроСвіт. – 2017. – №8. – С. 35-42.

15.
338
А43
Корнійчук, В.В. Стан та динаміка безробіття в Україні [Текст] / В. В. Корнійчук, М. Д. Ведерніков // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 121-123.

16.


Бараник, З. Статистичний підхід до оцінювання впливу факторів структури населення на рівень безробіття в Україні [Текст] / З. Бараник // Економіка @ держава. – 2006. – №9. – С. 75-80.

17.


Нікіфоров, П.О. Фінансово-економічні аспекти розвитку ринку праці та боротьби з безробіттям [Текст] / П. О. Нікіфоров, А. О. Вольська // Фінанси України. – 2008. – №10. – С. 22-30.

18.

Світайлова А. І. 
Аналіз факторів впливу на рівень безробіття за регіонами України / А. І. Світайлова // Управління розвитком. - 2013. - № 16. - С. 44-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_16_19
19.

Коваль С. П. 
Державне регулювання зайнятості та безробіття на ринку праці / С. П. Коваль // Економічний вісник університету. - 2016. - Вип. 28(1). - С. 107-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2016_28%281%29__16
20.

Близнюк В. 
Макроекономіка: Підручник Тема 24. Безробіття як форма макроекономічної нестабільності / В. Близнюк // Економічна теорія. - 2014. - № 1. - С. 108-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecte_2014_1_6
21.

Бріль М. С. 
Безробіття в Україні: теоретичні та практичні аспекти / М. С. Бріль, І. В. Пивавар // Бізнес Інформ. - 2016. - № 2. - С. 208-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_2_31
22.

Погоріла І. І. 
Сучасний стан та проблеми безробіття в Україні / І. І. Погоріла // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2016. - Вип. 16. - С. 118-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_16_27
23.

Марченко І. С. 
Довготривале безробіття в Україні / І. С. Марченко // Демографія та соціальна економіка. - 2013. - № 2. - С. 224-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2013_2_23
24.

Рожко В. І. 
Безробіття в Україні як показник соціального розвитку країни / В. І. Рожко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 2013. - № 20. - С. 70-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2013_20_13
25.

Пахомова Т. М. 
Сучасний стан зайнятості та безробіття в Україні / Т. М. Пахомова // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. - 2016. - Вип. 1. - С. 86-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2016_1_18
26.


Федоришина Л. М. 
Безробіття в Україні: актуальні проблеми і шляхи вирішення / Л. М. Федоришина // Сталий розвиток економіки. - 2015. - № 4. - С. 103-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2015_4_16
27.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Безробіття.....”
28.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Економіка праці ”