Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Підберіть будь ласка літературу для магістерської роботи на тему:
>>> "Управління фінансовими результатами діяльності підприємства"

Фонд НБ ХНУ

1. 330.341.1
У67 Богатчик, Л.А. Оцінка методів формування фінансових результатів підприємства [Текст] / Л. А. Богатчик, Д. О. Драгочинська // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку. – 2016. – С. 135-138.

2.
Бондаренко, О.О. Фінансові результати діяльності підприємств як елемент управління їх ефективністю [Текст] / О. О. Бондаренко, І. О. Росохач, А. С. Мітченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – №5. – С. 138-144.

3. 658
Г65 Гончар, О.І. Актуалізація управління потенціалом підприємства за умов євроінтеграції [Текст] : монографія / О. І. Гончар. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 333 с.

4. 338
А43 Дячишина, В.І. Удосконалення аналізу фінансових результатів в умовах використання інформаційних технологій [Текст] / В. І. Дячишина, A. M. Огнева // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 32-34.

5.
Ісмаїлова, Р.А. Прогнозування фінансових результатів діяльності підприємства [Текст] / Р. А. Ісмаїлова, О. В. Мисник, З. А. Баймагамбєтова // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №12. – С. 378-386.

6.
Йолтухівська, Т.В. Аналіз теоретичних підходів до визначення поняття «фінансовий результат» [Текст] / Т. В. Йолтухівська, В. Г. Лопатовський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.2. – С. 64-67.

7.
Коцеруба, Н.В. Факторний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства [Текст] / Н. В. Коцеруба, Р. Р. Грицина, Н. В. Білецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №1. – С. 24-28. –

8. 658.14/.17
Н53 Непочатенко, О.О. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / О. О. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 504 с.

9.
Норд, Г.Л. Апробація механізму формування обліково-аналітичної системи управління фінансовими результатами [Текст] / Г. Л. Норд // АгроСвіт. – 2018. – №12. – C. 34-41.

10. 336
П12 Пазинич, В.І. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. І. Пазинич, А. В. Шулешко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 408с.

11.
Панкратова, Л.А. Формування інформаційних потоків про фінансові результати діяльності для потреб системи управління [Текст] / Л. А. Панкратова, О. П. Ратушна, О. Д. Підлубна // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №10. – С. 481-489.

12.
Скалюк, Р.В. Структура економічного механізму управління фінансовими результатами промислових підприємств [Текст] / Р. В. Скалюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 130-133.

13. 658
С90 Сусіденко, О.В. Фінансова безпека підприємства : теорія, методика, практика [Текст] : монографія / О. В. Сусіденко. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 128 с.

14. 65.012
Т19 Тарасенко, Н.В. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Тарасенко, І. М. Вагнер. – Львів : Новий світ-2000, 2009. – 444с. – (Вища освіта в Україні).

15. 65.012
Ф59 Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / І. О. Школьник, І. М. Боярко, О. В. Дейнека [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 368 с.

16. 336
Ф59 Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред.: І.О. Школьник , В.М. Кремень. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 488 с.

17. 65.012
Ц14 Цал-Цалко, Ю.С. Фінансовий аналіз [Текст] : підручник / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 566с.

Електронні ресурси

18. Вахович І. М.
До питання управління фінансово-економічними результатами підприємства [Електронний ресурс] / І. М. Вахович, Ю. В. Волинчук // Економічний форум. - 2015. - № 3. - С. 275-279. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2015_3_43

19. Войтов І. М.
Управління фінансовими результатами підприємства [Електронний ресурс] / І. М. Войтов, Р. В. Луговський // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2014. - № 46. - С. 267-271. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2014_46_35
20. Волинчук Ю. В.
Бюджетування як інструмент управління фінансово-економічними результатами підприємства [Електронний ресурс] / Ю. В. Волинчук // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2014. - Вип. 11(3). - С. 17-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2014_11(3)__4

21. Глухова В. І.
Фінансова результативність діяльності підприємств і шляхи її покращення [Електронний ресурс] / В. І. Глухова, Ю. С. Шило // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" . - 2018. - № 1(2). - С. 27-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2018_1(2)__6

22. Гнатенко Є.
Методичні підходи до проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Є. Гнатенко, Н. Венгер // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Економічні науки. - 2016. - № 1. - С. 42-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmduce_2016_1_10

23. Загнітко Л. А.
Управління фінансовим результатом підприємства [Електронний ресурс] / Л. А. Загнітко, Ю. А. Гайбура // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2014. - Вип. 5(4). - С. 50-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_5(4)__14

24. Кириченко В. В.
Фінансове планування в системі управління фінансовими результатами підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Кириченко, І. О. Тарасенко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2016. - № 8. - С. 50-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2016_8_14

25. Коцеруба Н. В.
Факторний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства[Електронний ресурс] / Н. В. Коцеруба, Р. Р. Грицина, Н. В. Білецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2016. - № 1. - С. 24-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2016_1_5

26. Маркова С. В.
Управління фінансовим результатом як інформаційне джерело якісних управлінських рішень [Електронний ресурс] / С. В. Маркова, О. О. Головань, Д. В. Пилипчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 19(1). - С. 62-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_19(1)__16

27. Машлій Г.
Фінансові результати діяльності підприємств в Україні: аналіз сучасного стану та напрями вдосконалення управління [Електронний ресурс] / Г. Машлій, О. Мосій // Соціально-економічні проблеми і держава. - 2015. - Вип. 2. - С. 261-267. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sepid_2015_2_33

28. Ніколаєва Н. А.
Методичні підходи до аналізу фінансових результатів підприємства[Електронний ресурс] / Н. А. Ніколаєва, Н. А. Литовченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2017. - № 5. - С. 69-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2017_5_12

29. Оглобліна В. О.
Економічні важелі відновлення ефективних фінансово-економічних результатів діяльності підприємства [Електронний ресурс] / В. О. Оглобліна // Часопис економічних реформ. - 2017. - № 3. - С. 66-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cher_2017_3_12

30. Перчук О. В.
Показники фінансових результатів підприємства у системі фінансової звітності [Електронний ресурс] / О. В. Перчук // Економічний вісник університету. - 2016. - Вип. 31(1). - С. 91-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2016_31(1)__15

31. Стаднюк Т.
Особливості методики аналізу фінансових результатів діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Т. Стаднюк // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. - 2016. - № 1. - С. 127-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2016_1_24

32. Яценко В.
Характеристика сучасних моделей та систем управління фінансово-економічними результатами діяльності підприємств [Електронний ресурс] / В. Яценко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - Вип. 39(2). - С. 93-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2015_39(2)__16


Додатково радимо Вам звернутись до БД «Електронна бібліотека» на сайті НБ ХНУ