Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Шановні колеги, прошу знайти літературу за темою "бібліотечна справа на Хмельниччині у 20-30-ті рр. ХХ ст."

З фонду НБ ХНУ:

1.
Бібліотеки і освіта [Текст] // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область. – 2010. – С.56-72. – [Історія заснування бібліотек на Поділлі, починаючи з 1833 року. Розвиток бібліотечної справи до 1917 року. Книгозбірні Подільського регіону після Великої жовтневої революції. Мережа шкільних, вишівських та публічних книгозбірень на Хмельниччині сьогодні].

2.
Баваровська, О.О. Василь Павлович Гусько - фундатор бібліотечної справи на Хмельниччині [Текст] / О. О. Баваровська // Бібліотекознавство. КнигознавствоНаукові праці Кам`янець-Подільського національного університету. – 2010. – Вип.2. – С.54-57. – [Розкриваються основні віхи життя і бібліотечної діяльності колишнього директора Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М.Островського В.П.Гуська].

3. 02
Б59 Бібліотека і час [Текст] : ювілейний зб., присвячений 100-річчю з часу заснування Хмельницької ОУНБ ім. М. Островського. – Хмельницький, 2001. – 116с. – [Бібліотека ім. М. Островського].

4. 02
Б59 Бібліотеки в інформаційному суспільстві [Текст] : матеріали науково-практ. конф., присвяченої 100-річчю Хмельницької ОУНБ ім. М.Островського (21 вересня 2001 року м. Хмельницький). – Хмельницький, 2001. – 332с.

5. 027
Б59 Бібліотеки вищих навчальних закладів України. [Текст] : Інформаційний каталог довідник. – К. : Київська правда, 1998. – 197с.

6. 027
Б59 Бібліотеки Української РСР [Текст] : Довідник. – Вид.2-ге, перероб. і доп. – Х. : Кн. палата УРСР, 1974. – 159с.

7.
Бібліотечна справа в Україні в XX столітті [Електронний ресурс] : монографія / Дубровіна, А. Л, Онищенко, С. О. – К., 2009. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

8. 02
Б67 Бібліотечна справа на Поділлі: минуле і сучасність [Текст] : матеріали науково-практичної конф., м. Кам`янець-Подільський, 21 червня 2016 р. / редкол.: В.А. Дубінський, Л.В. Баженов, О.М. Завальнюк, А.Г. Філінюк, О.Б. Комарницький. – Кам`янець-Подільський, 2016. – 72с.

9. 02
Б59 Бібліотечна Україна [Текст] : довiдник. – К. : Абрис, 1996. – 384с.

10.
Будзей, О.В. До історії головної бібліотеки [Текст] / О. В. Будзей // Бібліотечна справа на Поділлі: минуле і сучасність. – 2016. – С.3-7. – [Історія створення і становлення Кам`янець-Подільської центральної міської бібліотеки. До 150-річчя книгозбірні].

11. 02
Г20 Гарбар, Л.В. Українські діячі та їх внески у розвиток бібліотечної справи (1918-1941) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Л. В. Гарбар. – К., 2013. – 16 с.

12.
Домбровська, Л.В. Внесок Степана Сірополка у вивчення шкільних бібліотек [Текст] / Л. В. Домбровська, В. М. Гулак // Бібліотекознавство. Книгознавство. – Вип.3Наукові праці Кам`янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. – 2013. – С.74-78. – [Розкрито роль бібліотекознавця і педагога С.О. Сірополка у розвитку шкільних бібліотек в Україні, розглянуто наукові праці вченого].

13. 027
Д85 Духовна скарбниця поколінь [Текст] : історія Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Т.Г. Шевченка 1937-2007р.р. – Хмельницький : Обл. б-ка для дітей ім. Т.Г. Шевченка, 2007. – 52с.

14. 908
Д85 Духовні витоки Поділя: Творці історії краю [Текст] : матерiали мiжнародноi науковоi практичноi конференцii. Ч.1. – Хмельницький : Подiлля, 1994. – 430с.

15.
Завальнюк, О.М. Робота фундаментальної бібліотеки Кам`янець-Подільського університету із забезпечення навчального процесу (1918-1920 рр.) [Текст] / О. М. Завальнюк // Бібліотечна справа на Поділлі: минуле і сучасність. – 2016. – С.34-42. – [Восени 2018 року виповниться століття з часу заснування першої на Поділлі університетської бібліотеки - одного з найбільш важливих структурних підрозділів, без якого не міг існувати новостворений виш у Кам`янці-Подільському. Показано історію становлення та розвитку бібліотеки, її основні завдання та напрямки роботи у формуванні наукового світогляду і практичних умінь певної частини майбутньої української інтелігенції].

16.
Завальнюк, О.М. Роль громадськості у наповненні фонду бібліотеки Кам`янець-Подільського державного українського університету: досвід і уроки (1918 - 1920 рр.) [Текст] / О. М. Завальнюк // Бібліотекознавство. Книгознавство. – Вип.4Наукові праці Кам`янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. – 2015. – С.11-18. – [Досліджуються питання про роль громадськості у процесі формування книжкового фонду фундаментальної бібліотеки першої вищої школи на Поділлі - Кам`янець-Подільського державного українського університету, значення її зусиль для належного забезпеченя підготовки фахівців необхідною науковою інформацією в складних умовах революції і воєнного протистояння].

17.
Завальнюк, О.М. С.О.Сірополко і розвиток фундаментальної бібліотеки Кам`янець-Подільського державного українського університету [Текст] / О. М. Завальнюк // Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету. – 2008. – Вип.1. – С.11-18. – [Розглядається діяльність С.О.Сірополка, спрямована на розвиток фундаментальної університетської бібліотеки в Кам`янці-Подільському, у т.ч. забезпечення професорсько-викладацького і студентського складів закладу необхідною навчальною і науковою літературою, періодичними виданнями тощо, створення належних умов для роботи в читальному залі].

18.
Зніщенко, М. "Красный библиотекарь": події, факти, коментарі. Погляд із XXI століття. Хроніка надій та ілюзій [Текст] / М. Зніщенко // Вісник книжкової палати. – 2012. – №8. – С.40-43. – [Досліджується становлення і розвиток бібліотек в Україні за радянських часів, висвітлення на сторінках фахової преси, зокрема часопису "Красный библиотекарь", проблем цього процесу. Аналізуються архівні матеріали, що стосуються історії бібліотечної справи].

19.
Зніщенко, М. Вплив історичних подій на трансформацію поглядів і змісту роботи сучасних бібліотек для дітей в Україні [Текст] / М. Зніщенко // Вісник книжкової палати. – 2006. – №10. – С.20-22.

20.
Каракоз, О. Бібліотечна цензура в Україні в двадцяті роки ХХ століття [Текст] / О. Каракоз // Вісник книжкової палати. – 2004. – №11. – С.29-33. – [Характерні риси радянської цензури, що впливала на розвиток бібліотечної справи.].

21.
Комарніцький, О.Б. До питання про участь студентства у житті бібліотек педагогічних навчальних закладів Поділля та Південно-Східної Волині (1920-1930-х рр.) [Текст] / О. Б. Комарніцький // Бібліотечна справа на Поділлі: минуле і сучасність. – 2016. – С. 52-56. – [Розповідається про ініціативи студентської молоді та запровадження в роботу бібліотек педагогічних навчальних закладів Поділля та Південно-Східної Волині ].

22.
Копилов, С.А. Бібліотека Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: від заснування до сьогодення [Текст] / С. А. Копилов // Бібліотекознавство. Книгознавство. – Вип.4Наукові праці Кам`янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. – 2015. – С.7-11. – [Особливості процесу створення й організації діяльності бібліотеки Кам`янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. ].

23.
Кунанець, Н.Е. До історії бібліотечної справи на західноукраїнських землях у ХІ - поч. ХХ ст. [Текст] / Н. Е. Кунанець // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. – 2011. – С.81-106. – [Подається короткий огляд розгортання бібліотечної інфраструктури на західноукраїнських землях з ХІ ст. до 1939 року: від монастирських книгозбірень до бібліотек вагомих інституцій в контексті історичного розвитку цих земель].

24.
Лозовий, В.С. З історії бібліотеки Кам`янець-Подільського державного педагогічного університету [Текст] / В. С. Лозовий, В. М. Пархоменко // Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві. – 2003. – С.96-103. – [Бібліотека функціонує з 1918 року- одна з найстаріших бібліотек ВНЗ Хмельницької області].

25.
Лозовий, В.С. Організація роботи бібліотеки Кам`янець-Подільського державного українського університету в революційну добу 1918-1920 рр. [Текст] / В. С. Лозовий // Бібліотечна справа на Поділлі: минуле і сучасність. – 2016. – С.42-46. – [З історії бібліотеки Кам`янець-Подільського державного українського університету (з`ясовується процес організації роботи бібліотеки в 1918-1920 рр.)].

26.
Лозовий, С.В. Бібліотека Кам`янець-Подільського державного українського університету в добу революції (1918 - 1920 рр.) [Текст] / С. В. Лозовий // Бібліотекознавство. КнигознавствоНаукові праці Кам`янець-Подільського національного університету. – 2010. – Вип.2. – С.206-213. – [Зроблено спробу висвітити основні напрямки діяльності бібліотеки Кам`янець-Подільського державного українського університету і показати її значення для національного відродження в період революції 1918 - 1920 рр.].

27.
Ляхоцький, В. Фундатор університетської бібліотеки [Текст] : До питання про роль І.Огієнка у розвитку бібліотечної справи України / В. Ляхоцький // Бібліотечна планета. – 2000. – №4. – С.14-18. – [З історії створення бібліотеки Кам`янець- Подільського університету у 1918-1910 рр., поповнення фондів дарчими примірниками та про внесок І.Огієнка, Ю.Іванова-Меженка, С.Сірополко, М.Плевако, Л.Биковського в розбудову бібліотеки університету].

28.
Ляхоцький, В.П. Книга творить людину... [Текст] : сторінки з літопису заснування університетської бібліотеки у Кам`янець-Подільському / В. П. Ляхоцький // Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету. – 2008. – Вип.1. – С.88-99. – [Історія створення, функціонування та розформування фундаментальної бібліотеки Кам`янець-Подільського державного українського університету].

29.
Малина, Л.І. Історичні відомості про наукову бібліотеку Подільської аграрно-технічної академії [Текст] / Л. І. Малина // Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві. – 2003. – С.106-109. – [Історія бібліотеки Кам`янець-Подільського сільськогосподарського інституту починається з 1921 року.].

30.
Маслакова, Н. Історія бібліотек та історичних бібліотечних зібрань України на сторінках журналу "Бібліотечний вісник" ( 1993 - 2003) [Текст] / Н. Маслакова // Бібліотечний вісник. – 2004. – №2. – С.36-48. – [Огляд публікацій у фаховому виданні. Аналіз статей за темами: Історичні бібліотеки від найдавніших часів до 20 століття. Історія приватних та особистих бібліотек. Бібліотечна діяльність громадських та просвітницьких організацій. Історія спеціалізованих галузевих наукових біблітек. Бібліотеки академічних інститутів. Історія ОУНБ та НБУВ. Бібліотечні діячі.].

31. 02
Н34 Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету [Текст] : наукове видання. Вип.2. – Кам`янець-Под ільський : Аксіома, 2010. – 648с. – (Бібліотекознавство. Книгознавство). – [У збірнику подано доповіді і повідомлення міжнародної науково-практичної конференції "Роль і функції бібліотек вищих навчальних закладів у контексті модернізації освіти", яка відбулася 7-8 жовтня 2010 року на базі наукової бібліотеки Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, а також бібліографію, рецензії, документи і матеріали, що стосуються діяльності наукової бібліотеки університету, проблем бібліотекознавства та книгознавства.
Теоретичні узагальнення і практичний досвід, відображені в них, можуть використовуватись працівниками бібліотек, викладачами і студентами навчальних закладів системи освіти і культури
].

32. 378
Н34 Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету [Текст] : наукове видання. Т.21 : Історичні науки. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 568с.

33. 02
Н34 Наукові праці Кам`янець-Подільського університету імені Івана Огієнка [Текст]. – Кам`янець-Подільський : КПНУ, 2013. – 328c. – (Бібліотекознавство. Книгознавство ; Вип.3). – [У науковому збірнику подано доповіді і повідомлення всеукраїнської науково-практичної конференції «Степан Сірополко - освітянин, науковець, бібліотекознавець», яка відбулася 21 червня 2012 року, а також бібліографію, рецензії, документи і матеріали, що стосуються діяльності наукової бібліотеки університету, проблем бібліотекознавства та книгознавства.
Теоретичні узагальнення і практичний досвід, відображені в них, можуть використовуватись працівниками бібліотек, викладачами та студентами навчальних закладів системи освіти і культури.].

34. 02
Н34 Наукові праці Кам`янець-Подільського університету імені Івана Огієнка [Текст]. – Кам`янець-Подільський : КПНУ, 2015. – 396c. – (Бібліотекознавство. Книгознавство ; Вип.4). – [У науковому збірнику подано доповіді і повідомлення всеукраїнської науково-практичної конференції «Університетські бібілотеки в сучасному інформаційному просторі», яка відбулася 23 квітня 2015 року, а також рецензії, документи і матеріали, що стосуються діяльності наукової бібліотеки університету, проблем бібліотекознавства та книгознавства.
Теоретичні узагальнення і практичний досвід, відображені в них, можуть використовуватись працівниками бібліотек, викладачами та студентами навчальних закладів системи освіти і культури.].

35.
Одинока, Л.П. Про класифікацію бібліотек на Україні в 20-30-ті роки [Текст] / Л. П. Одинока // Бібліотекознавство і бібліографія. – 1977. – Вип.17. – С.81-87.

36.
Олійник, Ю.В. Бібліотека Кам`янець-Подільського державного українського університету: шляхи становлення та розвитку [Текст] / Ю. В. Олійник // Бібліотеки у створенні єдиного інформаційного простору Хмельниччини. – 2004. – С.134-138. – [Історія бібліотеки Кам`янець- Подільського педагогічного інституту ( в минулому педагогічного інституту].

37.
Онищенко, О. Бібліотечна справа в Україні XX ст.: 1917 - 1931 рр. [Текст] / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2005. – №3. – С.3-16. – [Проекти реформ бібліотечної справи у період 1917-1920 рр. Створення Національної бібліотеки. Формування засад радянської бібліотечної справи. Основні напрямки розвитку бібліотечних наук].

38.
Опря, Т.М. Досвід підготовки і видання "Календаря знаменних і пам`ятних дат Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка" [Текст] / Т. М. Опря // Гуманізація освіти та традиції просвітництва в бібліотеках вищих навчальних закладів Хмельниччини. – 2009. – С.72-76. – [Розглядається питання підготовки, видання та використання "Календаря знаменних і пам`ятних дат Кам`янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка" як складової частини краєзнавчої, бібліографічної роботи наукової бібліотеки університету].

39.
Павлюк, О.Я. Історичні аспекти підготовки бібліотечних фахівців [Текст] / О. Я. Павлюк // Бібліотечна справа на Поділлі: минуле і сучасність. – 2016. – С.69-81. – [З метою збереження документальних джерел, дослідження історичних етапів становлення, розбудови та розвитку не тільки навчального закладу, а й культури подільського регіону створено музей історії Кам`янець-Подільського коледжу культури і мистецтв. Він став інформаційним, культурно-просвітницьким центром, важливою складовою процесу формування майбутніх фахівців галузі культури. В статті досліджуються історичні витоки бібліотечної спеціальності, зокрема, організації навчально-виховного процесу, складу контингенту студентів, інформації про викладачів].

40. 002
П44 Подільський книжник [Текст] : альманах. Вип.4 (2011р.) / уклад. Т.Р. Соломонова. – Вінниця : Держ. картограф.ф-ка, 2011. – 128с. – [У четвертому випуску альманаху традиційно подаються відомості про фонди відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, висвітлюється розмаїття книжкового і бібліотечного життя регіону минулого і сьогодення, розкривається особистий внесок наших земляків у розвиток книжкової культури краю.
Видання призначено науковцям, краєзнавцям, бібліотекарям, бібліофілам, студентам, а також усім зацікавленим особам.].

41. 02
Б59 Прокопчук, В. Бібліотечне краєзнавство: сутність та перспективи [Текст] : на прикладі наукової бібліотеки Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / В. Прокопчук // Бібліотека в освітньому просторі. – 2016. – №21 : Бібліотечне краєзнавство. – С.16-32. – [На прикладі наукової бібліотеки Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка розкриваються основні напрями, форми і методи бібліотечного краєзнавства].

42.
Прокопчук, В.С. І.Г. Сливка - організатор і перший керівник фундаментальної бібліотеки Кам`янець-Подільського державного українського університету [Текст] / В. С. Прокопчук // Бібліотекознавство. КнигознавствоНаукові праці Кам`янець-Подільського національного університету. – 2010. – Вип.2. – С.20-30. – [Представлено Івана Григоровича Сливку - сподвижника І.І.Огієнка, одного з фундаторів бібліотеки Кам`янець-Подільського державного українського університету].

43.
Прокопчук, В.С. Наукова бібліотека Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка - важливий центр інформаційної і просвітницької роботи на Поділлі (1918-1935 рр.) [Текст] / В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк // Гуманізація освіти та традиції просвітництва в бібліотеках вищих навчальних закладів Хмельниччини. – 2009. – С.101-113. – [Висвітлено діяльність колективу бібліотеки з формування інформаційного ресурсу, організації просвітницької роботи серед мешканців регіону в час його функціонування в складі Кам`янець-Подільського державного українського університету, його наступників - ІНО та ІСВ].

44.
Рева, Л. Минуле і сучасне Волині та Полісся [Текст] / Л. Рева // Вісник книжкової палати. – 2005. – №10. – С.56. – [Назва статті - це тема 16-ї Волинської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 65-річчю Волинської ОУНБ ім. О.Пчілки, 1-2 червня 2005 р., Луцьк].

45.
Рогова, П. Педагогічні бібліотеки в період української революції (1919р.) [Текст] / П. Рогова // Бібліотечна планета. – 2002. – №3. – С.25-27.

46.
Синиця, Н.М. Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека: період становлення та розвитку [Текст] / Н. М. Синиця // Бібліотекознавство. КнигознавствоНаукові праці Кам`янець-Подільського національного університету. – 2010. – Вип.2. – С.112-117. – [Висвітлюється історія становлення Хмельницької ОУНБ та періоди її розвитку сьогодні].

47.
Синиця, Н.М. Хмельницька ОУНБ: історія занування, роки становлення, поступу [Текст] / Н. М. Синиця // Бібліотека і час. – 2001. – С.10-19.

48.
Танатар, Н. Українські бібліотеки у дзеркалі газетних публікацій 2003 року - року культури в Україні [Текст] : Стаття перша. Загальні положення. Робота з читачами. Ювілеї бібліотек. / Н. Танатар // Бібліотечна планета. – 2004. – №3. – С.24-27. – [Аналіз проведено на основі БД НБУВ "Імідж бібліотечної справи та бібліотек України в газетній періодиці", започаткованої 2002 р. та аналітичного огляду "Сьогодення українських бібліотек: прес-моніторинг газетних публікацій", які виставлялись на сайті www.nbuv.gov.ua/texts/preslib.
Опрацьовано 250 назв центральних та регіональних періодичних видань, публікації з бібліотечної справи виявлено у 80 загальноукраїнських та 161 місцевій газетах].

49. 02:004
Т65 Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві [Текст] : матеріали науково-практ. конф., присвяченої 40-річчю бібліотеки Технологічного університету Поділля. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 113с.

50. 02
Х97 Хто є хто у видавничій і бібліотечній справі. [Текст] : довідник. – К. : КПУ, 1999. – 160с.