Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!
>>> Підберіть, будь ласка, літературу на тему: "Загальні засади здійснення екологічного аудиту".
>>> Вдячна.

Фонд НБ ХНУ

1. Про екологічний аудит [Електронний ресурс] : Закон України від 24.06.2004 № 1862-IV. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1862-15. – Назва з екрана

2. 504
Г16 Галушкіна, Т.П. Екологічний менеджмент та аудит [Текст] : навч. посіб. / Т. П. Галушкіна, Л. М. Грановська, Р. А. Кисельова. – Херсон : Олді-Плюс, 2013. – 456 с.

3.
Голяш, І.Д. Проблеми організації екологічного аудиту в Україні [Текст] / І. Д. Голяш, С. Р. Романів, Л. А. Будник // Економіка @ держава. – 2014. – №6. – С. 65-68.

4.
Гончаренко, Н.В. Класифікація екологічного аудиту [Текст] / Н. В. Гончаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №11. – С. 194-201.

5.
Гуменюк, А.Ф. Проблеми екологічного аудиту в сучасних умовах [Текст] / А. Ф. Гуменюк, О. В. Тарашевська, Р. Л. Цебень // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №6. – С. 249-254.

6.
Екологічний аудит:світовий досвід і вітчизняні реалії [Текст] / О. Бондар, Г. Білявський, К. Саталкін, М. Пилипчук // Вісник НАН України. – 2011. – №4. – С. 42-51.

7. 504
З-13 Заверуха, Н.М. Основи екології [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. – К. : Каравела, 2006. – 368с. – [ Існує електронна копія ].

8. 504
З-33 Запольський, А.К. Основи екології [Текст] : підручник / А. К. Запольський, А. І. Салюк за ред. К.М. Ситника. – 3-тє вид., стер. – К. : Вища школа, 2005. – 382с : іл.

9.
Левандівський, О. Механізм формування екологічного аудиту в Україні [Текст] / О. Левандівський // Економіка АПК. – 2010. – №7. – С. 71-74.

10. 504
М21 Мальований, М.С. Екологія та збалансоване природокористування [Текст] : навч. посіб. / М. С. Мальований, Г. З. Леськів. – Херсон : Олді-Плюс, 2014. – 316 с.

11.
Небильцова, В.М. Становлення екологічного аудиту в Україні з врахуванням світового досвіду [Текст] / В. М. Небильцова, Н. Остапенко // Економіка @ держава. – 2013. – №4. – С. 60-63.

12. 504
О-75 Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням [Текст] : підручник / за ред.: Л.Г. Мельника, М.К. Шапочки. – Суми : Університетська книга, 2008. – 759с.

13. 34(477)
Р98 Рябець, К.А. Екологічне право України [Текст] : навч. посіб. / К. А. Рябець. – К. : ЦУЛ, 2009. – 392с. – [Існує електронна копія].

14.
Чигрин, О.Ю. Теоретико-методичні принципи впровадження екологічного аудиту в Україні [Текст] / О. Ю. Чигрин, Т. В. Пімоненко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 230-234.

15. Гевлич І. Г.
Міжнародна регламентація вітчизняного екологічного аудиту [Електронний ресурс] / І. Г. Гевлич, О. О. Моцаренко // Финансы, учет, банки. - 2017. - Вып. 1. - С. 63-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fub_2017_1_8

16. Жолобчук І.
Екологічний аудит в Україні проблеми та актуальність впровадження [Електронний ресурс] / І. Жолобчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2013. - Вип. 144. - С. 60-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2013_144_2

17. Акуленко В. Л.
Аналіз перспектив розвитку процесу екологічного аудиту [Електронний ресурс] / В. Л. Акуленко // Вісник Сумського державного університету. Серія : Економіка. - 2015. - № 3. - С. 7-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSU_ekon_2015_3_3

18. Данилевич Н. М.
Система екологічного менеджменту і аудиту на підприємстві: інформаційний аспект [Електронний ресурс] / Н. М. Данилевич, М. Я. Яструбський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2014. - № 797. - С. 363-372. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2014_797_51


Для пошуку правових документів радимо Вам звертатись до повнотекстової БД “Законодавство України” (веб-сайт Верховної Ради України) за адресою http://zakon.rada.gov.ua/laws

Радимо звертатись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Наукова періодика України»)