Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Напрямки розвитку управлінських інформаційних систем
1. 65.012.32
Ф39 Фельзер, А.Б. Техніка роботи керівника [Текст] / А. Б. Фельзер, О. Б. Доброневський. – К. : Вища школа, 1993. – 383с.

2.
Стогний, А.А. Роль и место структурного анализа при создании систем информационно-аналитической поддержки организаций [Текст] / А. А. Стогний, А. А. Рыбаков // Управляющие системы и машины. – 2004. – №5. – С.3-10.
3. 65.012.32
С41 Ситник, В.Ф. Системи підтримки прийняття рішень [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Ситник. – К. : КНЕУ, 2004. – 614с. – [Існує електронна копія
4.
Тюріна, Н.М. Оцінка вартості та ефективності використання інформаційних систем управління на промислових підприємствах [Текст] / Н. М. Тюріна, В. Т. Параконний // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №2,Т.2. – С. 22-27.

5.
Пархоменко, О.В. Роль інформаційно-аналітичного забезпечення в управлінні функціональними системами [Текст] / О. В. Пархоменко // Проблеми науки. – 2006. – №10. – С. 18-27.

6.
Георгіаді, Н.Г. Інформаційні системи управління: сутність, види, функції, принципи побудови [Текст] / Н. Г. Георгіаді // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №12(567). – С. 28-34.

7.
Коваленко, О.О. Побудова моделей стратегічного менеджменту за допомогою управлінських інформаційних систем [Текст] / О. О. Коваленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.1. – С. 74-78.

8.
Чорна, Л.О. Удосконалення системи стратегічного і операційного менеджменту за допомогою сучасних систем якості та інформаційних технологій [Текст] / Л. О. Чорна, О. І. Бабчинська, В. В. Соколовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.1. – С. 142-146.

9. 65.012.32
Г55 Глушко, С.В. Управлінські інформаційні системи [Текст] : навч. посіб. / С. В. Глушко, А. В. Шайкан. – Львів : Магнолія-Плюс, 2006. – 320с.
10. 005
I-74 Інформаційні системи в менеджменті [Текст] : підручник / В. О. Новак, В. В. Матвєєв, В. П. Бондар, М. О. Карпенко. – К. : Каравела, 2010. – 536с
11.
Максимов, А.С. Построение современной системы атоматизации и управления бизнесом на базе бизнес-архитектуры предприятия [Текст] / А. С. Максимов, Ю. А. Максимова // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №1-2. – С. 40-42.

12.
Горященко, К.Л. Розробка автоматизованих систем керування в середовищі CoDeSys [Текст] / К. Л. Горященко, Є. Г. Махрова // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2012. – №3. – С. 171-174
13. 005
Х81 Хоронжий, А.Г. Соціальне управління [Текст] : навч. посіб. / А. Г. Хоронжий. – Львів : Магнолія, 2010. – 290с
14. 334
І-74 Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів [Текст] : навч. посіб. / О. М. Томашевський, Г. Г. Цегелик, М. Б. Вітер, В. І. Дубук. – К. : ЦУЛ, 2012. – 296с. – [ Існує електронна копія
15.
Богів, Я.С. Технологія формування креативних управлінських рішень у сфері бюджетування та їх інформаційне забезпечення [Текст] / Я. С. Богів, Т. М. Неклюдова, О. Л. Коломієць // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №11(748). – С. 18-26.

16.
Яремко, С.А. Розробка критеріїв оцінювання сучасних інформаційних систем управління бізнес-процесами підприємств [Текст] / С. А. Яремко, С. В. Бевз // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №1. – С. 158-163.
17.
Панкратова, Л.А. Формування інформаційних потоків про фінансові результати діяльності для потреб системи управління [Текст] / Л. А. Панкратова, О. П. Ратушна, О. Д. Підлубна // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №10. – С. 481-489.

18.
Аббасова, С.А. Учетно-аналитическое обеспечение управления организацией [Текст] / С. А. Аббасова // Статистика України. – 2016. – №1. – С. 72-78.

19.
Анісімова, О.М. Рівень використання інформаційних систем як важлива складова потенціалу у корпоративному управлінні [Текст] / О. М. Анісімова, Д. О. Анісімов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №4. – С. 146-149.

20.
Сальніков, О.М. Інформаційні системи в менеджменті [Електронний ресурс]. Ч.1 : Теоретичні основи інформаційних систем в менеджменті. Формування інформаційної структури та управління інформаційними ресурсами підприємства / О. М. Сальніков, В. А. Романюк, В. Т. Оленченко. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2015. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

21.
Побудова узагальненої структури інформаційної системи організаційного управління [Текст] / О. Г. Додонов, В. Г. ІІутятін, С. А. Куценко, Д. В. Ланде // Математичні машини і системи. – 2017. – №3. – С. 3-22.

22. Харіна К. В.
Розвиток інформаційних систем і технологій в організаціях / К. В. Харіна, Н. Ш. Пономаренко // Вісник Донецького університету економіки та права. - 2013. - № 2. - С. 121-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduetp_2013_2_25

23.
Нетреба І.
Формування витрат на впровадження та розвиток інформаційних систем управління / І. Нетреба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2008. - Вип. 99-100. - С. 81-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2008_99-100_28

24. Василиків І.
Тенденції становлення та розвитку інформаційних систем і технологій / І. Василиків // Молодь і ринок. - 2011. - № 1. - С. 141-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_1_32

25.
Терехов Д.
Фактори розвитку інформаційних систем та технологій в управлінні машинобудівним підприємством / Д. Терехов // Економічний аналіз. - 2012. - Т. 10(4). - С. 383-386. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_10%284%29__89

26. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Інформаційні системи в менеджменті, інформаційні системи управління”

27. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронна бібліотека” на сайті НБ ХНУ