Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!
>>>
>>> "Облік формування витрат в контексті оподаткування"
>>>
>>> Вдячна.

1.
Білик, І.А. Характеристика окремих етапів моделі формування механізму організації управлінського обліку витрат основної діяльності [Текст] / І. А. Білик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.1. – С. 223-226. – [Досліджено особливості формування методу управлінського обліку витрат основної діяльності, як одного із ключових елементів моделі механізму організації управлінського обліку витрат основної діяльності].

2.
Гавришків, І. Особливості визнання групування і формування об`єктів обліку витрат у санітарно-курортній галузі економіки [Текст] / І. Гавришків // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – №4. – С. 74-83.

3.
Козаченко, А.Ю. Системний підхід до формування та відображення в обліку невиробничих витрат [Текст] / А. Ю. Козаченко // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №11-12. – С. 90-92.

4.
Озеран, Н.М. Формування та облік витрат операційної діяльності ринків [Текст] / Н. М. Озеран // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 285-289.

5.
Панчук, І.П. Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку при формуванні звітної інформації про доходи та витрати фінансової діяльності підприємств [Текст] / І. П. Панчук // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №3. – С. 373-378.

6. 657
П32 Пилипенко, А.А. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об`єднань [Текст] : монографія / А. А. Пилипенко, І. П. Дзьобко, О. В. Писарчук. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 344с. – [На системній основі розкрито склад і структуру, особливості формування та принципи функціонування, методологію і концептуальне підґрунтя впровадження обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх інтегрованих об`єднань Розкрито датацентричну організацію облікового процесу при його орієнтуванні на підтримку прийняття рішень у сфері менеджменту логістичних витрат та управління знаннями підприємств Значну увагу приділено розкриттю аспектів стратепчності у бухгал терському обліку при проектно-процесному представленні життєдіяльності суб`єктів господарювання та обранні ресурсно-компетентнісного підходу до забезпечення управління ними Рекомендовано для наукових працівників, аспірантів, фахівців-практиків і сту дентів вищих навчальних закладів економічного профілю].

7.
Розмош, В. Відповідальність за порушення норм законодавства при формуванні витрат з податку на прибуток та обліку готівки, що надійшла до каси підприємства [Текст] / В. Розмош // Вісник Міністерства доходів і зборів. – 2014. – №43.

8. 657
Х56 Хліпальська, В. Аналіз і оцінка ефективності формування витрат з придбання та зберігання запасів виходячи з методу оцінки вартості їх обліковування [Текст] / В. Хліпальська. – Львів : ВКП "ВМС", 2003. – 39с.

9.
Шумакова, О.В. Формування методичного підходу до управлінського обліку витрат [Текст] / О. В. Шумакова, О. В. Коваленко, М. Н. Гапон // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №9. – С. 447-455.

10.
Юрченко, О.В. Методологічні підходи до удосконалення обліку витрат виробництва і формування собівартості продукції в лісовому господарстві [Текст] / О. В. Юрченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5. – С. 236-242.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика "облік витрат”.
Звертайтесь також до БД “Електронна бібліотека” на сайті НБ ХНУ.

Радимо користуватися електронними ресурсами інших бібліотек. Наприклад, сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»):

1. Гамзаєва Е. М.
Формування доходів і витрат у податковому і бухгалтерському обліку [Електронний ресурс] / Е. М. Гамзаєва // Управління розвитком. - 2014. - № 5. - С. 76-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_5_36

2. Фоміна Т. В.
Методика податкового контролю формування валових витрат підприємства з використанням інформаційних можливостей бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Т. В. Фоміна // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2009. - Вип. 15. - С. 320-329. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2009_15_52

3. Панчук І. П.
Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку при формуванні звітної інформації про доходи та витрати фінансової діяльності підприємств [Електронний ресурс] / І. П. Панчук // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 3. - С. 373-378. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_3_47
Розглянуто методику підготовки звітної інформації за фінансовими доходами та фінансовими витратами підприємств у бухгалтерському та податковому обліку. Досліджено умови визнання доходів та витрат фінансової діяльності в бухгалтерському та податковому обліку. Сформовано синтетичну відомість, що гармонізує облікові підсистеми в питаннях відображення операцій фінансової діяльності.