Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!
>>> Потрібна література, публікації на тему: "Проблеми та перспективи впровадження міжнародних стандартів аудиту в українську практику".
>>> Вдячна.
1.


Кошман, К. Прийняття та впровадження міжнародних стандартів в Україні [Текст] / К. Кошман // Підприємництво,господарство і право. – 2002. – №1. – С.103-105.

2.


Свідерський, Д. Особливості аудиту малих підприємств за міжнародними стандартами аудиту [Текст] / Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №2. – С. 61-65.

3.
657.63
У74
Усач, Б.Ф. Аудит за міжнародними стандартами [Текст] : монографія / Б. Ф. Усач. – К. : Знання, 2005. – 247с.

4.


Петрик, О.А. Уніфікація аудиторських процедур: теорія та практика [Текст] / О. А. Петрик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 312-315.

5.


Усач, Б.Ф. Аудиторська звітність за міжнародними стандартами [Текст] / Б. Ф. Усач // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 384-388.

6.


Гуцаленко, Л. Адаптація аудиторської діяльності України до міжнародних стандартів [Текст] / Л. Гуцаленко, В. Бралатан // Економіка АПК. – 2008. – №4. – С. 96-98.

7.


Петрик, О. Аналітична оцінка розвитку нормативного регулювання аудиторської діяльності в Україні [Текст] / О. Петрик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №12. – С. 47-52.

8.


Садовников, О.А. Шляхи вдосконалення організації і методики аудиту обліку доходів за видами діяльності в умовах національних та міжнародних стандартів [Текст] / О. А. Садовников // Аудитор України. – 2008. – №21. – С. 29-32.

9.


Чумакова, І. Аудит ефективності: зарубіжний досвід та українські реалії [Текст] / І. Чумакова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – №1. – С. 55-62.

10.


Аудиторська документація. Міжнародний стандарт аудиту 230 (в новій редакції) [Текст] // Аудитор України. – 2009. – №5-6. – С. 28-36.

11.


Повідомлення інформації найвищому управлінському персоналові. Міжнародний стандарт аудиту 260 (переглянутий й в новій редакції) [Текст] // Аудитор України. – 2009. – №5-6. – С. 37-55.

12.


Аудит облікових оцінок, включаючи облікові оцінки за справедливою вартістю, та розкриття пов`язаної з ними інформації. Міжнародний стандарт аудиту 540 [Текст] // Аудитор України. – 2009. – №7-8. – С. 20-45.

13.


"Особливі міркування: аудит фінансових звітів Групи (включаючи роботу аудиторів компонентів)". Міжнародний стандарт аудиту 600 (переглянутий й в новій редакції) [Текст] // Аудитор України. – 2009. – №9-10. – С. 20-45.

14.


Відповідальність аудитора стосовно іншої інформації в документах, що містять перевірені фінансові звіти. Міжнародний стандарт аудиту 720 (в новій редакції) [Текст] // Аудитор України. – 2009. – №9-10. – С. 46-49.

15.
657.63
П56
Пономарьова, Н.А. Міжнародні стандарти фінансової звітності та міжнародні стандарти аудиту [Текст] : навч. посіб. / Н. А. Пономарьова. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 211с. – [Існує електронна копія].

16.


Піскова, Ж. Аудиторський висновок: методика вибору в світлі змін міжнародних стандартів аудиту [Текст] / Ж. Піскова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №2. – С. 32-38.

17.


Гніденко, Н.А. Проблеми стандартизації внутрішнього аудиту у відповідності з міжнародними стандартами [Текст] / Н. А. Гніденко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.2. – С. 170-174.

18.
657.63
В65
Войнаренко, М.П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту [Текст] : навч. посіб. / М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. Замазій. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 488с. – автограф [Існує електронна копія]. .

19.


Ніконова, О. Міжнародні стандарти INTOSAI: основні положення, аудиторські підходи, термінологія [Текст] / О. Ніконова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №2. – С. 29-35.

20.
657.63
М58
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг [Текст]. Ч.1. – К. : Аудиторська палата України, 2010. – 846с.

21.
657.63
М58
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг [Текст]. Ч.2. – К. : Аудиторська палата України, 2010. – 410с.

22.


Головач, В. Міжнародні стандарти аудиту, вимоги законодавства та реалії сьогодення стосовно виконання аудитором завдань з надання впевненості [Текст] / В. Головач // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №3. – С. 30-36.

23.


Головач, В. Міжнародні стандарти аудиту, вимоги законодавства та реалії сьогодення стосовно виконання аудитором завдань з надання впевненості [Текст] / В. Головач // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №7. – С. 42-47.

24.


Огійчук, М. Методичне та практичне забезпечення впровадження національних стандартів бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України [Текст] / М. Огійчук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №9. – С. 53-57.

25.


Головач, В. Правовий статус міжнародних стандартів аудиту [Текст] / В. Головач // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – №7. – С. 36-40.

26.
657.6
Д53
Дмитренко, І.М. Аудит (за міжнародними стандартами) [Текст] : навч. посіб. / І. М. Дмитренко. – К. : Кондор, 2013. – 398с. – [ Існує електронна копія ].

27.


Гринчишин, Я. Принцип безперервності в Україні: порівняння з міжнародними стандартами [Текст] / Я. Гринчишин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – №11. – С. 3-8.

28.


Голов, С. Регулювання бухгалтерського обліку і аудиту в ЄС та виклики для України [Текст] / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – №10. – С. 3-13.

29.


Мельниченко, О.В. Аудит електронних грошей за міжнародними стандартами [Текст] / О. В. Мельниченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №6,Т.1. – С. 115-122.

30.


Хомутенко, В. Вектори трансформації вітчизняної системи державного аудиту у сфері фінансів в контексті угоди про асоціацію [Текст] / В. Хомутенко, А. Хомутенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – №4. – С. 86-95.

31.


Мізякіна, Н.О. Аналіз Міжнародних стандартів аудиту фінансової звітності щодо виявлення помилок [Текст] / Н. О. Мізякіна // Економіка @ держава. – 2015. – №7. – С. 82-87.

32.
001
С58
Теловата, М.Т. Професійна компетентність майбутніх фіхівців з обліку та аудиту в умовах імплементації міжнародних стандартів фінансової звітності [Текст] / М. Т. Теловата // Современные достижения в науке и образовании. – 2014. – С. 136-139.

33.


Трайтлі, В. Структура міжнародних стандартів аудиту державного сектору [Текст] / В. Трайтлі // Фінансовий контроль. – 2015. – №12. – С. 52-56.

34.


Рева, О. Європейська модель внутрішнього контролю та аудиту - державним органам України [Текст] / О. Рева // Фінансовий контроль. – 2016. – №3. – С. 48-51.

35.


Трайтлі, В. Міжнародні стандарти аудиту ефективності: структура та особливості застосування [Текст] / В. Трайтлі // Фінансовий контроль. – 2016. – №6. – С. 40-43.

36.


Гаджиева, А.С. Методы выявления искажений финансовой отчетности в контексте международных стандартов аудита [Текст] / А. С. Гаджиева // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №21. – С. 39-43.

37.

Болдуєв М. В. 
Впровадження в практику українських підприємств – учасників зовнішньоекономічної діяльності передових міжнародних стандартів організації внутрішнього аудиту / М. В. Болдуєв // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2014. - № 3. - С. 42-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2014_3_9
38.


Каменська Т. 
Міжнародні стандарти фінансової звітності в Україні: сучасний стан, практика і проблеми впровадження / Т. Каменська // Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 12. - С. 39-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2012_12_8
39.


Про створення умов для впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності: розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 р. № 157-р // Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 4. - С. 54-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2012_4_10
40.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Міжнародні стандарти аудиту.....”
41.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Бухгалтерський облік і аудит ”