Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Підберіть будь ласка список літератури для курсової роботи на тему: Система інформаційного забезпечення стратегічної діяльності підприємства. Дякую.
1.
Джулій, Л.В. Стратегічний облік як основне джерело інформації для стратегічного управління підприємством [Текст] / Л. В. Джулій, О. В. Тарашевська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.3. – С. 23-25.

2. 65
П56 Пономаренко, Є.В. Формування стратегії розвитку інформаційних ресурсів підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Є. В. Пономаренко. – Луганськ : СУНУ, 2006. – 19с.

3.
Іванова, В. Роль інформаційної стратегії в діяльності підприємств АПК [Текст] / В. Іванова // Економіка АПК. – 2007. – №1. – С. 72-76.

4.
Новаківський, І. Формування стратегії інноваційного менеджменту підприємства в умовах становлення інформаційного суспільства [Текст] / І. Новаківський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №9(582). – С. 210-217.

5.
Галушко, В.Б. Організаційно-інформаційна підтримка процесів впровадження та функціонування механізму забезпечення стратегічної стійкості підприємства [Текст] / В. Б. Галушко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.1. – С. 7-10.

6.
Тригоб`юк, С.С. Інформаційна складова системи стратегічного планування діяльності підприємств [Текст] / С. С. Тригоб`юк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №10. – С. 288-292.

7.
Ібрагімов, Е. Роль ефективності інформаційної підтримки у стратегічному плануванні діяльності підприємства [Текст] / Е. Ібрагімов // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №1-2. – С. 11-15.

8.
Стойловська, О.М. Інформаційне забезпечення стратегічного управління та планування на підприємстві [Текст] / О. М. Стойловська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 265-266.

9.
Миколайчук, Н.С. Проблеми інформаційного забезпечення стратегічного управління розвитком підприємств [Текст] / Н. С. Миколайчук, О. М. Вольська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.2. – С. 121-125.

10.
Васьків, О.М. Моделювання вибору стратегії діяльності підприємства та інформаційна технологія обробки інформації [Текст] / О. М. Васьків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №21(741). – С. 235-240.

11. 63
Н34 Блонська, В.І. Використання сучасних інформаційних технологій для ефективного оцінювання стратегічного потенціалу підприємства [Текст] / В. І. Блонська, А. О. Пальчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.4. – С. 328-334.

12.
Янчева, Л.М.Б.Т.В. (Янчева, Л. М. Бочуля Т. В.) Оптимізація інформаційно-аналітичної системи підприємства на базі І-інжинірингу [Текст] / Л. М. Янчева // Економіка розвитку. – 2014. – №4. – С. 83-89.

13.
Погорєлов, Ю.С. Оцінювання інформаційної підтримки прийняття стратегічних управлінських рішень на підприємстві [Текст] / Ю. С. Погорєлов, А. Ю. Білоусова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №1. – С. 231-236
14.
Литвинепко, Н.П. Особливості організації та проектування інформаційної системи на підприємстві [Текст] / Н. П. Литвинепко // Економіка @ держава. – 2015. – №10. – С. 63-66.

15. 658
О-64 Організаційно-економічні та інформаційно-управлінські технології забезпечення ефективного розвитку підприємств легкої промисловості : звіт про НДР (заключний) : 12-2013 / кер. Войнаренко М. П. ; викон.: Береза А. [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 116 с.

16. 63
Н34 Вовк, Ю.Я. Формування моделі організаційно-інформаційної підтримки управління знаннями промислового підприємства [Текст] / Ю. Я. Вовк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.16. – С. 338-346.

17.
Сороківська, О.А. Економічна безпека підприємств України в умовах інформаційної війни [Текст] / О. А. Сороківська // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №12. – С. 198-202.

18.
Білоусова, А.Ю. Оцінювання стану інформаційної підтримки забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст] / А. Ю. Білоусова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.2. – С. 85-88.

19.
Нижник, І.В. Інформаційно-економічне забезпечення рівня стійкості промислових підприємств [Текст] / І. В. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №6. – С. 37-39.

20.
Азарова, А.О. Управління інтелектуальним капіталом на вітчизняних підприємствах засобами сучасних інформаційних технологій [Текст] / А. О. Азарова, О. І. Пужайло // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №2,Т.1. – С. 185-188.

21. 338
А43 Стецюк, Я.О. Сучасні інформаційні технології управління підприємством [Текст] / Я. О. Стецюк, Н. С. Степанюк // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 92-93.

22.
Міщук, І.П. Інформаційний потенціал в системі логістики підприємства [Текст] / І. П. Міщук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №3,Т.1. – С. 145-149.

23. 65.012
Б66 Битий, А.В. Управління інформаційним потенціалом підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / А. В. Битий. – Запоріжжя : ХНУ, 2017. – 20 с.

24.
Новаківський, І.І. Реформування системи управління підприємством в умовах інформаційного суспільства. [Текст] / І. І. Новаківський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №2(847). – C. 232-237.

25. 658
Е45 Економічний потенціал підприємства: обліково-статистичний та інформаційно-технологічний контекст [Текст] : монографія / М. П. Войнаренко, О. Г. Осауленко, Л. В. Скоробогата, В. О. Шевчук за ред. О.Г. Осауленко. – Київ : ДП"Інформ.-аналіт агентство, 2010. – 223 с.
26.
Яровий, В.Ф. Вплив інформаційних та комунікаційних стратегій на підвищення інвестиційної привабливості туристичних підприємств та дестинацій [Текст] / В. Ф. Яровий // АгроСвіт. – 2017. – №19-20. – С. 42-47.

27.
Захожай, В.Б. Методичний підхід до обгрунтування типу інформаційної стратегії управління витратами промислового підприємства [Текст] / В. Б. Захожай, О. О. Черняєва // Економіка @ держава. – 2017. – №10. – С. 17-22.

28. 658.152
Р64 Розробка механізмів управління та інформаційного забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку промислових підприємств за умов енергозбереження : звіт про НДР (заключний) : 12-2015 / керівник Войнаренко М. П. ; викон.: Бушовська Л. [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 155 с.

29.
Ушакова, І.О. Інформаційні системи та технології на підприємстві [Електронний ресурс] : конспект лекцій / І. О. Ушакова. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2009. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

30.
Стадник, В.В. Науково-методичні підходи до управління інноваційною діяльністю підприємства та його інформаційним забезпеченням [Текст] / В. В. Стадник, О. В. Головчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №5. – С. 177-181.

31.
Савчук, А. Омніканальні стратегії підприємств торгівлі: інформаційне забезпечення [Текст] / А. Савчук // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – №6. – С. 73-81.

32. 339.138
П16 Панькова, К.В. Формування системи інформаційного забезпечення маркетингової діяльності підприємства : автореф. ...канд. екон. наук : 08.00.04 / К. В. Панькова. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 21с.

33. 330.341.1
У67 Бобровник, В.М. Інформаційне забезпечення управління підприємством: обліковий аспект [Текст] / В. М. Бобровник // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку. – 2016. – С. 129-132.

34. 330.341.1
У67 Вальков, О.Б. Інформаційні технології в аналізі конкурентоспроможності підприємема [Текст] / О. Б. Вальков // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку. – 2016. – С. 234-235.

35. 330.341.1
У67 Костюк, О.М. Інформаційні ресурси у формуванні інноваційної політики підприємства [Текст] / О. М. Костюк, М. Н. Костюк // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку. – 2016. – С. 235-238.

36. 330.341.1
У67 Стрижаченко, Ю.С. Інформаційні технології процесного управління підприємством [Текст] / Ю. С. Стрижаченко, Д. Л. Кобець // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку. – 2016. – С. 243-245.

37.
Ярка, У.Б. Застосування сучасних інформаційних технологій для покращення документаційного менеджменту підприємств [Текст] / У. Б. Ярка // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №2. – С. 97-101.

38. 339.138
П16 Панькова, К.В. Формування системи інформаційного забезпечення маркетингової діяльності підприємства : дис. ...канд. екон. наук : 13.00.04 / К. В. Панькова. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 272с.

39.
Бурдельна, Г.О. Застосування інформаційних технологій управління якістю на промислових підприємствах [Текст] / Г. О. Бурдельна // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №12. – C. 32-35.

40. Феофанова І. В.
Удосконалення системи обліку на підприємстві з метою інформаційного забезпечення стратегічного аналізу / І. В. Феофанова, Л. К. Феофанов // Бізнес Інформ. - 2013. - № 11. - С. 119-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_11_20

41. Моргун Г. В.
Інтеграція інформаційної підсистеми експортно-імпортної діяльності підприємства в його загальну інформаційну систему в процесі впровадження стратегічного контролінгу / Г. В. Моргун // Бізнес Інформ. - 2015. - № 7. - С. 206-212. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_7_33

42. Руда М. В.
Міжнародні бізнес-комунікації в системі інформаційного забезпечення підприємства / М. В. Руда, Н. Ю. Лев // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2013. - № 769. - С. 182-189. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_769_29

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Загальна теорія комунікацій і управління//інформаційні системи підприємств”