Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Обліково-аналітична інформація процесу підтримки безпеки формування доходів, витрат і фінансових результатів та їх обліково-аналітична підтримка
1.


Луб`яницький, О. Інформаційно-аналітична система банку в умовах застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку [Текст] / О. Луб`яницький // Вісник Національного банку України. – 2000. – С.40-47.

2.


Косенкова, О.В. Концепція організації структури системи моделей для оцінки станів підприємства за фінансовими результатами [Текст] / О. В. Косенкова // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні науки. – №6Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2001. – №6. – С.38-43.

3.


Дуда, Т.Т. Аналітичний облік витрат і його роль у складанні звіту про фінансові результати [Текст] / Т. Т. Дуда, Л. Ю. Здихальська // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №2,Ч.1. – С. 107-109.

4.


Нікулін, В.В. Еволюція поглядів на проблеми формування і розподілу фінансових результатів підприємства [Текст] / В. В. Нікулін // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №2,Ч.1. – С. 245-249.

5.


Данько, О.С. Облікова політика та її вплив на фінансові результати [Текст] / О. С. Данько // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 205-208.

6.


Серединська, В. Деякі питання аналізу фінансових результатів підприємства [Текст] / В. Серединська // Наукові записки. – 2003. – №1,Вип.12. – С. 18-21.

7.


Лоханова, Н.О. Класифікація економічних об`єктів як основа формування обліково-аналітичної інформації в управлінні економічною стійкістю підприємства [Текст] / Н. О. Лоханова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №1 (576). – С. 165-170.

8.


Костенко, О. Обліково-аналітична інформаційна система підприємства [Текст] / О. Костенко // Економіка АПК. – 2008. – №7. – С. 87-92.

9.


Галушка, З.І. Регіональна диференціація доходів населення як показник соціальної безпеки суспільства [Текст] / З. І. Галушка // Регіональна економіка. – 2009. – №4. – С. 145-151.

10.
658
М21
Маляревський, Ю.Д. Управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності підприємства: обліково-аналітичні аспекти [Текст] : монографія / Ю. Д. Маляревський, С. В. Лабунська, О. В. Прокопішина. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 160с. 

11.


Бочуля, Т.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управлінського обліку [Текст] / Т. В. Бочуля, А. В. Янчев // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №3. – С. 275-282.

12.


Ружицький, І. Формування доходів державного бюджету в контексті бюджетної безпеки [Текст] / І. Ружицький // Економіка @ держава. – 2013. – №7. – С. 80-82.

13.


Христенко, Л.М. Особливості класифікації витрат на забезпечення економічної безпеки [Текст] / Л. М. Христенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 168-172.

14.
63
Н34
Горалько, О.В. Бюджетна складова системи забезпечення фінансової безпеки [Текст] / О. В. Горалько, О. В. Горайська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.1. – С. 230-237.

15.


Голуб, Р. Принципи формування систем фінансової безпеки суб’єктів господарювання [Текст] / Р. Голуб // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №18(778). – С. 322-326.

16.


Ховрак, І.В. Оцінювання рівня фінансової безпеки банківських установ [Текст] / І. В. Ховрак, М. В. Петченко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №2. – С. 347-354.

17.


Поплавсьа, О. Доходи та витрати домогосподарств: маркери соціальної безпеки [Текст] / О. Поплавсьа // Україна: аспекти праці. – 2015. – №4. – С.8-17.

18.


Давиденко, Н.М. Місце антикризових заходів у системі управління фінансовою безпекою суб`єктів господарювання [Текст] / Н. М. Давиденко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.2. – С. 153-156.

19.


Дахнова, О.Є. Аналіз стану грошово-кредитної безпеки України [Текст] / О. Є. Дахнова, Т. Е. Городеиька, А. О. Сєменець // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №1. – С. 277-286.

20.


Диба, М.І. Асиметрія обліково-аналітичної інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень [Текст] / М. І. Диба, А. Г. Загородній, Г. О. Партин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №5/815/. – C. 271-275.

21.


Зоря, О.П. Особливості обліково-аналітичного відображення виробничих запасів за національними та міжнародними стандартами в системі управління підприємством [Текст] / О. П. Зоря, І. Я. Максименко, Я. О. Добренька // Економіка @ держава. – 2016. – №8. – С. 116-119.

22.
336
В58
Власюк, О.С. Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації [Текст] : монографія / О. С. Власюк. – Київ : НІСД, 2014. – 432 с. 

23.


Ізмайлов, Я. Вплив комп`ютеризованих інформаційних систем бухгалтерського обліку на формування обліково-аналітичної інформації, прогнозування і прийняття управлінських рішень [Текст] / Я. Ізмайлов, А. Бошко, Н. Овдіна // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – №5. – С. 19-32.

24.


Кірсанова, В.В. Обліково-аналітичні інструменти управління реальними інвестиціями підприємства у процесі інноваційного розвитку [Електронний ресурс] : монографія / В. В. Кірсанова, Л. О. Волощук, С. В. Філиппова. – Одесса : ФОП Бондаренко М.О., 2015. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

25.


Рзаєва, Т.Г. Напрями формування показників оцінки фінансової безпеки відповідно до обліково-аналітичних потреб [Текст] / Т. Г. Рзаєва, М. В. Грицаюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №6,Т.2. – С. 71-75.

26.


Герасимович, І.А. Місце та роль обліково-аналітичного забезпечення в системі управління сучасним підприємством [Текст] / І. А. Герасимович // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №3. – C. 26-29.

27.


Меліхова, Т.О. Розробка програми аудиту витрат на виробництво для підвищення фінансової безпеки підприємства [Текст] / Т. О. Меліхова, В. В. Височина // Економіка @ держава. – 2018. – №1. – C. 69-75.

28.


Норд, Г.Л. Апробація механізму формування обліково-аналітичної системи управління фінансовими результатами [Текст] / Г. Л. Норд // АгроСвіт. – 2018. – №12. – C. 34-41.

29.
658
Ф59
Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення в управлінні діяльністю суб`єктів господарювання в контексті інноваційного розвитку [Текст] : зб. праць І всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Хмельницкий, 16 квітня 2018 р.) /  заг. ред. Н.І. Трішкіної, О.М. Гриценко. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 139 с.

30.


Рзаєва, Т.Г. Ознаки формування ризиків та їх обліково-аналітичне забезпечення [Текст] / Т. Г. Рзаєва, М. О. Шевчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №3,Т.1. – С. 265-271.

31.

Сокіл О. Г. 
Методологія обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку підприємства / О. Г. Сокіл // Економіка розвитку. - 2017. - № 2. - С. 67-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecro_2017_2_10
32.

Білик М. Д. 
Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими результатами діяльності підприємств / М. Д. Білик, В. В. Бабіч // Бізнес Інформ. - 2015. - № 4. - С. 205-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_4_35
33.

Яремко І. Й. 
Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства / І. Й. Яремко // Регіональна економіка. - 2012. - № 4. - С. 207-209. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2012_4_30
34.

Правдюк Н. Л. 
Обліково-аналітичне забезпечення управління прибутком підприємства / Н. Л. Правдюк // Облік і фінанси. - 2015. - № 4. - С. 53-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2015_4_10
35.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика .”обліково-фінансові документи”
36.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету