Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня , можете підібрати літературу до реферату на тему ризиків збуту, прогнозування їх виникнення та способи їх попередження.

1.
Андрушків, Б.М. Управління промисловим підприємством на засадах пріоритетності змін цільових ринків збуту продукції [Текст] / Б. М. Андрушків // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №5,Т.2. – С. 12-15.

2. 659
Б76 Божкова, В.В. Реклама та стимулювання збуту [Текст] : навч. посіб. / В. В. Божкова, Ю. М. Мельник. – К. : ЦУЛ, 2009. – 200с. – [Рекомендовано МОН України].

3. 658.7/.8
В65 Войнаренко, М.П. Управління матеріально-технічним забезпеченням (менеджмент постачально-збутових процесів) [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / М. П. Войнаренко. – Хмельницький : ХДУ, 2003. – 111с. – [У навчальному посібнику розкривається зміст навчальної дисципліни "Управління матеріально-технічним забезпеченням" як науки про ефективне управління процесами постачання матеріально-технічних ресурсів шляхом оптимізації матеріально-інформаційних потоків на всьому шляху їх існування від постачальника до споживача.].

4. 339.138
М26 Горчиця, О.М. Особливості збутової діяльності підприємства та напрями покращення [Текст] / О. М. Горчиця, С. В. Ковальчук // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України. – 2014. – С. 12-13.

5. 338(477)
Т28 Гречаниченко, Є.О. Формування збутової політики підприємства [Текст] / Є. О. Гречаниченко // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 43-45.

6. 63
Н34 Ємельянов, О.Ю. Діагностика ресурсного забезпечення як чинника формування виробничо-збутового потенціалу підприємств [Текст] / О. Ю. Ємельянов, Т. О. Петрушка, А. Л. Висоцький // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.4. – С. 128-135.

7. 658.7/.8
З-41 Збутова діяльність промислових підприємств: теорія та напрямки розвитку [Текст] : монографія / П. А. Орлов, Г. О. Холодний, М. А. Борисенко [та ін.]. – Х. : ХНЕУ, 2008. – 232с.

8.
Карпенко, В.Л. Формування ефективної системи збуту продукції як важливої складової управління маркетинговою діяльністю підприємства [Текст] / В. Л. Карпенко, І. В. Гвоздецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №5,Т.1. – С. 86-88.

9. 658.7/.8
К75 Кочетов, О.П. Управління матеріально-технічним забезпеченням (менеджмент постачально-збутових процесів) [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 / О. П. Кочетов, Л. В. Торгова. – Хмельницький : ХДУ, 2003. – 155с. – [У навчальному посібнику розкривається зміст навчальної дисципліни "Управління матеріально-технічним забезпеченням" як науки про ефективне управління процесами постачання матеріально-технічних ресурсів шляхом оптимізації матеріально-інформаційних потоків на всьому шляху і`х існування від постачальника до споживача.
Розраховано на студентів економічних спеціальностей, магістрантів, аспірантів, науковців, викладачів ВНЗ, а також підприємців, економістів, практиків тощо.
].

10.
Лорві, І.Ф. Управління збутовими ризиками підприємства [Текст] / І. Ф. Лорві // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 81-84. – [У статті обґрунтовано необхідність вивчення збутових ризиків діяльності підприємств, досліджено економічну сутність поняття «збутовий ризик», виділено види збутових ризиків, а також проаналізовано етапи управління ризиками
збутової діяльності.
The article substantiates the need to study sales risks of companies researched the economic substance of the concept of "on sale risk" types of sales allocated risks and risk management stages analyzed sales activity.
Ключові слова: ризик, невизначеність, збутовий ризик, ідентифікація збутових ризиків, управління ризиками, методи оцінки збутових ризиків.].

11.
Мних, О.Б. Якісні зміни ринкового та інвестиційного середовища вітчизняних підприємств і маркетингові проблеми розвитку їх діяльності на внутрішньому і закордонних ринках збуту [Текст] / О. Б. Мних // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №6(846). – С. 204-214.

12.
Потапова, Н.А. Формування підсистеми управління взаємодією з клієнтами у збутовій агрологістиці аграрних підприємств [Текст] / Н. А. Потапова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2017. – №3(863). – C. 150-158.

13.
Рибалко, Л.П. Аналіз методів прогнозування збуту в умовах діяльності промислового підприємства [Текст] / Л. П. Рибалко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 165-168.

14.
Свірська, О.Б. Прогнозування збуту продукції підприємств на основі кривих життєвого циклу товару [Текст] / О. Б. Свірська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №2(552). – С. 298-304.

15.
Семенченко, Н. Проблема ризику та концепція надійності в сфері збуту продукції [Текст] / Н. Семенченко // Економіст. – 2004. – №2. – С. 68-69.

16.
Серпухов, М. Визначення ринків збуту та умов експорту української продукції до країн ЄС [Текст] / М. Серпухов, О. Мазоренко // Економіст. – 2017. – №10. – С. 10-13.

17.
Стратегічне управління економічним розвитком підприємства, орієнтованого на зовнішні ринки збуту [Текст] / В. П. Хорольський, К. Д. Хорольський, О. В. Хорольська, М. І. Шпанько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №5,Т.1. – С. 71-75.

18.
Стрельченко, І.І. Моделювання ефективної стратегії збуту для підприємств, що реалізують продукцію на внутрішньому ринку та за кордоном [Текст] / І. І. Стрельченко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №6. – С. 469-474.

19.
Хорішко, К.С. Забезпечення інвестиційної привабливості підприємства через формування його потенціалу у виробничо-господарській, збутовій і маркетинговій діяльності [Текст] / К. С. Хорішко // Економіка @ держава. – 2016. – №2. – С. 54-57.

20.
Чубар, М.М. Внутрішні туристичні зони як перспективний ринок збуту продукції вітчизняних підприємств легкої промисловості [Текст] / М. М. Чубар // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №6. – С. 300-303.

21. 339.9
М58 Чубар, М.М. Переорієнтація збуту продукції вітчизняних підприємств легкої промисловості на внутрішній ринок [Текст] / М. М. Чубар // Міжнародні економічні відносини в розвитку бізнес-процесів, підвищенні людського потенціалу та забезпеченні ефективності євроінтеграції України. – 2016. – С. 135-138.