Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Література до теми реферату "Людський капітал в системі державного управління" Дякую.
1.


Мельничук, М. Визначення змісту поняття "державне управління" та специфіка цього виду людської діяльності в органах виконавчої влади [Текст] / М. Мельничук // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №4. – С. 73-76. – [Теорія управління].

2.


Кошулько, О. Проблеми управління та гендерні особливості накопичення людського капіталу: національний аспект [Текст] / О. Кошулько, Є. Маказан // Україна: аспекти праці. – 2010. – №4. – С. 31-35.

3.


Морозова, Н. Ефективне управління людськими ресурсами у державній службі: реалізація кадрової політики [Текст] / Н. Морозова // Статистика України. – 2010. – №2. – С. 81-85.

4.
35
Н34
Наумік, К.Г. Проблеми державного управління: теорія і практика діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування контрольованих прикордонних районів [Текст] : монографія / К. Г. Наумік, Т. О. Коваль, І. В. Кукін. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 132с.

5.


Матвєєнко, І. Рівень громадянської відповідальності у контексті розвитку громадянського суспільства [Текст] / І. Матвєєнко // Статистика України. – 2011. – №1. – С. 82-85.

6.


Кравченко, С.О. Узагальнення світового досвіду визначення параметрів людського розвитку: державно-управлінський аспект [Текст] / С. О. Кравченко, Т. В. Якименко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №16. – С. 98-100.

7.
351
В75
Воронкова, В.Г. Менеджмент у державних організаціях [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Воронкова. – К. : Професіонал, 2004. – 256с.

8.


Примуш, Р. Обов`язковість застосування принципів відбору та управління людськими ресурсами як запорука професіоналізації державної служби України [Текст] / Р. Примуш // Економіка @ держава. – 2013. – №4. – С. 102-104.

9.


Майдырова, А. Качество человеческого капитала как показатель эффективности государственного управления [Текст] / А. Майдырова, В. Бирюков // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №5. – С. 386-398.

10.


Подра, О.П. Особливості індикативного управління інвестування розвитку людського капіталу України [Текст] / О. П. Подра // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.3. – С. 134-137. 

11.


Журавель, П.А. Вплив правлячої (керівної) еліти на ефективне функціонування державного апарату [Текст] / П. А. Журавель // Економіка @ держава. – 2014. – №2. – С. 140-143.

12.


Чорна, А.О. Залучення молоді до державної служби як шлях до підвищення ефективності державного управління [Текст] / А. О. Чорна, Н. В. Українець // Економіка @ держава. – 2014. – №3. – С. 104-108.

13.


Гирик, М.А. Механізми участі громадян у здійсненні державного управління та шляхи їх оптимізації: питання теорії та практики [Текст] / М. А. Гирик // Економіка @ держава. – 2014. – №4. – С.140-142.

14.
63
Н34
Мякотіна, Н.А. Формування моделі системи управління розвитком людського капіталу на загальнодержавному і регіональному рівнях [Текст] / Н. А. Мякотіна // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.4. – С. 262-268.

15.


Головко, І.С. Підвищення ефективності управління персоналом на основі розвитку соціального капіталу [Текст] / І. С. Головко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №6(799). – С. 174-179.

16.


Ревтюк, Є.А. Мотивація в умовах застосування концепції управління людським капіталом [Текст] / Є. А. Ревтюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №1. – С. 25-29.

17.
331.5
О-93
Оцінка людського потенціалу : регіональний аналіз і прогноз [Текст] : монографія /  за ред. В.М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 501 c. 

18.


Притуляк, Н.М. Оцінка рівня розвитку національного людського капіталу в Україні [Текст] / Н. М. Притуляк // Економіка України. – 2017. – №11. – C. 85-100.

19.


Притуляк, Н.М. Оцінка рівня розвитку національного людського капіталу в Україні [Текст] / Н. М. Притуляк // Економіка України. – 2017. – №12. – C. 68-85.

20.


Вичалківська, Ю.С. Залучення інституцій громадянського суспільства до здійснення ефективного громадського контролю за діяльністю складових сектору безпеки і оборони України [Текст] / Ю. С. Вичалківська // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №23. – C. 132-138.

21.


Малий, І.Й. Генеза публічного управління і адміністрування в Україні [Текст] / І. Й. Малий // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №24. – C. 17-21.

22.

Воєдило А. А. 
Мотиваційний механізм розвитку людського капіталу в системі Державної прикордонної служби України / А. А. Воєдило, В. В. Мошора // Ефективність державного управління. - 2012. - Вип. 33. - С. 165-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2012_33_21
23.

Адам О. Ю. 
Громадяньке суспільство та людський капітал як чинник розвитку системи державного управління / О. Ю. Адам // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. - 2014. - Вип. 3. - С. 144-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2014_3_18
24.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “трудові ресурси=людський капітал=робоча сила, формування і розвиток людського капіталу.....”
25.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “.Економіка праці ..”