Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!
>>> Потрібна література, публікації на тему: "Ревізія матеріальних витрат".
>>> Вдячна.
1.
657
К95
Куцик, П.О. Облік і контроль виробничих витрат в об`єднаннях кооперативної промисловості (на матеріалах споживчої кооперації України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец.-бухгалтерський облік, аналіз і аудит / П. О. Куцик. – Львів : Львівська комерційна академія, 2000. – 17с.

2.
657.63
Б93
БутинецьФ, Ф. Аудит [Текст] : підручник / Ф. БутинецьФ. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Житомир : ПП "Рута", 2002. – 672с. – (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку).

3.
657
Н59
Нечай, Н.М. Облік та контроль невиробничих витрат (на прикладі машинобудівних підприємств) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / Н. М. Нечай. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т, 2003. – 18с.

4.
65.012
Е45
Економічний аналіз [Текст] : виробничі ситуації та ділові ігри / О. П. Антонюк, О. Б. Зайцева, Г. В. Скиба [та ін.] за ред. Б.С. Кругляка. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 408с.

5.
657
С91
Сухореба, О.П. Облік і контроль витрат виробництва (на прикладі зернопереробних підприємств Кіровоградської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / О. П. Сухореба. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т, 2003. – 19с.

6.
336
К17
Калюга, Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління [Текст] : монографія / Є. В. Калюга. – К. : Ельга, 2002. – 360с.

7.
657.6
М91
Мурашко, В.М. Контроль і ревізія діяльності підприємств промисловості України [Текст] : навч. посіб. / В. М. Мурашко, Т. М. Сторожук, О. В. Мурашко. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2003. – 318с. – [Існує електронна копія]. 

8.
657.6
Д45
Дікань, Л.В. Контроль і ревізія [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Дікань. – К. : ЦНЛ, 2004. – 245с. 

9.


Лиско, О. Контроль витрачання матеріалів у капітальному будівництві [Текст] / О. Лиско // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2006. – №3. – С. 67-74.

10.
657.63
К90
Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – 3-є вид. – К. : Каравела, 2006. – 560с. 

11.


Барабаш, Н.С. Особливості застосування аналітичних методів у контролі розподілу й використання бюджетних ресурсів [Текст] / Н. С. Барабаш, Т. А. Кумченко, І. І. Никонович // Фінансовий контроль. – 2007. – №2. – С. 45-48.

12.


Берлінг, Р.З. Методичні аспекти аудиту доходів та витрат транспортного підприємства [Текст] / Р. З. Берлінг, В. М. Крочук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №12(567). – С. 11-15.

13.


Сіра, Ю.В. Значення обліку та контролю виробничих витрат в системі управління молокопереробними підприємствами [Текст] / Ю. В. Сіра // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 267-272. – [В статті обґрунтовано значення обліку та контролю виробничих витрат в системи управління молокопереробних підприємств, для правильності відображання вищезазначених витрат в процесі діяльності підприємствами.].

14.


Анохін, А. Практичні аспекти виявлення розкрадання державного майна у сфері матеріального виробництва [Текст] / А. Анохін // Фінансовий контроль. – 2009. – №2. – С. 56-59. – [Ревізія].

15.


Бузак, Н.І. Бюджетування, облік і контроль затрат на впровадження сучасних інформаційних технологій [Текст] / Н. І. Бузак // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №3. – С. 185-189.

16.


Павлова, Н. Про методику перевірки достовірності фінансової звітності [Текст] / Н. Павлова // Фінансовий контроль. – 2009. – №3. – С. 60-62.

17.
657
О-17
Ваганова, Л.В. Аудит фінансових результатів діяльності промислових підприємств [Текст] / Л. В. Ваганова, В. С. Ченаш // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 2. – С. 24-27.

18.


Чайка, В. Про застосування непрямих (опосередкованих) методів контролю фактичних видатків [Текст] / В. Чайка // Фінансовий контроль. – 2010. – №2. – С. 10-12.

19.


Іменинник, А. Методологія контролю витрат на оплату праці у порівнянні зі зростанням продуктивності праці на державних підприємствах [Текст] / А. Іменинник // Економіст. – 2010. – №6. – С. 36-39.

20.
657.63
О-36
Огійчук, М.Ф. Аудит : організація і методика [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новійчук, І. І. Рагуліна. – К. : Алерта, 2010. – 584с. 

21.
657.63
К90
Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту [Текст] : підручник / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – К. : Каравела, 2009. – 544с. 

22.


Очеретько, Л.М. Організація внутрішнього аудиту витрат на якість готової продукції на м`ясопереробних підприємствах [Текст] / Л. М. Очеретько, Н. О. Куртєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 90-94.

23.


Захарчук, О. Методи контролю і ревізії доходів та фінансових результатів [Текст] / О. Захарчук // Фінансовий контроль. – 2011. – №8. – С. 14-17.

24.


Макаренко, А. Методика аудиту виробничих витрат [Текст] / А. Макаренко, А. Кас`яненко // Держава та регіони. – 2012. – №1. – С. 138-142.

25.


Власюк, Г. Особливості аудиту витрат виробництва та собівартості продукції [Текст] / Г. Власюк // Держава та регіони. – 2012. – №4. – С. 91-95.

26.
657.6
Ж66
Живко, З.Б. Контрольно-ревізійна діяльність [Текст] : навч. посіб. / З. Б. Живко, І. О. Ревак, М. О. Живко. – К. : Алерта, 2012. – 496с. 

27.
657.6
У74
Усач, Б.Ф. Контроль і ревізія [Текст] : підручник / Б. Ф. Усач. – 7-е вид., переробл. і допов. – К. : Знання-Прес, 2008. – 263с. – [Затверджено МОН України].

28.


Лопатовський, В.Г. Методичні аспекти аудиту витрат за будівельними контрактами [Текст] / В. Г. Лопатовський, Т. О. Волошина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 168-173.

29.


Хома, Д.М. Удосконалення методики контролю використання виплат соціального характеру [Текст] / Д. М. Хома // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 226-230.

30.
657.6
Д45
Дікань, Л.В. Контроль і ревізія фінансових операцій [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Дікань, Ю. А. Голуб, Н. В. Синюгіна. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 232с. 

31.
658.14/.17
Г97
Гуцаленко, Л.В. Внутрішньогосподарський контроль [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, М. М. Коцупатрий, У. О. Марчук. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 496 с. 

32.


Медвідь, Л. Організація та методика контролю витрат на підприємствах полювання [Текст] / Л. Медвідь, Г. Говда // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – №12. – С. 25-37.

33.


Коваленко, А.С. Совершенствование системы контроля материальных затрат на бальнеолечение в условиях замкнутого технологического цикла [Текст] / А. С. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №4. – С. 380-388.

34.


Організація перевірок фінансово-господарської діяльності [Електронний ресурс] : підручник /  за заг. ред. З.Б. Живко. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

35.


Микитенко, Т. Концептуальні підходи до формування системи внутрішнього контролю витрат [Текст] / Т. Микитенко, Т. Міщенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – №10. – С. 23-32.

36.


Макаренко, А.П. Розробка програми аудиту витрат на виробництво продукції з метою підвищення ефективності діяльності підприємства [Текст] / А. П. Макаренко, Г. С. Хайло // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №1. – С. 68-75.

37.
657.6
М17
Максімова, В.Ф. Контроль і ревізія [Текст] : навч. посібник / В. Ф. Максімова. – Одеса : Автограф, 2003. – 334с.

1.
Василюк М. М. 
Особливості проведення аудиту матеріальних витрат і застосування експертних систем [Електронний ресурс] / М. М. Василюк, О. О. Григорів, В. В. Василюк // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2011. - Вип. 7(2). - С. 39-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2011_7(2)__9
Попередній перегляд:   Завантажити - 276.057 Kb    Зміст випуску     Цитування
2. Селіщев С. В. 
Процедурне забезпечення аудиту матеріальних витрат підприємств з виробництва залізобетонних конструкцій [Електронний ресурс] / С. В. Селіщев // Агросвіт. - 2014. - № 11. - С. 71-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2014_11_14
Попередній перегляд:   Завантажити - 155.569 Kb    Зміст випуску     Цитування
3. Яровий К. О. 
Особливості визначення матеріального збитку в ході ревізії [Електронний ресурс] / К. О. Яровий, О. В. Мартиненко. // Економіка. Управління. Інновації. - 2013. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_2_88
Попередній перегляд:   Завантажити - 146.007 Kb    Зміст випуску     Цитування
4. Юрченко О. А. 
Методика внутрішнього контролю витрат іншої операційної діяльності [Електронний ресурс] / О. А. Юрченко // Економiчний часопис-XXI. - 2013. - № 1-2(2). - С. 52-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2013_1-2(2)__18
Попередній перегляд:   Завантажити - 185.038 Kb    Зміст випуску     Цитування
5.Матвійчук М. 
Перспективи розвитку системи контролю витрат виробництва на основі комп’ютеризації [Електронний ресурс] / М. Матвійчук // Соціально-економічні проблеми і держава. - 2013. - Вип. 1. - С. 161–168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sepid_2013_1_19
Попередній перегляд:   Завантажити - 293.094 Kb    Зміст випуску     Цитування
6.Облік і контроль непрямих витрат промислових підприємств [Електронний ресурс] // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 10. - С. 567-569. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2013_10_67
Попередній перегляд:   Завантажити - 41.54 Kb    Зміст випуску     Цитування
7. Редько О. Ю. 
Планово-організаційний аспект аудиторської перевірки витрат виробництва [Електронний ресурс] / О. Ю. Редько, М. О. Ніконович // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. - 2014. - № 1. - С. 282-289. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boaa_2014_1_32
Попередній перегляд:   Завантажити - 110.808 Kb    Зміст випуску     Цитування