Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Добрий день, можете мені підібрати літературу за темою Макроекономічні моделі відкритої економіки?
1.


Аніловська, Г. Трансформаційний розвиток та "відкрита" економіка [Текст] / Г. Аніловська // Регіональна економіка. – 2003. – №1. – С. 202-208.

2.


Смагач, О. Відкритість транзитивних економік: теоретико-методологічний аспект [Текст] / О. Смагач // Журнал Європейської економіки. – 2003. – №1,Т.2. – С. 60-83.

3.


Смагач, О. Еволюція поглядів на відкритість і конкурентність транзитивних економік: науково-аналітичний огляд [Текст] / О. Смагач // Вісник ТАНГ. – 2003. – №4. – С. 109-115.

4.


Шавкун, В.М. Відкритість економіки України в умовах глобалізації [Текст] / В. М. Шавкун // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.1. – С. 208-211. – [У статті виконані теоретичні дослідження проблем відкритості економіки України в умовах економічної глобалізації. Аналізуються ознаки та критерії відкритості економіки, а саме: зовнішньоторговий оборот України з країнами СНД і Європейського союзу, та іноземне інвестування економіки України. Зроблено висновок про необхідність стимулювання державою вітчизняного товаровиробника для збільшення випуску товарів з світовою якістю та світовими стандартами і на цій основі збільшення експорту готових виробів на світовий ринок. Йдеться також про створення сприятливого інвестиційного клімату в економіці України, що дасть можливість захистити економічні інтереси України в умовах світової глобалізації.].

5.
330.101.541
П16
Панчишин, С. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / С. Панчишин. – 2-ге вид., стер. – К. : Либідь, 2005. – 616с. – [На основі досягнень світової макроекономічної науки, з урахуванням особливостей перехідної економіки України у посібнику розглядаються теоретичні основи макроекономіки. Особливу увагу приділено макроекономічним показникам, питанням споживання та економічного зростання, безробіттю та інфляції, грошам і валюті, монетарній і фіскальній політиці, світовій та відкритій економіці.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами макроекономіки.].

6.


Сніжко, О.В. Негативні ефекти фінансової відкритості країн з перехідною економікою [Текст] / О. В. Сніжко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2003. – №1,Вип.41. – С. 208-219. – [Макроекономічна політика].

7.


Осіпова, Л.В. Формування ефективної моделі відкритої економіки України як виклик глобалізації [Текст] / Л. В. Осіпова // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №6. – С. 15-24.

8.
330.4
Л99
Ляшенко, О.І. Економіко-математичне моделювання динаміки та розвитку відкритої економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н.; спец. 08.03.02 - економіко-математичне моделювання / О. І. Ляшенко. – К. : КНУ, 2006. – 32с.

9.


Стрелец, И. Новая экономика: гипотеза или реальность [Текст] / И. Стрелец // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – №3. – С. 16-23.

10.


Іващук, І.О. Позиціонування країн у світових рейтингах за основними ознаками рівня відкритості економіки [Текст] / І. О. Іващук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №1. – С. 69-76. – [Розглянуто ознаки відкритої економіки. Проаналізовано основні індекси, що відображають
ступінь відкритості національних економік та їх глобалізованість. Визначено рівень відкритості
української економіки за різними рейтингами та основні чинники, що на неї впливають.

11.


Смагач, О.І. Методологічні основи формування конкурентного потенціалу підприємств в умовах зростання відкритості української економіки [Текст] / О. І. Смагач // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.1. – С. 184-191.

12.


Кузьмин, Д. Факторы риска в моделях равновесия открытых экономик [Текст] / Д. Кузьмин // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – №9. – С. 23-28.

13.


Комар, Н. Критерії відкритості національної економіки в умовах інтеграційних процесів: український та міжнародний аспекти [Текст] / Н. Комар, М. Лизун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-1. – С. 117-128.

14.


Ковалев, М.М. Китайская модель внешней открытости экономики [Текст] / М. М. Ковалев, В. В. Новик, С. И. Пасеко // Инновационные образовательные технологии. – 2008. – №3. – С. 88-93.

15.
339.9
М58
Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / Г. Є. Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик, О. І. Красновська. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 384 с. 

16.
63
Н34
Паучок, В.К. Математична модель можливої складної відкритої економіки України [Текст] / В. К. Паучок // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.15. – С. 342-352.

17.


Липов, В. Макроекономіка. Теоретичні засади моделювання відкритої економіки. Тема 32 [Текст] / В. Липов // Економічна теорія. – 2016. – №3. – С. 103-119.

18.


Власюк, Т.О. Надмірна відкритість внутрішнього ринку як загроза економічній безпеці України [Текст] / Т. О. Власюк // Стратегічні пріоритети. – 2015. – №3. – C. 38-46.

19.


Липов, В. Тема 33. Моделювання відкритої економіки й макроекономічна політика [Текст] / В. Липов // Економічна теорія. – 2016. – №4. – С. 99-115.

20.
338
А43
Воловнік, І.В. Особливості проведення макроекономічної політики у відкритій економіці за умови системної кризи [Текст] / І. В. Воловнік, Л. С. Любохинець // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 171-175.

21.


Моісеєнко, О.М. Вплив інституційних чинників економічної влади на макроекономічні показники в системі відкритої економіки [Текст] / О. М. Моісеєнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №5,Т.2. – С. 226-233.

22.


Моісеєнко, О.М. Інститути економічної влади та специфіка їх функціонування в умовах відкритої економіки [Текст] / О. М. Моісеєнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №3,Т.1. – С. 190-198.

23.


Тарасевич, В.М. Інноваційно-інформаційна економіка: постіндустріальність, генераційність, відкритість [Текст] / В. М. Тарасевич, О. О. Завгородня // Економіка України. – 2018. – №3. – C. 36-48.

1.
Коропецька Т. О. 
Використання ендогенних змінних у відкритих економіко-математичних моделях [Електронний ресурс] / Т. О. Коропецька, Н. А. Коропій // Вісник Сумського державного університету. Сер. : Економіка. - 2011. - № 4. - С. 63-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSU_ekon_2011_4_11
Розглянуто концептуальні аспекти математичного моделювання в економіці та здійснено класифікацію ендогенних змінних у відкритих економіко-математичних моделях.
Попередній перегляд:   Завантажити - 147.068 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
2.
Ніконенко У. М. 
Макроекономічні індикатори відкритості глобальної економіки [Електронний ресурс] / У. М. Ніконенко // Наукові записки [Української академії друкарства]. - 2012. - № 4. - С. 54-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2012_4_9
Висвітлено існуючі підходи до визначення поняття "відкрита економіка", за допомогою макроекономічних індикаторів здійснено оцінку рівня відкритості країн з розвиненою економікою та трансформаційних економік за умов посилення процесів глобалізації.
Попередній перегляд:   Завантажити - 761.75 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
3.Юсеф Н. Н. 
Сучасні моделі росту відкритої економіки [Електронний ресурс] / Н. Н. Юсеф // Наукові праці МАУП. - 2014. - Вип. 2. - С. 141-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2014_2_26
Попередній перегляд:   Завантажити - 145.333 Kb    Зміст випуску     Цитування
4.Коляда Ю. В. 
Дискретний варіант моделі Солоу для відкритої економіки: моделювання траєкторій розвитку. [Електронний ресурс] / Ю. В. Коляда, Т. В. Кравченко, Ю. В. Ліпанова // Моделювання та інформаційні системи в економіці. - 2014. - № 90. - С. 33-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mise_2014_90_6
Попередній перегляд:   Завантажити - 519.746 Kb    Зміст випуску     Цитування
5.
Пунько Б. М. 
Методологія моделювання процесів зростання відкритості та прагматичності національної економіки у світових інтеграційних процесах [Електронний ресурс] / Б. М. Пунько // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2012. - Т. 14, № 2(4). - С. 100-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2012_14_2(4)__20
Попередній перегляд:   Завантажити - 374.766 Kb    Зміст випуску     Цитування