Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня . Можете підібрати літературу до реферату на тему "документальне оформлення інвентаризації" Дякую

1.
Голошевич, І. Інвентаризація:порядок проведення, документальне оформлення [Текст] / І. Голошевич // Збірник систематизованого законодавства. – 2003. – №9. – С. 104-121.

2.
Самарченко, О. Інвентаризація запасів: порядок проведення, документальне оформлення [Текст] / О. Самарченко // Збірник систематизованого законодавства. – 2006. – №12. – С. 169-175.

3. 657
Т48 Ткаченко, Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність [Текст] : підручник / Н. М. Ткаченко. – 5-те вид., доп. і перероб. – К. : Алерта, 2011. – 976с. – [Існує електронна копія]. – [Підручник підготовлений професором кафедри обліку і аудиту Національного університету харчових технологій Н. М. Ткаченко у повній відповідності з програмою курсу "Бухгалтерський фінансовий облік". У підручнику викладено "Основи побудови бухгалтерського фінансового обліку" (Частина 1-4 розділи), "Бухгалтерський фінансовий облік" (Частина II - 11 розділів), "Система і підсистема оподаткування, збори, штрафні санкції, облік (Частина III - 3 розділи), "Нарахування та сплата єдиного соціального внеску (Частина IV - 3 розділи), "Фінансова звітність" (Частина V - 2 розділи). Розкрито основні положення сучасної теорії і практики ведення обліку на основі діючої законодавчо-нормативної бази. Наведено методики розрахунків, відповідну документацію, регістри і наприкінці кожного розділу -зведену кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним також учням коледжів, професійно-технічних навчальних закладів, бухгалтерам, фінансистам, економістам, працівникам контрольно-ревізійних служб, аудиторам, викладачам, а також усім, хто цікавиться технікою ведення бухгалтерського фінансового обліку.


Затверджено МОН України].

4. 657
О-64 Організація бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / Ю. Д. Чацкіс, Е. С. Гейєр, О. А. Наумчук, І. О. Власова. – К. : ЦУЛ, 2011. – 564с. – [У сучасних умовах якість управління значною мірою залежить від того, як організовано бухгалтерський облік на підприємстві, від повноти, обгрунтованості і досговірності інформації, що міститься у бухгалтерському обліку. Прийняття ефективних управлінських рішень неможливе без раціональної організації системи бухгалтерського обліку.
Навчальний посібник підготовлено згідно з навчальною програмою курсу «Організація бухгалтерського обліку» для спеціалістів з обліку і аудиту`. Розкрито загальні питання організації облікових робіт на підприємстві, проблеми формування облікової політики, побудови бухі алтерської служби, організація документообороту, складання і подання фінансової звітності. Розглянуто особливості організації обліку за окремими ділянками роботи.
Посібник призначений для студентів спеціальності "Облік і аудит", а також бухгал-терів-практиків, керівників підприсметв.

Рекомендовано МОН України].

5. 657
М69 Михайлов, М.Г. Бухгалтерський облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, О. П. Славкова за. ред. М.Г.Михайлова. – К. : ЦУЛ, 2011. – 384с. – [ Існує електронна копія ]. – [Викладено методику ведення бухгалтерського обліку активів, зобов`язань, капіталу, операцій господарської діяльності в бюджетних установах в сучасних умовах з врахуванням вимог нормативних документів. В даному навчальному посібнику викладасть-ся організація первинного, аналітичного та синтетичного обліку об`єктів бухгалтерського обліку в бюджетних установах: доходів та видатків, грошових коштів, розрахунків, основних засобів, матеріалів тощо. Викладення матеріалу супроводжується схемами облікових записів, приведені кореспонденції рахунків ja типовими господарськими операціями.
Посібник призначено для вивчення курсу «Облік в бюджетних установах» студентами спеціальності «Облік і аудит», «Фінанси» у вищих навчальних закладах

Рекомендовано МОН України].

6. 657
К95 Куцик, П.О. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві [Текст] : навч. посіб. / П. О. Куцик, Л. І. Коваль, Ф. Ф. Макарук. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 504с. – (Вища освіта в Україні). – [Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік у торгівлі і ресторанному господарстві» рекомендований студентам спеціальності «Облік і аудит». У посібнику розглядається питання бухгалтерського обліку товарних запасів і тари в процесі здійснення операційної діяльності оптовими, роздрібними та підприємствами ресторанного господарства споживчої кооперації України. Структура посібника відпозідає програмі курсу та побудована згідно з вимогами вищої школи до навчальних посібників для самостійно:о вивчення дисципліни.].

7. 657
Ш35 Швець, В.Г. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / В. Г. Швець. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2008. – 535с. – [ Підручник написано відповідно до програми навчальної дисципліни "Теорія бухгалтерського обліку" для студентів економічних спеціальностей. У ньому розкриваються основи бухгалтерського обліку, знання яких необхідне для подальшого вивчення фінансового та управлінського обліку. Висвітлюються теоретичні положення предмета, методу, техніки та організації ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, питання історії розвитку, гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку.
Розраховано на студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів.].

8.
Медведенко, К. Документальне оформлення інвентаризації [Текст] / К. Медведенко // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – №112. – С. 13-15.

9. 657
Т48 Ткаченко, Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України [Текст] : підручник / Н. М. Ткаченко. – 6-те вид. – К. : "А.С.К.", 2001. – 784с. – (Економіка. Фінанси. Право.). – [Підручник відповідає чинній програмі курсу "Бухгалтерський фінансовий облік". У ньому викладено основи теорії бухгалтерського фінансового обліку, організації його на підприємствах України. Основна увага приділена вивченню економічного змісту рахунків бухгалтерського обліку і методології його ведення з урахуванням вимог Національних стандартів, з використанням найостанніших нормативних документів, чинних в Україні на 1 липня 2000 р.
Автор підручника — професор кафедри обліку й аудиту Українського державного університету харчових технологій Н. М. Ткаченко.
Для студентів вищих навчальних закладів за спеціальностями "Облік і аудит", "Економіка підприємств" (спеціалісти, бакалаври, магістри). Може бути використаний також учнями коледжів, професійно-технічних навчальних закладів, слухачами курсів підвищення кваліфікації, бухгалтерами, фінансистами, економістами, працівниками контрольно-ревізійних служб, аудиторами, а також кожним, хто цікавиться технікою ведення бухгалтерського обліку.].

10.
Сажинець, С.Й. Документування процесів інвентаризації активів діяльності підприємства з капітального інвестування [Текст] / С. Й. Сажинець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №11(748). – С. 244-253.

11. 657
К95 Куцик, П.О. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві [Текст] : навч. посіб. / П. О. Куцик, Л. І. Коваль, Ф. Ф. Макарук. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 504 с. – (Вища освіта в Україні). – [ Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік у торгівлі і ресторанному господарстві» рекомендований студентам спеціальності «Облік і аудит». У посібнику розглядається питання бухгалтерського обліку товарних запасів і тари в процесі здійснення операційної діяльності оптовими, роздрібними та підприємствами ресторанного господарства споживчої кооперації України. Структура посібника відпозідає програмі курсу та побудована згідно з вимогами вищої школи до навчальних посібників для самостійно:о вивчення дисципліни.].

12. 657
П38 Плиса, В.Й. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – 2-ге вид. випр. й доп. – К. : Каравела, 2011. – 520с. – [У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві; зміст та структуру бухгалтерського балансу та рахунків бухгалтерського обліку, сутність подвійного запису; місце та роль оцінювання і калькулювання в системі бухгалтерського обліку; організацію документообороту на підприємствах. Зосереджено увагу на особливостях обліку необоротних й оборотних активів, власного капіталу та зобов`язань, доходів і витрат підприємства. З`ясовано склад і порядок подання фінансової (бухгалтерської) звітності. Наведено основні поняття і терміни бухгалтерського обліку.
Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи після-дипломної освіти, усіх, хто цікавиться бухгалтерським обліком.

Рекомендовано МОН України].

13. 657
Ш35 Швець, В.Г. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / В. Г. Швець. – 4-те вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2015. – 572 с. – [ Підручник написано відповідно до програми навчальної дисципліни "Теорія бухгалтерського обліку" для студентів економічних спеціальностей. У ньому розкриваються основи бухгалтерського обліку, знання яких необхідне для подальшого вивчення фінансового та управлінського обліку. Висвітлюються теоретичні положення предмета, методу, техніки та організації ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, питання історії розвитку, гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку.
Розраховано на студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів.].

14. 339.138
М26 Цебень, Р.Л. Облікові проблеми проведення інвентаризації в сучасних умовах [Текст] / Р. Л. Цебень, І. Казьмірова // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України. – 2014. – С. 64-65.

15.
Іскрижицька, Ф. Проектно-кошторисна документація: облік, інвентаризація, списання [Текст] / Ф. Іскрижицька // Головбух: Бюджет. – 2016. – №44. – С. 11-13.

16. 657
Б94 Бухгалтерський облік в Україні [Текст] : навч. посiбник / за ред. Р. Хом`яка. – Львів : Інтелект-Захід, 2001. – 728с.

За необхідності радимо переглянути БД "Електронний каталог" (рубрика "інвентаризація").

Радимо також звертатися до повнотекстових ресурсів інших бібілотек, наприклад, Національної бібілотеки України ім. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/node/2116) :

1. Сажинець С. Й.
Документування процесів інвентаризації активів діяльності підприємства з капітального інвестування [Електронний ресурс] / С. Й. Сажинець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2012. - № 748. - С. 244-253. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2012_748_37
Враховуючи особливості діяльності з капітального інвестування, обгрунтовано необхідність системного розвитку процесів документування операцій з інвентаризації інвестиційних матеріальних цінностей, незавершених робіт та інших активів. У цьому контексті, з метою практичного використання, розроблено форми інвентаризаційних документів і наведено приклади їх заповнення.
Попередній перегляд: Завантажити - 325.101 Kb Зміст випуску Реферативна БД Google Scholar Цитування

2. Литвинець Ю. І.
Удосконалення організації інвентаризації земельних ресурсів та документального оформлення результатів [Електронний ресурс] / Ю. І. Литвинець // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2013. - Вип. 1. - С. 118-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_1_21
Попередній перегляд: Завантажити - 2.488 Mb Зміст випуску Google Scholar Цитування