Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Мені потрібна допомога у підборі літератури для курсової роботи- Трудовий потенціал та його використання суспільством.
1.


Череп, А.В. Аналіз і оцінка ефективності використання трудових ресурсів на підприємствах агропромислового сектору [Текст] / А. В. Череп, Л. В. Шитікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 308-311. – [В статті проведено аналіз ефективності використання трудових ресурсів агропідприємств, розглянуті економічні основи категорії «продуктивність праці» як наукової проблеми та об’єкта управління. Проаналізована динаміка
продуктивності праці, використання робочого часу та середньорічної кількості працівників. Запропоновано удосконалити умови досягнення високої продуктивності праці на підприємствах агропромислового комплексу.

2.
63
Н34
Ільчук, О.О. Вдосконалення оцінки ефективності використання трудового потенціалу підприємства як передумова оптимального управління ним [Текст] / О. О. Ільчук, Д. С. Драгініч // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 170-174.

3.
331.108
С16
Салун, М.М. Відтворення та модернізація трудового потенціалу підприємства (території) [Текст] : монографія / М. М. Салун. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 236с.

4.
63
Н34
Гринкевич, С.С. Державне регулювання трансформації використання інтелектуальної та освітньої складових трудового потенціалу [Текст] / С. С. Гринкевич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13. – С. 397-403.

5.
331
Е45
Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. В. Хитра, О. А. Гарват [та ін.]. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 869с. 


6.


Мнишенко, О.О. Економічне оцінювання ефективності використання трудових ресурсів [Текст] : [на підставі даних Південно-Західної залізниці] / О. О. Мнишенко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №9. – С. 108-112.

7.
331.5
Б91
Буркинський, Б.В. Ефективність використання трудового потенціалу: теорія і практика [Текст] : монографія / Б. В. Буркинський, В. М. Нижник, М. В. Ніколайчук. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 223с. – [Існує електронна копія].

8.


Ахромкін, Є.М. Збалансованість робочих місць і трудових ресурсів як один з факторів підвищення використання трудового потенціалу регіону [Текст] / Є. М. Ахромкін // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №14. – С. 19-21.

9.


Серікова, О. Комплексна оцінка використання трудового потенціалу підприємства: особистісний підхід [Текст] / О. Серікова // Україна: аспекти праці. – 2015. – №7. – С. 36-42.

10.
331.5
Д69
Дороніна, М.С. Людські ресурси виробничої організації. Діагностика, розвиток [Текст] : монографія / М. С. Дороніна, К. В. Сатушеєва. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 232с.

11.
339.9
М58
Міжнародні економічні відносини в розвитку бізнес-процесів, підвищенні людського потенціалу та забезпеченні ефективності євроінтеграції України [Текст] : матеріали ХІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. 30 листопада 2016 р (м. Хмельницький ). – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 174 с.

12.


Петрович, Й.М. Мотиваційні аспекти удосконалення використання трудового потенціалу підприємства [Текст] / Й. М. Петрович, Л. В. Галаз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №5(725). – С. 339-346.

13.


Лихолобов, Е.А. Науково-теоретичні основи статистичного моделювання взаємозв`язку поведінкових та результативних показників діяльності промислового підприємства [Текст] / Е. А. Лихолобов, Н. П. Базалійська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №3,Т.1. – С. 50-55.

14.


Гринкевич, С. Особливості факторного впливу на формування, розвиток і використання трудового потенціалу: лімітуючі та стимулюючі аспекти [Текст] / С. Гринкевич // Держава та регіони. – 2012. – №3. – С. 16-23.

15.


Расулова, У.С. Оцінка ефективності використання трудових ресурсів за комплексною мультиплікативною моделлю [Текст] / У. С. Расулова, К. С. Хрипунова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.1. – С. 33-35. – [В статті розроблена індексна мультиплікативна модель оцінки впливу факторів на ефективність використання
трудових ресурсів промислового підприємства. Проведена її арпобація на прикладі ЗАТ “АзовЕлектроСталь”.

16.
338
І-72
Танасієнко, Н.П. Оцінка індексу використання людського капіталу на промислових підприємствах Хмельниччини [Текст] / Н. П. Танасієнко // Інструменти регулювання національної економіки в умовах сучасних глобальних викликів. – 2015. – С. 36-38.

17.
331.5
О-93
Оцінка людського потенціалу : регіональний аналіз і прогноз [Текст] : монографія /  за ред. В.М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 501 c.

18.
331.5
Ш35
Швець, І.Б. Оцінка нагромадження людського капіталу на промислових підприємствах [Текст] : монографія / І. Б. Швець, С. В. Позднякова. – Донецьк : ДонНТУ, 2011. – 172с.

19.


Михальчик, С.О. Оцінка трудового потенціалу машинобудівних підприємств (на прикладі ДП "Новатор") [Текст] / С. О. Михальчик, К. М. Щепінська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.3. – С. 110-114.

20.


Міщук, Г.Ю. Оцінювання та мотивування використання трудового потенціалу в Україні [Текст] / Г. Ю. Міщук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 65-68.

21.


Ткаченко, А.М. Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств за рахунок ефективності використання трудового потенціалу [Текст] / А. М. Ткаченко, В. В. Сепета // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №3,Т.1. – С. 60-65.

22.


Ткаченко, А.М. Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств за рахунок ефективності використання трудового потенціалу [Текст] / А. М. Ткаченко, В. В. Сепета // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №4. – С. 186-191.

23.
339.92
С69
Соседова, А.В. Підвищення якості та конкурентоспроможності людського потенціалу України в системі євроінтеграційного розвитку [Текст] / А. В. Соседова // Соціально-економічні напрями розвитку міжнародних відносин у забезпеченні ефектів інтеграції України до ЄС. – 2015. – С. 24-27.

24.


Вергун, М. Підвищувати ефективність використання земельних, трудових і технічних ресурсів села [Текст] / М. Вергун // Економіка АПК. – 2008. – №1. – С. 31-38.

25.


Дороніна, О. Проблеми використання трудового потенціалу в умовах економічної кризи [Текст] / О. Дороніна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2009. – №14. – С. 57-61.

26.


Гончар, О.І. Раціональне використання трудових ресурсів в Україні та демографічний вплив на них [Текст] / О. І. Гончар, С. Г. Параска // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.3. – С. 62-65.

27.
332
Д14
Дадашев, Б.А. Регіональна економіка [Текст] : структурно-логічний навч. посіб. / Б. А. Дадашев, В. П. Гордієнко, В. В. Обливанцов. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 202 с. 

28.
331.5
К75
Кочемирська, О.О. Розвиток трудового потенціалу як чинник економічного зростання України [Текст] : аналіт. доп. / О. О. Кочемирська. – Київ : НІСД, 2014. – 108 с. – (Економіка ; Вип. 16).

29.


Гринкевич, С.С. Системна трансформація використання трудового потенціалу країни [Текст] / С. С. Гринкевич, Т. Г. Васильців // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №5. – С. 356-364.

30.
331.5
П19
Пасєка, С.Р. Соціально-трудовий потенціал регіону: теорія і практика розвитку [Текст] : монографія / С. Р. Пасєка. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2012. – 608с.

31.


Пивовар, А. Стратегія диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств як інструмент підвищення ефективності використання трудового потенціалу [Текст] / А. Пивовар // Економіка @ держава. – 2012. – №12. – С. 67-70.

32.


Алиев, М. Структура использования рабочей силы в промышленности по видам собственности и пути ее усовершенствования [Текст] : [Азербайджан] / М. Алиев // Економіст. – 2016. – №2. – С. 20-22.

33.


Ванієва, А. Сутнісні категорії та чинники використання трудоресурсного потенціалу населення [Текст] / А. Ванієва // Економіка @ держава. – 2013. – №7. – С. 28-30.

34.


Назарова, М.І. Сучасні підходи формування, використання та управління трудового потенціалу області [Текст] / М. І. Назарова, Г. Г. Старостенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2,Т.1. – С. 86-90. – [Стаття присвячена проблемі формування, використання та управління трудовим потенціалом області. Акцент
зроблено на найбільш актуальні питання становлення ринку праці як підсистеми ринкової економіки, яка відбувається під
впливом загальних закономірностей її розвитку на етапі трансформації та специфічних внутрішніх законів.

35.
63
Н34
Дуда, С.Т. Трудовий потенціал підприємства: оцінювання та засоби підвищення ефективності використання [Текст] / С. Т. Дуда, С. В. Попівняк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.3. – С. 370-375.

36.
331.5
Г85
Грішнова, О.А. Трудовий потенціал України : оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку [Текст] : монографія / О. А. Грішнова, С. Р. Пасєка, А. С. Пасєка. – Черкаси : Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2011. – 360с.

37.


Данилюк-Черних, І.М. Управління використанням інтелектуального потенціалу людських ресурсів на засадах сінтелектики і синергізму [Текст] / І. М. Данилюк-Черних, В. П. Петренко // Регіональна економіка. – 2011. – №1. – С. 148-155.

38.
331.5
У67
Управління конкурентоспроможністю людського потенціалу в перспективному входженні України до ЄС [Текст] : монографія /  за наук. ред. В.М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 502 с. 

39.
331.108
К78
Кравець, І.М. Управління трудовим потенціалом [Текст] : навч. посіб. / І. М. Кравець. – Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2015. – 424 с.

40.


Кошонько, О.В. Формування досконалого трудового потенціалу підприємства як ефективний засіб використання людських ресурсів [Текст] / О. В. Кошонько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.2. – С. 204-208. – [Розглянуто основні теоретичні та практичні підходи щодо формування досконалого трудового потенціалу підприємства. Ефективність функціонування підприємства в сучасних умовах значною мірою залежить від особистих якостей, професійної підготовки та високої кваліфікації трудового потенціалу.

41.


Харун, О.А. Формування та використання трудового потенціалу підприємства [Текст] / О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 42-44. – [У статті розглянуто сутність трудового потенціалу підприємства та працівника. Визначено фактори макро та мікросередовища, що впливають на трудовий потенціал працівника. Запропоновано заходи ефективного
формування і використання трудового потенціалу підприємства.
Ключові слова: потенціал, трудовий потенціал, фактори, персонал, підприємство.

42.
339.92
С69
Харун, О.А. Формування та розвиток трудового потенціалу підприємства: принципи реалізації [Текст] / О. А. Харун // Соціально-економічні напрями розвитку міжнародних відносин у забезпеченні ефектів інтеграції України до ЄС. – 2015. – С. 44-46.

43.
001
Н34
Михальчик, Т.В. Формування трудового потенціалу Хмельниччини [Текст] / Т. В. Михальчик, Л. А. Бичікова // Наука и образование. – 2010. – С. 142143.

44.
338
А43
Щепінська, К.М. Шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві [Текст] / К. М. Щепінська, C. O. Михальчик // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 158-160.

1.
Пивовар А. М. 
Удосконалення методики оцінки ефективності використання трудового потенціалу сільськогосподарського підприємства [Електронний ресурс] / А. М. Пивовар // Економічний простір. - 2013. - № 74. - С. 260-272. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2013_74_29
Попередній перегляд:   Завантажити - 553.162 Kb    Зміст випуску     Цитування
2.Заїнчковський А. О. 
Вартісний підхід до оцінки використання трудового потенціалу підприємств [Електронний ресурс] / А. О. Заїнчковський, І. В. Новойтенко // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2012. - Вип. 3(2). - С. 166-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2012_3(2)__27
Попередній перегляд:   Завантажити - 150.038 Kb    Зміст випуску     Цитування
3.Козар В. В. 
Ефективність використання трудового потенціалу за умов модернізації економіки [Електронний ресурс] / В. В. Козар // Сучасні питання економіки і права. - 2014. - Вип. 1. - С. 33-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spep_2014_1_8
Попередній перегляд:   Завантажити - 337.009 Kb    Зміст випуску     Цитування
4.Козар В. В. 
Методичні основи дослідження формування та використання трудового потенціалу регіону [Електронний ресурс] / В. В. Козар // Сучасні питання економіки і права. - 2012. - Вип. 1. - С. 13-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spep_2012_1_5
Попередній перегляд:   Завантажити - 249.46 Kb    Зміст випуску     Цитування
5.Третьяк О. П. 
Внутрішній маркетинг як інструмент підвищення ефективності використання трудового потенціалу на підприємстві [Електронний ресурс] / О. П. Третьяк // Європейські перспективи. - 2013. - № 5. - С. 178-184. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2013_5_33
Попередній перегляд:   Завантажити - 314.995 Kb    Зміст випуску     Цитування
6.
Міга В. 
Регіональні особливості використання трудового потенціалу села [Електронний ресурс] / В. Міга, Н. Ціцька // Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер : Економіка АПК. - 2013. - № 20(1). - С. 446-450. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2013_20(1)__78
Попередній перегляд:   Завантажити - 399.377 Kb    Зміст випуску     Цитування
7.
Атаманюк Р. 
Використання трудового потенціалу сільського населення України [Електронний ресурс] / Р. Атаманюк // Галицький економічний вісник. - 2013. - № 4. - С. 5-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2013_4_3
Попередній перегляд:   Завантажити - 141.72 Kb    Зміст випуску     Цитування
8.
Полякова Е. І. 
Удосконалення використання трудового потенціалу України в контексті посилення інтеграційних процесів [Електронний ресурс] / Е. І. Полякова // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. : Економічна. - 2014. - № 4. - С. 42-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npdntu_ekon_2014_4_8
Попередній перегляд:   Завантажити - 478.954 Kb    Зміст випуску     Цитування
9.Гончаренко І. В. 
Підвищення рівня використання трудового потенціалу у містах [Електронний ресурс] / І. В. Гончаренко // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. - 2014. - № 7. - С. 3-6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2014_7_4
Попередній перегляд:   Завантажити - 282.963 Kb    Зміст випуску     Цитування
10.Муромцева Ю. І. 
Якість життя й використання трудового потенціалу населення в європейських країнах та Україні [Електронний ресурс] / Ю. І. Муромцева // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Економіка. - 2014. - Вип. 14. - С. 69-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_eko_2014_14_10
Попередній перегляд:   Завантажити - 304.49 Kb    Зміст випуску     Цитування
11.Андрейцева І. А. 
Формування та використання трудового потенціалу: теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / І. А. Андрейцева // Соціально-трудові відносини: теорія та практика . - 2014. - № 1. - С. 152-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2014_1_24
Попередній перегляд:   Завантажити - 559.599 Kb    Зміст випуску     Цитування
12.Мельничук О. П. 
Оцінювання трудового потенціалу: підходи і практика використання [Електронний ресурс] / О. П. Мельничук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - № 2. - С. 152-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2015_2_24
Попередній перегляд:   Завантажити - 224.836 Kb    Зміст випуску     Цитування
13.Ровенська В. В. 
Оцінка формування та використання трудового потенціалу промислового підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Ровенська // Економіка і організація управління. - 2014. - Вип. 3-4. - С. 215-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2014_3-4_33
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.416 Mb    Зміст випуску     Цитування
14.Демко І. І. 
Стратегічний аналіз у системі ефективності використання трудового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / І. І. Демко // Вісник Університету банківської справи. - 2015. - № 3. - С. 86–90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2015_3_15
Попередній перегляд:   Завантажити - 305.588 Kb    Зміст випуску     Цитування
15.Дарченко Н. Д. 
Деякі мотиваційні аспекти підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Н. Д. Дарченко, Э. А. Пантя // Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. - 2014. - № 3. - С. 176-182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvdgma_2014_3_30
Попередній перегляд:   Завантажити - 327.74 Kb    Зміст випуску     Цитування
16.Ткаченко А. М. 
Управління трудовим потенціалом підприємства та підвищення ефективності його використання [Електронний ресурс] / А. М. Ткаченко, А. В. Бакута // Вісник економічної науки України. - 2017. - № 1. - С. 99-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2017_1_22
Попередній перегляд:   Завантажити - 402.337 Kb    Зміст випуску     Цитування
17.Антонюк В. П. 
Оцінка ефективності використання трудового потенціалу промисловості з урахуванням рівня наукоємності її галузей [Електронний ресурс] / В. П. Антонюк, Л. Л. Шамілева // Економічний вісник Донбасу. - 2017. - № 2. - С. 196-206. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2017_2_26
18.Ткаченко А. М. 
Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств за рахунок ефективності використання трудового потенціалу [Електронний ресурс] / А. М. Ткаченко, В. В. Сепета // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2017. - № 4. - С. 186-191. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2017_4_37
Попередній перегляд:   Завантажити - 344.062 Kb    Зміст випуску     Цитування
19.Гринкевич С. С. 
Структура факторів формування, розвитку і використання трудового потенціалу України та напрями підвищення ефективності її державного регулювання [Електронний ресурс] / С. С. Гринкевич, Р. Л. Лупак, А. С. Ціцяла // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. - 2015. - Вип. 49. - С. 88-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2015_49_18
Попередній перегляд:   Завантажити - 568.933 Kb    Зміст випуску     Цитування
20.
Зикіна В. О. 
Аналіз використання трудового потенціалу як фактора впливу на продуктивність праці [Електронний ресурс] / В. О. Зикіна // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. - 2017. - № 4-5. - С. 41-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2017_4-5_10
Попередній перегляд:   Завантажити - 255.757 Kb    Зміст випуску     Цитування
21.Хмелевський С. М. 
Ефективне використання трудового потенціалу в умовах нестабільної економічної ситуації в країні [Електронний ресурс] / С. М. Хмелевський, А. А. Бондарчук // Чернігівський науковий часопис. Серія 1 : Економіка і управління. - 2017. - Вип. 1. - С. 64-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chnch_ekon_2017_1_12
Попередній перегляд:   Завантажити - 339.237 Kb    Зміст випуску     Цитування