Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Література до теми: "Основні проблеми мотивації інноваційної поведінки працівників в Україні". Дякую.
1.
331
У67
Богиня, Д.П. Соціальні аспекти мотивації праці економічної поведінки працівників в системі національного [Текст] / Д. П. Богиня. – Хмельницький. – С.6-10.

2.


Клияненко, Б.Т. Мотивация инновационной деятельности наемных работников творческого труда [Текст] / Б. Т. Клияненко, И. А. Фесенко, В. А. Жуков // Наукові праці Донецького державного технічного університету. – 2002. – №53. – С. 13-18.

3.


Кучеров, А.В. Влияние мотивационных факторов в системе инновационных коммуникаций [Текст] / А. В. Кучеров // ЕкономічнаНаукові праці Донецького державного технічного університету. – 2003. – №65. – С. 194-203.

4.
330.341.1
М50
Менеджмент та маркетинг інновацій [Текст] : монографія /  за ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2004. – 616с. –

5.


Йохна, М.А. Формування мотиваційного механізму інноваційної діяльності акціонерних товариств [Текст] / М. А. Йохна, В. Л. Карпенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.1. – С. 92-97. – [Розглянуто підходи до формування мотиваційного механізму інноваційної діяльності. Підкреслено, що віддача від інноваційної діяльності підприємств повинна перевищувати вигоду від рентоорієнтованої поведінки їх менеджерів, чим забезпечуватиметься формування інноваційно-активних стереотипів їх поведінки і автокаталітичне прискорення інноваційних процесів. Запропоновано у якості основи мотиваційного механізму вищого менеджменту систему збалансованих показників, сукупність яких відповідає завданням інноваційного розвитку.].

6.


Стадник, В.В. Мотиви та чинники процесів самоорганізації у середовищі малого та середнього бізнесу [Текст] / В. В. Стадник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №3,Т.1. – С. 9-15. – [Розглядаються сценарії поведінки суб’єктів МБ і визначаються мотиви їх вибору. Вказується, що головним мотивом процесів самоорганізації у середовищі МСБ є прагнення зменшити витрати ринкової взаємодії, для чого можуть бути використані “інститути колективної дії”, здатні генерувати синергію і компенсувати недосконалість інституційного середовища. Підкреслюється, що для реалізації інноваційної моделі розвитку України важливо стимулювати процеси самоорганізації у сфері інноваційної підтримки суб’єктів МБ.].

7.


Михальчик, Т.В. Мотиваційні процеси у реалізації інноваційної моделі розвитку України [Текст] / Т. В. Михальчик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №3,Т.1. – С. 60-62.. – [Розглядаються умови інноваційного розвитку України. Вказується на відсутність дієвих економічних важелів, які б формували мотиви до інноваційної діяльності у керівників вітчизняних підприємств. Окреслюються напрямки формування таких мотивів.].

8.


Карпенко, В.Л. Теоретичні засади стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві [Текст] / В. Л. Карпенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №2,Т.1. – С. 7-12. – [Розглянуто теоретичні питання мотивації і стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві.
Підкреслено, що інноваційна діяльність передбачає залучення до процесу розробки та впровадження новації
багатьох учасників – від вищого менеджменту, який приймає рішення про реалізацію інноваційного проекту –
до робітників, які безпосередньо виконують необхідні роботи, пов’язані з впровадженням нового продукту.
Запропоновано окремі системи стимулювання для кожного з учасників інноваційного процесу на підприємстві.].

9.


Шичкина, М.И. Мотивация инноваций на предприятиях [Текст] / М. И. Шичкина // Управление персоналом. – 2006. – №15. – С. 48-49.

10.


Назаренко, В.В. Инновационный подход к мотивации деятельности персонала ОАО "Концерн Стирол" [Текст] / В. В. Назаренко, И. И. Касилов // Проблеми науки. – 2006. – №8. – С. 21-29.

11.
331.108
Д69
Доронина, М.С. Управление мотивацией [Текст] / М. С. Доронина, Е. Г. Наумик, О. В. Соловьев. – Х. : ХНЭУ, 2006. – 240с. 

12.


Біла, Н.М. Проблеми реалізації інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств [Текст] / Н. М. Біла, М. А. Йохна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.2. – С. 124-127. – [Зроблено порівняльний аналіз поглядів на сутність категорії «інноваційний потенціал». Розглянуто чинники, що перешкоджають реалізації інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств. Акцентовано на їх мотиваційній природі. Визначено напрями, за якими повинно відбуватися вдосконалення інструментів державного регулювання для посилення мотивації підприємців до реалізації інноваційних чинників формування конкурентних переваг.].

13.


Гришина, Л.О. Основні аспекти формування мотиваційного механізму інноваційного розвитку промислового виробництва [Текст] / Л. О. Гришина, О. Ю. Єганов, О. В. Погорєлова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.2. – С. 33-37. – [Проаналізована інноваційна діяльність промислових підприємств Миколаївського регіону. Досліджено закордонний досвід стимулювання інноваційної діяльності. Викладено пропозиції щодо формування мотиваційного механізму інноваційного розвитку промислових підприємств.].

14.


Шваб, О.В. Характерні особливості взаємозв`язку інтелектуального капіталу та інноваційного розвитку промислових підприємств Житомирщини [Текст] / О. В. Шваб // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.2. – С. 173-175. – [В статті досліджено інноваційний розвиток суб’єктів господарювання та проаналізовано структуру інноваційно-активних промислових підприємств Житомирщини за видами діяльності. Виявлено негативну тенденцію у впровадженні нових видів інноваційної продукції та нових технологічних процесів, що є наслідком відсутності мотиваційного механізму. Саме цей факт є причиною втрати частини вітчизняних спеціалістів високої кваліфікації, які або йдуть в бізнес, або від’їжджають за кордон.].

15.


Монастирська, Г.В. Оплата праці як фактор конкурентоспроможності кадрової складової інноваційного потенціалу [Текст] / Г. В. Монастирська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.1. – С. 193-197. – [Показана роль кваліфікованих фахівців у забезпеченні інноваційного розвитку української економіки. Проаналізована роль оплати праці у мотивації цих фахівців, що значною мірою забезпечує конкурентоспроможність людського потенціалуУкраїни.].

16.


Біла, Н.М. Функція мотивації в управлінні розвитком інноваційного потенціалу підприємства [Текст] / Н. М. Біла // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 89-93. – [Розглянуто особливості мотиваційного процесу у сфері інноваційної діяльності. Визначено місце і роль мотиваційних чинників у формуванні механізму управління розвитком інноваційного потенціалу підприємства].

17.


Капінос, Г.І. Мотивація творчої праці в інноваційній діяльності підприємств [Текст] / Г. І. Капінос, К. Л. Ларіонова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.2. – С. 106-110. – [У статті досліджуються окремі питання стимулювання інноваційної діяльності підприємств і розглядаються особливості мотивування працівників до інноваційної праці.].

18.


Бай, С.І. Розвиток підприємства: особливості формування інноваційно-орієнтованої поведінки [Текст] / С. І. Бай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.1. – С. 167-172.

19.


Тужилкина, О.В. Роль мотивації праці в формуванні парадигми інноваційного розвитку України [Текст] / О. В. Тужилкина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.2. – С. 61-65. – [Стаття присвячена питанню ролі мотивації праці в формуванні парадигми інноваційного розвитку економіки України. На думку автора, досягти помітних успіхів у сфері управління мотивацією праці можна тільки за умови створення певної системи механізмів, стимулів для розвитку інновацій і перетворення їх у життєву необхідність для кожного господарюючого суб’єкту. Від системи таких стимулів залежить ефективність діяльності підприємств, вирішення багатьох соціально-трудових питань, що є наслідком об’єктивних причин традиційних («до інноваційних» ) підходів господарювання.].

20.


Грабовська, І.В. Сучасні аспекти мотивації і стимулювання праці науково-технічних кадрів в інноваційній сфері [Текст] / І. В. Грабовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.1. – С. 169-173. – [В статті розглядаються питання виявлення особливостей мотивації праці фахівця, зайнятого інноваційною діяльністю в умовах формування ринкових відносин. Акцентовано увагу на визначенні соціально-
економічних факторах, які впливають на мотивацію праці інноватора.].

21.


Никифоренко, В. Складові формування інноваційної поведінки управлінських кадрів [Текст] / В. Никифоренко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – №1. – С. 53-60.

22.


Прилепа, Н.В. Соціоекономічні аспекти реалізації потенціалу інноваційних чинників у діяльності вітчизняних підпримств [Текст] / Н. В. Прилепа // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.2. – С. 236-239. – [Актуалізована проблема підвищення ролі інноваційних чинників в діяльності вітчизняних машинобудівних
підприємств. Підкреслено, що її вирішення значною мірою лежить в соціоекономічній площині і вимагає розуміння мотивів
поведінки працівника. Виділено групи факторів, що впливають на поведінку людини в процесі створення інновацій –
мотиваційні фактори, фактори розуміння ролі і кваліфікаційні. Зазначено, що одним із способів посилення їх мотивуючої дії є
розвиток організаційно-економічних форм інноваційної діяльності, в яких можуть бути реалізовані як економічні, так і
соціально-психологічні мотиви.

23.


Миколайчук, Н.С. Економічні аспекти формування інноваційної культури на підприємствах та регіональному рівні [Текст] / Н. С. Миколайчук, М. М. Миколайчук, Т. А. Стовба // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.1. – С. 26-33. – [Обґрунтовано необхідність формування інноваційної культури як на підприємствах, так і на регіональному рівні, визначено її особливості. Розглянуто методи формування корпоративної культури, проаналізовано переваги мотивації як інструменту розвитку інноваційної культури на різних рівнях управління.

24.


Шарко, М.В. Формування мотиваційних умов розвитку інноваційної діяльності [Текст] / М. В. Шарко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2.Т.1. – С. 194-197. – [Розглянуто мотиваційні умови і перспективи підвищення ефективності суспільного виробництва на основі інноваційної діяльності.].

25.


Черкасова, Т.И. Совершенствование мотивации персонала в условиях инновационной трансформации производства [Текст] / Т. И. Черкасова // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.1. – С. 164-168. – [Стаття присвячена аналізу причин необхідності удосконалення мотивації персоналу в умовах інноваційних трансформацій виробництва. Визначені принципи побудови системи мотивацій, розглянуті її окремі напрямки, зроблено огляд зарубіжного досвіду по стимулюванню інноваційної активності робітників. Запропоновано зміни структури посад та інструменти удосконалення матеріального стимулювання робітників, що приймають участь у реалізації інноваційної політики підприємства.].

26.
330.341.1
М50
Менеджмент та маркетинг інновацій [Текст] : монографія /  за ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2012. – 616с. 

27.


Громова, О.Є. Складові елементи мотиваційного механізму активізації інноваційно-інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств [Текст] / О. Є. Громова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.3. – С. 160-164. – [Описані складові елементи мотиваційного механізму активізації інноваційно-інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств та визначено взаємодію його елементних блоків.

28.


Близнюк, В.В. Посткризові тенденції розвитку соціально-трудової сфери України [Текст] / В. В. Близнюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.3. – С. 200-204. – [В статті розглянуто основні тенденції посткризового розвитку соціально-трудової сфери, виявлено відсутність у роботодавців об’єктивних мотивів щодо створення нових інноваційних робочих місць. Обґрунтовано основні шляхи
подолання негативних явищ у сфері праці.

29.


Лі, X. (Лі, X-В.) Взаємозалежність між мотивацією досягнення і підприємницькою поведінкою [Текст] / X. Лі, Ю. Чень // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №9. – С. 366-372.

30.


Субоч, К.П. Мотивація творчої праці як запорука інноваційності продукції [Текст] / К. П. Субоч // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.1. – С. 107-110. – [У статті розглянуто особливості мотивацій творчої праці, визначені основні проблеми мотивації творчої праці, доведено залежність між мотивацією творчої праці і інноваційністю продукту.

31.


Лизньова, А.Ю. Гносеологія аксіосфери мотивації поведінки персоналу [Текст] / А. Ю. Лизньова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №1. – С. 70-78. – [У статті досліджено ціннісні предикати мотивації поведінки персоналу, систематизовано авторські дослідження щодо визначення пріоритетності потреб у системі мотиваційного профілю персоналу та узагальнено континуум
процесуальних моделей мотивації персоналу Ключові слова: ціннісні мотиви, потреба, мотиваційний профіль персоналу, моделі мотивації.

32.


Лепа, Р.Н. Мотивационное управление организационным поведением персонала на промышленных предприятиях [Текст] / Р. Н. Лепа, А. А. Дорофеева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 135-137. – [Разработан методический подход к мотивационному управлению организационным поведением персонала на промышленных предприятиях. Поведение рассматривается как практическая готовность сотрудников реализовать свою модель поведения в той или иной форме. Ключевыми объектами исследования, на которые должно быть направлено управление, являются мотивированность как фактор, влияющий на формирование модели поведения сотрудника, и качество реализации функций управления процессом труда как фактор, влияющий как на формирование модели поведения сотрудника, так и на выбор формы ее реализации. Подход к управлению организационным поведением персонала включает три важнейшие стадии, каждая последующая из которых зависит от предыдущей, но полностью не предопределяется ею: формирование внешней мотивированности сотрудников; формирование модели поведения сотрудников; предопределение формы
реализации модели поведения сотрудника.

33.
658
Я85
Ястремська, О.М. Мотивація креативності новаторів [Текст] : монографія / О. М. Ястремська, О. І. Бардадим. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 212 с.
34.
338
А43
Олексюк, Ю.С. Особливості мотивації трудової поведінки працівників персоналу [Текст] / Ю. С. Олексюк, Н. П. Базалійська // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 142-145.

35.
339.92
С69
Базалійська, Н.П. Формування ефективної трудової поведінки працівника на засадах застосування системи соціально-економічної мотивації [Текст] / Н. П. Базалійська // Соціально-економічні напрями розвитку міжнародних відносин у забезпеченні ефектів інтеграції України до ЄС. – 2015. – С. 163-167.

1.Димченко Н. С. 
Інноваційна поведінка менеджера та її роль в управлінській діяльності [Електронний ресурс] / Н. С. Димченко // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер. : Економіка і менеджмент. - 2014. - № 1. - С. 80-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsuem_2014_1_13
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.281 Mb    Зміст випуску     Цитування
2.Сазонова Т. О. 
Стратегічне значення проектування інноваційної поведінки персоналу сучасної організації [Електронний ресурс] / Т. О. Сазонова, О. В. Федірець // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - Вип. 7(3). - С. 59-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_7(3)__16
Попередній перегляд:   Завантажити - 355.211 Kb    Зміст випуску     Цитування
3.Ткаченко І. П. 
Механізм забезпечення стратегії інноваційного розвитку підприємства в системі інституційної структури формування його інноваційної поведінки [Електронний ресурс] / І. П. Ткаченко, В. В. Очеретяний // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 1(2). - С. 35-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2017_1(2)__9
Попередній перегляд:   Завантажити - 247.699 Kb    Зміст випуску     Цитування
4.
Гаращук О. В. 
Оцінка інтелектуального капіталу й мотиваційні чинники інноваційних потенцій можливостей підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Гаращук, О. І. Щукін, В. М. Матієнко, Є. Є. Козлов // Економіка промисловості. - 2010. - № 4. - С. 106-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2010_4_18
Попередній перегляд:   Завантажити - 62.493 Kb    Зміст випуску     Цитування
5.Мельник О. Г. 
Система мотивування працівників інноваційно-креативного профілю на українських підприємствах [Електронний ресурс] / О. Г. Мельник, А. О. Грицина, Н. І. Горбаль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2013. - № 767. - С. 52-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_767_10
Проаналізовано ключові теорії та сучасні підходи до мотивації. Запропоновано підхід до формування системи мотивування працівників інноваційно-креативного профілю, яка охоплює матеріальні та нематеріальні мотиватори.
Попередній перегляд:   Завантажити - 137.714 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД  
6.Прокопенко О. В. 
Мотиваційний механізм інноваційного розвитку: складові та стан його ринкової структури [Електронний ресурс] / О. В. Прокопенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2011. - № 1. - С. 167-175. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2011_1_21
Попередній перегляд:   Завантажити - 220.201 Kb    Зміст випуску     Цитування
7.Скурська В. А. 
Формування мотиваційного механізму активізації інноваційної діяльності персоналу [Електронний ресурс] / В. А. Скурська // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2011. - № 4(1). - С. 148-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2011_4(1)__22
Попередній перегляд:   Завантажити - 334.701 Kb    Зміст випуску     Цитування
8.Гришина Л. О. 
Мотивація праці, як фактор реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Л. О. Гришина // Університетські наукові записки. - 2005. - № 3. - С. 395-399. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2005_3_73
Попередній перегляд:   Завантажити - 335.808 Kb    Зміст випуску     Цитування
9.Карпенко В. Л. 
Принципи і методологія формування мотиваційного механізму інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / В. Л. Карпенко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2004. - № 4. - С. 415-421. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2004_4_68
Попередній перегляд:   Завантажити - 173.616 Kb    Зміст випуску     Цитування
10.Запель С. В. 
Система мотивування інноваційної діяльності працівників як фактор успіху в управлінні інноваційними проектами [Електронний ресурс] / С. В. Запель // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.4. - С. 222-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23
Попередній перегляд:   Завантажити - 449.89 Kb    Зміст випуску     Цитування
11.Толмачова О. В. 
Мотивація інноваційної активності кадрової складової інноваційного потенціалу [Електронний ресурс] / О. В. Толмачова, Є. А. Бельтюков // Економічні інновації. - 2013. - Вип. 52. - С. 191-197. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecinn_2013_52_20
Попередній перегляд:   Завантажити - 152.508 Kb    Зміст випуску     Цитування
12.Шкодіна Л. Г. 
Управління інноваційним потенціалом підприємства на основі мотиваційного механізму [Електронний ресурс] / Л. Г. Шкодіна, Г. М. Гузенко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Економіка. - 2010. - Вип. 10. - С. 151-158. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_eko_2010_10_29
Попередній перегляд:   Завантажити - 268.368 Kb    Зміст випуску     Цитування