Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня , будь ласка підберіт літературу до реферату а тему :Характеристика ризиків в комерційній діяльності підприємства . Дякую
1.


Соколовська, В.В. Управління ризиками як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств [Текст] / В. В. Соколовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.1. – С. 194-199. – [В статті розглядаються актуальні питання класифікації видів ризиків на підприємствах України, уточнюється поняття “ризик”, надаються змістовні пропозиції управління ризиками керівникам усіх рівнів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств.
].

2.
330.131.7
А65
Андрєєва, Т.Є. Ризик у ринковій економіці [Текст] : навч. посіб. / Т. Є. Андрєєва, Т. Е. Петровська. – Х. : "Бурун и К", 2005. – 128с. 

3.


Конь, О. Класифікація ризиків промислового підприємства [Текст] / О. Конь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №4(554). – С. 96-103.

4.
330.131.7
Л84
Лук`янова, В.В. Економічний ризик [Текст] : навч. посіб. / В. В. Лук`янова, Т. В. Головач. – К. : Академвидав, 2007. – 464с. 

5.


Лук`янова, В.В. Методологічні підходи до класифікації ризиків [Текст] / В. В. Лук`янова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.2. – С. 130-137. – [Розглянуто критерії і принципи класифікації ризиків. Запропоновані ознаки класифікації згруповано у чотири класи. Перший клас дозволяє здійснити класифікацію економічних ризиків за основними виділеними ознаками на усіх рівнях об’єктів і суб’єктів ризику, які згруповано у 13 підкласів. В основу формування другого класу покладено рівень виникнення (сфера походження) економічних ризиків і відповідно виділено мега-, макро-, мезо- і мікроризики. На мікрорівні генеруються за відношенням до видів діяльності підприємства два підкласи ризиків: первинні (виробничий, комерційний, фінансовий) та вторинні (транспортний, логістичний, аудиторський, екологічний та ін.).].

6.


Лопатовський, В.Г. Розробка оптимальної класифікації ризиків, що впливають на діяльність підприємства [Текст] / В. Г. Лопатовський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.1. – С. 239-241. – [У результаті дослідження існуючих класифікацій та класифікаційних ознак було розроблено авторську класифікацію ризиків підприємств, згідно з якою усі ризики поділяються за місцем виникнення на внутрішні та зовнішні, у розрізі яких виділяють основні види ризиків, характерні для діяльності більшості господарюючих суб’єктів. В цій класифікації чітко здійснено групування зовнішніх ризиків на три великих групи. Розроблена класифікація дозволяє раціонально згрупувати основні ризики, що впливають на діяльність підприємств, що дає змогу легше орієнтуватись у процесі їх подальшої оцінки та пошуку методів управління.].

7.
65
Д44
Діагностика ризику зовнішнього середовища підприємства (заключний) : звіт про НДР /  кер. НДР В.В. Лук`янова. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 105с.

8.
339.3
К63
Комерційна діяльність [Текст] : підручник /  за ред. В.В. Апопія. – 2-ге вид., переробл., доповн. – К. : Знання, 2008. – 558с. – [Допущено МОН України].

9.


Квасницька, Р.С. Основні підходи до визначення сутності та класифікаційних ознак ризику в підприємницькій діяльності [Текст] / Р. С. Квасницька, І. О. Тернавська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.1. – С. 24-26. – [У статті проаналізовано наявні визначення категорії «ризику», різні підходи до ризику як невід’ємної складової економічних процесів. Досліджено класифікацію ризиків підприємства. Базовою класифікаційною ознакою обрано напрямки діяльності підприємства.].

10.
330.131.7
І-25
Івченко, І.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Івченко. – К. : ЦУЛ, 2007. – 344с. – [Рекомендовано МОН України].

11.


Кужільна, Л.К. Підходи до управління комерційним ризиком на підприємствах легкої промисловості [Текст] / Л. К. Кужільна // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №8. – С. 103-107.

12.


Любченко, Н.Л. Сканування загроз як складова управління стабільністю підприємства [Текст] / Н. Л. Любченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.2. – С. 227-232. – [У статті розглянуто роль ризиків та загроз в процесі забезпечення стабільності функціонування підприємства,
проведено класифікацію загроз, виділено їх види, об’єкти та джерела. Обґрунтовано доцільність використання при
управлінні стабільністю підприємства процедури сканування зовнішнього та внутрішнього середовища, описано її основні
етапи та графічно представлено модель проведення.

13.


Левченко, М.О. Генезис та класифікація ризиків у діяльності промислових підприємств [Текст] / М. О. Левченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 174-178.

14.


Тибінь, А. Сутність і класифікація економічного ризику в зовнішньоекономічній діяльності підприємств [Текст] / А. Тибінь, І. Вербицька // Економіка АПК. – 2010. – №1. – С. 138-142.

15.


Вітлінський, В.В. Комерційний кредитний ризик виробничого підприємства [Текст] / В. В. Вітлінський, В. І. Скіцько // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №7. – С. 106-115.

16.
339.3
П77
Притиченко, Т.І. Комерційна діяльність підприємств [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Притиченко, В. М. Щетинін. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 320с. 

17.


Левченко, М.О. Фактори визначення внутрішнього та зовнішнього ризиків діяльності підприємства [Текст] / М. О. Левченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.1. – С. 166-169. – [Встановлено фактори визначення зовнішнього і внутрішнього ризиків діяльності підприємства, проведено їх класифікацію.

18.


Окландер, Т.О. Сутність і класифікація маркетингових ризиків промислових підприємств [Текст] / Т. О. Окландер // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 89-93. – [Розглянуто стан наукової думки щодо існуючих визначень маркетингових ризиків та їх класифікацій. Зроблено висновок про існування розбіжностей в трактуванні категорії «маркетингові ризики» та ідентифікації їх видів. Запропоновано
визначення категорії «маркетингові ризики», що враховує передбачуваність, ймовірність та можливість негативних наслідків від реалізації ризиків та класифікацію маркетингових ризиків за ознакою «місце виникнення ризику» і розділенням на зовнішні та внутрішні ризики.

19.
331
А43
Радомський, B.C. Комерційні ризики: характеристика та їх ризик-менеджмент [Текст] / B. C. Радомський, А. С. Середа // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2012. – С. 266-270.

20.
330.131.7
Ц28
Цвігун, Т.В. Механізм управління ризиками на промислових підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Т. В. Цвігун. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 21 с.

21.
330.131.7
Ц28
Цвігун, Т.В. Механізм управління ризиками на промислових підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Т. В. Цвігун. – Хмельницький, 2013. – 151 c.

22.


Нижник, О.В. Аналіз фінансових ризиків підприємства та напрями їх нейтралізації [Текст] / О. В. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 151-154. – [У статті визначено основні поняття, сутність фінансових ризиків підприємства, їх класифікацію за окремими критеріями. Розглянуто системи принципів ризикменеджменту, які пропонують вітчизняні та зарубіжні наукові діячі. Наведені існуючі в науковій літературі напрями зниження фінансових ризиків
підприємства та викладена їх систематизована класифікація.
Ключові слова: ризик, фінансовий ризик, принципи ризикменеджменту,
інструменти, лімітування, хеджування, диверсифікація.

23.


Тодощук, А.В. Класифікація митних ризиків та причини їх виникнення у діяльності машинобудівних підприємств [Текст] / А. В. Тодощук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №18(778). – С. 123-128.

24.


Піскунова, О. Ризик-менеджмент малого підприємства на підгрунті системних характеристик [Текст] / О. Піскунова, С. Савіна // Ринок цінних паперів України. – 2015. – №3-4. – С. 139-148.

25.


Нижник, О.В. Економічні ризики функціонування промислових підприємств: оцінка, причини існування, проблеми управління [Текст] / О. В. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.1. – С. 50-53. – [Сформовано систему ризиків функціонування промислових підприємств, наведено їх характеристику. Представлено структурологічну схему управління ризиками формування доходів від виробничої діяльності промислових підприємств.
Визначено основні причини виникнення ризиків у сфері формування доходів від виробничої діяльності підприємств.
Ключові слова: економічний ризик, управління ризиками, виробнича діяльність.

26.


Степова, с.В. Ризики економічної безпеки підприємства: критерії та методи їх оцінки [Текст] / с. В. Степова, Л. П. Половенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.1. – С. 43-46. – [Досліджено поняття економічної безпеки підприємства, що у наукових джерелах характеризується із різних точок зору; відмінності між ризиками та загрозами підприємству, котрі, зазвичай помилково зазначають одним і тим же. Наведено
інструментарій та показники оцінки ризиків економічної безпеки, що різносторонньо характеризують можливі загрози підприємству. Запропоновано використовувати інтегральний показник економічної безпеки як основу для оцінки ризиків економічної безпеки підприємства. В умовах невизначеності ризиків підприємства доцільно використовувати метод експертних оцінок на основі досліджень економічних показників діяльності підприємства.

27.


Педько, І. Класифікація ризиків підприємницької діяльності промислових підприємств [Текст] / І. Педько // Економіст. – 2015. – №9. – С. 25-28.

28.


Нижник, О.В. Вибір показників та індикаторних ризик-характеристик підвищення рівня конкурентного потенціалу підприємства в умовах поглиблення інтеграційних процесів [Текст] / О. В. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №5,Т.2. – С. 54-57.

29.
338
І-72
Цвігун, Т.В. Особливості формування механізму управління ризиками на підприємстві [Текст] / Т. В. Цвігун // Інструменти регулювання національної економіки в умовах сучасних глобальних викликів. – 2015. – С. 70-72.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка підприємства” та “Менеджмент”
http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php

Для пошуку повнотекстових матеріалів радимо Вам звернутись до БД “Електронна бібліотека” на сайті НБ ХНУ http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php