Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, допоможіть підібрати літературу для курсової з економіки підприємства за темою: "Капітал підприємства, його формування та використання"

1.
658
Ш26
Азарова, А.О. Автоматизовані засоби покращення управління організаційним капіталом [Текст] / А. О. Азарова, Т. В. Остапчук, О. О. Мороз // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.1. – С. 85-88. – [У даній статті проведено аналіз основних програмних продуктів для автоматизації управління організаційним капіталом на вітчизняних підприємствах. Представлено характеристику особливостей використання різних програмних засобів автоматизації організаційного капіталу на вітчизняних підприємствах різних галузей економіки. Визначено їх основні переваги та недоліки, досліджено функції та можливості програмних засобів. Обґрунтовано найбільш ефективний
програмний продукт за критерієм ціна/якість для покращення управління організаційним капіталом та забезпечення підвищення прибутковості та економічного зростання підприємств України.
Ключові слова: організаційний капітал, інтелектуальний капітал, автоматизовані засоби, нематеріальні активи.

This article analyzes the basic software for automating management of organizational capital in domestic enterprises. Presented characteristic features using vari
industries. Defined their main advantages and disadvantages researched features or software. Proved the most effective software for the criterion of price / quality management to improve organizational capital and improving the efficiency of use of intellectual resources, to provide increasing intellectual capital, and its structure and organization.
Keywords: organizational capital, intellectual capital, automated equipment, intangible assets.
].

2.
65.012
Ф59
Азарова, А.О. Аналіз дефініцій організаційного капіталу підприємства [Текст] / А. О. Азарова, Т. В. Остапчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.1. – С. 25-28. – [У статті проаналізовано та узагальнено існуючі в сучасній літературі наукові підходи до визначення дефініцій організаційного капіталу вітчизняними та зарубіжними науковцями, методологічних засад формування його структури.
Запропоновано своє трактування цієї складної економічної концепції.
Ключові слова: організаційний капітал, інтелектуальний капітал, дефініції організаційного капіталу, об’єкт купівлі- продажу.

In the article the essence of the organizational capital, proceeding from structure of the intellectual capital of the enterprise is investigated. The scientific approaches to definition of definitions of the organizational capital by domestic and foreign scientists existing in modern literature, methodological bases of formation of its structure are analysed and generalized, the role of the organizational capital in modern conditions of business had proved. Shortcomings and advantages of the existing definitions of the organizational capital had investigated, the factors influencing formation and management of the organizational capital at the enterprise had considered. It is offered the own interpretation of this difficult economic concept.
Keywords: organizational capital, intellectual capital, definitions of the organizational capital, object of purchase and sale.
].

3.
63
Н34
Бойко, Т. Free-float та акціонерний капітал публічних компаній в Україні [Текст] / Т. Бойко // Ринок цінних паперів України. – 2016. – №7-8. – С. 73-81.

4.
63
Н34
Візіренко, С.В. Планування аудиторської перевірки власного капіталу підприємства [Текст] / С. В. Візіренко, Л. А. Цукан // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №3. – C. 57-60.

5.
63
Н34
Воськало, В.І. Відображення власного капіталу у фінансовій звітності підприємств різних організаційно-правових форм [Текст] / В. І. Воськало, Н. М. Воськало // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.3. – С. 203-208.

6.
336
Ф59
Гринюк, І.М. Стратегії управління оборотним капіталом та джерелами його фінансування (на прикладі нафтогазових підприємств України) [Текст] / І. М. Гринюк // Економіка України. – 2017. – №8. – С. 47-59.

7.


Грінченко, В.О. Структура капіталу суб`єктів малого і середнього бізнесу [Текст] / В. О. Грінченко // Економіка і прогнозування. – 2016. – №1. – С. 142-156.

8.


Дарякин, А.А. Инструменты и механизмы управления оборотным капиталом [Текст] / А. А. Дарякин, А. И. Гимаева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.2. – С. 43-45.

9.


Дуда, С.Т. Узагальнення методичних підходів до оптимізації структури капіталу підприємства [Текст] / С. Т. Дуда, В. А. Палько // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.2. – С. 227-233.

10.


Захаров, В.С. Трансформація наукових підходів до визначення фінансового забезпечення підприємств в умовах глобалізації світової економіки [Текст] / В. С. Захаров // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №7. – С. 103-107.

11.


Іщук, С.О. Проблеми і способи модернізації основного капіталу підприємств виробничої сфери регіону [Текст] / С. О. Іщук // Регіональна економіка. – 2015. – №2. – C. 136-143.

12.


Колодізєв, О.М. Формування стратегій управління споживчим капіталом машинобудівного підприємства [Текст] / О. М. Колодізєв, И. О. Бойко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №12. – С. 168-180.

13.


Ларіонова, К.Л. Механізм формування власного капіталу банку [Текст] / К. Л. Ларіонова, С. В. Безвух // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №6,Т.2. – С. 152-159.

14.


Меркова, М. Бізнес-показники та участь іноземного капіталу [Текст] / М. Меркова, Р. Райноха, Я. Добрович // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №6. – С. 144-157.

15.


Момчев, О.М. Формування оптимальної структури власного капіталу на вітчизняних підприємствах та шляхи її удосконалення [Текст] / О. М. Момчев, О. В. Стащук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.1. – С. 30-34. – [Дiяльнicть пiдприємcтвa в умoвaх ринкoвoї екoнoмiки будьякoї
фoрми влacнocтi, організаційнопрaвoвoгo cтaтуcу i гaлузевoї cпрямoвaнocтi безпocередньo зaлежить вiд джерел фoрмувaння кaпiтaлу тa їх cпiввiднoшення. Дocягнення cтрaтегiчних цiлей пiдприємcтвa знaчнoю мiрoю зaлежить вiд ефективнocтi упрaвлiння кaпiтaлoм пiдприємcтвa тa йoгo cтруктурoю, тoбтo визнaчення зaгaльнoї пoтреби в кaпiтaлi, умoв йoгo зaлучення, фoрмувaння oптимaльнoї cтруктури. Нa жaль, фoрмувaння cтруктури кaпiтaлу нa бaгaтьoх укрaїнcьких пiдприємcтвaх здiйcнюєтьcя без нaлежнoгo налітичномaтемaтичнoгo
oбґрунтувaння. Зa таких умов пiдвищуєтьcя необхідність упрaвлiння
кaпiтaлoм i це пoтребує вiд влacникiв тa фiнaнcoвих менеджерiв пiдприємcтв ефективнoгo упрaвлiння, кoнтрoлю тa cвoєчacнoгo кoригувaння cтруктури кaпiтaлу пiдприємcтвa. Тaким чинoм, прoцеc фoрмувaння тa викoриcтaння кaпiтaлу пiдприємcтвa мaє виключнo вaжливе знaчення в cучacних ринкoвих умoвaх для вiтчизняних пiдприємcтв.
Ключoвi cлoвa: влacний кaпiтaл, cтруктурa кaпiтaлу, пoзичений кaпiтaл, фiнaнcoвий леверидж, ефект фiнaнcoвoгo левериджу, пoзичкoвий кaпiтaл.
Abstract – the company`s activities in a market economy any form of ownership, organizational and legal status and branch ientation depends on the sources of capital and their relationships. Achieving the strategic goals of the company largely depends on the efficiency of managing business and its structure, determine the total capital requirements, conditions of engagement, forming the optimal structure.
Unfortunately, the capital structure in many Ukrainian enterprises performed intuitively, or according to tradition, without proper analytical and mathematical reasoning. In this situation dramatically increases the importance of money management and it
requires owners and financial managers of companies effectively manage, control and timely adjust the capital structure of the company. Thus, the formation and use of capital of the company is crucial in today`s market conditions for domestic enterprises.
Keywords: equity, capital structure, borrowed capital, financial leverage, the effect of financial leverage, loan capital.
].

16.


Назарова, И. Сутність та структуризаиія власного капіталу для потреб обліку [Текст] / И. Назарова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – №3. – С. 117-127.

17.


Наконечна, А.С. Модель коригування структури капіталу суб’єктів господарювання в умовах адаптації до циклічних змін економіки [Текст] / А. С. Наконечна // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №5. – С. 182-190.

18.


Нижник, Т. Статутний капітал: вносимо та витрачаємо готівку [Текст] / Т. Нижник // Все про бухгалтерський облік. – 2017. – №39. – С. 22-23.

19.


Падерін, І.Д. Математичне моделювання та розрахунок операційного резервного фонду підприємства [Текст] / І. Д. Падерін, О. В. Лисенко // Фінанси України. – 2017. – №8. – C. 116-126.

20.


Петренко, Н.І. Документування операцій з власним капіталом та зобов`язаннями на стадіях життєвого циклу підприємства [Текст] / Н. І. Петренко, О. М. Столяренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №1. – С. 127-132. – [У зв’язку зі значною кількістю судових спорів щодо операцій з власним капіталом обґрунтовано доцільність розробки документу, який би засвідчував розмір внесків засновників. Визначено необхідність зберігання засновницьких документів про внесене майно та зміни в його оцінці в розрізі засновників для забезпечення спадщини; щорічно видавати засновникам спеціальні документи із зазначенням наявного на кінець року майна, належну та виплачену частку прибутку та
інші соціальні виплати за колективним договором. Визначено особливості документування операцій з руху пасивів на всіх стадіях життєвого циклу підприємства, що сприятиме забезпеченню зацікавлених користувачів достовірною та необхідною інформацією щодо змін у власному капіталі та зобов’язаннях підприємства.
Ключові слова: власний капітал, зобов’язання, документування, стадії життєвого циклу підприємства: зародження, зростання, стабілізація, спад.
Due to the large number of lawsuits on transactions with owners’ equity it has been justified to work out the document, which would evidence about the size of contributions by the founders. The article calls for the necessity of safeguarding the foundation documents of the contributed assets and changes in their assessment in the context of the founders to ensure heritage; annually publish special documents for the founders indicating the actual year-end assets, paid out share of the profits and other
social benefits under the collective agreement. The article elucidates the peculiarities of documenting transactions with movement of liabilities at all the stages of company’s life cycle that will assist in providing the interested users with reliable and relevant
information on the changes in owners’ equity and liabilities of the company.
Keywords: owners’ equity, liabilities, documentation, company’s life cycle: creation, growth, stabilization, decline.
].

21.


Пономарьов, Д.Е. Капітал підприємства: сутність та аналіз формування і використання [Текст] / Д. Е. Пономарьов // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №5. – С. 53-58.

22.


Прокопенко, І.В. Сутність і структура інтелектуального капіталу підприємств [Текст] / І. В. Прокопенко, А. О. Босак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №17(851). – C. 82-93.

23.


Романишин, В.О. Нагромадження капіталу та його вплив на інвестиційну активність підприємств в Україні [Текст] / В. О. Романишин // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №21. – С. 25-29.

24.


Сажинець, С.Й. Бюджетування в управлінні діяльностю підприємства з капітального інвестування [Текст] / С. Й. Сажинець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №2(847). – C. 244-253.

25.


Созанський, Л.Й. Фінансове регулювання формування і використання капіталу будівельних підприємств [Електронний ресурс] : монографія / Л. Й. Созанський. – Київ : Вид-во Європейського университету, 2012. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

26.


Сорока, Р.С. Оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності [Текст] / Р. С. Сорока, Р. І. Рондяк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.16. – С. 353-357.

27.


Стеценко, Н.А. Система управління оборотним капіталом підприємства [Текст] / Н. А. Стеценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.3. – С. 258-262. – [У статті на основі аналізу літературних джерел досліджено сутність поняття «система управління оборотним капіталом». Визначено загальні характеристики для будь-якої системи. Виділено підходи до побудови системи управління
оборотним капіталом. В системі управління оборотним капіталом виділено дві підсистеми: керуючу (суб’єкт) та керовану (об’єкт). Визначено складові політики управління оборотним капіталом. Запропоновано етапи побудови системи управління оборотним капіталом. Визначено основні завдання управління оборотним капіталом.
Ключові слова: оборотний капітал, система управління оборотним капіталом, політика управління оборотним капіталом, фінансування оборотного капіталу.

On the basis of analysis of the literature the essence of "system working capital management." Highlight approaches to construction management of working capital. The stages of construction management of working capital. The main task of working
capital management. On the basis of analysis of the literature the essence of "system working capital management." The general characteristics for any system. Highlight approaches to construction management of working capital. In the management of working capital allocated two subsystems: a control (the subject) and controlled (object). The composition of working capital management policy. The stages of construction management of working capital. The main task of working capital management.
Keywords: working capital management system working capital management policy working capital, financing of working capital.
].

28.


Стецько, М.В. Вплив імовірності дефолту на ставку витрат підприємства на позичений капітал [Текст] / М. В. Стецько // Фінанси України. – 2015. – №8. – С. 88-100.

29.


Ткач, С.М. Інвестиційно-інноваційне забезпечення модернізації основного капіталу [Текст] / С. М. Ткач // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №6(819). – С. 340-347.

30.


Ушеренко, С.В. Ефективність управління капіталом національних металургійних підприємств [Текст] / С. В. Ушеренко, Н. В. Шевчук // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №8. – С. 204-212.

31.


Фесун, І.Ю. Бухгалтерський облік деномінації акцій в управлінні капіталізацією бізнесу [Текст] / І. Ю. Фесун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2,Т.2. – С. 165-168.

32.


Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / І. О. Школьник, І. М. Боярко, О. В. Дейнека [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 368 с. – [Навчальний посібник охоплює усі розділи дисципліни "Фінансовий аналіз". Видання містить конспект лекцій за кожною темою дисципліни, завдання до практичних занять, що включають питання для підготовки та обговорення, розрахунково-аналітичні завдання, питання для самоперевірки, тести, завдання для самостійної роботи з комплексом розрахунково-аналітичних завдань, а також список рекомендованої літератури.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів і фахівців фінансового профілю.
].

33.


Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. /  за заг. ред.: І.О. Школьник , В.М. Кремень. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 488 с. – [Навчальний посібник охоплює усі теми дисципліни "Фінансовий менеджмент". У кожній темі навчального посібника представлено ключові поняття і терміни, нормативно-законодавчу базу, а також практикум, який включає питання для обговорення, питання для самостійного вивчення, теми рефератів, проблемні та дискусійні питання, методику розв`язку типових практичних завдань, практичні завдання для самостійної роботи, ситуаційні вправи, запитання для самоконтролю та тестові завдання.
Призначений для студентів, аспірантів, викладачів та усіх, хто цікавиться теорією і практикою фінансового менеджменту
].

34.


Харчук, С.А. Сучасні проблеми управління капіталом підприємства та шляхи їх вирішення [Текст] / С. А. Харчук // Економіка @ держава. – 2015. – №6. – С. 110-114.

35.


Хмарський, І. Фактори впливу на оптимізацію структури капіталу підприємства [Текст] / І. Хмарський // Ринок цінних паперів України. – 2016. – №7-8. – С. 65-71.

36.


Хрущ, Н.А. Аналіз сучасних підходів до визначення сутності фінансових ресурсів підприємства [Текст] / Н. А. Хрущ, В. В. Доценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.3. – С. 274-277. – [У статті здійснено теоретичне дослідження ролі фінансових ресурсів в діяльності підприємства. Доведено, що сучасне реформування економічної системи України зумовлює необхідність підвищення ролі фінансового управління як айважливішого елемента загальної системи управління підприємством. В зв’язку з тим, що на сьогодні дискусії між вченими-економістами щодо поняття «фінансові ресурси» потребують детальнішого розгляду генезису сприйняття й формування наукової думки про фінансові ресурси, які орієнтовані на задоволення інтересів суспільства в цілому та підприємства зокрема, автором узагальнені основні підходи до економічної сутності фінансових ресурсів підприємства. Проведено критичний аналіз визначень, наведених в сучасній науковій літературі, які розмежовано на два підходи, що базуються на розподільчій та відтворювальній концепціях фінансів.
Ключові слова: фінансові ресурси підприємства, джерела та види фінансових ресурсів, капітал підприємства, фінанси.

In the article the theoretical study of the role of financial resources in the enterprise. It is proved that the current reform of the economic system of Ukraine necessitates increasing the role of financial management as an essential element of the overall system management. Due to the fact that today the debate between economists on the concept of "financial resources" require more detailed consideration of the genesis of perception and formation of a scientific opinion on the financial resources that are designed to meet the interests of society in general and companies in particular, the author summarized the main approaches to the economic substance of financial resources. A critical analysis of the definitions given in modern scientific literature that demarcated the two approaches based on the reproduction and distribution concepts finance.
Keywords: financial resources of the company, sources and types of financial resources, capital of the enterprise, finance.
].

37.


Шаблиста, Л.М. Тенденції концентрації власного капіталу та механізми його зростання в реальному секторі економіки України [Текст] / Л. М. Шаблиста // Економіка України. – 2016. – №5. – С. 40-54.

38.


Шарко, М.В. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / М. В. Шарко, Н. В. Мєшкова-Кравченко, О. М. Радкевич Ч.1. – Херсон : Олді-Ппюс, 2014. – 436 с. – [ У навчальному посібнику розкрито економічний механізм функціонування підприємства, враховуючи особливості сучасної законодавчої та нормативно-правової бази України. Запропоновано наочну інтерпретацію навчального матеріалу у вигляді логічних схем, таблиць.
Навчальний посібник призначений, в першу чергу, для студентів напряму підготовки «Економіка підприємства», а також інших напрямів підготовки галузі знань «Економіка та підприємництво», може бути корисним для аспірантів, викладачів, керівників і фахівців підприємств різних галузей економіки України.
].

39.


Щербань, О.Д. Методи регулювання та оптимізації структури капіталу підприємства [Текст] / О. Д. Щербань, О. В. Насібова, Р. В. Сухоруков // Економіка @ держава. – 2017. – №12. – C. 82-88.

40.


Ярошевська, О.В. Формування капіталу суб`єктів господарювання засобами електронних інструментів фінансових ринків [Текст] / О. В. Ярошевська // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №3. – C. 17-21.

За необхідності радимо самостійно переглянути рубрику "Капітал підприємства" (БД "Електронний каталог").

Радимо додатково звертатись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»):

1.
Мамонов К. А.
Формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення стратегії управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств [Електронний ресурс] / К. А. Мамонов, Д. О. Пруненко, О. І. Угоднікова // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2017. - № 60. - С. 153-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2017_60_23
Попередній перегляд: Завантажити - 582.401 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування

2.
Захарчук О. В.
Інноваційний розвиток основного капіталу аграрних підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Захарчук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - 2015. - Вип. 226. - С. 229-236. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_tech_2015_226_27
Попередній перегляд: Завантажити - 428.72 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування
3.Череп А. В.
Аналіз динаміки капітального інвестування в промислові підприємства України [Електронний ресурс] / А. В. Череп, Д. В. Крилов // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. - 2016. - № 4. - С. 50-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2016_4_9
Попередній перегляд: Завантажити - 533.52 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування

5.Квасницька Р. С.
Практичні аспекти формування оптимальної структури капіталу підприємств [Електронний ресурс] / Р. С. Квасницька // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2017. - Вип. 2. - С. 140-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2017_2_20
Попередній перегляд: Завантажити - 493.531 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування

6. Райтер Н. І.
Аналіз власного капіталу сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / Н. І. Райтер // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - 2018. - Вип. 191. - С. 311-323. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2018_191_32
Попередній перегляд: Завантажити - 537.481 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування

7.
Мазур Н. А.
Управління структурою капіталу підприємства: галузеві особливості [Електронний ресурс] / Н. А. Мазур, Н. М. Суліма, І. В. Семенець // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2017. - Вип. 12(1). - С. 242-250. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2017_12(1)__34
Попередній перегляд: Завантажити - 739.524 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування

8. Мельник О. В.
Економічна сутність капіталу підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Мельник, Н. М. Притуляк // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2011. - Вип. 4. - С. 235-237. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2011_4_47
Попередній перегляд: Завантажити - 411.063 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування

9.
Побоча К. П.
Проблеми формування позичкового капіталу вітчизняними підприємствами [Електронний ресурс] / К. П. Побоча, І. О. Федорова // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2011. - Вип. 4. - С. 243-246. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2011_4_49
Попередній перегляд: Завантажити - 414.427 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування

10. Грінченко В. О.
Фактори, що впливають на структуру капіталу корпоративних підприємств [Електронний ресурс] / В. О. Грінченко // Бізнес Інформ. - 2015. - № 12. - С. 230-238. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_12_34
Визначено структури капіталу українських корпоративних підприємств і факторів, які на неї впливають. Визначено підходи різних науковців до суттєвості та напряму зв`язку основних факторів із структурою капіталу. Обраховано та проаналізовано одержані значення показників структури капіталу для вибірки українських підприємств, корпоративні права яких знаходяться в обігу на фондових ринках. Проведено вертикальний аналіз елементів структури капіталу українських корпоративних підприємств. Визначено, що обрані українські корпоративні підприємства фінансують свою діяльність із власних і позичкових коштів у рівній мірі, а у структурі позичкових джерел фінансування можна простежити значне переважання короткострокового фінансування порівняно з довгостроковим. Побудовано п`ятифакторну регресійну модель структури капіталу за допомогою методу найменших квадратів. Виявлено суттєвий позитивний зв`язок між можливостями зростання підприємства та рівнем позичкового капіталу та суттєвий негативний зв`язок між рентабельністю та рівнем позичкового капіталу. Визначено, що такі показники, як розмір підприємства, структура активів та ліквідність не мають суттєвого зв`язку із структурою капіталу аналізованих підприємств.
Попередній перегляд: Завантажити - 334.317 Kb Зміст випуску Реферативна БД [Google Scholar] Цитування

11.
Багацька К. В.
Капіталізація підприємства як ключова категорія вартісно-орієнтованого управління [Електронний ресурс] / К. В. Багацька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2015. - Вип. 3. - С. 10-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2015_3_4
Попередній перегляд: Завантажити - 308.945 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування

12.
Крупська Н. Є.
Теоретико-методичні засади управління позиковим капіталом підприємства [Електронний ресурс] / Н. Є. Крупська, Ю. А. Зубова // Молодий вчений. - 2015. - № 6(2). - С. 12-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_6(2)__4
Попередній перегляд: Завантажити - 296.127 Kb Зміст випуску [Google Scholar]

13.
Бирка М. І.
Врахування сучасних світових і регіональних тенденцій прямого іноземного інвестування в процесі залучення іноземного капіталу на підприємства України [Електронний ресурс] / М. І. Бирка // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 10. - С. 56-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2014_10_13
Попередній перегляд: Завантажити - 284.553 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування

14. Гайдаржийська О. М.
Формування оборотного капіталу підприємства [Електронний ресурс] / О. М. Гайдаржийська, Т. Г. Щепіна, Д. І. Білковська // Менеджер. - 2017. - № 2. - С. 41-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2017_2_8

15. Григораш Т. Ф.
Оцінювання рентабельності власного капіталу підприємств України за видами економічної діяльності [Електронний ресурс] / Т. Ф. Григораш. // Ефективна економіка. - 2016. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_2_30
Попередній перегляд: Завантажити - 447.863 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування

16.Назаренко І. М.
Аналіз сучасного стану забезпечення капіталом сільськогосподарських підприємств України [Електронний ресурс] / І. М. Назаренко, А. І. Орєхова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2015. - Вип. 4. - С. 56-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2015_4_16
Попередній перегляд: Завантажити - 478.287 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування

17. Марусяк Н. Л.
Визначення пріоритетних джерел формування оборотного капіталу промислових підприємств [Електронний ресурс] / Н. Л. Марусяк // Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. - 2014. - Вип. 694-695. - С. 135-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_ec_2014_694-695_31
Попередній перегляд: Завантажити - 492.151 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування

18.Антохова І. М.
Капітал підприємства та шляхи його оптимізації [Електронний ресурс] / І. М. Антохова, С. М. Давидова // Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. - 2013. - Вип. 650-652. - С. 194-197. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_ec_2013_650-652_36
Попередній перегляд: Завантажити - 283.43 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування

19.
Гонтарева І. В.
Організаційний капітал у складі комплексної оцінки ефективності функціонування підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Гонтарева. // Ефективна економіка. - 2016. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_1_7
Попередній перегляд: Завантажити - 429.91 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування

20.
Брік С. В.
Порядок обліку власного капіталу підприємства та шляхи його удосконалення [Електронний ресурс] / С. В. Брік, Є. М. Рудковська // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 2015. - № 59. - С. 134-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2015_59_34
Попередній перегляд: Завантажити - 605.628 Kb Зміст випуску [Google Scholar] Цитування