Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня . потрібна література , публікації , закони , все що можливо , до п"ятниці на тему " Зайнятість та соціальний захист населення " або " Інтенсивний аналіз ринку праці "
>>> буду дуже вдячна !

1.
331.5
В19
Бендасюк, М.І. Нестандартні форми зайнятості та їх розвиток в Україні [Текст] / М. І. Бендасюк, М. С. Бабич // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 109-110.

2.


Буда, Т. Соціальна робота у сфері зайнятості: державні приоритети [Текст] / Т. Буда // Психологія і суспільство. – 2014. – №4. – С. 132-137.

3.


Буда, Т. Удосконалення механізму регулювання зайнятості молоді [Текст] / Т. Буда // Психологія і суспільство. – 2015. – №3. – С. 92-98.

4.


Бурлай, Т. Політика і перспективи згладжування регіональних диспаритетів у сфері зайнятості євросоюзу [Текст] / Т. Бурлай // Економічна теорія. – 2015. – №4. – С. 108-115.

5.


Василенко, П.М. Зайнятість та соціальний захист населення від безробіття у питаннях та відповідях [Текст] / П. М. Василенко, В. Г. Федоренко. – К. : Алерта, 2011. – 304с. – [Видання узагальнює понад 700 запитань та відповідей щодо надання особам, підприємствам соціальних та матеріальних послуг, передбачених законами України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Посібник допоможе працівникам державної служби зайнятості більш ефективно та якісно надавати соціальні послуги, матеріальне забезпечення застрахованим та незастрахованим особам, тісно співпрацювати з соціальними партнерами та органами державної виконавчої влади щодо соціального захисту населення від безробіття.
Розрахований для використання в практичній діяльності працівниками державної служби зайнятості, підприємцями, профспілковими організаціями, органами державної виконавчої влади.
].

6.


Великсар, Т.І. Державна соціальна допомога як елемент системи соціального захисту населення: реалії та перспективи удосконалення [Текст] / Т. І. Великсар // Економіка @ держава. – 2015. – №12. – С. 100-104.

7.


Волківська, А.М. Формування стратегічних програм сприяння зайнятості населення регіону [Текст] / А. М. Волківська // АгроСвіт. – 2017. – №7. – С. 32-38.

8.
63
Н34
Галамага, Ю.М. Роль молодіжної зайнятості у сучасному суспільстві [Текст] / Ю. М. Галамага, І. М. Кравець // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 116-119.

9.
001
Н34
Гриневич, Л.В. Регулювання структурного безробіття на ринку праці [Текст] : монографія / Л. В. Гриневич, О. В. Зірко. – Харків : ХНЕУ ім.С. Кузнеця, 2015. – 196 с.

10.


Грузінова, Л. Де межі для обмеження? Правомірне обмеження змісту та обсягу прав людини у контексті соціального захиситу [Текст] / Л. Грузінова // Юридична Газета. – 2018. – №6. – С. 28-29.

11.


Давидова, І.О. Прояв модальностей у сфері зайнятості та соціально-трудових відносин [Текст] / І. О. Давидова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.1. – С. 58-60. – [Завдання наукового дослідження полягають в обґрунтуванні теоретичних підходів до визначення природи зайнятості в системі соціальноекономічних
відносин та її взаємозв’язків з процесами, що формують постіндустріальну економіку. Визначено особливість зайнятості як модальної категорії з врахуванням особливостей її здійснення в соціальнотрудовій сфері. Висновки дослідження полягають у розробці науковотеоретичного забезпечення аналізу розвитку системи соціальнотрудових відносин як поєднання економічних
досліджень зайнятості з використанням загальної методології аналізу постіндустріального суспільства. У статті визначені ключові закономірності інформаційної та постіндустріальної економіки, які впливають на розвиток соціальнотрудової сфери.
Ключові слова: зайнятість, соціальнотрудові відносини, модальний підхід, постіндустріальна економіка.

12.


Державне регулювання зайнятості [Електронний ресурс] : метод. вказівки до самостійного вивчення дисципліни студ. спец. “Управління персоналом та економіка праці” /  уклад. В. А. Літинська. – Хмельницький : ХНУ, 2014. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана ; [ немає паперового аналогу ].

13.


Догадіна, О. Головним результатом проведення реформ є зростання реальних доходів громадян [Текст] / О. Догадіна // Соціальний захист. – 2017. – №3-4. – С. 20-21.

14.


Дубич, К.В. Соціально-демографічний фактор тінізації ринку праці та зайнятості населення в Україні [Текст] / К. В. Дубич // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №21. – С. 58-65.

15.


Дядик, Т.В. Стан зайнятості та безробіття в Україні [Текст] / Т. В. Дядик, С. В. Писаренко // АгроСвіт. – 2017. – №8. – С. 35-42.

16.


Єщенко, П.С. Україні - зміну моделі соціального захисту населення [Текст] / П. С. Єщенко // Економіка України. – 2017. – №1. – С. 3-17.

17.


Жовтанецький, В.І. Виробничі аспекти політики зайнятості в умовах ринку [Текст] / В. І. Жовтанецький, Б. Ф. Заблоцький // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.2. – С. 247-254.

18.


Капітальний ремонт країни [Текст] : [про завдання нового Уряду : курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію] // Соціальний захист. – 2016. – №3-4. – С. 3-7.

19.


Капітан, В.О. Зарубіжний досвід формування державної стратегії розвитку малого бізнесу задля забезпечення зайнятості населення [Текст] / В. О. Капітан // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №4. – С. 115-119.

20.


Корнійчук, В.В. Стан та динаміка безробіття в Україні [Текст] / В. В. Корнійчук, М. Д. Ведерніков // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 121-123.

21.


Кошонько, О.В. Перспективи розвитку соціальної політики держави щодо підвищення рівня та якості життя населення [Текст] / О. В. Кошонько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.2. – С. 195-199.

22.


Крок до реального підвищення соціальних стандартів [Текст] // Соціальний захист. – 2016. – №10-11. – С. 4-5.

23.


Куліков, Ю.М. Мінімальна заробітна плата в методології неформальної зайнятості [Текст] / Ю. М. Куліков, О. В. Йолкіна // Економіка України. – 2015. – №9. – С. 88-93.

24.


Кучин, С.П. Удосконалення державної політики зайнятості як засіб досягнення соціальної безпеки держави [Текст] / С. П. Кучин // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №7. – С. 99-103.

25.
63
Н34
Лазарєва, Є.В. Зайнятість як соціально-економічна категорія [Текст] / Є. В. Лазарєва, Є. М. Бреєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.2. – С. 254-257.

26.


Любина, Ю.С. Проблематика реалізації соціальної політики держави з підвищення соціального захисту та регулювання доходів населення в Україні [Текст] / Ю. С. Любина, Л. М. Бабич // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 129-132.

27.


Мартиненко, О.М. Напрями забезпечення зайнятості молоді в розвинутих країнах [Текст] / О. М. Мартиненко // Економіка @ держава. – 2017. – №12. – C. 74-76.

28.


Мартинова, Л.Б. Державна політика у сфері захисту літніх людей в Україні [Текст] / Л. Б. Мартинова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №1. – С. 91-94.

29.


Мартинова, Л.Б. Корегування системи соціального захисту з урахуванням змін та економічних наслідків [Текст] / Л. Б. Мартинова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №2,Т.1. – С. 215-222.

30.


Машика, Ю.В. Проблеми ефективної зайнятості населення України [Текст] / Ю. В. Машика // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.2. – C. 401-405.

31.


Миколаєць, І.В. Вплив державного регулювання на формування моделі соціального захисту населення [Текст] / І. В. Миколаєць // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №24. – C. 127-130.

32.


Міроненко, Т. Проблеми зайнятості населення [Текст] / Т. Міроненко, А. Чернобай // Наука и образование. – 2013. – С. 141-143.

33.


Молодіжна політика : проблеми та перспективи [Текст] : зб. наук. пр. Вип.4. – Дрогобич-Перемишль : Посвіт, 2013. – 364 с. – [Пропонована збірка є спільним українсько-польським науковим проектом. , увійшли наукові статті, присвячені теоретичним і практичним питанням формуваі реалізації молодіжної політики у країнах Східної Європи. Увага авторів зосереджує! правових, політичних, соціологічних і духовних проблемах соціалізації молоді в j суспільства ризику.
Збірник адресований управлінцям, науковцям, молоді.
].

34.


Нартюк, О. Інклюзія як організаційно-економічний механізм оптимізації зайнятості економічно активного населення [Текст] / О. Нартюк // Україна: аспекти праці. – 2015. – №1. – С. 43-49.

35.


Наумова, М.О. Основні завдання соціального підприємництва у сфері зайнятості [Текст] / М. О. Наумова // Інструменти регулювання національної економіки в умовах сучасних глобальних викликів. – 2015. – С. 14-15.

36.


Новак, І. Стратегія зайнятості в Україні: якими мають бути орієнтири? [Текст] / І. Новак // Дзеркало тижня. – 2017. – 18 листоп. (№43-44). – С. 1, 8.

37.


Перегудова, Т. Інституціональний механізм регулювання нестандартної зайнятості в Україні [Текст] / Т. Перегудова // Україна: аспекти праці. – 2015. – №4. – С.24-33.

38.


Петровський, В. Соціальна захищеність "віком" 25 років: хода по колу чи шлях назад? [Текст] : [соціальний захист інвалідів] / В. Петровський // Дзеркало тижня. – 2016. – 23-28 квіт (№15). – С. 13.

39.
338
А43
Петрушенко, Ю.М. Аналіз впливу бюджетного фінансування соціальної сфери на економічний розвиток: на прикладі України [Текст] / Ю. М. Петрушенко, О. М. Замора, А. С. Воронцова // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – №4. – С. 149-159.

40.
338
А43
Приступа, М.І. Основні тенденції зміни соціальних стандартів в Україні [Текст] / М. І. Приступа // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №6. – С. 154-156.

41.
338
А43
Реформування соціальної сфери: основні пріоритети [Текст] // Соціальний захист. – 2016. – №3-4. – С. 8-13.

42.
338
А43
Станєц, І. Модельний підхід до регіональної зайнятості у Польщі [Текст] / І. Станєц, Я. Яршинскі // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №11. – С. 464-475.

43.
338
І-72
Торжевський, М. Європейський досвід боротьби з тіньовою зайнятістю [Текст] / М. Торжевський // Україна: аспекти праці. – 2015. – №4. – С.34-37.

44.


Філіпчук, В.Р. Соціальна система забезпечення населення України в контексті поступів від минулого до сучасності [Текст] / В. Р. Філіпчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №6. – С. 166-169.

45.


Чанишева, Г. Соціальний захист у разі неповної зайнятості: стандарти Європейського Союзу та законодавство України [Текст] / Г. Чанишева // Право України. – 2016. – №8. – С. 40-46.

46.


Шабанов, Р. Право на зайнятість як суб`єктивне право громадян у сфері соціального захисту від безробіття [Текст] / Р. Шабанов // Право України. – 2016. – №8. – С. 63-70.

47.


Штундер, І. Інституційні обмеження ефективної зайнятості в економіці України [Текст] / І. Штундер // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – №1. – С. 22-33.

48.


Шубала, І. Підхід до формування стратегії забезпечення ефективної зайнятості [Текст] / І. Шубала // Економіст. – 2014. – №12. – С. 74-78.

49.


ЮрикЯ, І. Законодавчий захист зайнятості в Україні: оцінювання жорсткості та напрями лібералізації [Текст] / І. ЮрикЯ // Економіка @ держава. – 2016. – №5. – С. 49-58.

50.
316
М75
Юрчик, Г. Соціальний захист зайнятого населення України в умовах економічної нестабільності [Текст] / Г. Юрчик // Україна: аспекти праці. – 2015. – №1. – С. 34-42.

51.
331.5
Г85
Як Україні подолати бідність? [Текст] // Соціальний захист. – 2016. – №1-2. – С. 6-7.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики: “Соціальний захист населення”, "Зайнятість населення".

Також радимо звертатись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»):
1.
Толуб`як В. С.
Основні питання державного регулювання зайнятості населення в дослідженнях українських науковців [Електронний ресурс] / В. С. Толуб`як, Л. А. Мельник // Економіка та держава. - 2014. - № 7. - С. 102-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_7_26
Попередній перегляд: Завантажити - 275.628 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
2.Осовська Г. В.
Управління трансформаційними процесами регулювання зайнятості населення [Електронний ресурс] / Г. В. Осовська, А. М. Волківська // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 12. - С. 20-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2014_12_6
Попередній перегляд: Завантажити - 215.325 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
3.
Остапенко Л. О.
Правове регулювання зайнятості населення України [Електронний ресурс] / Л. О. Остапенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2016. - Вип. 1(2). - С. 86-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_1(2)__24
Попередній перегляд: Завантажити - 307.749 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
4.
Яковенко Р. К.
До визначення поняття зайнятості населення [Електронний ресурс] / Р. К. Яковенко // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2016. - № 32. - С. 301-308. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2016_32_33
Попередній перегляд: Завантажити - 536.926 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
5.Токарський Т.
Концепція зайнятості населення: міжнародний досвід [Електронний ресурс] / Т. Токарський // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. - 2017. - № 7-8. - С. 152-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2017_7-8_14
Попередній перегляд: Завантажити - 227.096 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
6.
Лукашова Л. В.
Способи спряння легалізації зайнятості населення в Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Лукашова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2017. - Вип. 14(2). - С. 19-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_14(2)__6
Попередній перегляд: Завантажити - 324.895 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
302.
7.Шабанов Р.
Міжнародний колективний договір як джерело трудового права у сфері зайнятості населення [Електронний ресурс] / Р. Шабанов, Д. Новіков // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 6. - С. 73-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_6_17
Попередній перегляд: Завантажити - 82.73 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
304.
8.Куцеволова М. В.
Фактори впливу на зайнятість населення регіонів: можливості використання при формуванні політики зайнятості [Електронний ресурс] / М. В. Куцеволова // Демографія та соціальна економіка. - 2017. - № 2. - С. 225-236. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2017_2_19
Попередній перегляд: Завантажити - 188.626 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
296.
9.Гончаренко Н. Г.
Аналіз динаміки зайнятості населення України [Електронний ресурс] / Н. Г. Гончаренко // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2016. - № 2. - С. 41-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2016_2_7
Попередній перегляд: Завантажити - 534.978 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
10.
Ковалевич Д. А.
Соціальний захист населення: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / Д. А. Ковалевич // Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. - 2014. - Вип. 710-711. - С. 38-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_ec_2014_710-711_10
Попередній перегляд: Завантажити - 501.098 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
11.Гупало О. Г.
Формування системи соціального захисту населення в Україні та напрями її вдосконалення [Електронний ресурс] / О. Г. Гупало, О. Б. Жук // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. - 2015. - Вип. 49. - С. 110-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2015_49_22
Попередній перегляд: Завантажити - 810.13 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
12.Романовська Ю. А.
Державне соціальне страхування як форма соціального захисту населення України [Електронний ресурс] / Ю. А. Романовська, Л. В. Солоненко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2017. - Вип. 16(2). - С. 84-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_16(2)__20
Попередній перегляд: Завантажити - 311.06 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
13.
Шелест О. Л.
Пенсійне забезпечення у системі соціального захисту населення [Електронний ресурс] / О. Л. Шелест // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. - 2016. - № 3. - С. 197-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vddma_2016_3_38
Попередній перегляд: Завантажити - 750.117 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
14.Воротін В. Є.
Соціальний захист населення як об`єкт державного регулювання та управління в Україні [Електронний ресурс] / В. Є. Воротін, Р. Є. Демчак // Теоретичні та прикладні питання економіки. - 2014. - Вип. 2. - С. 14-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tppe_2014_2_4
Попередній перегляд: Завантажити - 246.281 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
15.
Мазур І. М.
Регіональний механізм соціального захисту населення [Електронний ресурс] / І. М. Мазур // Наука й економіка. - 2016. - Вип. 2. - С. 88-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2016_2_18
Попередній перегляд: Завантажити - 397.994 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
16.Маслик Р. О.
Напрями модернізації системи фінансового забезпечення соціального захисту населення України [Електронний ресурс] / Р. О. Маслик // Modern economics. - 2017. - № 4. - С. 93-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2017_4_12
Попередній перегляд: Завантажити - 266.365 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
17.Лисяк Л. В.
Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Л. В. Лисяк // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Економіка. - 2017. - Т. 25, вип. 11(1). - С. 23–30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumov_2017_25_11(1)__6
Попередній перегляд: Завантажити - 226.522 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
18.Співак Я.
Пріоритетні напрями розвитку системи соціального захисту населення України [Електронний ресурс] / Я. Співак // Молодь і ринок. - 2017. - № 7. - С. 70-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2017_7_15
Попередній перегляд: Завантажити - 454.665 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
19.Колосок А.
Соціальний захист населення регіону як шлях до забезпечення його соціальної безпеки [Електронний ресурс] / А. Колосок, Н. Коленда // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. - 2017. - № 3. - С. 67-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2017_3_13
Попередній перегляд: Завантажити - 181.016 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
...
20.Марценюк О. В.
Соціальний захист населення України [Електронний ресурс] / О. В. Марценюк // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2015. - Вип. 2(3). - С. 166-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2015_3_2_25
Попередній перегляд: Завантажити - 114.343 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
21.Тімофєєва М. І.
Сутність соціального захисту населення [Електронний ресурс] / М. І. Тімофєєва // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2016. - № 6. - С. 169-174. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2016_6_31
Попередній перегляд: Завантажити - 298.157 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
22.
Длугопольська Т.
Історія розвитку законодавства про соціальний захист населення: міжнародний аспект [Електронний ресурс] / Т. Длугопольська // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 3. - С. 58-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2016_3_14
Попередній перегляд: Завантажити - 338.439 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
23.Мудролюбова Н. О.
Особливості шведської моделі соціального захисту населення від безробіття [Електронний ресурс] / Н. О. Мудролюбова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. - 2015. - Вип. 29. - С. 103-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2015_29_17
Попередній перегляд: Завантажити - 324.039 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
24.
Мартинова Л. Б.
Планування соціального захисту населення в контексті активізації євроінтеграційного процесу [Електронний ресурс] / Л. Б. Мартинова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2017. - Вип. 4. - С. 92-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2017_4_20
Попередній перегляд: Завантажити - 355.586 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
25.Єщенко П. С.
Україні – зміну моделі соціального захисту населення [Електронний ресурс] / П. С. Єщенко // Економіка України. - 2017. - № 1. - С. 3-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2017_1_2
Попередній перегляд: Завантажити - 141.296 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
197.