Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Підберіть будь ласка актуальний список літератури для курсової роботи на тему: Шляхи підвищення ефективності використання персоналу підприємства.

1. 331.108
Б20 Балабанова, Л.В. Стратегічне управління персоналом підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Стельмашенко. – К. : Знання, 2011. – 236с. – [Рекомендовано МОН України].

2.
Бельтюков, Є.А. Гнучке використання персоналу як умова підвищення конкурентоспроможності підприємства [Текст] / Є. А. Бельтюков, А. В. Пашкова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.3. – С. 13-17.

3.
Бузецький, І.Г. Засади формування та ефективного використання персоналу машинобудівного підприємства [Текст] / І. Г. Бузецький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.2. – С. 91-96.

4.
Волянська-Савчук, Л.В. Оцінка ефективності діючої системи управління персоналом на підприємствах [Текст] / Л. В. Волянська-Савчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 74-78.

5.
Глущенко, О.І. Стратегія забезпечення ефективності використання управлінського персоналу торговельних підприємств споживчої кооперації Полтавського регіону [Текст] / О. І. Глущенко // Регіональна економіка. – 2015. – №4. – С. 59-65.

6. 331.108
Г65 Гончаров, В.М. Управління мотивацією персоналу на підприємствах [Текст] / В. М. Гончаров, А. В. Черкасов. – Л. : Янтар, 2010. – 268с.

7. 331.108
Г85 Гриньова, В.М. Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, І. А. Грузіна. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 300с.

8. 658
Е45 Економіка та управління підприємством : сучасні підходи, методи та моделі [Текст] : монографія. – К.-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2013. – 496с.

9.
Климчук, А.О. Формування стратегій ефективного управління персоналом підприємств [Текст] / А. О. Климчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.1. – С. 59-62.

10. 658
К82 Кривов`язюк, І.В. Економіка інноваційного підприємства [Текст] : навч. посiбник / І. В. Кривов`язюк. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 344 с.

11.
Мізерна, Т.В. Моделювання ефективності управління персоналом підприємств в конкурентному середовищі [Текст] / Т. В. Мізерна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.2. – С. 75-80.

12.
Осіпова, А.Ю. Аналіз теоретичних основ формування ефективної системи управління персоналом [Текст] / А. Ю. Осіпова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.1. – С. 45-52.

13.
Осіпова, А.Ю. Мотивація як складова механізму забезпечення ефективного використання персоналу підприємств легкої промисловості [Текст] / А. Ю. Осіпова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.1. – С. 54-59.

14. 331.108
Р85 Рульєв, В.А. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. – К. : Кондор, 2012. – 310с.

15.
Череп, А.В. Взаємозв`язок мотивації праці і показників ефективності використання персоналу [Текст] / А. В. Череп // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №1. – С. 117-122.

16. 658
Ш26 Шарко, М.В. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / М. В. Шарко, Н. В. Мєшкова-Кравченко, О. М. Радкевич Ч.1. – Херсон : Олді-Ппюс, 2014. – 436 с.

17. 658
Ш33 Шваб, Л.І. Економіка підприємства [Текст] : підручник / Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 416с.

18. 331.108
Ш35 Швець, І.Б. Комплексна оцінка якості управління персоналом [Текст] : монографія / І. Б. Швець, Т. В. Коваленко. – Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ ", 2013. – 159с.

19. 334
П78 Ястремський, М.М. Оцінка результативності використання персоналу підприємства [Текст] / М. М. Ястремський, Л. О. Сорока, О. В. Проскурович // Проблеми розвитку підприємництва в Україні в контексті активізації процесів євроінтеграції. – 2016. – С. 144-146.

Електронні ресурси
20. Азарова А. О. Інформаційні засоби підвищення ефективності управління персоналом на вітчизняних підприємствах [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, Б. О. Лозан, А. П. Ткачук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 18(1). - С. 6-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_18(1)__3

21. Басюркіна Н. Й. Проблеми ефективного використання персоналу на підприємства України [Електронний ресурс] / Н. Й. Басюркіна, Л. Н. Мартолога // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. - 2016. - Т. 15, вип. 2. - С. 63-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rectpu_2016_15_2_6

22. Вишня Т. В. Ефективність використання персоналу та сучасні напрями розвитку менеджменту персоналу [Електронний ресурс] / Т. В. Вишня // Вісник Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2014. - Вип. 9. - С. 296-299. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2014_9_69

23. Дідур К. М. Шляхи підвищення ефективності системи управління персоналом в аграрних підприємствах [Електронний ресурс] / К. М. Дідур // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. - 2015. - № 1. - С. 125-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vddau_2015_1_30

24. Ляшов Д. О. Концепція управління ефективним використанням персоналу за фактором "умовами праці" [Електронний ресурс] / Д. О. Ляшов // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2013. - Вип. 1(1). - С. 24-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2013_1_1_5

25. Ляшов Д. Управління ефективністю використання персоналу підприємства [Електронний ресурс] / Д. Ляшов // Схід. - 2013. - № 4. - С. 48-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2013_4_10

26. Набока Р. М. Управлінські аспекти ефективного використання персоналу підприємства [Електронний ресурс] / Р. М. Набока // Моделювання регіональної економіки. - 2013. - № 2. - С. 129-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Modre_2013_2_14

27. Осіпова А. Ю. Особливості моніторингу показників ефективності використання персоналу підприємств у механізмі управління [Електронний ресурс] / А. Ю. Осіпова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 8. - С. 135-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2015_8_33

28. Ткаченко А. М. Методичні підходи до оцінки ефективності використання персоналу [Електронний ресурс] / А. М. Ткаченко // Прометей. - 2014. - № 2. - С. 188-191. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prom_2014_2_35

29. Череп А. В. Взаємозв`язок мотивації праці і показників ефективності використання персоналу [Електронний ресурс] / А. В. Череп // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 1. - С. 117-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2013_1_15

30. Швець І. Компетентність управлінського персоналу: формування, розвиток та ефективність використання [Електронний ресурс] / І. Швець, С. Позднякова // Україна: аспекти праці. - 2011. - № 1. - С. 31-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2011_1_7

31. Шимко О. В. Продуктивність праці як прогресивний чинник підвищення ефективності використання персоналу [Електронний ресурс] / О. В. Шимко, Є. О. Підгора, Т. С. Зальцман, Ю. С. Глущук // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. - 2017. - № 1. - С. 194-198. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vddma_2017_1_36


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронна бібліотека” на сайті НБ ХНУ