Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, допоможіть будь-ласка із списком літератури для написання курсової на тему: "Мотиваційне забезпечення ефективності стратегічного маркетингу в системі менеджменту ДП «Новатор»".
1.
Маркова, Ю.В. Система мотивації персоналу як фактор ефективності реалізації виробничої стратегії підприємства [Текст] / Ю. В. Маркова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.2. – С. 143-146. – [В статті визначено принципи та етапи формування системи стимулювання. Розглянуто їснуючі системи мотивації персоналу підприємства, проаналізовано підходи до побудови організаційної структури підприємства з урахуванням діючої системи мотивації. "Новатор"=Хмельницький радіозавод].

2. Зав`ялова, О.Ю. Про можливі напрями організаційних змін на вітчизняних підприємствах [Текст] / О. Ю. Зав`ялова, В. В. Стадник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №1,Т.1. – С. 30-34. – [Розкрито актуальність постійних організаційних змін у діяльності компанії, охарактеризовано процес обґрунтування напрямів організаційних змін за класичною схемою Л. Грейнера, наведена модель необхідних організаційних перетворень, зумовлених викликами зовнішнього середовища, для ДП “Новатор”.].
3. Тельнов, А.А. Проблеми стимулювання високоякісної праці на промислових підприємствах [Текст] / А. А. Тельнов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №1,Т.2. – С. 54-59. – [У статті обґрунтовано проблеми стимулювання високоякісної праці в умовах ринкового управління на
підприємствах, проаналізовано політику оплати праці на ДП „Новатор”, визначено напрями підвищення
стимулювання високоякісної праці.].

4. Голубовська, О.А. Стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві на основі використання системи збалансованих показників [Текст] / О. А. Голубовська, В. Л. Карпенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2,Т.1. – С. 30-34. – [У статті розроблено BSC для відділу маркетингу ДП “Новатор” при роботі зі стимулювання продажів телевізорів,
визначено стратегічні цілі, проведено розрахунок прибутку підприємства та премій працівникам відділу маркетингу при
досягненні визначених цілей.

5. 908
К82 Крізь час і простір: від покоління до покоління. Підприємству "Новатор" - 40 [Текст]. – К. : ТОВ "Новий друк", 2005. – 136c.
6.
Попова, О. Особливості управління системою мотивування в процесі стратегічного управління підприємством [Текст] / О. Попова // Економіст. – 2006. – №12. – С. 52-54.["Новатор"=Хмельницький радіозавод]

7.
Гуржій, Н.М. Модель вибору стратегії формування комплексу маркетингу підприємств [Текст] / Н. М. Гуржій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.3. – С. 98-100.

8. 658.7/.8
К56 Ковальчук, С.В. Маркетингові стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / С. В. Ковальчук. – Хмельницький, 2012. – 509 с.

9.
Ащаулов, В. Особливості формування маркетингової стратегії підприємства в умовах конкурентного ринку [Текст] / В. Ащаулов // Держава та регіони. – 2013. – №1. – С. 88-91.

10.
Яхкінд, В.П. Маркетинг партнерських відносин як інструмент стратегічного управління підприємством [Текст] / В. П. Яхкінд // Економіка розвитку. – 2013. – №2. – С. 100-104.

11.
Михальчик, С.О. Використання оригінальної маркетингової стратегії як інноваційного чинника забезпечення конкурентних переваг на етапі становлення підприємства [Текст] / С. О. Михальчик, Л. Ю. Михальчик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.3. – С. 145-148.

12.
Скринник, Н.В. Мотивація і форми стимулювання персоналу на підприємстві [Текст] / Н. В. Скринник, Ю. О. Міщук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 182-188.

13.
Нижник, І.В. Структура виробничого потенціалу у формуванні маркетингових стратегій підприємства [Текст] / І. В. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 162-165.

14. 331.108
Г85 Гриньова, В.М. Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, І. А. Грузіна. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 300с.
].

15.
Михальчик, С.О. Досвід збереження потенціалу інноваційного машинобудівного підприємства оборонної галузі в умовах конверсії та світової фінансово-економічної кризи [Текст] / С. О. Михальчик, Л. Ю. Михальчик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.3. – С. 117-120.

16.
Нікітіна, О.В. Вплив факторів мотиваційних оновлень у стратегіях управління персоналом [Текст] / О. В. Нікітіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 146-150.

17. 338(477)
Т28 Шклярук, Л. Методика формування комплексної стратегії стимулювання і мотивації праці [Текст] / Л. Шклярук // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 365-368.

18.
Більовський, К.Е. Моделювання господарської діяльності виробничого підприємства на прикладі ДП «Новатор» [Текст] / К. Е. Більовський, О. В. Матковська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №5,Т.1. – С. 231-234.

19.
Мазарчук, А.Ю. Моделювання прибутку виробничого підприємства на прикладі державного підприємства «Новатор» [Текст] / А. Ю. Мазарчук, Г. С. Більовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №5,Т.1. – С. 256-260. – [В роботі досліджено основні методики моделювання прибутку виробничих підприємств, визначено їх основні переваги та недоліки, визначено оптимальний з точки зору автора метод моделювання прибутку. В результаті дослідження було побудовано економіко-математичні моделі чистого прибутку державного підприємства «Новатор» та на їх основі проаналізовано основні фактори впливу на прибуток підприємства та напрямки його зростання.


20.
Пилипенко, А.А.Б.К.М. (Пилипенко, А. А.. Березовський К. М.) Вибір конкурентоспроможної форми маркетингового управління як складової організації стратегічного менеджменту підприємств та інтегрованих структур бізнесу [Текст] / А. А. Пилипенко // Економіка розвитку. – 2012. – №2. – С. 82-90.

21.
Наторіна, А.О. Місце та роль маркетингової товарної стратегії підприємства [Текст] / А. О. Наторіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.1. – С. 171-178.
22.
Ковальчук, С.В. Концептуалізація маркетингової стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств [Текст] / С. В. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №23/811/. – С. 162-168.

23.
Чернушкіна, О.О. Стратегічні аспекти запровадження мотиваційного моніторингу у системі мотивації працівників [Текст] / О. О. Чернушкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.1. – С. 50-55.

24. 63
Н34 Сардак, О.В. Вибір моделі стратегічного управління персонал-маркетингом підприємства [Текст] / О. В. Сардак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1. – C. 177-182.

25.
Левків, Г.Я. Стратегічне планування підприємств у середовищі "маркетинг-менеджмент" [Текст] / Г. Я. Левків // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.2. – С. 239-244.

26.
Бойчук, І.В. Стратегічний аналіз в управлінні маркетинговою діяльністю підприємств [Текст] / І. В. Бойчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №5,Т.1. – С. 24-27.

27.
Поліщук, І.І. Стратегічні аспекти управління маркетинговим потенціалом підприємства [Текст] / І. І. Поліщук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №5,Т.2. – С. 234-238.

28. 339.92
С69 Нижник, І.В. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства в контексті маркетингового стратегічного управління [Текст] / І. В. Нижник // Соціально-економічні напрями розвитку міжнародних відносин у забезпеченні ефектів інтеграції України до ЄС. – 2015. – С. 147-150.

29.
Решетнікова, І.Л. Стратегічний маркетинг: особливості застосування вітчизняними підприємствами [Текст] / І. Л. Решетнікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №3,Т.1. – С. 150-154.

30.
Ковальчук, С.В. Маркетингове забезпечення стратегізації управління персоналом підприємства [Текст] / С. В. Ковальчук, Є. М. Забурмеха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №4. – C. 162-170.

31.
Лабурцева, О.І. Ризики формування маркетингових стратегій [Текст] / О. І. Лабурцева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №2. – С. 237-243.

32. 908
М29 Марценюк, А. Крізь час і простір: від покоління до покоління. Державному підприємству "Новатор" - 50 років / А. Марценюк, В. Марценюк. – Київ : Фенікс, 2016. – 140 с. : іл.

На жаль, більше матеріалів надати на даний запит в рамках Віртуальної довідки неможливо