Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Література для курсової на тему: Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства в ринкових умовах господарювання.

1.
Бакай, В.Й. Теоретичні аспекти забезпечення економічної стійкості підприємства в ринкових умовах [Текст] / В. Й. Бакай, Т. С. Литвиненко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №6. – С. 46-49.

2.
Бойко, О.О. Розробка вітчизняними підприємствами стратегії виходу на нові зарубіжні ринки [Текст] / О. О. Бойко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №7. – С. 31-40.

3. 658
Г44 Гетьман, О.О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – 2-ге вид. – К. : ЦНЛ, 2010. – 488с.

4.
Гонтарева, І.В. Методичний підхід до оцінки ефективності розвитку промислових підприємств. [Текст] / І. В. Гонтарева, А. О. Чередник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №4. – С. 21-29.

5. 334
П78 Грицаюк, М.В. Сучасні підходи до інвестиційної привабливості підприємства за умов ринку [Текст] / М. В. Грицаюк, Т. Г. Рзаєва // Проблеми розвитку підприємництва в Україні в контексті активізації процесів євроінтеграції. – 2016. – С. 155-159.

6. 338
А43 Гуцалюк, Д.С. (Гуцалюк, ОМ.) Ефективність діяльності підприємства та шляхи її підвищення [Текст] / Д. С. Гуцалюк, О. Ступчук // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 74-76.

7.
Давидов, О.І. Використання гіпотези ефективного ринку в управлінні вартістю підприємств [Текст] / О. І. Давидов // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №8. – С. 8-15.

8.
Джеджула, В.В. Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов інноваційного розвитку [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, Н. О. Оранська // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №11. – С. 10-14.

9. 658
Е45 Економіка та управління підприємством : сучасні підходи, методи та моделі [Текст] : монографія. – К.-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2013. – 496с.

10. 338
А43 Іванов, О.В. Напрями підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на міжнародному ринку [Текст] / О. В. Іванов, В. В. Нікулін // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 79-81.

11. 330.341.1
І-66 Інноваційний розвиток підприємств за умов ринку: аналіз та оцінки [Текст] : монографія / М. П. Войнаренко, А. В. Череп, Л. Г. Олейнікова, О. Г. Череп. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 444с. – [Існує електронна копія]. –

12.
Касьян, Л.Е. Взаємозв`язок ефективності та результативності в управлінні підприємствами [Текст] / Л. Е. Касьян // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.1. – С. 43-46. –

13.
Климчук, А.О. Основні інструменти підвищення ефективності управління підприємством [Текст] / А. О. Климчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2 Т.1. – С. 26-28.

14. 330.341.1
К56 Ковальчук, С.В. Інноваційна парадигма формування економічної стратегії підприємств [Текст] : монографія / С. В. Ковальчук, О. В. Гродовський. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 199с. – [Існує електронна копія].

15. 658
К82 Кривов`язюк, І.В. Економіка інноваційного підприємства [Текст] : навч. посiбник / І. В. Кривов`язюк. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 344 с.

16. 658
К82 Кривов`язюк, І.В. Підприємство в умовах ринку [Текст] : навч. посіб. / І. В. Кривов`язюк. – К. : Кондор, 2009. – 840с.

17. 519.8
М21 Малярець, Л.М. Економіко-математичні моделі в діагностиці ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства [Текст] : монографія / Л. М. Малярець, Л. О. Норік, А. В. Жуков. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 232 с.

18.
Меліхова, Т.О. Удосконалення методів визначення економічної ефективності господарської діяльності підприємства [Текст] / Т. О. Меліхова // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №4. – C. 66-71.

19.
Микитюк, В. Оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств за її складовими [Текст] / В. Микитюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – №4. – C. 105-116.

20. 339.9
М58 Нижник, В.М. Шляхи підвищення стабілізації розвитку промислових підприємств на зарубіжному ринку [Текст] / В. М. Нижник // Міжнародні економічні відносини в розвитку бізнес-процесів, підвищенні людського потенціалу та забезпеченні ефективності євроінтеграції України. – 2016. – С. 7-10.

21. 658.14/.17
О-66 Орлов, О.О. Планування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки [Текст] : монографія / О. О. Орлов, Є. Г. Рясних, Н. І. Гавловська. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 155с.

22.
Полозова, В.М. Вдосконалення оцінки ефективності діяльності підприємства [Текст] / В. М. Полозова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.3. – С. 118-121.

23. 005
П56 Пономаренко, В.С. Методологія комплексного оцінювання ефективності розвитку підприємств [Текст] : монографія / В. С. Пономаренко, І. В. Гонтарева. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 404 с. –

24.
Пригода, Л. Фінансовий план - запорука ефективності роботи підприємств [Текст] / Л. Пригода // Фінансовий контроль. – 2017. – №3. – С. 44-48.

25. 334
П78 Процюк, Д.Ю. Методологічні підходи щодо оцінювання економічної ефективності діяльності підприємства [Текст] / Д. Ю. Процюк, В. М. Полозова // Проблеми розвитку підприємництва в Україні в контексті активізації процесів євроінтеграції. – 2016. – С. 106-110.

26.
Рзаєв, Г.І. Зарубіжний досвід оцінки ефективності функціонування підприємств та перспективи його використання у вітчизняній практиці [Текст] / Г. І. Рзаєв, І. Ю. Казьмірова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.2. – С. 317-322.

27. 658
С12 Савенко, К.С. Оцінка економічної ефективності інноваційної діяльності на промислових підприємствах [Текст] : монографія / К. С. Савенко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 180 с.
28.
Ткаченко, А.М. Оцінка ефективності інновацій - передумова забезпечення конкурентноспроможності та фінансової стабільності підприємства [Текст] / А. М. Ткаченко, О. М. Силенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.2. – С. 245-248.

29.
Транченко, Л.В. Сучасні моделі управління та їх вплив на економічну ефективність підприємств [Текст] / Л. В. Транченко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №7. – С. 454-463.

30.
Феєр, О.В. Управління інвестиційною діяльністю підприємств у ринкових умовах [Текст] / О. В. Феєр // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №17(851). – C. 140-145.

31.
Ходакевич, Б.О. Ефективність управління сучасними підприємствами [Текст] / Б. О. Ходакевич // Економіка @ держава. – 2015. – №7. – С. 104-108.

32. 338
Р64 Цісар, Г.А. Роль економіко-математичних методів у підвищенні ефективності діяльності підприємства [Текст] / Г. А. Цісар // Розвиток України та її регіонів : реалії і перспективи. – 2015. – С. 63-66.

33.
Чорна, Н.Ю. Аналіз тенденцій підвищення конкурентних переваг промислових підприємств України [Текст] / Н. Ю. Чорна // Економіка @ держава. – 2017. – №8. – C. 45-48.

34. 658
Ш26 Шарко, М.В. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / М. В. Шарко, Н. В. Мєшкова-Кравченко, О. М. Радкевич Ч.1. – Херсон : Олді-Ппюс, 2014. – 436 с.

35. 658
Ш33 Шваб, Л.І. Економіка підприємства [Текст] : підручник / Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 416с.

36.
Шуляр, Р.В. Інструменти оцінювання ефективності, гнучкості та адаптивності управління якістю підприємств [Текст] / Р. В. Шуляр // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №6(846). – С. 185-191.

37.
Ярема, О.Р. Конкурентоспроможність державних підприємств в ринковій економіці України [Текст] / О. Р. Ярема // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №6. – С. 178-182.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог”, “Електронна бібліотека” на сайті НБ ХНУ

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського БД «Наукова періодика України» за адресою: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID=