Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу (бажано підручники) до теми "Економіко-математичне моделювання формування чистого прибутку".
1. 330.4
В54 Вітлінський, В.В. Моделювання економіки [Текст] : навч. посіб. / В. В. Вітлінський. – К. : КНЕУ, 2003. – 408с. – [ Існує електронна копія ].

2. 658
Г75 Грабовська, І.В. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. В. Грабовська, Г. І. Капінос. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 142с. – [Існує електронна копія].

3. 330.101.542
М59 Мікроекономічне моделювання і інформаційні технології [Текст] / О. О. Бакаєв, В. І. Гриценко, Л. І. Бажан, Л. О. Бакаєв. – К. : Наукова думка, 2003. – 181с.
4.
Хмелевський, О.В. Концептуальні засади побудови механізму управління прибутковістю промислового підприємства [Текст] / О. В. Хмелевський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №1. – С. 124-129. – [В статті розкрито концептуально-методичні основи формування механізму управління прибутковістю промислового підприємства за умов розвитку ринкового середовища господарювання на основі акомодації типової моделі АDL/LC. Позиціювання підприємства в координатах її модифікованої матриці дозволяє встановити ключовий показник прибутковості з метою його оптимізації шляхом використання переваг зміни середовища господарювання.].

5. 330.101.542
М59 Мікроекономічна теорія [Текст] : навч. посіб. / за ред.: Г.І. Башнянина, О.В. Щедрої. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 640с. – [Рекомендовано МОН України].

6.
Синицький, А.А. Аналіз методів побудови загальної математичної моделі оптимізації прибутку підприємства [Текст] / А. А. Синицький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.3. – С. 148-151. – [Побудовано загальну математичну модель оптимізації прибутку. Розглянуто методи пошуку екстремуму в задачах багатофакторної нелінійної оптимізації. Запропоновано метод еволюційного програмування для оптимізації прибутку підприємства.].

7. 334.02
Б59 Бізнес-моделювання й управління потоками робіт і документообігом в економічних системах [Текст] : монографія / В. С. Пономаренко, І. О. Золотарьова, С. В. Мінухін, О. В. Дорохов. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 272 с.
8.
Юрчишена, Л.В. Моделювання прибутку на підприємстві [Текст] / Л. В. Юрчишена // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 88-93.

9.
Хмелевський, О.В. Використання матриці прибутковості в управлінні прибутковістю промислового підприємства [Текст] / О. В. Хмелевський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т3. – С. 139-145. – [В статті розкрито напрями акомодації типової матриці із моделі ADL/LC у матрицю прибутковості для формування механізму управління прибутковістю промислового підприємства та принципи вибору ключового показника прибутковості. Позиціювання підприємства в координатах запропонованої матриці дозволяє розробити стратегію підвищення його прибутковості на основі розвитку конкурентних позицій підприємства та переходу у вищу стадію життєвого циклу шляхом використання переваг зміни середовища господарювання.

10. 339.1
Г37 Герасименко, О.В. Проблеми структурно-функціональної організації та управління національним ринком [Текст] : монографія / О. В. Герасименко, О. А. Корольов, В. Л. Рябчук. – К. : КНТЕУ, 2002. – 271с.

11.
Экономико-математическая модель максимизации прибыли Интернет-магазина [Текст] / Ф. А. Алиев, Э. Р. Шафизаде, Р. Ю. Шихлинская, Т. Ф. Муртузалиев // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №3. – С. 210-218.

12.
Мазарчук, А.Ю. Моделювання прибутку виробничого підприємства на прикладі державного підприємства «Новатор» [Текст] / А. Ю. Мазарчук, Г. С. Більовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №5,Т.1. – С. 256-260. – [В роботі досліджено основні методики моделювання прибутку виробничих підприємств, визначено їх основні переваги та недоліки, визначено оптимальний з точки зору автора метод моделювання прибутку. В результаті дослідження
було побудовано економіко-математичні моделі чистого прибутку державного підприємства «Новатор» та на їх основі проаналізовано основні фактори впливу на прибуток підприємства та напрямки його зростання.

13.
Щука, В.Г. Обгрунтування вибору факторів, які чинять вплив на чистий прибуток енергопостачального підприємства пат "Хмельницькобленерго" для його моделювання [Текст] / В. Г. Щука, Я. І. Щипанова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №1. – С. 105-108. – [У статті сформовано перелік факторів, які можуть чинити вплив на чистий прибуток енергопостачального підприємства, уточнено його на основі кореляційно-регресійного аналізу та визначено значення параметрів економетричної моделі.

14.
Лещенко, Л.О. Економіко-математичне моделювання як фактор підвищення прибутковості у сільськогосподарських підприємствах [Текст] / Л. О. Лещенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №8. – С. 77-80.

1. Лигор М. М.
Економіко-математичне моделювання прибутку як одного з найважливіших показників функціонування комерційного банку[Електронний ресурс] / М. М. Лигор // Університетські наукові записки. - 2010. - № 3. - С. 266-271. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2010_3_44
Попередній перегляд: Завантажити - 690.111 Kb Зміст випуску Цитування
2.
Вакуленко Ю. В.
Моделювання як засіб підвищення продуктивності та прибутковості підприємства [Електронний ресурс] / Ю. В. Вакуленко, О. П. Копішинська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2013. - № 2(2). - С. 30-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_2(2)__6
Попередній перегляд: Завантажити - 483.031 Kb Зміст випуску
3.
Поп’юк Б. С.
Використання параметричної моделі планування прибутку при прийнятті управлінських рішень [Електронний ресурс] / Б. С. Поп’юк // Наукові праці МАУП. - 2013. - Вип. 3. - С. 159-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2013_3_25
Попередній перегляд: Завантажити - 159.393 Kb Зміст випуску
4.
Медведєв М. Г.
Економіко-математичне моделювання та прогнозування прибутку комерційного банку [Електронний ресурс] / М. Г. Медведєв, О. А. Ніколаєва, К. А. Фоменко // Інтелект XXI. - 2014. - № 5. - С. 68-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2014_5_11
Попередній перегляд: Завантажити - 492.407 Kb Зміст випуску
5.
Єлейко О. І.
Економіко-математична модель максимізації прибутку підприємства[Електронний ресурс] / О. І. Єлейко, О. І. Степанюк, І. О. Рамський // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2013. - Т. 15, № 3(4). - С. 211-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2013_15_3(4)__37
Попередній перегляд: Завантажити - 482.357 Kb Зміст випуску
6.
________________________________________

Слабко Я. Я.
Планування прибутковості підприємства на основі використання економіко-математичного моделювання [Електронний ресурс] / Я. Я. Слабко. // Ефективна економіка. - 2012. - № 9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_9_12
Попередній перегляд: Завантажити - 202.531 Kb Зміст випуску
7.
Цеслів О. В.
Побудова прибуткової економіко-математичної моделі діяльності посередницького b2b2c веб-сервісу [Електронний ресурс] / О. В. Цеслів, А. О. Козюра // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Вип. 28(2). - С. 184-187. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_28(2)__39
Попередній перегляд: Завантажити - 252.64 Kb Зміст випуску