Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть знайти джерела для написання статті за темою "Обліково-аналітична підтримка безпеки трудового потенціалу". Дякую.
1.


Шевчук, Л. Соціально-економічний моніторинг як інструмент державного регулювання використанням трудового потенціалу в системі національної безпеки [Текст] / Л. Шевчук // Вісник ТАНГ. – 2001. – №16. – С. 127-131.

2.


Федоркіна, Т.М. Пофазний аналіз відтворення трудового потенціалу регіону [Текст] / Т. М. Федоркіна // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №2,Ч.1. – С. 35-38. 

3.


Новікова, О. Напрями вдосконалення державного та регіонального управління щодо збереження та розвитку трудового потенціалу України [Текст] / О. Новікова // Україна: аспекти праці. – 2005. – №2. – С. 3-12.

4.


Корчевська, Л.О. Якісна оцінка трудового потенціалу країн на основі кластерного аналізу [Текст] / Л. О. Корчевська // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №2. – С. 188-193.

5.


Левін, П. Удосконалення соціального страхування від нещасних випадків- умова збереження трудового потенціалу [Текст] / П. Левін // Україна: аспекти праці. – 2006. – №2. – С. 21-28.

6.
330.342.146
Ф79
Евстратенкова, Л.В. Проблемы управленческого анализа эффективности использования трудового потенциала торговых организаций в условиях рыночной конкуренции [Текст] / Л. В. Евстратенкова // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 1. – С. 185-188.

7.
331.5
Ш29
Шаульська, Л.В. Трудовий потенціал: багаторівнева стратегія збереження та розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.09.01 / Л. В. Шаульська. – К. : НАН України, 2006. – 35с.

8.
330.342.146
Ф79
Гуменюк, В.Я. Методологічні проблеми аналізу трудового потенціалу [Текст] / В. Я. Гуменюк, Г. Ю. Міщук // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 3. – С. 138-145.

9.


Садова, У. Регулювання міграції як передумова збереження соціально-трудового потенціалу України [Текст] / У. Садова, М. Біль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2009. – №14. – С. 90-94.

10.


Галаз, Л.В. Методичні підходи щодо аналізування впливу зовнішніх чинниківна формування трудового потенціалу підприємства [Текст] / Л. В. Галаз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №5(640). – С. 38-47.

11.


Шваб, Л.І. Сучасні проблеми збереження трудового потенціалу підприємства на ринку праці в умовах фінансово-економічної кризи [Текст] / Л. І. Шваб // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 91-94.

12.


Миронова, Л. Аналіз математичних методів і моделей щодо їх ефективності в управлінні трудовим потенціалом підприємства [Текст] / Л. Миронова // Держава та регіони. – 2011. – №4. – С. 62-67.

13.


Ядранський, Д. Соціально-психологічні особливості трудових ресурсів як об`єкта обліку праці [Текст] / Д. Ядранський // Економіка @ держава. – 2012. – №2. – С. 98-100.

14.


Дзюба, Н. Тимчасова митна декларація при імпорті: труднощі в обліку [Текст] / Н. Дзюба // Податки та бухгалтерський облік. – 2013. – №16. – С. 22-33.

15.


Любченко, Н.Л. Управління трудовим потенціалом як запорука кадрової безпеки підприємства [Текст] / Н. Л. Любченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 142-145.

16.


Денисенко, М.П. Особливості формування та оцінки трудового потенціалу підприємства в сучасних умовах [Текст] / М. П. Денисенко, C. O. Кодій // АгроСвіт. – 2017. – №6. – С. 21-28.

17.
339.92
С69
Харун, О.А. Формування та розвиток трудового потенціалу підприємства: принципи реалізації [Текст] / О. А. Харун // Соціально-економічні напрями розвитку міжнародних відносин у забезпеченні ефектів інтеграції України до ЄС. – 2015. – С. 44-46.

18.
331.108
К78
Кравець, І.М. Управління трудовим потенціалом [Текст] : навч. посіб. / І. М. Кравець. – Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2015. – 424 с.

19.


Рзаєв, Г.І. Трудовий потенціал суб’єктів фінансового ринку та напрями його оцінювання відповідно до потреб економічного аналізу [Текст] / Г. І. Рзаєв, П. П. Антонюк, В. В. Кушнір // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №4. – C. 58-65.

20.


Рзаєв, Г.І. Індикатори оцінки трудового потенціалу за умов інтеграційних процесів відповідно до аналітичних потреб [Текст] / Г. І. Рзаєв, В. В. Кушнір // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №6,Т.2. – С. 66-70.

21.
339.9
М58
Харун, О.А. Переваги та недоліки методів управління трудовим потенціалом підприємства [Текст] / О. А. Харун // Міжнародні економічні відносини в розвитку бізнес-процесів, підвищенні людського потенціалу та забезпеченні ефективності євроінтеграції України. – 2016. – С. 87-91.

22.


Покиньчереда, В.В. Трудові ресурси, робоча сила, людський капітал: обліково-економічна сутність категорій [Текст] / В. В. Покиньчереда // Економіка @ держава. – 2018. – №8. – С. 35-42.

23.


Островський, І.А. Теоретичні аспекти дослідження трудового потенціалу підприємств [Текст] / І. А. Островський, С. М. Гайденко, В. М. Прасол // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №12. – C. 59-62.

24.
338.24.021.8
П64
Похилюк, В.В. Держава в транзитній економіці: регулювання економіки, аналіз та стан економічної безпеки [Текст] : монографія / В. В. Похилюк. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 405с.
25.

Гетьман О. О. 
Формування трудового потенціалу як напрям забезпечення економічної безпеки держави / О. О. Гетьман // Економічний вісник університету. - 2015. - Вип. 26(1). - С. 7-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2015_26%281%29__3
26.

Заюков І. В. 
Безпека праці – умова збереження та розвитку трудового потенціалу України / І. В. Заюков // Економіка промисловості. - 2008. - № 4. - С. 189-197. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2008_4_24
27.

Кучин С. П. 
Духовно-моральний розвиток суспільства — основа соціальної безпеки та важіль розвитку трудового потенціалу держави / С. П. Кучин // Соціально-трудові відносини: теорія та практика . - 2014. - № 1. - С. 202-207. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2014_1_32
28.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Трудовий потенціал ”
29.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронна бібліотека” на сайті НБ ХНУ