Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Підберіть будь ласка список літератури для курсової роботи на тему "Зв`язок циклічного розвитку і безробіття"

1.
Лейн, Д. Безробіття і перетворення [Текст] : масштаби, політика і контрзаходи / Д. Лейн // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2014. – №1. – С. 112-131.

2.
Харчу, к.С.А. Безробіття як одне з глобальних проблем світу та напрями його подолання [Текст] / к. С. Харчу, І. С. Пенькна // Економіка @ держава. – 2016. – №7. – С. 71-77.

3.
Транченко, Л. Безробіття як соціальна проблема ринкового суспільства [Текст] / Л. Транченко // Економіка @ держава. – 2012. – №4. – С. 12-15.

4. 331
З-13 Завіновська, Г.Т. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. – К. : КНЕУ, 2000. – 200с. – [Існує електронна копія].

5.
Приймак, В.І. Економіко-математичні методи оцінювання природного рівня безробіття [Текст] / В. І. Приймак, Н. М. Ковалевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.2. – С. 13-19.

6. 378
А43 Кравчук, О.А. Зайнятість населення в умовах ринкової економіки та сучасний стан безробіття в світі [Текст] / О. А. Кравчук, О. М. Синюк // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2006. – С. 82-86.

7.
Чернявська, О. Ідентифікація стану національної економіки України відповідно до стадій економічного циклу, загального тренду її розвитку в умовах незалежності, структури споживання та позиції в глобальному економічному середовищі [Текст] / О. Чернявська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-2. – С. 128-137.

8.
Атамась, Н. Інноваційно-еволюційний та макрофінансовий аспект циклічного розвитку суспільства [Текст] / Н. Атамась // Світ фінансів. – 2009. – №3(20). – С. 34-39.

9. 330
Г17 Гальчинський, А.С. Криза і цикли світового розвитку [Текст] / А. С. Гальчинський. – К. : АДЕФ-Україна, 2009. – 392с. – [У книзі подано аналіз кризи 2008-2009 у контексті сучасних глобальних цивілізаційних трансформацій. З цих позицій обґрунтовуються системні чинники кризи, розкривається її інформативна функція, конструктивна роль в інноваційному оновленні суспільних процесів, їх інтенсифікації. Особлива увага приділяється новітнім тенденціям, що характеризують циклічність світового розвитку, перспективам соціальних та економічних перетворень. У виданні порушується багато дискусійних теоретичних проблем, які ще не дістали достатніх наукових узагальнень.
Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів, а також усіх, хто прагне осмислити складні та суперечливі проблеми сучасного світового розвитку.
].

10.
Гудзинський, С.О. Методологічні аспекти визначення обсягів зайнятості та безробіття [Текст] / С. О. Гудзинський // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.1. – С. 54-61. – [
Наведена методика визначення обсягів зайнятості та безробіття, яка передбачає класифікацію осіб, зайнятих на підприємствах неформального сектору.].

11.
Шкодіна, І.В. Методологічні засади дослідження циклічності розвитку економічної системи на основі теорії самоорганізації [Текст] / І. В. Шкодіна // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8. – С. 67-73.

12.
Дудко, В.Н. Парадигма безработицы в современной экономике [Текст] / В. Н. Дудко, М. И. Кулешова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.3. – С. 139-142.

13. 338
А43 Малий, В.В. Причини виникнення безробіття та перспективи його подолання в сучасній Україні [Текст] / В. В. Малий, Г. А. Черешня // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 133-134.

14.
Раєвнєва, О.В. Прогнозування тенденцій безробітного населення Україні в умовах нестабільного зовнішнього середовища [Текст] / О. В. Раєвнєва, Л. В. Гриневич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 22-24.

15.
Дядик, Т.В. Стан зайнятості та безробіття в Україні [Текст] / Т. В. Дядик, С. В. Писаренко // АгроСвіт. – 2017. – №8. – С. 35-42.

16. 63
Н34 Машика, Ю.В. Стан зайнятості та безробіття в Україні в умовах фінансово-економічної кризи [Текст] / Ю. В. Машика // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.5. – С. 257-260.

17. 338
А43 Корнійчук, В.В. Стан та динаміка безробіття в Україні [Текст] / В. В. Корнійчук, М. Д. Ведерніков // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 121-123.

18.
Курій, Л. Циклічна міграція в контексті економічного і людського розвитку країн [Текст] / Л. Курій // Вісник економічної науки України. – 2012. – №1. – С. 76-80.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “безробіття” (з підтемами).

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд»). Зокрема, використовуйте повнотекстовий пошук в БД «Наукова періодика України»:

1.Васильєв О.
Прогнозування рівня безробіття в Україні [Електронний ресурс] / О. Васильєв // Економіка України. - 2012. - № 4. - С. 41-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2012_4_6
Проаналізовано динаміку рівня безробіття в Україні. На основі статистичних даних за 2000 - 2009 рр. розраховано параметри моделі, яка описує зміну цього рівня. Запропоновано відповідний прогноз на перспективу, оцінено показник природного рівня безробіття для України.

2. Люта Т. С.
Безробіття в Україні [Електронний ресурс] / Т. С. Люта // Управління розвитком. - 2013. - № 14. - С. 73-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_14_31
Попередній перегляд: Завантажити - 268.131 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
3.Чернега І. І.
Безробіття населення як невід’ємна складова ринкової економіки [Електронний ресурс] / І. І. Чернега, Ю. С. Чернега // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2013. - № 3. - С. 193-198. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2013_3_29
Попередній перегляд: Завантажити - 294.476 Kb Зміст випуску
4. Семенова К. Д.
Аналіз впливу економічної кризи на рівень безробіття в Україні [Електронний ресурс] / К. Д. Семенова // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2012. - Вип. 1. - С. 106-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2012_1_18
Попередній перегляд: Завантажити - 3.462 Mb Зміст випуску Google Scholar Цитування
5. Попов С. В.
Види безробіття та критерії їх класифікації [Електронний ресурс] / С. В. Попов // Форум права. - 2006. - № 3. - С. 106-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
Попередній перегляд: Завантажити - 428.159 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування

6. Попов С. В.
Безробіття, його сутність та історія боротьби з цим явищем [Електронний ресурс] / С. В. Попов // Форум права. - 2008. - № 1. - С. 353-357. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
Попередній перегляд: Завантажити - 466.033 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
7.Рожко В. І.
Безробіття в Україні як показник соціального розвитку країни [Електронний ресурс] / В. І. Рожко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 2013. - № 20. - С. 70-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2013_20_13
Попередній перегляд: Завантажити - 315.119 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
8. Марченко І. С.
Довготривале безробіття в Україні [Електронний ресурс] / І. С. Марченко // Демографія та соціальна економіка. - 2013. - № 2. - С. 224-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2013_2_23
Висвітлено основні тенденції розвитку довготривалого безробіття в Україні у 2008 - 2012 рр. Зроблено висновок про необхідність розробки комплексної програми щодо мінімізації довготривалого безробіття.
Попередній перегляд: Завантажити - 130.217 Kb Зміст випуску Реферативна БД Google Scholar Цитування
9.
Замора О. І.
Аналіз зайнятості та безробіття в умовах ринкових перетворень [Електронний ресурс] / О. І. Замора // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. - 2013. - № 50. - С. 49-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpiay_2013_50_12
Попередній перегляд: Завантажити - 189.246 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
10. Скрипниченко Р. О.
Взаємозв`язок безробіття і трудової міграції українців [Електронний ресурс] / Р. О. Скрипниченко // Управління розвитком. - 2013. - № 20. - С. 72-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_20_29
Попередній перегляд: Завантажити - 304.946 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
11. Машика Ю. В.
Ефективна зайнятість та причини безробіття населення в сучасних умовах розвитку економіки України [Електронний ресурс] / Ю. В. Машика // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Економіка. - 2013. - Т. 21, вип. 7(4). - С. 38-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumov_2013_21_7(4)__8
Попередній перегляд: Завантажити - 66.619 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
12.
Зіневич С. В.
Причини безробіття в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Зіневич // Управління розвитком. - 2014. - № 4. - С. 149-150. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_4_64
Попередній перегляд: Завантажити - 321.482 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
13.
Міненко В. Л.
Методологічні аспекти аналізу економічної активності населення, зайнятості і безробіття [Електронний ресурс] / В. Л. Міненко // Актуальні проблеми державного управління. - 2010. - № 1. - С. 59-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2010_1_10
Попередній перегляд: Завантажити - 206.861 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
14.Ковтун Н. В.
Особливості аналізу безробіття за результатами вибіркових обстежень [Електронний ресурс] / Н. В. Ковтун, І. С. Марченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. - 2013. - № 2. - С. 56-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2013_2_10
Попередній перегляд: Завантажити - 572.059 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
15. Плескач В. Ю.
Дослідження динаміки інтегрального показника безробіття із застосуванням дисперсійного аналізу і Т-методу множинних порівнянь [Електронний ресурс] / В. Ю. Плескач // Економіка розвитку. - 2014. - № 4. - С. 10-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecro_2014_4_4
Попередній перегляд: Завантажити - 600.624 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
16.
Машика Ю. В.
Україна та країни ЄС у світовій хвилі безробіття [Електронний ресурс] / Ю. В. Машика // Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.9. - С. 270-274. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2014_24
Попередній перегляд: Завантажити - 148.793 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
17.Арсеєнко А.
Демістифікація "нової економіки” і проблема безробіття у США та Євросоюзі за умов ґлобальної кризи [Електронний ресурс] / А. Арсеєнко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2010. - № 2. - С. 28-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmm_2010_2_4
Попередній перегляд: Завантажити - 273.712 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
18. Краус Н. М.
Тіньова зайнятість і офіційне безробіття на ринку праці: світовий досвід і українські реалії [Електронний ресурс] / Н. М. Краус, Є. Г. Самойленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. - 2014. - № 1. - С. 64-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2014_1_11
Попередній перегляд: Завантажити - 451.034 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
19. Лейн Д.
Безробіття і перетворення: масштаби, політика і контрзаходи [Електронний ресурс] / Д. Лейн // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2014. - № 1. - С. 112-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmm_2014_1_12
Попередній перегляд: Завантажити - 290.508 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
20. Крамаренко К. М.
Безробіття населення як макроекономічна проблема [Електронний ресурс] / К. М. Крамаренко, С. С. Губарєв // Молодий вчений. - 2014. - № 6(1). - С. 147-150. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_6(1)__40
Попередній перегляд: Завантажити - 178.31 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
21.
Транченко Л. В.
Безробіття як соціальна проблема ринкового суспільства [Електронний ресурс] / Л. В. Транченко // Економіка та держава. - 2012. - № 4. - С. 12-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2012_4_5
Попередній перегляд: Завантажити - 139.734 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
22. Лопух К. В.
Взаємозв’язок інфляції та безробіття: монетаристський підхід до аналізу [Електронний ресурс] / К. В. Лопух. // Ефективна економіка. - 2013. - № 9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_9_39
Попередній перегляд: Завантажити - 428.534 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
23. Машика Ю. В.
Зайнятість та безробіття в постіндустріальній економіці [Електронний ресурс] / Ю. В. Машика // Науковий вісник НЛТУ України. - 2015. - Вип. 25.3. - С. 278-282. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2015_25
Попередній перегляд: Завантажити - 175.761 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
24.
Маршавін Ю. М.
Економічна ефективність заходів щодо активного сприяння зайнятості зареєстрованих безробітних в умовах тривалої кризи: методологія та інструментарій оцінювання [Електронний ресурс] / Ю. М. Маршавін // Ринок праці та зайнятість населення. - 2016. - № 1. - С. 3-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2016_1_2
Попередній перегляд: Завантажити - 269.849 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
25. Харчук С. А.
Безробіття як одне з глобальних проблем світу та напрями його подолання [Електронний ресурс] / С. А. Харчук, І. С. Пенькна // Економіка та держава. - 2016. - № 7. - С. 71-76.
Зміст випуску
Повний текст публікації буде доступним після 01.08.20

26. Погоріла І. І.
Сучасний стан та проблеми безробіття в Україні [Електронний ресурс] / І. І. Погоріла // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2016. - Вип. 16. - С. 118-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_16_27
Попередній перегляд: Завантажити - 332.641 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування18 р., через 127 днів
27.Котляревська К. Ю.
Безробіття та зайнятість: стан і виклики сучасності [Електронний ресурс] / К. Ю. Котляревська // Соціально-трудові відносини: теорія та практика . - 2016. - № 2. - С. 199-207. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2016_2_36
Попередній перегляд: Завантажити - 541.659 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
28.Лук’янова І. В.
Статистичний аналіз безробіття в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Лук’янова // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. - 2015. - Вип. 17. - С. 96-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspttp_2015_17_14
Попередній перегляд: Завантажити - 68.38 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
29.
Пахомова Т. М.
Сучасний стан зайнятості та безробіття в Україні [Електронний ресурс] / Т. М. Пахомова // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. - 2016. - Вип. 1. - С. 86-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2016_1_18
Попередній перегляд: Завантажити - 447.912 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
30.Федоришина Л. М.
Безробіття в Україні: актуальні проблеми і шляхи вирішення [Електронний ресурс] / Л. М. Федоришина // Сталий розвиток економіки. - 2015. - № 4. - С. 103-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2015_4_16
Попередній перегляд: Завантажити - 390.72 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
31.Кравченко В. П.
Проблеми безробіття і міграції робочої сили в Україні в умовах ринкової економіки [Електронний ресурс] / В. П. Кравченко, Н. В. Кравченко // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2015. - Вип. 2. - С. 233-238. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2015_2_31
Попередній перегляд: Завантажити - 225.681 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
32.Зайцева І. С.
Проблеми зайнятості та безробіття в Україні та країнах Європейського Союзу [Електронний ресурс] / І. С. Зайцева, Г. Р. Задорожко // Управління розвитком. - 2016. - № 2. - С. 125–130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2016_2_20
Попередній перегляд: Завантажити - 631.803 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
33.

Тютюнникова С. В.
Безробіття в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / С. В. Тютюнникова, Т. К. Романіка // Социальная экономика. - 2016. - № 2. - С. 61-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/se_2016_2_11
Попередній перегляд: Завантажити - 417.427 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
34.Лук’янова Л.
Безробіття як соціально-економічна проблема України та шляхи її розв’язання [Електронний ресурс] / Л. Лук’янова // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. - 2016. - № 2. - С. 147-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2016_2_26
Попередній перегляд: Завантажити - 457.047 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
35.Костюченко Н. П.
Оцінка можливостей подолання безробіття за допомогою інструментів грошово-кредитної політики в єс під час фінансової кризи [Електронний ресурс] / Н. П. Костюченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2017. - Вип. 11. - С. 81-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_11_20
Попередній перегляд: Завантажити - 322.314 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
36.
Оліскевич М. О.
Емпіричний аналіз динамічного взаємозв’язку безробіття та економічної активності населення на ринку праці в Україні [Електронний ресурс] / М. О. Оліскевич // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2015. - Т. 20, Вип. 2(2). - С. 197-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2015_20_2(2)__49
Попередній перегляд: Завантажити - 323.673 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування

37. Дядик Т. В.
Стан зайнятості та безробіття в Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Дядик, С. В. Писаренко // Агросвіт. - 2017. - № 8. - С. 35-41.
Зміст випуску
Повний текст публікації буде доступним після 01.05
38.Коваль С. П.
Проблеми безробіття та відторгнення населення з ринку праці України [Електронний ресурс] / С. П. Коваль // Економічний вісник університету. - 2017. - Вип. 34(1). - С. 169-176. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2017_34(1)__21
Предмет роботи - дослідження політики зайнятості населення в Україні, спрямованої на забезпечення державного регулювання процесу безробіття за сучасних умов розвитку ринку праці. Розглянуто окремі проблеми безробіття, які впливають на соціально-економічне відторгнення населення з ринку праці України, з урахуванням різних факторів розвитку суспільства. У дослідженні використовувались загальнонаукові та спеціальні методи: аналізу та синтезу, аналогії та порівняння, статистичних оцінок тощо. Висвітлено особливості деяких індикаторів безробіття та основні ризики відторгнення. Як протидію відторгненню визначено підходи до подолання зазначених проблем як соціально-економічне залучення населення з метою ефективного розвитку ринку праці України. Результати дослідження можуть бути використані всіма зацікавленими сторонами, у тому числі органами державної виконавчої влади під час вдосконалення механізмів реалізації соціально-економічної політики зайнятості та державного регулювання ринку праці України. Висновки: незважаючи на те, що соціально-економічне відторгнення населення має багатоаспектний характер, ключовою проблемою, яка впливає на це явище, є приналежність до ринку праці. Це пояснюється тим, що в сучасному суспільстві оплачувана праця не лише залишається основним джерелом доходів, а й визначає рівень життя особи, її відчуття власної значимості, самоповаги та успішності. Поширення соціального залучення населення має стати головним компонентом комплексу заходів щодо зменшення обсягів безробіття на сучасному етапі ринкової економіки, оскільки здатність людини до продуктивної праці є найціннішим ресурсом економічного розвитку країни.
Попередній перегляд: Завантажити - 452.729 Kb Зміст випуску Реферативна БД Google Scholar Цитування.2019 р., через 400 днів
39.Самборська О. Ю.
Сучасний стан безробіття в Україні та шляхи його подолання [Електронний ресурс] / О. Ю. Самборська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2017. - № 7. - С. 32-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2017_7_5
Попередній перегляд: Завантажити - 949.955 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
40.Братченко Л. Є.
Безробіття в сучасній Україні: соціально-економічний та статистичний аналіз [Електронний ресурс] / Л. Є. Братченко, Л. С. Черноус // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. - 2017. - Вип. 75. - С. 111-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2017_75_17
Попередній перегляд: Завантажити - 280.388 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
41.Дудка Т. В.
Безробіття як одна з основних соціально-економічних проблем України [Електронний ресурс] / Т. В. Дудка, Ю. О. Ващишина, О. М. Голік // Вісник Національного транспортного університету. - 2016. - № 3. - С. 66-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vntu_2016_3_12
Попередній перегляд: Завантажити - 489.964 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування