Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Підберіть будь ласка список літератури курсової роботи на тему: «вдосконалення політики підприємства в галузі оновлення і використання основних фондів».
1. 338.45
В23 Вашків, О.П. Ефективність використання основних виробничих фондів вантажних автотранспортних підприємств в умовах трасформації суспільно-економічних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва / О. П. Вашків. – Тернопіль : Тернопільська Академія нар.госп-ва, 1998. – 16с.

2.
Никитенко, І.М. Актуальні проблеми оновлення основних виробничих фондів промислових підприємств [Текст] / І. М. Никитенко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №5,Ч.2,Т.3. – С. 23-26.

3.
Старицький, Т.М. Теоретичні засади інвестиційного забезпечення відтворення основних фондів сільскогосподарських підприємств [Текст] / Т. М. Старицький // Агроінком. – 2004. – №9-10. – С.44-47.

4.
Никитенко, І.М. Економіко-організаційні аспекти процесу оновлення основних фондів машинобудівних підприємств Хмельницької області в сучасних умовах [Текст] / І. М. Никитенко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки [Електронний ресурс]. – 2004. – №6. – С. 140-144

5. 658
Б19 Бакай, В.Й. Амортизаційна політика та оновлення основних фондів на промислових підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / В. Й. Бакай. – Хмельницький, 2006. – 20 с.

6. 658
Б19 Бакай, В.Й. Амортизаційна політика та оновлення основних фондів на промислових підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / В. Й. Бакай. – Хмельницький, 2006. – 198 с.

7.
Медведовський, В.В. Проблеми аналізу основних фондів комунальних підприємств [Текст] / В. В. Медведовський, В. П. Ніколаєв // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 241-247.

8.
Бакай, В.Й. Проблема відтворення основних фондів у якості основного капіталу на підприємствах України [Текст] / В. Й. Бакай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.2. – С. 79-83.
9.
Гилка, М. Ефективність використання основних фондів сільськогосподарських підприємств [Текст] / М. Гилка // Економіка АПК. – 2008. – №1. – С. 109-111.

10.
Казимиренко, О.В. Лізинг обладнання як перспективна форма оновлення основних фондів вітчизняних підприємств [Текст] / О. В. Казимиренко, Г. В. Кучерявенко // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2007. – №4. – С. 51-56.

11.
Бакай, В.Й. Фінансування оновлення основних фондів як один із головних напрямків розвитку промислових підприємств [Текст] / В. Й. Бакай, Ю. В. Дорош // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.2. – С. 191-194
12.
Соломко, А.С. Засоби підвищення ефективності використання основних фондів підприємств суднобудівної галузі України в сучасних економічних умовах [Текст] / А. С. Соломко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №1. – С. 164-174.

13.
Череп, А. Особливості аналізу використання основних фондів в ринкових умовах [Текст] / А. Череп // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2,Т.2. – С. 104-106
14.
Ігнашкіна, Т. Методичні підходи до формування додаткових джерел відтворення основних фондів підприємств [Текст] / Т. Ігнашкіна, Н. Шура // Економіст. – 2011. – №4. – С. 62-65.

15.
Козаченко, В.М. Проблеми використання основних виробничих фондів в Україні та світі [Текст] / В. М. Козаченко, О. В. Романенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.1. – С. 157-160.

16.
Кизима, В.А. Основні виробничі фонди: теоретичні аспекти відтворення на промислових підприємствах [Текст] / В. А. Кизима // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 245-247.

17.
Бакай, В.Й. Удосконалення амортизаційної політики як чинник оновлення основних фондів на підприємстві [Текст] / В. Й. Бакай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 252-255.

18.
Бакай, В.Й. Фінансовий лізинг як ефективний механізм оновлення основних фондів на промислових підприємствах [Текст] / В. Й. Бакай, В. І. Дячишина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 115-119.

19.
Шумейко, О.Ю. Дослідження економічної сутності категорій: основні фонди, основні засоби, основний капітал підприємства [Текст] / О. Ю. Шумейко, Т. В. Семено // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.1. – С. 45-48
20. 338(477)
Т28 Улянич, М.В. Теоретичні аспекти організації процесу відтворення основних виробничих фондів підприємств [Текст] / М. В. Улянич // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 127-130.

21. 63
Н34 Дуда, С.Т. Теоретичні аспекти оцінювання ефективності використання основних фондів торговельного підприємства [Текст] / С. Т. Дуда, О. М. Якимів // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.1. – С. 263-268.

22.
Колосов, А.М. Підвищення інвестиційної привабливості підприємств з метою покращення умов відтворення їх основних фондів [Текст] / А. М. Колосов, Б. В. Золотаревський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.2. – С. 115-119
23.
Проскурович, О.В. Діагностика та моделювання ефективності використання основних фондів будівельного підприємства [Текст] / О. В. Проскурович, М. М. Ястремський, Л. О. Сорока // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №4,Т.2. – С. 219-224.

24.
Проскурович, О.В. Економетричне моделювання структури основних фондів будівельного підприємства [Текст] / О. В. Проскурович, А. О. Горощак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №4,Т.2. – С. 247-250.

25.
Рикованова, І.С. Теоретичні підходи до формування стратегічних рішень при плануванні системи постачання основних фондів підприємства [Текст] / І. С. Рикованова, Д. М. Донець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №2(847). – C. 151-156.

26.
Бровко, Л.І. Економічна ефективність використання основних фондів сільськогосподарських підприємств [Текст] / Л. І. Бровко, Т. І. Галаган, Є. І. Бровко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №22. – C. 22-26.

27. Грекова В. А.
Розробка критерію ефективності використання та оновлення основних фондів / В. А. Грекова // Академічний огляд. - 2008. - № 1. - С. 43-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ao_2008_1_8

28. Чумак Л. Ф.
Оцінка та напрямки підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства / Л. Ф. Чумак, Х. О. Бурда // Бізнес Інформ. - 2017. - № 4. - С. 245-250. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_4_40

29. Потороча Я. М.
Ефективність використання різних форм оновлення основних засобів залізничного транспорту / Я. М. Потороча // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. - 2012. - Вип. 21-22(2). - С. 27-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2012_21-22%282%29__5

30. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Основні фонди.....”